Graus
Inici  >  Aprèn > Graus > Glossari de termes

Glossari de termes

Branca de coneixement

Àrees de coneixement en què s'organitzen les titulacions de grau. Se n'han determinat cinc: Arts i Humanitats, Ciències, Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques, i Enginyeria i Arquitectura. Cada titulació ha d'estar adscrita a alguna d'aquestes cinc branques definides.

Crèdit ECTS

Sistema per comptabilitzar la càrrega de treball, expressada en hores, necessària per a l'aprenentatge. Un crèdit ECTS a la Universitat de Barcelona equival a una previsió de 25 hores de feina de l'estudiant, distribuïdes en hores presencials (classes, seminaris, laboratoris, avaluació presencial, etc.), hores dedicades a l'elaboració de treballs dirigits pel professorat (no presencials) i de tutoria, i hores de treball autònom (dedicació personal a l'estudi).

Competència

Conjunt de coneixements, de capacitats, d'habilitats i d'actituds necessàries per dur a terme una tasca determinada. Ser competent implica integrar aquests sabers i permetre a la persona d'enfrontar-se, de manera satisfactòria, a un conjunt de situacions concretes. Cada titulació et farà competent per desenvolupar un seguit de tasques pròpies i diferenciades d'altres titulacions.

EEES (espai europeu d'educació superior)

Projecte de la Unió Europea que pretén que els estudis universitaris de 46 països siguin comparables i tinguin la mateixa estructura, fet que proporciona que l'estudiant disposi de més oportunitats d'anar a altres països per continuar els estudis, fer pràctiques o treballar.

Grau

Títol oficial de 3 o 4 anys de durada (180 o 240 crèdits europeus, tret d'alguna excepció) que habilita per a l'exercici laboral. Correspon al primer cicle dels estudis universitaris en el context de l'espai europeu d'educació superior.

Itinerari simultani

Oferta combinada de dues titulacions de grau que, mitjançant una organització temporal concreta dels respectius plans d’estudis, permet a l’estudiant obtenir les dues titulacions en un període temporal inferior a 6 cursos acadèmics.

Màster universitari

Títol oficial de postgrau que constitueix el segon cicle dels estudis universitaris en el context de l'espai europeu d'educació superior. Els màsters tenen una durada d'un any o dos (de 60 a 120 crèdits europeus) i estan dedicats a la formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari.

Matèria

Conjunt de competències i continguts d'aprenentatge que ha d'assolir l'estudiant sobre un àmbit determinat de coneixement. Els plans d'estudis s'estructuren en matèries i cada matèria té assignat un nombre de crèdits que es concreten en diverses assignatures.

Matèria de formació bàsica

Conjunt d'assignatures obligatòries amb continguts comuns a diferents titulacions de la mateixa branca de coneixement. El Pla d'estudis tindrà un mínim de 60 crèdits de formació bàsica que, una vegada superats, poden ser reconeguts si l'estudiant vol passar a una altra titulació (en funció de la branca a la qual estiguin adscrites les dues titulacions).

Matèria obligatòria

Conjunt d'assignatures pròpies de la titulació que s'està cursant i que és necessari superar per obtenir el títol.

Matèria optativa

Conjunt d'assignatures que es poden escollir entre el ventall que ofereix la titulació que s'està cursant, i que donarà opció a l'estudiant d'especialitzar-se en una àrea concreta.

 

Nota de tall

Qualificació mínima amb què s’ha accedit a un ensenyament determinat i depèn de les places ofertes i de les notes i vies d’accés dels estudiants. Per això aquesta nota és només orientativa i varia cada any.

Pla d'estudis

Document que recull el disseny d'una titulació universitària, en què se'n concreten les directrius pròpies (les competències i els objectius del títol, les professions per a les quals capacita, les matèries que el componen, el nombre total de crèdits i com es distribueixen en assignatures obligatòries i optatives). La superació d'un pla d'estudis dona dret, en el cas dels ensenyaments oficials de grau, a l'obtenció d'un títol universitari de caràcter oficial i vàlid a qualsevol dels països que formen l'espai europeu d'educació superior.

Pla docent

Document en què es detallen les competències de la matèria que l'assignatura ajuda a desenvolupar, els objectius (què pretén l'assignatura), els continguts, la metodologia (com es treballarà) i el sistema d'avaluació. Ha de ser públic abans de formalitzar-se la matrícula i no es pot modificar durant el curs acadèmic.

Pràctiques externes

Formació feta per l'estudiant que li facilita el contacte amb l'activitat laboral i li permet de posar en pràctica els coneixements teòrics que va adquirint al llarg dels estudis amb l'objectiu de complementar-los. Aquestes pràctiques externes poden ser obligatòries o optatives. En cas de programar-se en els estudis de grau, han de tenir una extensió màxima de 60 crèdits ECTS i han d'oferir-se preferentment en la segona meitat del Pla d'estudis.

Sortides professionals

Possibilitats diferents d'inserció laboral específiques i pròpies de la titulació cursada.

Treball de fi de grau

Treball que l'estudiant ha d'elaborar durant l'últim curs del grau que ha de servir per avaluar les competències generals de la titulació i que ha de tenir entre 6 i 30 crèdits.

Vies d'accés

Opcions acadèmiques que té l'estudiant per poder accedir als estudis universitaris.


  • Segueix-nos:
  • botó per accedir al facebook de la universitat de barcelona
  • botó per accedir al twitter de la universitat de barcelona
  • botó per accedir a l'instagram de la Universitat de Barcelona
  • botó per accedir al linkedin de la Universitat de Barcelona
  • botó per accedir al youtube de la universitat de barcelona
  • botó per accedir al google+ de la universitat de barcelona
  • ??? peu.flickr.alt ???
Membre de la Reconeixement internacional de l'excel·lència HR Excellence in Research logo del ∞ - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona