Diccionari de fiscalitat

© Autoria: Grup d’Innovació Docent en Economia dels Impostos (GIDEI). Departament d’Economia (Secció d’Economia Pública, Economia Política i Economia Espanyola). Universitat de Barcelona.
© Edició: Serveis Lingüístics. Universitat de Barcelona, 2021 (Primera edició: 2015)

Primera edició (en línia): 2015
Segona edició: 2021

Han participat en l’elaboració d’aquesta obra:

Com a especialistes (GIDEI)

Mercè Costa (coordinadora)
Clara Camps
Josep M. Duran
Àlex Esteller
Marta Espasa
Jordi Jofre
Daniel Montolio
Pilar Sorribas
Pere Taberner
Javier Vázquez

Com a lingüistes (Serveis Lingüístics)

Àngels Egea (tècnica responsable de terminologia)
Elisabet Solé (tècnica del PAU d’Economia i Empresa)

En tasques diverses de suport

Xènia Giménez, Laura Farré, Lidia Arroyo (estudiants en pràctiques del grau de Traducció i Interpretació de la UPF)

Els especialistes són responsables de la selecció terminològica i de la redacció de les definicions. Les lingüistes són responsables de l’assessorament metodològic, de la revisió lingüística i de l’edició de l’obra.

Avís legal

Tots els continguts d’aquesta publicació estan subjectes a la llicència Reconeixement 3.0 (CC BY 3.0) de Creative Commons si no s’indica el contrari. Se’n permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció, sempre que se’n citi el titular dels drets. La llicència completa es pot consultar a creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.ca.

Aquest diccionari està pensat per ser un recull continuat del repertori de conceptes sobre la fiscalitat i els seus fonaments que es poden trobar habitualment en el tractament d’aquesta matèria, amb entrades en tres llengües: català, castellà i anglès.

La matèria fiscal té un costum molt arrelat d’utilitzar la terminologia anglesa, fet comprensible ja que una bona part de la lectura fiscal s’ha basat en obres escrites en aquesta llengua. Per això és útil i convenient completar el bagatge terminològic amb les versions catalana i castellana dels conceptes.

La idea del diccionari va sorgir de l’equip de professors components del Grup d’Innovació Docent en Economia dels Impostos (GIDEI), grup d’innovació docent consolidat de la Universitat de Barcelona, tots ells docents de la matèria en diverses assignatures impartides pel Departament d’Economia (Secció d’Economia Pública, Economia Política i Economia Espanyola) de la Universitat de Barcelona. La finalitat és posar en mans dels alumnes i estudiosos un lèxic bàsic de termes fiscals com una eina més de suport i acompanyament en l’aprenentatge de la fiscalitat.

El projecte es va iniciar en el marc del Programa de Millora i Innovació Docent de la Universitat de Barcelona (PMID) amb una versió inicial consultable des del Campus Virtual per a les assignatures corresponents, i s’ha finalitzat amb la col·laboració dels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona, que s’han encarregat de l’aplicació de la metodologia terminològica (compleció i revisió de termes) i l’edició en línia.

La darrera actualització important d’aquest diccionari és del setembre de 2021, en què s’han incorporat noves entrades i s’han revisat totes les anteriors. Seran ben rebudes les observacions i noves aportacions que puguin ampliar, millorar i enriquir aquest repertori.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Resultats trobats per a obra Fiscalitat, lletra i (53)

incidència impositiva diferencial

Fiscalitat
 • ca
  incidència impositiva diferencial f
 • es
  incidencia impositiva diferencial f
 • en
  differential tax incidence n
 • Efecte sobre la distribució de la renda de la substitució d’un impost per un altre, mantenint constant el nivell de recaptació i de despesa pública.
 • Efecto sobre la distribución de la renta de la sustitución de un impuesto por otro, manteniendo constante el nivel de recaudación y de gasto público.

inflació Fiscalitat

inflació

Fiscalitat
 • ca
  inflació f
 • es
  inflación f
 • en
  inflation n
 • Increment generalitzat dels preus de béns i serveis en relació amb una moneda durant un període de temps determinat.
 • Incremento generalizado de los precios de bienes y servicios con relación a una moneda durante un periodo de tiempo determinado.
 • nota:
  La inflació provoca una disminució del poder adquisitiu dels consumidors.
 • nota:
  La inflación provoca una disminución del poder adquisitivo de los consumidores.

informació asimètrica

Fiscalitat
 • ca
  informació asimètrica f
 • es
  información asimétrica f
 • en
  asymmetric information n
 • Desequilibri que es produeix quan els agents que intervenen en una transacció no disposen de la mateixa informació qualitativa o quantitativa, cosa que pot provocar que la transacció sigui injusta.
 • Desequilibrio que se produce cuando los agentes que intervienen en una transacción no disponen de la misma información cualitativa o cuantitativa, lo que puede provocar que la transacción sea injusta.

integració total Fiscalitat

integració total

Fiscalitat
 • ca
  integració total f
 • ca
  integració completa f
 • es
  integración total f
 • es
  integración completa f
 • en
  full integration n
 • Integració entre impost de societats i impost sobre la renda (visió integracionista). És la visió contrària als qui defensen que aquests impostos han de coexistir de manera independent (visió absolutista).
 • Integración entre impuesto de sociedades e impuesto sobre la renta (visión integracionista). Es la visión contraria a la que defienden que dichos impuestos deben coexistir de forma independiente (visión absolutista).

IVA repercutit Fiscalitat

IVA repercutit

Fiscalitat
 • ca
  IVA repercutit m
 • es
  IVA repercutido m
 • en
  output VAT n
 • IVA que l’empresa o professional aplica sobre el preu de venda dels productes o serveis.
 • IVA que la empresa o profesional aplica sobre el precio de venta de sus productos o servicios.
 • nota:
  S'ingressa a Hisenda la diferència entre l'IVA repercutit i l'IVA suportat.
 • nota:
  Se ingresa a Hacienda la diferencia entre el IVA repercutido i el IVA soportado.

IVA suportat Fiscalitat

IVA suportat

Fiscalitat
 • ca
  IVA suportat m
 • es
  IVA soportado m
 • en
  input VAT n
 • IVA que l’empresari o professional paga quan adquireix els inputs necessaris per dur a terme la seva activitat.
 • IVA que el empresario o profesional paga al adquirir los inputs necesarios para llevar a cabo su actividad.
 • nota:
  S'ingressa a Hisenda la diferència entre l'IVA repercutit i l'IVA suportat.
 • nota:
  Se ingresa a Hacienda la diferencia entre el IVA repercutido i el IVA soportado.

IVA tipus consum Fiscalitat

IVA tipus consum

Fiscalitat
 • ca
  IVA tipus consum m
 • es
  IVA tipo consumo m
 • en
  consumption type VAT n
 • Impost que grava només el consum, de manera que es permet deduir tot el cost de la inversió en el moment de l’adquisició del bé.
 • Impuesto que grava solo el consumo, de manera que se permite deducir todo el coste de la inversión en el momento de la adquisición del bien.

IVA tipus producte brut

Fiscalitat
 • ca
  IVA tipus producte brut m
 • es
  IVA tipo producto bruto m
 • en
  product type VAT n
 • Impost que grava tant el consum com la inversió i que no permet la deducció de l’IVA suportat per les compres de béns d’inversió.
 • Impuesto que grava tanto el consumo como la inversión y que no permite la deducción del IVA soportado por las compras de bienes de inversión.

IVA tipus renda Fiscalitat

IVA tipus renda

Fiscalitat
 • ca
  IVA tipus renda m
 • es
  IVA tipo renta m
 • en
  income type VAT n
 • Impost que només grava el consum, així que permet la deducció de les inversions mitjançant la deducció de l’amortització i elimina el doble gravamen dels béns d’inversió.
 • Impuesto que solo grava el consumo, así que permite la deducción de las inversiones mediante la deducción de la amortización y elimina el doble gravamen de los bienes de inversión.