Inici  >  Aprèn > Màsters universitaris > F > Màster de Filosofia Analítica - Requisits d'accés

Màster de Filosofia Analítica

Perfil d'accés

Estudiants amb la motivació i l'interès necessaris per adquirir les competències i habilitats que proporciona l'estudi de la filosofia analítica contemporània, amb capacitat pel raonament abstracte, imaginació per explorar possibilitats fora d'allò establert, honestedat intel·lectual per defugir el refugi en l'obscuritat i reconèixer la feblesa de les pròpies posicions davant la crítica. A més, es requereix que dominin l'anglès, llengua única del màster.
Hi tenen accés graduats en Filosofia que hagin adquirit aquestes capacitats i interessos, però també graduats en altres disciplines com ara Humanitats, Periodisme, Lingüística, Filologia, Psicologia, Matemàtiques, Física o Biologia, entre d'altres, que vulguin completar la seva formació d'aquesta manera (adquirint prèviament, en aquest cas, els complements formatius necessaris).

Requisits generals

L'article 16 del Reial Decret 1393/2007 estableix que per a accedir als ensenyaments oficials de màster caldrà disposar d'un títol universitari oficial espanyol o d'altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu en Educació Superior que facultin en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.

Tanmateix, podran accedir els titulats conforme a sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat de que els mateixos puguin acreditar un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols que facultin en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat , ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster. El sistema d'admissió de l'alumnat es realitzarà d'acord amb els criteris i procediments establerts a cada Universitat seguint, en qualsevol cas, els principis d'objectivitat, imparcialitat, mèrit i capacitat.

La Comissió Acadèmica del Màster valorarà, de cara a l'admissió i selecció d'estudiants, per aquest ordre l'expedient acadèmic i el currículum vitae del sol·licitant i podrà requerir en últim cas una entrevista personal amb el sol·licitant. La mateixa comissió determinarà els crèdits complementaris de formació que haurà de realitzar l'estudiant seleccionat per a cursar el Màster amb aprofitament.

Requisits específics

 • Estar en possessió d'una llicenciatura o grau en Filosofia 'o títol equivalent' o en Humanitats, Psicologia, Lingüística, Filologia, Traducció i Interpretació, Periodisme, Matemàtiques, Física, Biologia o títols equivalents.
 • Comprometre's a dur a terme una recerca a un nivell significatiu. Aquest compromís ha de constar en un escrit en què s'indiquin els interessos propis i la seva relació amb els continguts del programa.
 • Lliurar dues cartes de referència, en el cas d'estudiants provinents d'universitats alienes al programa.
 • Lliurar una mostra de treball propi (d'entre 2.000 i 4.000 paraules).
 • Tenir un nivell d'anglès equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència; al 7.00 de l'IELTS; o al 600 (paper-based), 250 (computer-based) o 100 (Internet-based) del TOEFL.


Complements formatius:
Els estudiants sense la formació prèvia necessària en els pressupòsits fonamentals de la filosofia analítica han de cursar fins a 30 crèdits de complements formatius dels cursos del grau de Filosofia de la UB. L'objectiu és que es familiaritzin amb els elements fonamentals de la lògica; amb la filosofia del llenguatge i de la ment, i amb l'epistemologia i l'ontologia analítiques contemporànies. Dos d'aquests cursos corresponen a assignatures optatives de quart curs que varien cada any.
En el cas excepcional que s'accepti un estudiant la titulació del qual sigui de 180 crèdits, se li pot requerir que cursi 60 crèdits de formació, a fi que completi els 300 crèdits necessaris per accedir al doctorat.
 • Segueix-nos:
 • botó per accedir al facebook de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al twitter de la universitat de barcelona
 • botó per accedir a l'instagram de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al linkedin de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al youtube de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al google+ de la universitat de barcelona
 • ??? peu.flickr.alt ???
Membre de la Reconeixement internacional de l'excel·lència HR Excellence in Research logo del ∞ - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona