Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Enginyeria Ambiental

Avaluació

El Màster en Enginyeria Ambiental segueix la Normativa reguladora del plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la UB (Consell de Govern, 8 de maig de 2012) en el tercer capítol, sobre avaluació i qualificació dels aprenentatges. Això vol dir que, per defecte, es considerarà que l’alumne segueix un sistema d’avaluació continuada. Tot i així, l’alumne podrà acollir-se a l’avaluació única si fa arribar la documentació pertinent dintre del període establert al professorat de l’assignatura. Els alumnes que no superin alguna de les assignatures del màster, tindran accés a una revaluació.

Pel que fa els sistemes d'avaluació dels continguts de les assignatures poden ser del següent tipus:

  • Proves escrites: examen, qüestionaris (d'elecció entre diferents respostes, de distinció verdader/fals, d’emparellament, ...), proves objectives (respostes simples, completar la frase, ...), preves d'assaig, mapes conceptuals i similars, activitats d'aplicació, estudi de casos, resolució de problemes, ...
  • Proves orals: entrevistes o exàmens, posades en comú en comú, exposicions, ...
  • Treballs realitzats per l’estudiant: memòries, dossiers, projectes, carpeta d'aprenentatge, ...

L’organització i metodologia docent de cada assignatura depèn de les característiques d’aquesta (teòrica, pràctica, seminaris, mixta, ...). Tant l’organització com la metodologia docent es detallen en el corresponent pla docent.

Calendari de proves d'avaluació
Comparteix-ho: