Universitat de Barcelona

Màster Erasmus Mundus de Química Teòrica i Modelització Computacional/Master's Degree Erasmus Mundus in Theoretical Chemistry and Computational Modelling

Perfil i requisits d'accés

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Són els mateixos en totes les institucions signants del conveni. Així, doncs:

  • És necessari estar en possessió d'un títol de llicenciatura o grau en Química, Física o Ciència dels Materials. Qui no disposi de cap d'aquests títols però sí d'un títol de caràcter científic que asseguri un coneixement adequat per seguir el programa pot ser admès amb la supervisió del tutor. Aquests estudiants poden haver de cursar complements de formació a sol.licitud de la Comissió Acadèmica del màster o per consell dels seus directors i tutors.

  • Nivell B2 d'anglès,com a mínim.


Els estudiants poden matricular-se en qualsevol de les universitats que participen en el màster. La Comissió de Coordinació Acadèmica del màster resol les admissions, els reconeixements i les convalidacions.
Comparteix-ho: