Difusió

en altres paraules

En altres paraules

En altres paraules és el blog de llengua de Neus Nogué, professora de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona. És un espai on es parla sobre aspectes de lingüística catalana, de manera amena però alhora rigorosa. En paraules de la mateixa autora, vol que hi apareguin temes que «no es troben als llibres, almenys plantejats de la mateixa manera». […]
rebotiga

Rebotiga lingüística de farmàcia

El dia 12 de desembre, en el marc dels actes de celebració de la festa patronal de la Facultat de Farmàcia, es va presentar la Rebotiga lingüística de farmàcia, un web dels Serveis Lingüístics de la UB, amb el suport de la Comissió de Política Lingüística de la Facultat. El web té l’objectiu de contribuir a millorar la qualitat lingüística dels textos en català en el camp de la farmàcia, i s’adreça especialment als estudiants que han de crear textos escrits o orals d’aquest àmbit acadèmic. […]
niif

La terminologia comptable de les NIIF

Els Serveis Lingüístics i el Departament de Comptabilitat de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona presenten la Terminologia comptable de les NIIF, una obra que ofereix les denominacions catalanes per a tots els termes i expressions definits en les Normes internacionals de comptabilitat (NIC/IAS) i les Normes internacionals d’informació financera (NIIF/IFRS), acompanyades del terme i la definició originals en anglès, i les equivalències a l’espanyol i al francès de les versions oficials traduïdes d’aquestes normes. […]

«Els tractaments protocol·laris», al CUB

Els tractaments protocol·laris és un dels capítols del llenguatge administratiu que més ha evolucionat, fins al punt que la tendència actual és suprimir-los sistemàticament de la documentació quotidiana, per afavorir la concisió, la claredat i el to democràtic, característiques que defineixen un llenguatge modern i igualitari. Les formes tradicionals de tractament protocol·lari es reserven, doncs, per a documents o situacions molt solemnes, com ara un saluda o un acte d’investidura de doctor honoris causa. […]
Substitució

Guia pràctica sobre l’eina de substitució del Word

Al Dipòsit Digital de la UB podeu trobar una guia pràctica sobre l’eina de substitució del Word. Aquesta guia, editada pels Serveis Lingüístics, recull informació pràctica que cal tenir en compte a l’hora de fer servir l’eina de substitució del Word en les tasques d’edició i de revisió de textos. És una guia breu en què s’expliquen les diverses possibilitats de l’eina de substitució, des de les funcions més bàsiques fins a les més avançades, i en què s’ha intentat donar exemples sobre les diferents aplicacions de les opcions de cerca i substitució. […]

Diccionari de fitopatologia

Els Serveis Lingüístics de la UB presenten el Diccionari de fitopatologia, de la professora Assumpció Moret (professora emèrita del Departament de Biologia Vegetal de la Facultat de Biologia). És una obra adreçada a totes les persones que treballen en l’àmbit de la fitopatologia o s’interessen pel món de la patologia de les plantes i, molt especialment, als estudiants universitaris que fan assignatures relacionades amb aquesta disciplina. […]
accessible

Interuniversity Style Guide for Writing Institutional Texts in English

La Xarxa Vives d’Universitats ha publicat l’Interuniversity Style Guide for Writing Institutional Texts in English (Manual d’estil interuniversitari per a la redacció de textos institucionals en anglès), una publicació que es presenta tant en paper com en línia. El Manual respon al repte de garantir la qualitat i la coherència dels documents que les universitats de la Xarxa Vives publiquen en anglès. […]

Interfície del MID en català

El passat dimecres 5 de juny es va publicar la versió 1.0.7.1 del MID. Aquesta actualització s’ha fet per incorporar-hi el català com a llengua de la interfície. La traducció al català d’aquest complement s’ha fet des dels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona. Teniu en compte que la interfície del MID només us apareixerà en català si teniu el Firefox també en català. […]

Aquest apunt és obsolet.
word

Actualització dels apunts sobre el Word

Com bé hem comentat algun cop, els nostres apunts es basen principalment en la nostra experiència i en les eines que fem servir habitualment als Serveis Lingüístics de la UB. Això pot fer que algunes de les eines de què parlem no estiguin basades en la darrera versió. Això és el que passava fins ara en els apunts que feien referència al Microsoft Office, ja que la majoria d’apunts estaven fets a partir de la versió 2003, que era la versió habitual dels nostres ordinadors. […]