Com s’ha d’aplicar l’accessibilitat a les Administracions Públiques?

Les administracions públiques estan obligades a complir amb els criteris d’accessibilitat establerts. La cronologia ha estat:

  1. Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d’octubre 2016, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic.
  2. Transposició a Espanya pel Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per dispositius mòbils del sector públic.
  3. Decisió d’Execució (UE) 2018/2048 de la Comissió, de 20 de desembre de 2018, sobre la norma harmonitzada aplicable als llocs web i a les aplicacions para dispositius mòbils.

Finalment es publica la norma UNE-EN 301-549:2019, de “Requisitos de accesibilidad de productos y servicios TIC”

Aquesta normativa referència directament a les Pautes d’Accessibilitat per al contingut web (WCAG 2.0  i WCAG 2.1) de la Iniciativa per a l’Accessibilitat Web (WAI) del Consorci de la Web (W3C). Segons aquesta normativa les administracions Públiques, en els seus webs, han de complir, com a mínim, el nivell de conformitat AA que estableix la recomanació WCAG 2.0 i WCAG 2.1

Pots trobar més informació a: