Informació

Aquest tràmit serveix perquè els ciutadans puguin manifestar queixes i suggeriments. Els resultats incideixen en la presa de decisions i en la millora de la qualitat de la institució. Si voleu més informació, podeu consultar la pàgina informativa de la seu electrònica.

Aquest document no té en cap cas la consideració de recurs administratiu i la seva presentació no implica la interrupció dels terminis establerts en la normativa vigent.

Temps de resposta. En el termini de trenta dies hàbils des de la presentació, la unitat responsable ha de respondre a la queixa o suggeriment, i ha de comunicar la resposta a l'adreça de correu electrònic que s'hagi indicat a efectes de notificació.

Impressió del formulari en paper

Podeu baixar i imprimir el formulari de queixa o suggeriment per presentar-lo de manera presencialDescàrrega formulari

Després d’omplir i signar el formulari heu de registrar-lo en qualsevol de les oficines de registre general de la Universitat de Barcelona.

Identificació

Hi ha dues vies d'accés al formulari electrònic segons el perfil de l'usuari:
- Col·lectius UB. L'accés es fa amb l'autenticació UB. No necessita signatura.
- Externs. Els usuaris externs s'han d'identificar amb un dels sistemes següents: certificat digital reconegut, idCAT Mòbil o Cl@ve.