imines ciclopal·lades o ciclopal·ladades?

Es tracta d’un compost de ciclo– + pal·lad– (arrel lèxica de pal·ladi) + el sufix adjectival –at/ada. Per tant, la denominació correcta ha de ser imines ciclopal·ladades. Aquest compost, a més, es documenta a bastament tant en català com en castellà, molt més que no pas la forma ciclopal·lades, que no està ben formada.

Es tracta d’una formació similar a la que trobem en el nom de l’anió de la sal de pal·ladi, que es forma afegint el sufix –at a l’arrel: pal·ladat.

La denominació anglesa cyclopalladated té la mateixa estructura: cyclo– + palladated (pallad– + el sufix –ated).