Avaluació del TFG

SISTEMA D’AVALUACIÓ DEL TFG

 

 1. Per l’avaluació del TFG es presentarà el treball davant d’un tribunal amb exposició i defensa del projecte per part de l’alumne.
 2. S’elaboraran els criteris d’avaluació per tal d’evitar disparitats entre tribunals. Per assolir aquesta finalitat, s'ha confeccionat una fitxa d’avaluació (rúbrica) única per tots els Graus, segons els criteris d’avaluació aprovats i que cada tribunal haurà de seguir rigorosament.
 3. Els tribunals seran anomenats pels Cap d’Estudis i els coordinadors de TFG.
 4. Els tribunals estaran constituïts per tres professors dels diferents Graus de la Facultat de la Facultat de Biologia (i de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut en el cas dels alumnes del Grau de Ciències Biomèdiques). També hi poden figurar altres professors o investigadors que no siguin de la plantilla de professors dels Graus de la Facultat de Biologia. Els tutors no poden formar part dels tribunals on exposi l'alumne que ha tutoritzat.
 5. La memòria ha de seguir les directrius del TFG.
 6. Cada membre del tribunal emetrà una nota de 0 a 10 sobre els següents aspectes:
 • Contingut de la memòria (N1)
 • Exposició i defensa (N2)
 • La nota de cada membre serà el resultat de la següent operació: Nmembre (Nota membre)= 0.60 N1 + 0.40 N2
 • La nota del tribunal serà la mitjana aritmètica de les notes dels tres membres del tribunal.
 • El tutor UB emetrà un informe i omplirà la rúbrica avaluació TFG que serà el 20 % de la nota final
 • Per tant la nota final serà: Nfinal = 0.8N tribunal + 0.2N tutor.

 

       7. El temps de presentació del treball serà de 15 minuts. El president del tribunal garantirà que el temps màxim entre presentació i preguntes no superi els 30 minuts.

       8. RÚBRIQUES: http://www.ub.edu/practicumbiologia/content/avaluaci%C3%B3-pr%C3%A0cticums-i-tfg


 

Com preparar l'exposició del TFG? Aquests documents us poden ajudar:

 

La presentació ha de contenir tots els apartats de la memòria (resumits) i destacant el més important. El tutor/a UB us pot ajudar en aquest disseny.

Planes web on trobareu indicacions sobre com realitzar una bona presentació oral: