Què és l’accessibilitat web ?

La idea principal de l’accessibilitat web és fer la Web més accessible per a tots els usuaris, independentment dels dispositius emprats i de les circumstàncies personals de l’usuari. Així doncs l’objectiu de l’accessibilitat web  és facilitat l’accés a la web de les persones amb discapacitat i, per extensió, a qualsevol altre persona que es trobi en circumstàncies externes on sigui difícil aquest accés (en un ambient sorollós, etc.).

Què és el nivell d’accessibilitat AA ?

El nivell de conformitat d’un lloc web es refereix al comprimís en el grau d’accessibilitat que ha d’assolir el lloc web en qüestió. En la WCAG 2.0 el compromís de compliment es realitza per a cada pàgina web i, sense excepció, s’han de satisfer un seguit de requisits de conformitat:

 • Nivell de conformitat: la pàgina ha de complir en la seva totalitat algun dels següents nivells de conformitat:
  • Nivell A : nivell mínim. Es satisfan tots els criteris de conformitat de nivell A o bé es proporciona una versió alternativa accessible per un nivell A.
  • Nivell AA : Es satisfan tots els criteris de conformitat de nivell A i AA o bé es proporciona una versió alternativa accessible per un nivell AA.
  • Nivell AAA : nivell màxim. Es satisfan tots els criteris de conformitat de nivell A, AA i AAA o bé es proporciona una versió alternativa accessible per un nivell AAA.

Quines eines ens poden ajudar per saber si la meva web compleix el nivell AA?

Existeixen eines automàtiques per l’avaluació de l’accessibilitat que permeten identificar alguns problemes d’accessibilitat del codi. Entre elles estan:

Les meves pàgines compleixen un nivell de conformitat d’accessibilitat. Com ho indico?

Quan una pàgina compleix les WCAG 2.0 s’ha de realitzar una declaració de conformitat que indiqui el compliment. La declaració de conformitat ha d’incloure la següent informació:

 • Data en la que es realitza la conformitat
 • Títol de les pautes, versió i URI. Per exemple : pautes WGAC 2.0 en http://www.w3.org/Translations/WCAG20-ca/
 • Nivell de conformitat ( A, AA, AAA)
 • Abast o descripció precisa de les pàgines web: una llista de URIs, subdominis o expressió que descrigui tot el conjunt de pàgines incloses en la declaració de conformitat
 • Llista de les tecnologies utilitzades compatibles amb l’accessibilitat.

On puc trobar més informació?