Dificultats matemàtiques i discalcúlia /dificultades matemáticas y discalculia

SINO
Compta amb els dits / Cuenta con los dedos *
Té dificultats per comptar enrera / Presenta dificultades para contar hacia atrás *
Hi ha dificultats per fer càlculs aproximats / Hay dificultades para realizar cálculos aproximados *
Presenta dificultats d'orientació dreta/esquerra / Tiene dificultades de orientación derecha/izquierda *
Té dificultats per orientar-se en lloc nous o no habituals / Tiene dificultades para orientarse en lugares nuevos o poco habituales *
Té dificultats per entendre les hores i els minuts i/o fer càlculs de temps / Tiene dificultades para entender las horas y minutos y/o hacer cálculos de tiempo *
Li costa manipular xifres grans, com els centenars i els milers / Le cuesta manipular cifras grandes como los centenares y los miles *
Presenta dificultats per saber quina operació s'ha d'aplicar per resoldre un problema / Tiene dificultades para saber qué operación hay que aplicar para resolver un problema *
Li costa molt memoritzar les taules de multiplicar y les oblida fàcilment / Le cuesta mucho memorizar las tablas de multiplicar i las olvida fácilmente *
Fa errors de transcripció, per exeomle, a l'escriure números dictats / Hace errores de transcripción, por ejemplo, al escribir números dictados *
Sol dedicar molt de temps i esforç a fer els deures de matemàtiques, però sense resultats positius / Suele dedicar mucho tiempo a hacer los deberes de matemáticas, pero sin resultados positivos *
A mesura que transcorre el temps, és freqüent que manifesti ansietat o bloqueig cap a les matemàtiques, havent-hi sensació de fracàs / A medida que transcurre el tiempo, es frecuente que se manifieste ansiedad o bloqueo hacia las matemáticas, ya que hay una sensación de fracaso. *
Dades de contacte /Datos de contacto
Dades actuals del nen/a
Dades sobre el naixement / Datos sobre el nacimiento
Motiu de consulta / Motivo de consulta

Més informació de l'estudi a: http://www.ub.edu/neuroscience/ITdB/discalculia.html

En col·laboració amb la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunyala i la Fundació Hospital Sant Joan de Deu. Estudi finançat per la Fundació Recercaixa (programa 2014)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Más información del estudio en: http://www.ub.edu/neuroscience/ITdB/discalculia.html

En colaboración con la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunyala y la Fundación Hospital Sant Joan de Deu. Estudio financiado por la Fundación Recercaixa (programa 2014)