Memòries 1994-2008

Memòria dels Serveis Lingüístics (2007-2008)

Durant el curs 2007-2008 els Serveis Lingüístics (SL) han actualitzat la seva pàgina web de presentació i s’han enllestit les versions en espanyol i anglès. Per altra banda, s’ha signat un contracte de subministrament de la col·lecció «Guies de Conversa Universitària» amb la Generalitat de Catalunya, en virtut del qual tots els alumnes nouvinguts al sistema universitari català reben un exemplar de la guia de conversa, que està disponible en castellà, anglès, francès, alemany, italià, neerlandès, polonès, portuguès, àrab i amazic. Finalment, s’ha participat en la XVI Trobada de Serveis Lingüístics Universitaris, que ha tingut lloc a la Universitat Politècnica de València, amb el títol «Comunicació i serveis lingüístics»; i també en diferents jornades de política lingüística interuniversitària, que s’han fet a la UOC, la UPF i la URV.

En el marc de l’assessorament lingüístic i terminològic, s’ofereixen serveis de correcció i traducció de textos (principalment en català, castellà i anglès), resolució de consultes lingüístiques i terminològiques, disseny de documents i elaboració de vocabularis i diccionaris; a més, es treballa en l’establiment i la difusió dels criteris lingüístics propis de la UB. Durant aquest curs 2007-2008 s’han gestionat 4.531 encàrrecs diferents, que han representat 29.196 fulls corregits (el 70,28 % de català, l’1,46 % de castellà i el 28,26 % d’anglès) i 12.112 fulls traduïts (el 22,56 % en català, el 24,07 % en castellà i el 53,38 % en anglès). Igualment, s’han resolt 1.945 consultes lingüístiques i terminològiques. Pel que fa als criteris, el gestor web de criteris lingüístics (CUB), que permet una consulta ràpida i eficaç, i que conté més de 1.800 abreviacions i prop de 1.200 criteris (97 dels quals s’han redactat durant el curs 2007- 2008), ha rebut 16.908 visites (amb una mitjana de 7,66 pàgines per visita, la qual cosa fa un total de 129.515 pàgines visitades).

S’han organitzat diverses sessions pràctiques i informatives per ajudar a millorar la qualitat lingüística dels textos produïts pel personal de la UB, i s’han produït documents de suport amb vista a noves sessions de treball. També s’ha continuat un treball transversal molt intens per encarar diferents projectes de correcció i traducció: Comunicació (web institucional multilingüe, notícies, revistes, portals de comunicació interna, etc.), Àrea de Planificació i Serveis Acadèmics (traducció d’expedients, d’assignatures, pàgines web de màsters oficials, etc.), Agència de Postgrau (programes de màsters i postgraus), Organització i Qualitat (nomenclàtor, plans docents del GR@D), entre d’altres.

Durant aquest curs s’han dut a terme diferents projectes per a la millora de la qualitat lingüística dels usuaris de la UB: s’han fet sessions personalitzades i un diccionari personalitzat per al Word, que millora la revisió lingüística del tractament de textos; s’ha programat l’assistent per a la correcció lingüística (ESLUB); s’han elaborat nous models de documents (criteris lingüístics per als plans docents, criteris lingüístics per als nous graus i per a la denominació d’assignatures, etc.), i s’ha comprat el programa informàtic LISA QA, que mitjançant mètodes estadístics ajuda a ponderar el grau de qualitat d’un text.

Des de la unitat s’ha intervingut en cursos de la formació permanent del PAS (Recursos electrònics disponibles per a la redacció de documents administratius, Recursos electrònics per a la traducció automatitzada, etc.), en un curs de l’oferta formativa dels SL (La llengua catalana i les TIC), en un curs d’extensió universitària organitzat pel Departament de Filologia Catalana (Bases per a la correcció i la supervisió de textos orals i escrits) i en sessions puntuals fetes a mida, sobretot per treballar punts concrets o per fer conèixer els diferents recursos de suport per a la millora lingüística (Unitat de Suport al Rectorat, per exemple).

S’han publicat les actes de la V Jornada de la CILAJ, Confonem gènere i sexe? Llenguatge no sexista: fenomen, límit i aplicació.

Pel que fa al treball en terminologia, durant aquest curs s’ha publicat el Vocabulari de belles arts (979 termes catalans amb equivalents castellans i anglesos). S’ha treballat en l’elaboració del Diccionari de riscos naturals (que es publicarà en línia dins la col·lecció «Diccionaris Electrònics», i que conté 334 termes catalans, amb definició, i equivalents castellans i anglesos), del Diccionari de materials (que ja està en la fase de revisió final, i que conté 1.022 termes catalans, amb definició, i equivalents castellans i anglesos), del Vocabulari d’enginyeria química (que està en fase de revisió i que conté 1.275 termes catalans amb equivalents castellans i anglesos), i de la segona edició conjunta, revisada i ampliada, del Vocabulari d’economia, el Vocabulari de comptabilitat i el Vocabulari d’empresa (dels quals es farà una primera edició en línia, i que en conjunt sumen 2.791 termes catalans amb equivalents castellans i anglesos). També s’ha començat a treballar en la segona edició del Vocabulari de farmàcia galènica (que consta de 300 termes catalans amb equivalents castellans i anglesos), el Vocabulari de ciències dels aliments (que consta de 515 termes catalans amb equivalents castellans i anglesos) i el Vocabulari de nutrició i dietètica (que consta de 415 termes catalans amb equivalents castellans i anglesos). Igualment, s’ha treballat en la coordinació amb la Universitat de València per a la publicació conjunta del Vocabulari de dret (que consta aproximadament de 5.500 termes catalans amb els equivalents castellans). Finalment, també s’ha treballat en l’elaboració d’un diccionari de gestió de la recerca, juntament amb els serveis lingüístics de la UPC i de la UAB, per encàrrec de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

S’ha posat en marxa el nou gestor de consultes lingüístiques i terminològiques en línia, anomenat Sens Dubte, que permet rebre i respondre consultes, i fer cerques a consultes antigues. Des de la seva posada en marxa el setembre del 2007 s’han atès prop de 500 consultes. També s’han creat dos multicercadors, un de lingüístic i un de terminològic, per tal de poder interrogar mitjançant una sola finestra de cerca centenars de recursos en línia. Quant a dinamització lingüística i sociolingüística, en el marc de l’Acord de la Comissió de Política Lingüística, de 24 de febrer de 2006, sobre transparència informativa en la llengua de la docència, s’ha treballat amb els ensenyaments la indicació a la Guia de l’estudiant de la llengua en què s’imparteix cada grup classe de les diferents assignatures, la qual cosa permet que l’alumnat n’estigui informat abans de matricular-s’hi.

La Xarxa de Dinamització Lingüística ha dut a terme la definició dels seus processos i accions de treball amb l’objectiu d’encarar el futur d’una manera més organitzada. D’altra banda, s’ha fet la convocatòria anual de 10 beques de dinamització lingüística per col·laborar amb les comissions de dinamització lingüística de centre. Una de les prioritats dels becaris ha estat millorar la difusió de materials i recursos lingüístics als vint centres, en col·laboració amb els punts d’atenció als usuaris dels SL. S’ha organitzat la festa anual de promoció de la llengua catalana adreçada a l’alumnat, la Primavera de la Llengua, on s’han lliurat els premis Arrelats de narrativa curta i de poesia universitària. D’altra banda, s’han publicat els números 11 i 12 de la revista Enxarxa’t.

Dins del Programa d’acollida lingüística, s’han elaborat i actualitzat informacions i materials, s’han atès consultes sobre usos i recursos lingüístics, s’ha participat en sessions informatives sobre la realitat sociolingüística als centres per a estudiants de mobilitat i màsters, s’ha gestionat la Borsa d’intercanvi de conversa entre estudiants catalans i estudiants nouvinguts i s’han organitzat activitats culturals que formen part de la Gimcana de la Borsa (tallers, visites, festes i sortides).

Aquest curs, s’han inscrit a la Borsa 603 estudiants, 464 alumnes de la UB i 118 alumnes de mobilitat d’altres universitats. La participació final ha estat de 159 alumnes, els quals han intercanviat 15 llengües diferents amb el català: alemany, anglès, àrab, castellà, eusquera, finès, francès, italià, neerlandès, polonès, portuguès, romanès, rus, suec i xinès.

Com a membre del Grup de Dinamització Lingüística Interuniversitària, s’ha treballat activament per coordinar activitats amb la resta d’universitats catalanes mitjançant la creació d’un web. També s’ha dissenyat un projecte d’estudi sobre usos, actituds i identitats lingüístics entre l’alumnat de les universitats catalanes, que es durà a terme el curs 2008-2009.

Llengua catalana

L’activitat de formació en llengua catalana ha consistit en un total de 164 cursos adreçats a 2.652 estudiants matriculats, la qual cosa ha significat una lleugera disminució respecte del curs passat. També s’han dut a terme la formació lingüística i les proves de coneixement de llengua catalana per a la docència a la UB, vinculades a la convocatòria pública de places de cossos docents.

Formació lingüística
Cursos164
Hores7.500
Matrícules2.652
Nivell inicial1.878
Nivell avançat687
Cursos específics87
Estudiants2.433
PDI193
PAS i Grup UB26

D’altra banda, s’han mantingut els centres d’autoaprenentatge multilingüe i s’ha obert una selecció de recursos multimèdia en xinès per desenvolupar el reconeixement i l’escriptura dels caràcters, la gramàtica, el vocabulari, la fonètica, la comprensió oral, la comprensió escrita, l’expressió oral i l’expressió escrita d’aquest idioma, a més de recursos d’interès cultural. Tots els materials tenen indicat el nivell: principiant, elemental, mitjà i avançat, i permeten treballar i millorar la llengua xinesa globalment, fer consultes, resoldre dubtes i fer activitats i exercicis diversos.

Finalment, s’ha continuat el projecte de cursos amb la filosofia de la intercomprensió de llengües romàniques; enguany se n’ha començat a elaborar un d’adreçat a estudiants de ciències de la salut i que el curs passat es va adreçar a estudiants de ciències econòmiques i empresarials.

En el capítol de publicacions, s’han editat en format paper la Guia de conversa universitària japonès-català i la Guia de conversa universitària xinès-català, i El comte de Montecristo, nou títol de la col·lecció «Català Fàcil» (llibre i CD-ROM) coeditada amb Eumo Editorial. S’ha editat el butlletí electrònic universitari Paraules.cat, per aprendre diàriament una paraula en català, i que està basat en el projecte RodaMots/Cada dia un mot.

Per a la difusió dels serveis s’han elaborat dos models de postals: un per comunicar els recursos del grup de dinamització universitària, amb un tiratge de 10.000 unitats; i un altre de la borsa d’intercanvi lingüístic, amb 5.000 unitats

Memòria dels Serveis Lingüístics (2006-2007)

Durant aquest curs s’han configurat els serveis lingüístics integrats que engloben el Servei de Llengua Catalana, el Servei d’Assessorament Lingüístic de Català (SALC) i els centres d’autoaprenentatge. Així mateix, s’ha integrat IL3 a la Xarxa de dinamització lingüística.

D’altra banda, s’han signat amb la Generalitat de Catalunya una sèrie de convenis per dur a terme els projectes següents: Siscotterm; CERES; TextOral; Conferències universitàries multilingües; Projecte Rodamots «cada dia un mot»; Sis mirades, recurs electrònic de cultura catalana; actualització de continguts de l’aplicació Lingcat; digitalització de l’enfocament EuRom4, projecte d’elaboració d’un curs de comprensió oral i escrita per a estudiants de ciències econòmiques i empresarials, i interfície de dades lingüístiques de la llengua de la docència. Aquests convenis han representat un ingrés total de 500.820 euros.

També s’ha organitzat la Jornada de la CILAJ sobre usos sexistes en el llenguatge a la Facultat de Dret, s’ha coorganitzat la XIII Trobada de centres d’autoaprenentatge amb la Generalitat de Catalunya i, dintre de l’atenció i el suport a la llengua amaziga, s’ha coorganitzat la Primavera Amaziga i s’ha publicat la Guia de conversa amazic-català.

Finalment, s’ha publicat la col·lecció de Català Fàcil (llibre i CD-ROM) amb Eumo Editorial: La vida d’Antoni Gaudí, La meva família i altres animals, L’home invisible, Viatge al centre de la Terra, Anna Frank. El diari d’una noia, Robinson Crusoe, Els castellers, Qui és el culpable?, La vida de Pau Casals i Històries poc corrents.

Pel que fa a l’assessorament lingüístic, s’ha elaborat un formulari únic per a les sol·licituds de correccions i traduccions de documents.

Quant a dinamització i sociolingüística, s’ha publicat l’estudi de la llengua de la docència en els ensenyaments de primer i segon cicles de la UB; s’ha organitzat la festa anual de promoció de la llengua catalana adreçada a l’alumnat «Primavera de la llengua»; s’ha organitzat la «Gimcana de la borsa d’intercanvi lingüístic», programa d’activitats culturals i lúdiques adreçades a l’alumnat nouvingut a les terres catalanes i activitats d’intercanvi cultural adreçades als estudiants castellanoparlants per tal que puguin rebre una acollida lingüística, alhora que fan amb els estudiants catalanoparlants un intercanvi cultural d’experiències diverses. Paral·lelament, s’ha col·laborat amb la Plataforma per la Llengua per organitzar l’acollida anual de tot l’alumnat nouvingut al sistema universitari català.

En la part de formació lingüística i documentació, s’han posat en funcionament els centres d’autoaprenentatge multilingües de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i de les facultats de Física i Química; s’han dut a terme la formació lingüística i les proves de coneixement de llengua catalana per a la docència a la UB, vinculades a la convocatòria pública de places de cossos docents; s’ha actualitzat l’oferta de cursos de llengua, i s’ha dut a terme un recull i difusió a la pàgina web d’enllaços dels Serveis Lingüístics de recursos en línia per a l’aprenentatge del català, de l’anglès, del francès i de l’italià.

Així mateix, s’han editat en format electrònic els nous títols de la col·lecció de guies de conversa universitària: català-castellanoaranés-euskera-galego, català-japonès, català-xinès, i s’han publicat els de català-polonès, català-neerlandès i català-rus.

Memòria dels Serveis Lingüístics (2005-2006)

A partir del segon semestre del curs 2005-2006 s’ofereixen serveis multilingües a la UB i al Grup UB, gràcies a la reorganització de l’antic Servei de Llengua Catalana i a la integració dels tècnics d’anglès i d’autoaprenentatge de terceres llengües en la unitat denominada Serveis Lingüístics (SL); territorialment, es mantenen els punts d’atenció a l’usuari de la plaça Universitat, Mundet, Diagonal Nord, Diagonal Sud i Bellvitge, més la seu central que continua a Sants.

Quant a l’assessorament lingüístic, cal remarcar la unificació de les peticions de correcció i traducció multilingües en un formulari via Internet; la millora de la qualitat del web institucional i la traducció de versions a l’anglès i al castellà, i la revisió i la traducció, si s’esqueia, de les fitxes dels programes oficials de postgrau i de determinats màsters pilot oficials per al proper curs.

Formació lingüística
Hores8.845
Matrícules2.662
Nivell inicial1.910
Nivell avançat644
Cursos específics108
Estudiants2.317
PDI225
PAS i Grup UB80

S’han organitzat diverses sessions pràctiques i informatives per ajudar a millorar la qualitat lingüística dels textos produïts pel professorat de la UB, l’ús de la interfície de traducció automatitzada entre el català i el castellà InterNostrum i s’han produït documents de suport. Pel que fa a la terminologia, s’ha publicat el Vocabulari de química, que en la tercera edició consta de 1.132 termes, amb equivalents al castellà i l’anglès, i el Vocabulari d’arxivística, amb 272 termes; amb aquests, la base de dades UBTERM conté actualment més 129.000 termes consultables.

En l’àmbit de la dinamització, s’han fet les Jornades Interuniversitàries de Formació en Dinamització Lingüística Universitària i se n’han publicat les conclusions. La Xarxa de Dinamització Lingüística i els Serveis Lingüístics han organitzat conjuntament un seguit d’actuacions de promoció de la llengua catalana, entres les quals destaquen les convocatòries de premis lingüístics —VI Premi Arrelats de narrativa curta, VIII Premi Pensa d’assaig filosòfic, I Premi de poesia Sebastià Alzamora, entre d’altres.

Pel que fa a l’acollida dels estudiants de mobilitat, s’han dissenyat i difós serveis i recursos específics nous, com el web, el butlletí C@t-recursos i les primeres edicions de la Gimcana d’Acollida, amb més de vint activitats culturals tant a la UB com a la ciutat. La borsa d’intercanvi de conversa ha tingut 134 inscrits i 90 participants estrangers, i ha mogut 16 llengües: alemany, anglès, castellà, euskera, finès, francès, gallec, grec, italià, japonès, neerlandès, portuguès, rus, suec i àrab. La borsa d’intercanvi cultural ha interessat a 41 llatinoamericans i les tutories de suport lingüístic, a 38 estudiants. S’han fet dues edicions del curs per a l’acollida lingüística amb molta participació.

S’han publicat els reculls de materials de Comprensió i iniciació oral. Mòdul 1 i Comprensió i iniciació oral. Mòdul 2 elaborats pels Serveis Lingüístics i que corresponen al nivell inicial. La col·lecció de guies de conversa universitària s’ha ampliat de manera notable: són noves i ja estan disponibles a Internet les versions bilingües català-àrab, japonès, neerlandès, polonès i tamazig, i la versió pentalingüe aranès-castellà-basc-gallec-català. I finalment l’oferta d’autoaprenentatge també ha crescut amb un nou centre a la Facultat de Química —i amb aquest ja en són set—, i el trasllat de l’espai de Diagonal Nord al CRAI de la Facultat d’Econòmiques, fet que ha permès ampliar considerablement els recursos d’aprenentatge i el nombre de llengües.

Memòria del Servei de Llengua Catalana (2004-2005)

Durant aquest curs 2004-2005 s’han gestionat 1.191 encàrrecs diferents, que han representat 11.706 fulls corregits i 2.459 fulls traduïts. Igualment, s’han resolt 617 consultes lingüístiques i terminològiques. Pel que fa als criteris, s’ha fet difusió del CUB, el gestor web de criteris lingüístics, que conté més de 1.700 abreviacions i prop de 800 criteris (100 dels quals s’han redactat durant el curs 2004-2005). Durant aquest curs, s’han consultat un total de 32.281 pàgines del CUB. Cal destacar que aquest any s’ha organitzat, juntament amb la Comissió de Dinamització Lingüística de Dret i el Departament de Filologia Catalana, la V Jornada de Llenguatge Jurídic i Administratiu Universitari, amb més de 200 assistents.

S’han organitzat diverses sessions pràctiques i informatives per ajudar a millorar la qualitat lingüística dels textos produïts pel personal de la UB, i s’han produït documents de suport. S’han encarat diferents projectes com ara la correcció i traducció dels programes de màsters i postgrau; la millora de la qualitat lingüística de la pàgina web de la UB, i la normalització del nomenclàtor i les denominacions orgàniques.

D’altra banda, s’ha personalitzat la interfície del traductor Internostrum per als usuaris de la UB i s’ha dissenyat un formulari de petició de correccions i traduccions multilingüe.

Pel que fa al treball en terminologia, durant aquest curs s’han publicat les obres següents: Vocabulari de biologia cel·lular, Vocabulari de botànica, Vocabulari de genètica, Vocabulari d’infermeria i Diccionari d’astronomia. Amb aquesta darrera obra s’ha estrenat la col·lecció “Diccionaris Electrònics”. El conjunt de totes aquestesobres conté 23.273 termes (comptant-hi els equivalents castellans, anglesos i francesos), que s’han afegit a la UBTERM, base de dades que conté actualment 126.915 termes consultables (el curs 2003-2004 es va tancar amb 103.642 termes). S’ha continuat treballant en l’elaboració del Vocabulari de dret, el Vocabulari d’arxivística, el Vocabulari de belles arts, el Vocabulari d’informàtica de sistemes, el Vocabulari d’educació musical i el Vocabulari de tecnologia educativa.

En l’àmbit de la dinamització, des dels Serveis Lingüístics cal parlar de la Xarxa de Dinamització Lingüística (XDL) i de l’acollida lingüística. La XDL és el marc d’actuació dels vint centres de la UB per a la promoció de la llengua catalana en tots els àmbits universitaris. S’han organitzat moltes activitats i molt variades; s’han convocat diferents premis lingüístics, des del V Premi Arrelats de narrativa curta, fins al VII Premi Pensa d’assaig filosòfic; s’han editat els números 5 i 6 de la revista Enxarxa’t: El multilingüisme a Europa i El repte del nou Estatut; el 14 d’abril va tenir lloc «La Primavera de la llengua», celebració que incloïa, entre altres activitats, un concurs de grups de música universitaris i una exposició de materials i recursos lingüístics universitaris.

Pel que fa a l’acollida dels estudiants de mobilitat, els Serveis Lingüístics han dissenyat i difós la informació dels serveis i recursos lingüístics específics per a aquests estudiants: díptics informatius, web, sessions d’informació sociolingüística, vocabularis bàsics d’especialitat, guies de conversa universitària català-llengua de l’alumne, borsa d’intercanvi lingüístic, activitats culturals, etc. Enguany, a la borsa d’intercanvi lingüístic s’hi han inscrit 205 estudiants de fora i 666 catalanoparlants i han participat en algun intercanvi 155 persones. S’han intercanviat 12 llengües diferents amb el català. S’han organitzat dues edicions del Curs de formació per a l’acollida lingüística. S’han atès 166 consultes sobre els usos lingüístics de la UB, fetes pels futurs estudiants universitaris, sobretot els que vénen de fora.

Pel que fa a la formació lingüística, aquest curs s’han ofert 132 cursos de nivells inicials, 28 de nivells avançats i 15 d’específics; han significat 8.000 hores de classe, 2.920 matrícules i 2.260 estudiants matriculats. Cal destacar que hi ha hagut 1.910 estudiants estrangers que han fet català a la UB i s’han planificat també cursos específics per a 250 membres del PDI i per a 83 del PAS. Es manté, igualment, l’oferta d’autoaprenentatge de català a sis centres.

Memòria del Servei de Llengua Catalana (2003-2004)

En el marc de l’assessorament lingüístic i terminològic, s’ofereixen serveis de correcció i traducció de textos, resolució de consultes lingüístiques i terminològiques, disseny de documents i elaboració de vocabularis i diccionaris; a més, es treballa en l’establiment dels criteris lingüístics propis de la UB. Durant aquest curs 2003-2004 s’han corregit 12.358 fulls i se n’han traduït 1.370. Igualment, s’han resolt 135 formularis de consultes lingüístiques i terminològiques. Pel que fa als criteris, s’ha presentat el CUB, el gestor web de criteris lingüístics, que permet una consulta ràpida i eficaç, i que conté més de 1.700 abreviacions i prop de 700 criteris (300 dels quals s’han redactat durant el curs 2003-2004). Des dels diferents punts d’atenció als usuaris (dos dels quals —el de la plaça Universitat i el de Bellvitge— són nous d’aquest curs) s’han organitzat diverses sessions pràctiques i informatives per ajudar a millorar la qualitat lingüística dels textos produïts pel personal de la UB.

Pel que fa al treball en terminologia, durant aquest curs s’ha treballat en diverses fases d’elaboració dels vocabularis i diccionaris següents: Vocabulari de biologia cel·lular, Vocabulari de botànica, Vocabulari de dret, Vocabulari de genètica, Vocabulari d’infermeria, Vocabulari de semiologia, Vocabulari de neurociència, Diccionari de ficologia i Diccionari d’astronomia. El conjunt de totes aquestes obres conté 43.698 termes (comptant els equivalents castellans, anglesos i francesos), 8.436 dels quals (corresponents al Vocabulari de semiologia i al Vocabulari de neurociència) han estat publicats i, per tant, traslladats a la UBTERM (base de dades de terminologia consultable per Internet). Amb aquesta darrera aportació de 8.436 termes, que se suma als 95.206 termes continguts fins al curs anterior, la UBTERM en conté actualment 103.642.

Pel que fa a la formació lingüística, la comunitat universitària té la possibilitat de dur a terme diferents activitats de formació lingüística: cursos inicials (6 nivells), avançats (3 nivells) i específics amb reconeixement de crèdits de lliure elecció. Es manté igualment l’oferta d’autoaprenentatge de català a sis centres. Aquest curs s’han ofert 120 cursos de nivells inicials, 20 de nivells avançats i 7 d’específics; tot plegat ha significat 6.700 hores de classe, 3.093 matrícules i 2.507 estudiants matriculats. Cal destacar que hi ha hagut 1.945 estudiants estrangers que han fet català a la UB i s’han planificat també cursos específics per a 130 membres del PDI i per a 88 del PAS.

Memòria del Servei de Llengua Catalana (2002-2003)

En el marc de l’assessorament lingüístic i terminològic, s’ofereixen serveis de correcció i traducció de textos, resolució de consultes lingüístiques i terminològiques, disseny de documents i elaboració de vocabularis i diccionaris; a més, es treballa en l’establiment dels criteris lingüístics propis de la UB. Durant aquest curs s’han corregit 15.256 fulls, se n’han traduït 2.395 i s’han actualitzat 437criteris. S’ha actualitzat la pàgina web d’assessorament, que inclou un formulari de consultes i un formulari de sol·licitud de correccions i traduccions, a banda de facilitar l’accés a la consulta de recursos. La base de dades de terminologia de la UB, la UBTERM, s’ha incrementat amb 13.247 termes, corresponents a la publicació del Vocabulari de física, el Vocabulari d’empresa, el Vocabulari de didàctica de l’educació física, el Diccionari de palinologia i el Diccionari de tècniques instrumentals. Amb aquesta darrera aportació, la UBTERM conté un total de 95.206 termes.

A banda, la comunitat universitària té la possibilitat de realitzar diferents activitats de formació lingüística: cursos inicials (6 nivells), avançats (3 nivells), i específics amb reconeixement de crèdits de lliure elecció. Es manté igualment l’oferta d’autoaprenentatge de català a sis centres. Aquest curs s’han ofert 110 cursos de nivells inicials, 18 de nivells avançats i 9 d’específics; tot plegat ha suposat 6.574 hores de classe, 2.303 matrícules i 1.796 estudiants matriculats. Cal destacar que hi ha hagut 1.049 estudiants estrangers que han fet català a la UB i s’han planificat també cursos específics per a 156 membres del PDI i 102 del PAS.

Finalment, en el marc de l’acollida d’estudiants de fora de Catalunya cal remarcar la difusió de Lingcat. Introducció a alguns aspectes actuals del català en anglès, castellà i català d’una banda, i d’una altra la participació de 150 estudiants en activitats de reforç entre estudiants com la borsa d’intercanvi de conversa (14 llengües), i de 34 estudiants en les tutories de suport lingüístic (àmbit estatal). Aquest col·lectiu disposa també d’una nova guia de conversa en paper, la Guia de conversa universitària àrab-català i de dos números més de la revista de dinamització lingüística de l’alumnat de la UB Enxarxa’t.

Memòria del Servei de Llengua Catalana (2001-2002)

La Universitat de Barcelona, a través del Servei de Llengua Catalana, ofereix a tota la comunitat universitària la possibilitat de realitzar diferents activitats de formació lingüística; aquestes es concreten en cursos de nivell inicial (6 nivells), de nivell avançat (3 nivells) i específics.

Durant el curs 2001-02 s’han ofert 73 cursos de nivell inicial i 26 cursos de nivell avançat i específic el que ha suposat 4.776 hores de classe i una assistència de 1.841 estudiants. Per altra banda s’ofereix un servei de traducció de documents i de correcció i traducció de fulls de llenguatge administratiu.

Memòria de política lingüística (1994-2001)

Memòria de política lingüística (1994-2001)

  1. Presentació  PDF(21 kB)
  2. La política lingüística en l’etapa 1994-2001  PDF(195 kB)
  3. La Comissió de Política Lingüística  PDF(31 kB)
  4. El Servei de Llengua Catalana  PDF(369 kB)
  5. La Xarxa de Dinamització Lingüística  PDF(71 kB)
  6. Perspectives de futur  PDF(89 kB)

Elaboració i edició:
Vicerectorat de Relacions Institucionals i Política Lingüística
Servei de Llengua Catalana

© Universitat de Barcelona