cobot i bot

El terme bot és una forma escurçada, inicialment en anglès, de robot que s’usa en l’àmbit de la informàtica per fer referència als programes que executen unes tasques específiques. La forma cobot és un acrònim de l’anglès collaborative robot. En català, s’usa la forma desenvolupada robot col·laboratiu o bé l’acrònim anglès cobot. Totes dues formes es troben perfectament documentades en mitjans de comunicació i en publicacions acadèmiques.

Cal tenir present que, així com és habitual i recomanable l’adaptació al català dels termes en anglès, en el cas de les sigles i els acrònims és habitual mantenir la forma anglesa en les altres llengües, atès que l’adaptació de sigles i acrònims sense tradició podria dificultar-ne la identificació. És per això que en aquest cas, la correspondència catalana de collaborative robot és robot col·laboratiu, però l’acrònim cobot s’adopta sense alterar-ne l’ordre dels elements que el constitueixen. En el cas de l’escurçament bot, tot i que és una forma originàriament anglesa, el procediment d’escurçament és idèntic per al català, per la qual cosa es pot considerar una formació catalana.