Oficina d’Assistència en Matèria de Registre o de Registres?

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques estableix la denominació «oficina d’assistència en matèria de registres»:

«Estos registros estarán asistidos a su vez por la actual red de oficinas en materia de registros, que pasarán a denominarse oficinas de asistencia en materia de registros, y que permitirán a los interesados, en el caso que así lo deseen, presentar sus solicitudes en papel, las cuales se convertirán a formato electrónico.»

El Decret 76/2020, de 4 d’agost, d’Administració digital (d’àmbit català), en canvi, s’hi refereix en singular. Per exemple:

«El títol III té per objecte el segon gran eix d’adaptació de la Llei 39/2015, amb la creació dels elements estructurals del procediment administratiu comú (com el punt d’accés general electrònic de l’Administració de la Generalitat, les oficines d’assistència en matèria de registre, el Registre de funcionaris habilitats i l’arxiu electrònic únic) […].»

Des del punt de vista de la llengua, les dues opcions (singular i plural) són possibles, però tenen matisos diferents: la forma singular té a veure amb l’acció de registrar i, en canvi, la forma plural posa èmfasi en la pluralitat de tipologies de registre (presencial, telemàtic, etc.), de llocs (punts de registre diferents), de documents, la qüestió de la interoperabilitat, etc.

D’acord amb els especialistes, la normativa estatal dona compte d’aquesta idea de pluralitat, de manera que optem preferentment per la forma oficina d’assistència en matèria de registres.