larvicultura

La denominació larvicultura, que no es documenta encara en català, està documentada en anglès (larviculture). Es tracta d’un compost format a la manera culta a partir dels formants llatins larva + cultura, amb vocal d’enllaç i. La vocal d’enllaç i és la preferent en els compostos amb el segon element culte procedent del llatí i començat per consonant: piscicultura, herbicida, etc.

Així, doncs, podem concloure que el compost larvicultura és conforme a les regles de formació de compostos a la manera culta en català.