Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Enginyeria Ambiental

Treball Final de Màster

El Treball Final de Màster (TFM) és un treball que l’estudiant desenvolupa individualment i de manera autònoma, que li permet mostrar de manera integrada els continguts formatius i les competències adquirides associades al títol de Màster. EL TFM es defineix com un exercici original, en l’àmbit del medi ambiental, ha de tenir interès a curt, mitjà o llarg termini i la temàtica és molt àmplia: pot anar des d’un exercici clàssic de disseny fins a un treball d’iniciació a la investigació (i, per tant, de caràcter experimental). Entremig, hi ha un ampli ventall de possibilitats, com ara estudis de seguretat, d’impacte ambiental, de cicle de vida, de materials, d’optimització, entre molts d’altres. El TFM pot ser dut a terme en departaments universitaris, laboratoris i centres de recerca, empreses i altres institucions. Finalitza amb la presentació y defensa pública del treball realitzat.

El Treball Final de Màster es du a terme sota la supervisió de un/a tutor/a que ha de ser professor doctor d’un dels Departaments amb docència assignada al Màster. La funció del tutor és orientar el treball de l’alumne durant el temps de realització del mateix. També, presentar un informe normalitzat valorant la tasca de l’alumne i, un document on ha de constar explícitament la seva autorització a la defensa del TFM.

L’estudiant ha de seleccionar el TFM de la llista de treballs oferts per la Comissió de Coordinació del Màster, els quals hauran estat proposats per professors doctors dels departaments amb encàrrec docent al màster i acceptats per la pròpia Comissió. En el cas que un estudiant vulgui fer un TFM no inclòs a la llista publicada, cal que trobi un membre del professorat doctor dels departaments amb encàrrec docent al màster que accepti la tutoria, i que presenti a la Comissió una proposta de TFM.

Quan el TFM se desenvolupi parcial o totalment en una empresa o institució diferent de la Facultat de Química, a més del professor tutor, l’estudiant haurà de tenir un tutor de la empresa o institució que li preste col·laboració en el desenvolupament del seu treball. En aquest cas és necessari un conveni Universitat-empresa entre la Facultat i la dita empresa (o institució).

L’avaluació del TFM se realitzarà per una Comissió de dos professors del centre, diferents del professor tutor, i designats per la Comissió Coordinadora del Màster. La Comissió valorarà a través de la memòria escrita i la presentació i la defensa oral si l’alumne ha adquirit les competències pròpies del títol, i tindrà present l’informe presentat pel tutor o tutores. El procés d’avaluació consta de tres parts: avaluació de la proposta de TFM, avaluació de l’avanç del TFM i, avaluació final del TFM

Per a una informació més detallada, consulteu el pla docent del TFM.

Procediment d'assignació dels tutors dels TFMs

  1. La Comissió de Coordinació publica una llista de treballs oferts, on consta el títol del treball, els objectius a assolir i les tasques a desenvolupar per l’estudiant.
  1. Cada estudiant ha de presentar la sol·licitud de TFM que inclogui tres de les propostes, ordenades per ordre de preferència. Si hi ha més d’una sol·licitud per proposta, el director triarà un d’aquests estudiants per cada tema proposat.

En el cas que un estudiant vulgui fer un TFM no inclòs a la llista publicada, cal que trobi un membre del professorat doctor de la Universitat de Barcelona que accepti la tutoria, i que presenti a la Comissió una proposta de TFM que inclogui els continguts mínims descrits abans (títol, objectius i tasques). En aquest cas, un cop la proposta sigui aprovada per la Comissió de Coordinació, aquest treball quedarà assignat a l’estudiant que l’hagi generat.

  1. Als alumnes no assignats segons el punt (2), se’ls torna a assignar de la mateixa manera el següent treball triat.
  1. S’aplica el punt anterior successivament fins esgotar tots els treballs triats per l’estudiant.
  2. Si un cop esgotada la llista de treballs prioritzats queda algun estudiant sense treball assignat, es torna a fer una nova llista amb les propostes no assignades i es repeteixen els punts anteriors (1 a 4) fins que tots els estudiants tinguin assignat un treball.
  3. La Comissió de Coordinació fa pública l’assignació final.

Llistat de projectes i assignació de tutors de TFM

TFMs de cursos anteriors

Comparteix-ho: