Inici  >  Aprèn > Màsters universitaris > Preguntes més freqüents

Preguntes més freqüents

Imatge estudiants

 

A continuació trobeu les preguntes més freqüents sobre l’oferta de màsters universitaris, l’accés, la matrícula i la relació d’aquests estudis amb altres ensenyaments.

Oferta i estudis de màster universitari

Quan es publica l’oferta de màsters del curs següent?  [+]

La segona quinzena del mes de gener es publica al web de la UB l’oferta de màsters que ofereixen places de nou accés per al curs següent.

Quins tipus de màster universitari hi ha? [+]

Segons qui els ofereix poden ser:

 • Gestionats per la mateixa UB.
 • Interuniversitaris, amb un programa conjunt entre diverses universitats.
 • Erasmus Mundus, impartits per almenys tres universitats diferents i com a mínim una de la UE. Preveuen un període d’estudi a dues de les universitats, com a mínim.

D'altra banda, hi ha màsters que habiliten per a l’exercici d’activitats professionals regulades. Aquests màsters poden tenir unes condicions específiques pel que fa a l’accés i tenen un preu fix per a tot el sistema universitari català.

Quina durada tenen els màsters universitaris? [+]

La càrrega lectiva d’un màster és d’entre seixanta i cent vint crèdits ECTS, per tant, equival a una durada d’entre un i dos cursos acadèmics, seguint el criteri que un curs a temps complet equival a seixanta crèdits ECTS, i un crèdit ECTS suposa vint-i-cinc hores de treball.

Segons la formació prèvia de l’estudiant, la comissió de coordinació del màster pot requerir que abans d’iniciar el màster l’estudiant hagi de cursar complements formatius, fins a un màxim de trenta crèdits.

Es pot cursar un màster a temps parcial? [+]

Sí. Per cursar un màster a temps parcial cal matricular-se de vint a quaranta-vuit crèdits. En cas de sol·licitar beca, cal comprovar els requisits de matricula que s’hagin establert a la convocatòria.

Es fan pràctiques als màsters universitaris? [+]

Les pràctiques poden ser una de les activitats docents del màster. Són obligatòries en el cas dels màsters que habiliten per a l’exercici d’activitats professionals regulades.

En qualsevol cas, al web del màster s’indica si el màster preveu pràctiques i, si és el cas, les característiques que tenen.

En quina llengua s’imparteixen els màsters? [+]

Els màsters universitaris generalment s’imparteixen en català, castellà o anglès. La llengua d’impartició es pot consultar a la fitxa o al web de cada màster.

Si m’interessa un màster universitari, com puc contactar amb els responsables? [+]

A la fitxa del màster s’indica el centre d’impartició i l’enllaç al web del màster, on s’especifica el responsable de la coordinació i l’oficina o persona de contacte.

 

Accés i preinscripció als màsters universitaris

Què he de fer per estudiar un màster universitari? [+]

Per accedir als màsters universitaris oficials cal complir els requisits generals i específics d’accés i fer una preinscripció sol·licitant plaça.

A la fitxa o al web de cada màster hi ha els requisits d’accés, els terminis de preinscripció, els criteris de selecció i una adreça de contacte.

Quins són els requisits per accedir a un màster? [+]

Puc accedir a un màster des de qualsevol titulació de grau? [+]

Per accedir a un màster universitari cal haver obtingut prèviament un títol oficial universitari, però cada màster pot establir uns requisits d’accés específics, com ara la preferència de l’accés des de titulacions específiques, el coneixement d’idiomes o l’experiència professional, entre d’altres.

També és possible que depenent de la formació prèvia de l’estudiant calgui cursar complements formatius abans d’iniciar el màster.

Què són els complements formatius? [+]

Els complements formatius són assignatures que pot ser necessari cursar per a un determinat màster segons la formació prèvia de l’estudiant. Tenen caràcter anivellador i, en general, s’han de superar abans d’iniciar el màster.

Són requisits d’accés i no formen part dels crèdits del màster. Es pot requerir fins a un màxim de 30 crèdits de complements formatius.

Quan i com es fa la preinscripció? [+]

Els períodes d’obertura i tancament de preinscripció, així com la data de resolució d’admissió, depenen de cada màster universitari.

En la majoria de casos, la preinscripció es fa en línia. Tant a la fitxa com al web del màster s’indica el calendari de preinscripció, la documentació necessària i l’enllaç al formulari de preinscripció.

Abans de formalitzar la preinscripció, cal verificar que es compleixen tots els requisits d’accés al màster, o que s’està en condicions de complir-los abans d’iniciar el màster.

Es pot fer la preinscripció a més d’un màster? [+]

Sí, però cal abonar una taxa d’aproximadament 30 € per a cada preinscripció que es fa.
Només es tramita la devolució d’aquesta taxa si el màster no s’arriba a impartir.

Cal haver tramitat el títol requerit per fer la preinscripció al màster? [+]

No. En cas que en el moment de la preinscripció no es compleixin tots els requisits, però s’estigui en condicions de fer-ho abans de l’inici del curs, cal fer-ho constar en el formulari de preinscripció. En el moment de la matrícula és necessari complir tots els requisits i presentar la documentació que ho acrediti.

Com se seleccionen els estudiants? [+]

La comissió de coordinació del màster examina les sol·licituds, valora la documentació requerida i aplica els criteris de selecció que s’hagin establert per tal de prioritzar les sol·licituds.

Habitualment aquests criteris preveuen la valoració de l’expedient acadèmic, la formació complementària o el currículum. La comissió pot concertar, si escau, entrevistes personals amb els candidats.

 

Matrícula i preu

Què cal fer abans de matricular-se? [+]

Consultar si es pot gaudir d’alguna beca, bonificació o exempció en el preu de la matrícula i preparar els documents acreditatius necessaris.

Informació per a la matrícula

Quines beques es poden demanar? [+]

Pots consultar les convocatòries, requisits, tràmits i terminis de beques i ajuts per cursar un màster universitari a:

On i com es formalitza la matrícula? [+]

La matrícula es formalitza al centre que imparteix el màster en el qual has obtingut plaça. Cal confirmar amb la facultat si la matrícula és presencial o en línia.

Quin és el preu d’un màster universitari? [+]

El preu aproximat de la matrícula estàndard d’un màster amb 60 crèdits és d’entre 2.500 i 3.300 €, però aquest preu pot variar depenent de determinades condicions del màster o de l’estudiant. Es tracta d’un preu públic fixat al Decret de preus de la Generalitat i completat amb els acords del Consell de Govern i el Consell Social de la UB.
Preu dels crèdits de màsters universitaris
Beques i ajuts per a graus i màsters

Com es paga la matrícula? [+]

Es pot triar fer el pagament en un rebut únic o en terminis, domiciliat o en terminis mitjançant préstec de l’AGAUR.
Més informació

 

Relació dels màsters amb altres ensenyaments

Què són els programes de doctorat? [+]

Els programes de doctorat són un conjunt d’activitats que condueixen a l’adquisició de les competències i habilitats necessàries per obtenir el títol de doctor, qualificació màxima que la Universitat pot concedir i que s’aconsegueix cursant un programa de doctorat i superant la defensa de la tesi doctoral.

Tots els màsters donen accés al doctorat? [+]

Amb caràcter general, l’accés a un programa de doctorat requereix la possessió dels títols oficials de grau o equivalent i de màster, però cada programa estableix criteris d'admissió específics.

Què són els màsters propis? [+]

Els màsters i postgraus propis són els títols de postgrau que, amb una clara vocació d’especialització, s’enfoquen a aplicar les habilitats i competències adquirides en els estudis previs a l’exercici professional i a permetre una especialització o reorientació.

També s’ofereixen cursos amb una vocació formativa més acadèmica que proporcionen coneixements per a l’especialització o la formació integral i el progrés personal.

Quina diferència hi ha entre màster propi i màster universitari? [+]

Tant els màsters universitaris com els màsters i postgraus propis són títols de formació avançada, però tenen diferències importants:

 • Màster universitari: títol oficial, de caràcter multidisciplinari o especialitzat, orientat a la pràctica professional o a la iniciació en la recerca. Permet accedir al doctorat.
 • Màster i postgrau propi: títol propi, de caràcter especialitzat o d’aprofundiment vinculat a l’exercici professional. No està orientat a la recerca i no permet accedir al doctorat.

Es pot passar d’un màster propi a un màster universitari? [+]

No es preveu el pas de màsters o postgraus propis a màsters universitaris, atès que són ensenyaments amb objectius diferents. Tanmateix, en casos específics, es pot arribar a reconèixer fins a un 15 % de la càrrega lectiva del màster oficial a partir dels crèdits superats en títols propis superiors. Aquest percentatge es pot incrementar si el títol propi ha estat extingit i substituït pel títol oficial.

 • Segueix-nos:
 • botó per accedir al facebook de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al twitter de la universitat de barcelona
 • botó per accedir a l'instagram de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al linkedin de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al youtube de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al google+ de la universitat de barcelona
 • ??? peu.flickr.alt ???
Membre de la Reconeixement internacional de l'excel·lència HR Excellence in Research logo del ∞ - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona