Examen de nivell de suficiència de llengua catalana

Els alumnes dels graus de Mestre en Educació Infantil i Mestre en Educació Primària que hagin accedit als ensenyaments mitjançant el Batxillerat cursat fora de Catalunya, un cop finalitzats els estudis de grau, no obtindran automàticament el certificat de Capacitació en Llengua Catalana (nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües).

A petició de la Facultat, els Serveis Lingüístics de la UB organitzem cada curs acadèmic dues convocatòries d’examen per obtenir el certificat de Capacitació en Llengua Catalana nivell C1 (model d’examenmodel de correcció) adreçades a tots els estudiants de la Facultat que es trobin en aquesta situació,

Propera convocatòria d’examen per al curs acadèmic 2018-2019:

Dissabte 15 de juny de 2019 (formulari d’inscripció)

  • Examen escrit: a les 9 hores – lloc per determinar.
  • Examen oral:  El dia de l’examen escrit es comunicarà el dia i hora de l’examen oral.

Comments are closed.