Obtenir les dades d'identificació | Obtener los datos de identificación | To get the identification data

Vols crear la primera contrasenya? Emplena el següent formulari:
¿Quieres crear la primera contraseña? Rellena el siguiente formulario:
Do you want to create your first password? Fill in the following form:

Document d'identificació (DNI, NIE, passaport)*
Documento de identificación
Identity card
 

 

 *(sense punts i com consti al teu full de matrícula)
(sin puntos y como conste en tu hoja de matrícula)
(without dots, as it is in your enrollment form)

 Data de naixement*
Fecha de nacimiento
Date of birth 
   *(ddmmaaaa) | (ddmmyyyy)
NIUB*
 
 

*(només per a connexió externa de la xarxa UB) | Qué és el NIUB?
(solo para conexión externa de la red UB) | ¿Qué es el NIUB?
(only for external connection of the UB network) | What is the NIUB?

Lorem ipsumI si has oblidat la contrasenya i/o l'identificador...
Y si has olvidado la contraseña y/o el identificador...
And if you have forgotten your password or ID...

També has d'enviar la teva adreça electrònica personal*
(correu no UB)

También debes enviar tu dirección electrónica personal
(correo no UB)

Also you have to send your personal email address
(email no UB)

 


*(L'adreça electrònica personal ha de coincidir amb la que consti en el teu expedient)
(La dirección electrónica personal debe coincidir con la que conste en tu expediente)
(Your personal email address has to match up with your student record)

Vols canviar la contrasenya?
Vols canviar la contrasenya? clica aquí
¿Quieres cambiar la contraseña? clica aquí
Do you want to change your password? click here
Per a incidències
Para incidencias
For issues
  • Universitat de Barcelona
  • Servei d'Atenció a l'Estudiant