Universitat de Ciències Aplicades del Ruhr Oest?

El nom en alemany d’aquesta universitat és Hochschule Ruhr West i la mateixa universitat tradueix el nom en anglès amb la forma Ruhr West University of Applied Sciences. Aquest nom és fàcilment traduïble al català com a Universitat de Ciències Aplicades del Ruhr Oest, que és la denominació més documentada, o bé Universitat de Ciències Aplicades de l’Oest del Ruhr (com es documenta en francès: Université de Sciences Appliquées à l’ouest de la Ruhr).