Modificacions de matrícula

GRAU

 

Curs 2020/21

Modificacions de matrícula

 • Matrícula del primer semestre i anual: del 19 d’octubre al 8 de novembre de 2020.
 • Matrícula del segon semestre i assignatures del segon semestre amb matriculació al setembre/octubre: de l'1 de febrer al 6 de març de 2021. 

Als ensenyaments amb organització anual en què la docència semestral permeti l’ampliació de la matrícula de crèdits de segon semestre o en el cas de modificacions o ampliacions de matrícula fetes a partir del 25 de gener de 2020, s’abona el preu per la gestió de l’expedient acadèmic previst per a aquest concepte al Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

La modificació de matrícula ha de garantir que es compleix el que estableix la normativa de permanència corresponent.

INICIAR SOL·LICITUD DE MODIFICACIONS DE MATRÍCULA

Anul·lacions de matrícula

Termini: del 19 d’octubre al 8 de novembre de 2020

Causes que comporten l’anul·lació amb devolució:

 • Per malaltia greu degudament acreditada: mitjançant informe mèdic del Servei Català de Salut o segons el col·lectiu (MUFACE), o de l’organisme equivalent d’altres comunitats autònomes, en què es conclogui aquest impediment, l’estudiant té dret a la devolució de l’import dels crèdits matriculats. En cas que s’anul·li totalment la matrícula d’un estudiant de primer any per causa de malaltia greu, es pot demanar la reserva de plaça i si la resolució és positiva, no cal tornar a fer la preinscripció.
 • Per defunció de l’estudiant. Es retorna l’import de les assignatures anul·lades al familiar directe o representant legal que ho sol·liciti. Cal aportar la declaració d’hereus o testament de l’estudiant i el certificat de defunció.
 • Per matrícula en un altre centre de la UB o en altres universitats públiques de l'estat i les integrades en el sistema de preinscripció universitari català, en cas de reassignació de plaça per preinscripció general universitària. En aquest cas, i sempre que ho sol·liciteu abans del 30 d’octubre del 2020, teniu dret a la devolució de l’import dels crèdits que hàgiu abonat. La devolució d’aquest import no és d’aplicació si la reassignació de plaça s’ha produït per haver sol·licitat un canvi de preferències o una nova preinscripció en convocatòries posteriors.

 

Anul·lació sense devolució:

 • Per motius personals.
  • Podeu sol·licitar l’anul·lació de matrícula sense dret a la devolució dels imports ingressats per cap concepte. La sol·licitud no es resol mentre no s’hagi efectuat prèviament el pagament de l’import de la matrícula. Aquesta anul·lació no comporta la reserva de plaça.

 

INICIAR SOL·LICITUD D’ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA

 

Anul·lació extemporània de matrícula per casos greus i excepcionals

 • En casos greus i excepcionals degudament justificats, el vicerector de Política Acadèmica, a proposta del degà de la Facultat i amb informe previ de Gerència, podrà acordar l’anul·lació de la matrícula fora dels terminis establerts per la Universitat de Barcelona.

  S'ha d'haver abonat l’import de la matrícula abans de sol·licitar-ne l’anul·lació fora dels terminis establerts per la Universitat de Barcelona. En cas contrari no s’estudiarà la sol·licitud presentada.
 • L’anul·lació de la matrícula ha de garantir el compliment del que estableixi la normativa de permanència que sigui d’aplicació.

 

INICIAR SOL·LICITUD D'ANUL·LACIÓ EXTEMPORÀNIA PER CASOS GREUS I EXCEPCIONALS

 

MÀSTERS

Modificacions de matrícula curs 2020/21

El termini que la Facultat de Química ha establert per a sol·licitar la supressió, canvi o addició d’assignatures un cop efectuada la matrícula, per assignatures de primer semestre, serà entre el 13 d'octubre i el 8 de novembre de 2020.

Per tal de poder sol·licitar una modificació de matrícula haureu d'accedir al següent enllaç:

INICIAR SOL·LICITUD MODIFICACIÓ MATRÍCULA primer semestre

 

Durant el segon semestre, per assignatures matriculades al juliol/setembre de segon semestre, el període de modificacions serà del 15 de febrer al 6 de març de 2021.

INICIAR SOL·LICITUD MODIFICACIÓ MATRÍCULA segon semestre

 

Anul·lacions de matrícula de màster

Els estudiants poden sol·licitar a la Universitat l’anul·lació total de la matrícula en els casos següents:

a) Per malaltia greu de l’estudiant acreditada mitjançant informe mèdic del Servei Català de la Salut o de l'organisme equivalent d'altres comunitats autònomes en què es conclogui aquest impediment. En aquest cas, l’estudiant té dret a la devolució de l’import dels crèdits a què s'ha matriculat.

b) Per defunció de l’estudiant. Es retorna l’import de les assignatures anul·lades al familiar directe o representant legal que ho sol·liciti. Cal aportar la declaració d’hereus o testament de l’estudiant i el certificat de defunció.

c) Per interès personal de l’estudiant. En aquest cas l’estudiant no té dret a la devolució dels imports ingressats per cap concepte.

Cal haver efectuat el pagament de l'import de la matrícula prèviament a la resolució de la sol·licitud. En el cas que l'estudiant hagi formalitzat la matrícula com a becari de caràcter general, ha de sol·licitar l'anul·lació de la beca i abonar l'import de la matrícula abans que es resolgui la sol·licitud de l'anul·lació.

Els terminis per sol·licitar anul·lació de matrícula són:

 • Matrícula del primer semestre i anual: fins al 8 de novembre de 2020.
 • Matrícula del segon semestre i assignatures de segon semestre matriculades al juliol o al setembre: fins al 6 de març de 2021.

 

SOL·LICITUD ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA

 

Anul·lació extemporània de matrícula per casos greus i excepcionals

 • En casos greus i excepcionals degudament justificats, el vicerector de Política Acadèmica, a proposta del degà de la Facultat i amb informe previ de Gerència, podrà acordar l’anul·lació de la matrícula fora dels terminis establerts per la Universitat de Barcelona.

  S'ha d'haver abonat l’import de la matrícula abans de sol·licitar-ne l’anul·lació fora dels terminis establerts per la Universitat de Barcelona. En cas contrari no s’estudiarà la sol·licitud presentada.
 • L’anul·lació de la matrícula ha de garantir el compliment del que estableixi la normativa de permanència que sigui d’aplicació.

 

INICIAR SOL·LICITUD D'ANUL·LACIÓ EXTEMPORÀNIA PER CASOS GREUS I EXCEPCIONALS

Comparteix-ho: