Universitat de Barcelona

Màster en Química de Materials Aplicada

Preinscripció

Calendari de preinscripció

Del 19 d’abril al 9 de setembre del 2022.

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

La Comissió de Coordinació del màster selecciona els estudiants a partir dels aspectes següents:
  • Expedient acadèmic (es destaquen les matèries relacionades amb la química, la física i les matemàtiques): 75 %.
  • Coneixement de llengües superior al nivell B1 del Marc europeu comú de referència: 10 %.
  • Publicacions: 5 %.
  • Altres mèrits: 10 %.

Procediment de resolució

L'òrgan d'admissió i selecció dels estudiants és la Comissió de Coordinació del màster de Química de Materials Aplicada. La Comissió avalua cadascuna de les sol·licituds rebudes i emet la seva resolució, la qual es notifica individualment per correu electrònic. Així mateix, es publica una llista dels alumnes admesos i dels tutors corresponents al web del màster.
Un cop el candidat ha estat admès i se li ha comunicat la resolució per correu electrònic, si vol reservar plaça al màster, ha de confirmar la seva intenció de matricular-s'hi per correu electrònic a la adreça master.qma@ub.edu.

Matrícula

Consulteu les dates a l'apartat Matrícula.

Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: