Redacció de treballs finals de graus i màsters

Criteris

Apartat del llibre d’estil de la Universitat de Barcelona (CUB) amb criteris, recomanacions i recursos que poden ser útils per redactar, especialment, TFG, TFM i tesis doctorals. Informació disponible en català i anglès.

Guia per al treball escrit i la presentació oral

Guia amb orientacions i exercicis autoavaluatius per a la redacció i presentació escrita i oral del TFG. També hi podeu trobar les llistes de control per verificar que no us heu deixat res; i autoavaluar-vos amb les rúbriques d’avaluació.

Prèviament a l’ús d’aquests recursos, cal tenir en compte que, d’una banda, aquests tipus de textos sovint s’han d’ajustar a normatives internes de cada centre (TFG) o màster (TFM), o generals de la UB (tesis), que en alguns casos també estableixen uns mínims criteris pel que fa a l’estructuració i redacció d’aquests documents. I, de l’altra, que són treballs elaborats sempre sota la supervisió de professorat (tutors o directors, segons el cas), que també pot donar indicacions per a la redacció dels textos.