SLUB

Normativa de la inscripció al sorteig per a l’adjudicació de places dels cursos i proves lliures de llengua catalana

Inscripció

Es podrà fer la inscripció mitjançant un formulari, disponible al web dels Serveis Lingüístics (SL), que estarà obert el temps que els SL estimin necessari. Aquesta informació es publicarà per a cada curs i prova lliure.

Només s’admetrà una inscripció per persona.

En el cas que una persona hagi fet més d’una inscripció només tindrà validesa la primera.

En formalitzar la inscripció, a cada persona se li assignarà un número únic per participar en el sorteig, que se li enviarà per correu electrònic, juntament amb tota la informació de la inscripció.

Sorteig

El sorteig es farà de manera pública en el lloc i data publicats per a cada convocatòria de curs.

Per atendre les necessitats del PDI o del PAS de la UB, es poden reservar un nombre determinat de places que s’adjudicaran mitjançant un sorteig específic.

El número del sorteig, a partir del qual s’assignaran les places disponibles de manera correlativa, s’obtindrà mitjançant l’ús de webs de tercers que generin números aleatoris.

Els Serveis Lingüístics enviaran un correu electrònic de confirmació a les persones a les quals s’hagi adjudicat una plaça. Més enllà de comunicar el número del sorteig, no es publicarà cap llista al web dels Serveis Lingüístics.

Renúncia

En el cas que una persona renunciï a la plaça, aquesta s’adjudicarà a un altre candidat sense plaça seguint l’ordre del sorteig. Els Serveis Lingüístics enviaran un correu electrònic a aquesta persona per comunicar-li la possibilitat d’accedir al curs.

Acreditació del nivell anterior

Per formalitzar la matrícula d’un curs s’haurà de disposar d’un certificat oficial que acrediti el nivell anterior de català o aprovar la prova d’accés. En cas contrari, es procedirà de la mateixa manera que amb una renúncia.

Exclusió

Si es detecta que una persona ha comunicat informació no veraç, podrà ser exclosa del sorteig, si encara no ha tingut lloc, o, si és el cas, perdre la plaça assignada. En aquest darrer cas, es procedirà d’igual manera que amb una renúncia.

La participació al sorteig implica l’acceptació d’aquesta normativa.