restes neandertals o restes de neandertal?

Tot i que hi hagi força exemples, sobretot en textos menys formals, de l’ús de neandertal com a adjectiu (restes neandertals), és preferible evitar-ne l’ús en textos de certa formalitat. El topònim Neandertal (home de Neandertal) s’ha lexicalitzat en un nom comú (els neandertals), i aquesta lexicalització està recollida en els diccionaris. Alguns noms, com és el cas d’alguns colors, poden funcionar com a adjectius fent concordança de nombre —rosa (nom) > pantalons rosa (nom en aposició) > pantalons roses (adjectiu)—, però són casos relativament poc freqüents i propis sobretot del registre col·loquial. En un registre formal és preferible l’ús de la forma substantiva (restes de neandertal), en lloc de l’adjectiva (restes neandertals).