Skip to main content
La Universitat de Barcelona desenvolupa una tasca destacada de suport social a les persones més vulnerables.
Amb la societat

Compromís

La Universitat de Barcelona, conscient de la seva responsabilitat social i ambiental, i el seu compromís ferm amb la cultura.

Polítiques socials

La Fundació Solidaritat desenvolupa una tasca fonamental en els àmbits de la solidaritat i el voluntariat.

Solidaritat i voluntariat, ànimes de la UB

La promoció dels drets humans i la cultura de la pau, gràcies a la col·laboració amb persones o institucions locals; el voluntariat social, i l’enfortiment de la cooperació al desenvolupament són tres àmbits en els quals la Universitat de Barcelona presta especial cura.

La UB canalitza la seva activitat mitjançant la Fundació Solidaritat UB, que ajusta les seves línies d’Acció als disset objectius de desenvolupament sostenible de l’ONU. L’any 2019, en l’àmbit del voluntariat, es va col·laborar amb 51 entitats i es van fer 75 activitats amb 2.095 voluntaris.

Totes les accions de solidaritat
La unitat d’Igualtat de la Universitat de Barcelona té com a finalitat donar suport i seguiment de les polítiques de democràcia, justícia, igualtat i solidaritat per a tota la comunitat universitària, i donar compliment del que disposa l’article quart dels Estatuts de la Universitat de Barcelona.

Igualtat de gènere

Integrar la perspectiva de gènere en l’àmbit universitari és el principal objectiu de la unitat d’Igualtat de la UB, que treballa per visibilitzar la igualtat i la conciliació, fomentar l’ús no sexista del llenguatge o establir una política de prevenció i erradicació de la violència de gènere, entre altres accions.

El Servei d’Atenció a l’Estudiant de la Universitat de Barcelona té una línia d’acció que consisteix a donar suport a estudiants amb necessitats educatives especials.

Integració

La UB vol que l’estudiant amb necessitats educatives específiques pugui gaudir d’una igualtat d’oportunitats efectiva en la seva vida acadèmica. Per això, la Unitat de Programes d’Integració treballa per una universitat inclusiva amb actuacions directes i individualitzades en l’estudiant que així ho requereix.

Una universitat saludable

Salut

En el marc de l’Agenda 2030, la Universitat de Barcelona impulsa actuacions orientades a la salut física i emocional de la comunitat universitària.