a la figura o en la figura?

Tal com s’explica a la Gramàtica essencial de la llengua catalana (GEIEC) (que és una versió reduïda i adaptada per a la consulta en línia de la Gramàtica de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans), les preposicions a i en són en molts casos intercanviables, tot i que, segons el context, hi ha preferències per l’una o l’altra. Com es pot veure en el quadre 14.5 del capítol 14.4.1 Les preposicions a i en de la GEIEC, el cas a/en la figura correspondria a una localització figurada, on totes dues preposicions són acceptables amb preferència per en.