Skip to main content
La Universitat de Barcelona té 570 anys d’història.
Una garantia de 570 anys d’història

La Universitat

La Universitat de Barcelona és sinònim de vocació de servei a la ciutadania, i té el progrés i la innovació entre els seus màxims valors.

Òrgans de govern

El Claustre és el màxim òrgan de representació universitària i s’encarrega d’elaborar, modificar i desenvolupar l’Estatut, i així mateix de controlar la gestió dels càrrecs i els òrgans de govern de la Universitat.

Claustre

Representa a tota la comunitat universitària i controla la gestió dels òrgans de govern de la Universitat.

Més informació

El Consell de Govern defineix les línies programàtiques de la Universitat i les directrius que s’han d’aplicar en els àmbits de la docència, la recerca, els recursos humans i l’elaboració dels pressupostos.

Consell de Govern

És l’òrgan col·legiat que estableix les línies generals d’actuació de la Universitat en docència, recerca i gestió.

Més informació

El Consell Social està format per nou membres representatius de la societat catalana i sis membres representants de la comunitat universitària.

Consell Social

És l’òrgan de participació de la societat en la Universitat que en supervisa els aspectes econòmics i promou la implicació de la societat en el seu finançament.

Més informació

El síndic de greuges té com a objectiu la millora de la qualitat universitària i les seves actuacions es regeixen pels principis d’independència i autonomia.

Sindicatura de Greuges

S’encarrega de vetllar pels drets i les llibertats de la comunitat universitària (estudiants, professorat i personal d’administració i serveis) per tal de millorar la qualitat universitària en tots els àmbits.

Més informació

La Junta Consultiva està composta pel rector, el secretari general i vint-i-cinc membres designats pel Consell de Govern, i la Conferència de Degans està integrada pels degans i directors de centre.

Òrgans consultius

La Junta Consultiva assessora el rector i el Consell de Govern. La Conferència de Degans assessora el rector i altres òrgans de govern.

Més informació

Consell de l'Alumnat.
Consell de l'Alumnat

Es l’òrgan de representació de tot l’alumnat de la Universitat de Barcelona, format per la representació d’estudiants del Claustre.

Més informació