Universitat de Barcelona

Màster Erasmus Mundus de Química Teòrica i Modelització Computacional/Master's Degree Erasmus Mundus in Theoretical Chemistry and Computational Modelling

Objectius i competències

Objectius

 • Establir un estàndard europeu per als estudis orientats a la recerca en química teòrica i modelització computacional.

 • Preparar experts en l'ús i el desenvolupament de tècniques computacionals en ciències moleculars, per treballar amb nous materials a les indústries farmacèutica, petroquímica i dels nous materials.

 • Preparar els estudiants per als estudis de doctorat en química, física, ciències de la vida o ciència dels materials.

 • Promoure la mobilitat internacional dels estudiants de recerca.

 • Oferir als estudiants 'provinents d'una gran diversitat de països (també de països no europeus)' un títol de postgrau altament qualificat.

Competències

Bàsiques:

 • Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaç de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius a un camp d'estudi concret.

 • Ser capaç d'integrar coneixements i d'enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació de coneixements i judicis.

 • Saber comunicar les conclusions, els coneixements i les raons que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.


Específiques:

 • Demostrar coneixement i comprensió dels fets aplicant conceptes, principis i teories relacionades amb la química teòrica i la modelització computacional.

 • Adquirir una visió global de les diferents aplicacions de la química teòrica i la modelització en camps de la química, la bioquímica, la ciència de materials, l'astrofísica i la catàlisi.

 • Manejar les tècniques més usuals de programació en física i en química i estar familiaritzat amb les eines de càlcul essencials en aquestes àrees.
Comparteix-ho: