Assegurança escolar obligatòria

És una Assegurança que protegeix als estudiants menors de 28 anys, que cursen estudis oficials des de  3r d' Educació Secundària Obligatòria (ESO), fins el final del 3r cicle universitari,  mitjançant prestacions sanitàries i econòmiques, en cas de malaltia , accident escolar i infortuni familiar.

Els requisits generals són els següents:

 • Tenir menys de 28 anys, si bé l’Assegurança Escolar cobrirà tot l'any escolar en què l'estudiant compleixi l'esmentada edat..
 • Ser espanyol o estranger que resideixi legalment a Espanya.
 • Estar matriculat a Espanya en algun dels estudis esmentats a l'apartat anterior.
 • Haver abonat la quota corresponent de l'Assegurança Escolar.
 • Acreditar que ha transcorregut un període mínim d'un any des que l'estudiant es va matricular per primer cop a qualsevol centre d'ensenyament dels compresos en aquesta assegurança. No s'exigeix aquest requisit per a les prestacions derivades d'accident escolar, infortuni familiar per finament del cap de família i tocologia.
 • No tenir cap relació laboral o activitat per la qual l'alumnat ja estigui donat d'alta al sistema de la Seguretat Social.

 

Qui vulgui alguna prestació de l’assegurança escolar ha d’emplenar el "model de sol·licitud de prestació".

 

 

Fulletˇ amb les prestacions de l'Asseguranša Escolar (consultar PDF)

 

 

A la web de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) trobaràs tota la informació sobre la cobertura i les prestacions que s'ofereixen (enllaç extern a l'INSS)

També pots trucar al telèfon 901 16 65 65 o adreçar-te a qualsevol centre d’Atenció i Informació (CAISS) de l’INSS.

 • Servei d'Atenciˇ a l'Estudiant
 • c. Adolf Florensa,8
 • Telèfon 93 355 60 00
 • Actualitzaciˇ: 13.09.2023
 • Contacte: sae.futurs@ub.edu