Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Enginyeria Química

Treball final de màster

El Treball Final de Màster (TFM) és un treball autònom i individual en el que l’estudiant ha de utilitzar de manera integrada els continguts formatius del Màster i mostrar que ha adquirit les competències associades al títol. EL TFM es defineix com un exercici original, en l’àmbit de la Enginyeria Química, sobre un problema químic-industrial de interès a curt, mig o llarg termini. Per la seva naturalesa el TFM pot ser un exercici professionalitzador (disseny de processos, avaluació de impactes mediambientals, etc) o de iniciació a la recerca aplicada. El TFM pot ser dut a terme en departaments universitaris, laboratoris i centres de recerca, empreses i altres institucions. Finalitza amb la presentació y defensa pública del treball realitzat.

El Treball Final de Màster es du a terme sota la supervisió de un/a tutor/a que ha de ser professor doctor d’un dels Departaments amb docència assignada al Màster. La funció del tutor és orientar el treball de l’alumne durant el temps de realització del mateix. També, presentar un informe normalitzat valorant la tasca de l’alumne en el que es fa constar explícitament la seva autorització a la defensa del TFM

Quan el TFM se desenvolupi parcial o totalment en una empresa o institució diferent de la Facultat de Química, a més del professor tutor, l’alumne haurà de tenir un tutor de la empresa o institució que li preste col·laboració en el desenvolupament del seu treball. En aquest cas és necessari un conveni Universitat-empresa entre la Facultat i la dita empresa (o institució)

L’avaluació del TFM se realitzarà per una Comissió de dos professors del centre, diferents del professor tutor, i designats per la Comissió Coordinadora del Màster. La Comissió valorarà a través de la memòria escrita i la presentació i la defensa oral si l’alumne ha adquirit les competències pròpies del títol, i tindrà present l’informe presentat pel tutor o tutores.

Per a una informació més detallada, consulteu el pla docent del TFM.

Curs 2021-22

Comparteix-ho: