Com n’hem de dir, dels LERU Senior Officers de la UB?

En el marc de la LERU, la figura de senior officer és la de representant d’una universitat a la xarxa. Tal com s’explica al seu web, la LERU es compon de diversos grups de treball formats per representants de totes les universitats que la integren. Entre aquests grups hi ha l’anomenat Senior Officers’ Network, els membres del qual són els punts de contacte principals de cada universitat amb la LERU.

En el cas de la Universitat de Barcelona, la funció de senior officer la desenvolupa un delegat del rector. Aquests delegats que nomena el rector per a l’exercici de funcions específiques s’expressen amb la fórmula delegat o delegada del rector per a + [funció]. Així, doncs, la denominació preferent per a aquesta figura és delegat o delegada del rector per a la LERU (delegado o delegada del rector para la LERU, en castellà; Delegate of the Rector for LERU, en anglès).

Convé notar que la denominació en anglès dins la UB, en correspondència amb la resta de delegats del rector, és Delegate of the Rector for LERU, malgrat que en l’entorn de la LERU es faci servir el nom específic de senior officer, terme que no indica quin és el càrrec del senior officer dins de la institució específica de la qual prové.

En tot cas, per referir-nos a un senior officer de la LERU sense recórrer a l’anglicisme i sense esmentar el càrrec que ocupa aquesta persona en la institució d’origen, disposem de diverses alternatives, com ara delegat de la universitat x a la LERU, representant de la universitat y a la LERU o enllaç de la universitat z a la LERU, fórmules que poden ser més o menys adequades a cada context.