Els passos per poder instal.lar WordPress 3.5.x (i versions posteriors) a un espai web de la UB son (resum de la guia d’instal.lació de WordPress):

 • Si no es disposa d’un espai web, fer una petició d’alta d’un espai web
 • En cas de que no es disposi d’una base de dades MySQL, s’ha de demanar una hostatgeria de base de dades MySQL per a espais web. Es pot demanar en la mateixa petició anterior.
 • Descarregar en local la darrera versió de WordPress
 • Extreure els fitxers comprimits
 • Obriu /wp-config-sample.php amb un editor de text com ara Notepad o similar i ompliu els detalls de connexió amb la base de dades MySQL. Les variables a omplir son:

/** The name of the database for WordPress */
define(‘DB_NAME’, ‘database_name_here’);
/** MySQL database username */
define(‘DB_USER’, ‘username_here’);
/** MySQL database password */
define(‘DB_PASSWORD’, ‘password_here’);
/** MySQL hostname */
define(‘DB_HOST’, ‘localhost’);

 • En el mateix fitxer afegiu abans de la línia  que posa

/* That’s all, stop editing! Happy blogging. */

les següents línies:


define('WP_HOME', 'URLdelMeuEspai');
define('WP_SITEURL', 'URLdelMeuEspai');

substituint URLdelMeuEspai per la url que tingueu assignada, per exemple:

define('WP_HOME', 'https://www.ub.edu/tecnicweb');
define('WP_SITEURL', 'https://www.ub.edu/tecnicweb');

 • En cas de que tinguem una adreça amb protocol HTTPS també s’hauran d’afegir les següents línies, justament a sota de les anteriors:

define('FORCE_SSL_ADMIN', true);
define('FORCE_SSL_LOGIN', true);
if ($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_PROTO'] == 'https')
$_SERVER['HTTPS']='on';

 • En les darreres versions de WordPress també s’haurien d’afegir les següent línees:

if ( ! empty( $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_HOST'] ) ) {
$_SERVER['HTTP_HOST'] = $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_HOST'];
}

 • Deseu el fitxer com a wp-config.php
 • Connectar-se al servidor utilitzant un client SFTP.  Publicar tots els fitxers descomprimits anteriorment.
 • Amb el vostre navegador aneu a l’adreça de l’espai http(s)://www.ub.edu/elMeuEspai/wp-admin/install.php, per exemple

https://www.ub.edu/tecnicweb/wp-admin/install.php

 • Poseu la informació que us demana
 • El procés d’instal·lació us enviarà llavors a la pàgina de registre /wp-login.php. Registreu-vos-hi amb l’usuari admin i la paraula de pas generada durant la instal·lació.
 • S’hauria també de revisar en la base de dades que utilitza el WordPress, en  la taula wp_options els registres siteurl i home perquè apareguin les mateixes url’s que les que s’han afegit al wp-config.php.

En cas de que la adreça web sigui del tipus nomEspai.ub.edu o el nom de l’espai web es diferencii del nom de la URL s’hauria de fer una sèrie de passos adicionals que podeu llegir aquí.