Portal de transparència

Inici  >  Portal de transparència > Pressupost 2018

Pressupost 2018

El Pressupost de la Universitat de Barcelona per al 2018 ha rebut el dictamen favorable de la Comissió Econòmica Delegada del Consell de Govern a la sessió del 15 de març de 2018 i de la Comissió d'Afers Econòmics del Consell Social a la sessió del 19 de març de 2018, l'aprovació inicial del Consell de Govern a la sessió del 20 de març de 2018 i, d'acord amb l'article 89 de la Llei 1/2003 d'universitats de Catalunya i els Estatuts de la Universitat de Barcelona, la definitiva del Consell Social a la sessió del 21 de març de 2018.

El Pressupost de la Universitat de Barcelona per a l'exercici de 2018 està integrat per un estat de despeses en que es consignen crèdits per un import de 370.669.900,31 €, i per un estat d'ingressos en què es recullen els drets econòmics que es preveu liquidar durant l'exercici pel mateix import.

Aquest Pressupost recull l'explicació dels estats de les despeses i dels ingressos i les Bases d'execució que constitueixen les normes específiques que regiran la gestió de les obligacions i els drets de caràcter econòmic dels quals és titular la Universitat de Barcelona.

Els estats i annexes d’origen i aplicació de recursos s’acompanyen d’un Pressupost per programes, que classifica les despeses en 5 programes pressupostaris (docència, recerca, transferència a la societat, gestió i infraestructures).

Així mateix, s’annexen com a documents complementaris unes actualitzacions de les classificacions econòmiques dels pressupostos d’ingressos i de despeses, en funció de la naturalesa de les operacions.

Barcelona, 22 de març de 2018

Pressupost

ico_calendari  Darrera actualització: juny de 2018 | Previsió de propera actualització: gener de 2019

Estat d'execució

ico_calendari  Darrera actualització: juliol de 2018, referides a dades 30-06-2018 | Propera actualització: octubre de 2018, referides a dades 30-09-2018

Període mitjà de pagament

La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, introdueix el concepte de període mitjà de pagament, com a expressió del temps de pagament o retard en el pagament del deute comercial, de manera que totes les Administracions Públiques hauran de fer públic el resultat d’aquest indicador, el qual s’haurà de calcular d’acord amb la metodologia definida en el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, per la qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Pública.

Informació enviada a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya a efectes del Sistema Europeu de Comptes 2010 (SEC 2010).

ico_calendari  Darrera actualització: juliol de 2018, referides a dades 30-06-2018 | Propera actualització: octubre de 2018, referides a dades 30-09-2018

Sostre pressupostari

ico_calendari  Darrera actualització: juliol de 2018 | Previsió de propera actualització: novembre de 2018

  • Segueix-nos:
  • botó per accedir al facebook de la universitat de barcelona
  • botó per accedir al twitter de la universitat de barcelona
  • botó per accedir a l'instagram de la Universitat de Barcelona
  • botó per accedir al linkedin de la Universitat de Barcelona
  • botó per accedir al youtube de la universitat de barcelona
  • botó per accedir al google+ de la universitat de barcelona
  • botó per accedir al flickr de la Universitat de Barcelona
Membre de la Reconeixement internacional de l'excel·lència HR Excellence in Research logo del ∞ - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona