Inici  >  La UB > Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

Dins l’espai Informació sobre el COVID-19, hem creat l’apartat #FaqsUBcovid19, amb respostes a les preguntes freqüents que ens esteu fent arribar respecte al funcionament de la Universitat en aquests dies d’excepcionalitat.

Pla de contingència de la Universitat de Barcelona

Mesures de prevenció

Tothom ha de complir les mesures higièniques preventives?

Sí. Qualsevol persona, tant membre de la comunitat universitària com externa, que es trobi dins de les instal·lacions de la UB ha de complir les mesures higièniques preventives establertes. En cas contrari, es considerarà un incompliment greu, que derivarà en les responsabilitats disciplinàries pertinents.

En quins espais de la Universitat és obligatòria la mascareta?

L’ús de la mascareta és sempre obligatori, en qualsevol instal·lació de la Universitat. Les úniques excepcions a aquesta norma (excepcions que cal justificar) són els casos de persones que presentin dificultats respiratòries que es puguin veure agreujades per l’ús de la mascareta o quan pugui provocar una alteració conductual. Així mateix, no cal fer ús de la mascareta mentre es fa esport a l’aire lliure. En cas de dubte, s’ha de consultar el Servei Mèdic de la UB.

Puc portar qualsevol tipus de mascareta (de roba, higiènica, etc.)?

Es permet portar qualsevol tipus de mascareta, sempre que compleixi la garantia de qualitat exigida.

Quina és la distància mínima interpersonal que s'ha de mantenir?

La distància física mínima de seguretat s’estableix en 1,5 metres per regla general, o en 1 metre amb l’obligació de portar un registre d’assistència. Excepcionalment, en el cas de les pràctiques que ho requereixin i quan calgui desenvolupar activitats d’atenció a persones, la distància podrà ser inferior a 1 metre. 

Quin és l’aforament permès a les aules i els laboratoris?

L’aforament de qualsevol lloc està condicionat pel compliment de l’espai de seguretat de 2,5 m2 per persona. S’assegura, d’aquesta manera, la distància mínima interpersonal de seguretat.

Què passa si no es pot mantenir la distància mínima interpersonal d’1,5 metres?

En aquest cas, la distància mínima es pot reduir fins a 1 metre,  i s’ha de portar un registre dels assistents previstos  i establir mesures de circulació que evitin aglomeracions en els punts de més afluència

Quines normes d’higiene s’han de seguir en cas que es comparteixi equip o material?

Es recomana que, sempre que sigui possible, s’eviti de compartir equips i material auxiliar de treball. En cas que no es pugui evitar, és obligatori que el personal desinfecti els equips i el material després de cada ús.

Protocols d'actuació

Quan s’ha de portar un registre dels assistents?

El registre s’ha de portar sempre que no es garanteixi la distància física mínima interpersonal d’1,5 metres entre els assistents.

Com s’actua en cas que, estant a la UB, es detecti algú sospitós de tenir COVID-19?

Davant l’aparició d’algun cas sospitós o confirmat de contagi per la COVID-19, l’OSSMA s'encarregarà d’elaborar i gestionar el procediment específic d’actuació, si la decisió l’ha de prendre el responsable segons el pla de prevenció de riscos de la UB.

Aquest procediment preveu la comunicació a les autoritats sanitàries, la necessitat d’aïllament, la paralització parcial de l’activitat que s’estava duent a terme, les mesures de neteja i desinfecció dels espais amb els que hagi tingut contacte la persona i la comunicació als responsables de l’activitat per a la ràpida identificació de possibles contagis que s’hagin pogut produir.

Cada centre tindrà una persona a qui dirigir-se per comunicar la incidència.

Com sé si soc un cas sospitós de COVID-19?

Es considera sospitosa d’infecció qualsevol persona amb un quadre clínic d’infecció respiratòria aguda d’aparició sobtada —de qualsevol gravetat— que cursa, entre d’altres, febre, tos o sensació de falta d’aire.

Si sospito que tinc el virus, què he de fer?

Tots els casos sospitosos o confirmats de COVID-19 s’han de declarar obligatòriament, de manera individualitzada i urgent. Qualsevol persona que presenti símptomes compatibles amb el virus ha de posar-se en contacte amb les autoritats sanitàries (CAP, 061) i seguir les seves instruccions. A més, ha d’evitar desplaçar-se i accedir a qualsevol dels edificis o instal·lacions de la Universitat i ha de contactar amb el Servei Mèdic de la UB per informar de la situació.

En cas que la simptomatologia aparegui mentre es desenvolupa l’activitat a la Universitat, la persona afectada ha d’avisar immediatament el director o directora de departament (en el cas del PDI), el cap o la cap d’unitat (en el cas del PAS) o el responsable de l’activitat (en el cas dels alumnes o treballadors d’empreses alienes). A continuació, s’ha d’aïllar preventivament i avisar les autoritats sanitàries abans esmentades.

Si presento símptomes compatibles amb la COVID-19 o he estat en contacte estret amb un cas confirmat, em puc incorporar a l’activitat presencial prenent les mesures de protecció establertes?

No. En cap cas.

Si soc un contacte estret d’un altre contacte estret d’un cas sospitós, he de fer aïllament preventiu?

No hi ha cap indicació de les autoritats sanitàries en relació amb els contactes de contactes estrets. En principi, si totes les persones implicades han portat posats els equips de protecció durant el contacte, no han desenvolupat símptomes compatibles amb la COVID-19 i han respectat les mesures higièniques establertes, no es requereix cap actuació, llevat que les autoritats sanitàries ho indiquin. Només en el cas que un dels contactes estrets del cas sospitós desenvolupés símptomes, podria ser necessari actuar.

Presencialitat

Amb el nou curs, es tornarà a treballar de manera presencial?

En el cas dels llocs de treball que requereixen presencialitat (és a dir, en què la feina no es pot fer a distància), la modalitat ordinària és el treball presencial, sempre mantenint els protocols de prevenció i les mesures d’higiene i espai interpersonal necessàries.

Per als llocs de treball en què sigui factible el treball a distància, sempre que es garanteixi la correcta prestació del servei es recomana una presencialitat del 50 %, que pot ser superior o inferior, amb un màxim del 80 % de la jornada a distància.

En quins casos no puc incorporar-me a la feina o a les classes dins dels edificis de la UB?

El personal de la Universitat en cap cas es pot incorporar al seu lloc de treball dins dels edificis de la Universitat si presenta simptomatologia compatible amb la COVID-19 o si ha estat en contacte estret, els darrers catorze dies, amb algú que presenta símptomes.

En el cas de l’alumnat, se segueix la mateixa normativa, però, a més, l’estudiant ha de comunicar la seva situació a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la seva facultat i al seu tutor o tutora o cap d’estudis.

Si formo part d'un col·lectiu vulnerable o soc una persona especialment sensible als efectes de la COVID-19, puc dur a terme activitats presencials a la Universitat?

Les persones que pertanyen a grups vulnerables a la COVID-19 poden tornar a les activitats sempre que la seva condició clínica estigui controlada i ho permeti, i sempre que es puguin mantenir les mesures de protecció de manera rigorosa. En cas de dubte, la persona interessada pot demanar una avaluació de la seva situació, pel que fa al risc d’infecció, al Servei Mèdic de la UB, mitjançant un qüestionari elaborat a aquest efecte.

En el cas dels alumnes inclosos en aquest col·lectiu, han de consultar amb el seu metge si la seva condició de salut pot veure’s o no afectada per l’assistència presencial. Davant de qualsevol incidència o necessitat, pot comunicar-se amb la Secretaria d’Estudiants i Docència de la seva facultat, o amb el seu tutor o tutora o cap d’estudis.

Durant la jornada laboral, he de portar sempre guants?

No. No és aconsellable que, de manera general, es portin guants durant la jornada laboral, ja que poden generar una falsa sensació de seguretat i només protegeixen del contagi si es fan servir correctament. Únicament les persones que treballen en unitats d’atenció al públic i que manipulen paquets, llibres o altres objectes han de portar obligatòriament guants durant aquesta manipulació.

Es poden organitzar congressos presencials?

Sí, es poden organitzar congressos i actes similars si s’assegura la distància mínima interpersonal d’1,5 metres, que es pot rebaixar fins a 1 metre sempre que es porti un registre dels assistents i que es prevegin mesures de circulació que evitin aglomeracions.

Els tribunals de tesi poden ser presencials?

 

Les lectures de tesis doctorals s’han de desenvolupar preferentment de forma telemàtica. A petició del president o presidenta de la Comissió de Doctorat, i amb la conformitat expressa de tots els membres del tribunal, el degà o degana pot autoritzar la lectura presencial, sempre que es garanteixin totes les mesures de protecció i seguretat establertes en el Pla de contingència, i en especial la distància mínima interpersonal, l’aforament màxim permès i les mesures higièniques establertes.

Puc viatjar a l’estranger per motius de feina?

 

Sí. Els viatges els ha d’autoritzar el director o directora de departament en el cas del PDI o el responsable orgànic en el cas del PAS. S’han d’evitar les zones de risc i cal fer les comunicacions oportunes per poder tramitar els desplaçaments conforme a la legislació vigent.

Habilitació d'espais i serveis

Es pot accedir als espais d’ús compartit, com ara biblioteques o bars?

 

Sí, però s’han de respectar en tot moment les normes de seguretat (distància interpersonal, aforament i equips de protecció), així com totes les altres mesures de protecció establertes. A més, cal rentar-se o desinfectar-se les mans a l’entrada i sortida de qualsevol espai. 

S’habilitaran els punts d’atenció al públic de les facultats?

 

Sí, però només s’atendran visites amb cita prèvia de persones que hagin de fer alguna gestió impossible de dur a terme per altres vies.

Es poden utilitzar els ascensors?

 

L’ús dels ascensors queda limitat al mínim imprescindible. Es dona prioritat a les persones amb discapacitat o amb mobilitat reduïda. S’ha de respectar sempre la distància mínima interpersonal i fer ús de la mascareta. L’accés a les plantes superiors dels edificis s’ha de fer, sempre que sigui possible, per les escales, evitant aglomeracions i vigilant de no tocar els passamans.

PDI

Quins recursos institucionals tinc disponibles per treballar des de fora de la UB?

Trobareu tota la informació sobre els recursos institucionals disponibles des de fora de la UB a la pàgina web de l'Àrea TIC.

Com puc continuar amb la meva docència en modalitat no presencial?

La Universitat de Barcelona disposa de la plataforma docent Campus Virtual UB, on hi ha diverses eines per treballar de manera no presencial. En el curs d’autoformació Campus Virtual UB al núvol i al mateix portal del Campus Virtual, hi trobareu les ajudes tant per a professorat com per a alumnat.

On puc trobar informació i orientacions sobre la docència no presencial?

Els vicerectorats de Docència i d’Ordenació Acadèmica i Qualitat han elaborat el document  Informació, recomanacions i recursos per a l’activitat docent no presencial on es descriuen les diverses eines que el professorat de la UB pot utilitzar per desenvolupar la seva activitat docent a distància i mantenir la comunicació (síncrona o asíncrona) amb els estudiants durant el període de suspensió de l’activitat docent presencial.

On puc trobar recomanacions i recursos sobre l’avaluació no presencial?

Els vicerectorats de Docència i d’Ordenació Acadèmica i Qualitat han elaborat el document  Recomanacions i recursos sobre l’avaluació no presencial on es descriuen les diverses eines que el professorat de la UB pot utilitzar per avaluar a distància i s’ofereixen suggeriments orientatius per adaptar les avaluacions presencials a la situació actual de continuïtat no presencial de la docència.

Si tinc estudiants amb necessitats educatives específiques, on puc trobar indicacions sobre la docència no presencial per a aquest alumnat?

La unitat de Programes d’Integració del SAE ha elaborat un document on es pot trobar tota la informació sobre la docència no presencial i l’alumnat amb necessitats educatives específiques.

Fins ara no feia servir el Campus Virtual UB i no hi tinc cap curs creat. Com puc crear cursos per treballar des de fora de la UB?

Cal accedir a l’eina CEL i seleccionar la pestanya Cursos pendents, on hi ha el teu curs per crear-lo. Només has de clicar a Crea curs i llavors t’apareixerà al Campus Virtual UB. Si el curs no et surt com a pendent, demana-ho al Servei d’Atenció als Usuaris del CRAI.

Els estudiants poden enviar fitxers al professorat a través del Campus Virtual UB?

Sí. Hi ha diverses eines per fer-ho, però la més fàcil de fer servir és la Tasca. El professorat ha de recordar que, si s’han d'enviar fitxers que pesin molt, hauran de triar l’opció corresponent en la configuració de la tasca, on hi ha el límit de pes dels fitxers que s’envien.

Si els estudiants han de crear vídeos però aquests excedeixen el pes màxim permès per enviar-los com a tasca dins del curs, com ho poden solucionar?

Poden publicar-los a Youtube, i enviar l’enllaç corresponent al docent.

La UB disposa d’eines en temps real per fer classes amb els estudiants?

Sí. Si us cal fer una classe a distància en temps real, podeu fer servir Skype Empresarial.

On puc trobar una guia de com fer servir Skype Empresarial per fer classe a distància?

Els estudiants s’han d’instal·lar cap programari per seguir una classe a distància amb Skype Empresarial?

No cal que els estudiants s’instal·lin cap programari. L’alumnat pot accedir a la sessió que programi el docent clicant en l’enllaç que els faciliti a través del Campus Virtual.

Com comparteixo la sessió en temps real de Skype Empresarial amb els meus alumnes?

Un cop creada la sessió amb el planificador de Skype Empresarial, només cal anar al teu curs en el Campus Virtual, i publicar-hi un recurs URL (enllaç), en què els estudiants podran clicar per accedir a la sessió programada.

Puc controlar els micròfons i les càmeres dels estudiants com a moderador/professor durant una sessió amb Skype Empresarial?

Sí, pots controlar els micròfons de l’audiència i desactivar-los tots quan estiguis dins de la sessió. També pots demanar als estudiants que ho facin ells.

Si no vull fer servir l’opció de classe a distància en temps real amb Skype Empresarial, puc gravar un vídeo i posar-lo a disposició de l’alumnat?

Sí. Skype Empresarial permet que el docent es gravi sense que hi hagi cap usuari més connectat. Un cop gravat el vídeo, es pot publicar en el curs del Campus Virtual, afegint-hi un recurs de tipus Fitxer. Cal recordar que la mida ha de ser menor o igual a 500 MB o no es podrà publicar.

Si he gravat un vídeo i pesa més de 500 MB, com el puc compartir amb els estudiants?

El pots publicar a Youtube, i després afegir l’enllaç de Youtube al teu curs com un recurs de tipus URL (enllaç).

Puc fer servir altres recursos per gravar àudio i vídeo que no siguin Skype Empresarial?

Sí. Hi ha moltes eines disponibles per gravar àudio i vídeo fàcilment. El professor Juanjo Boté, de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals, ha creat un canal de videotutorials per a la comunitat UB on explica com es pot fer: http://bit.ly/3cZibQY

Tinc tots els materials del curs en format de presentacions de PowerPoint. Puc afegir àudio per acompanyar cadascuna de les diapositives?

Sí. Pots afegir àudio a les teves presentacions fent servir el mateix PowerPoint. Només hauràs de desar els documents en format .mp4 i tornar-los a publicar al teu curs. Les instruccions del suport de l’Office 365 són a: http://bit.ly/2QiQEjU

Si vull gravar una classe i afegir diapositives al que explico, com ho puc fer?

Si fas servir PowerPoint i tens una càmera web, pots gravar una presentació i afegir-hi diapositives. Les instruccions del suport de l’Office 365 són a: http://bit.ly/2QiQEjU

Estudiants

Mesures de seguretat sanitària

Mesures generals d’accés als centres i espais comuns

Quan he de portar posada la mascareta?

Sempre. L’ús de la mascareta, que ha de cobrir perfectament el nas i el boca, és obligatori en tots els espais de la Universitat i durant tot el temps que hi romanguis, excepte si ets una persona que està exempta de dur-la per motius de salut (vegeu la pregunta següent) o si estàs fent exercici a l’aire lliure, i també en aquells altres casos previstos als plans i les normatives vigents.

Qui està exempt de dur la mascareta?

Estan exemptes de dur la mascareta les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per la utilització de la mascareta, aquelles a qui l’ús de la mascareta pugui provocar una alteració conductual, i aquelles que no puguin treure’s la mascareta de manera autònoma quan ho necessitin.

Si se’m trenca la mascareta, què faig?

És recomanable que portis sempre al damunt una mascareta de recanvi. Si se’t trenca i no en tens cap més, demana’n una al punt d’informació de la facultat. I no oblidis llençar la mascareta trencada als contenidors o papereres específics de la fracció resta.

He de mantenir sempre la distància de seguretat?

Sí, has de mantenir la distància mínima de seguretat d’1,5 metres en tot moment i a tot arreu. Evita les aglomeracions en passadissos, vestíbuls i fins i tot en espais oberts. Aquesta distància només es pot reduir en algunes activitats docents molt específiques i en el cas de les persones que requereixen assistència de terceres persones.

Quan m’he de rentar les mans?

T’has de rentar les mans obligatòriament (amb aigua i sabó, o amb gel o solució hidroalcohòlica) en entrar i sortir dels edificis de la UB. Una vegada a l’interior de les instal·lacions, procura rentar-te i desinfectar-te les mans freqüentment.

Puc desplaçar-me pels espais comuns?

Sí, però mou-te només per les zones imprescindibles per fer l’activitat de classe o les pràctiques. No circulis per zones no autoritzades, respecta sempre els recorreguts d’entrada i sortida i els de pujada i baixada, i puja i baixa sempre per les escales (els ascensors estan reservats a les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda).

Puc beure aigua de les fonts?

Sí, però has d’utilitzar sempre ampolles o gots d’ús individual. No pots beure directament de la font. Prioritza el pedal d’accionament sempre que sigui possible; si no n’hi ha o no funciona, desinfecta’t les mans abans de tocar el polsador.

Mesures generals per a les aules i els laboratoris

Quan he de portar posada la mascareta?

Sempre. És obligatori portar posada la mascareta, que ha de cobrir el nas i la boca perfectament, en tot moment.

Quan m’he de rentar les mans?

Renta’t les mans abans d’entrar a l’aula i en sortir-ne, amb aigua i sabó o fent servir els dispensadors de gel o solució hidroalcohòlica.

He de portar guants?

Dins dels laboratoris, has de portar guants sempre que la pràctica ho requereixi o el professorat així ho indiqui. Procura netejar, abans i després de l’activitat, l’espai de treball ocupat i els equips i materials utilitzats.

Què faig si tinc tos o esternuts?

No et treguis la mascareta per tossir o esternudar, tapa’t la boca amb la cara interna de l’avantbraç i evita tocar-te la cara, el nas i els ulls. Si has de fer servir mocadors, procura que siguin d’un sol ús i, després d’utilitzar-los, llença’ls a les escombraries o contenidors específics de la fracció resta.

Puc compartir material (papers, bolígrafs, etc.)?

No. Evita-ho sempre.

He de mantenir la distància mínima de seguretat?

Sí, has de mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres en tot moment. Aquesta distància només es pot reduir, de forma excepcional, en les activitats docents i pràctiques que ho requereixin. Evita les salutacions amb contacte físic i el contacte proper amb altres persones.

On puc seure?

Seu únicament als llocs habilitats, per tal de mantenir la distància mínima de seguretat d’1,5 metres. A les aules que disposin de mobiliari mòbil, respecta en tot moment aquesta distància entre els llocs ocupats.

Què he de fer respecte de la ventilació dels espais?

Sempre que sigui possible, cal mantenir les portes i les finestres obertes. Informa’t de les consignes que s’han de seguir en relació amb l’obertura de les finestres mitjançant els cartells informatius que trobaràs a les mateixes finestres.

Em poden exigir que porti posada la mascareta o que mantingui la distància de seguretat?

Sí, el professorat exigirà el compliment de la normativa a qui no porti la mascareta posada i a qui no mantingui la distància mínima de seguretat d’1,5 metres. A l’aula o al laboratori, el professorat és l’autoritat i, en benefici dels assistents, pot reforçar les mesures preventives establertes. L’incompliment de les instruccions sobre l’obligatorietat de portar mascareta i de mantenir la distància de seguretat pot comportar l’expulsió de l’aula o laboratori o la suspensió de l’activitat, sens perjudici d’altres conseqüències disciplinàries.

Què fer si…? 

Puc anar a la Universitat si presento simptomatologia compatible amb la  COVID-19?

Què he de fer si soc a la Universitat i presento simptomatologia compatible amb la COVID-19?

Si presentes simptomatologia compatible amb la COVID-19, informa’n al professor/a o responsable de l’activitat que estiguis duent a terme, que t’indicarà que has de marxar al teu domicili per aïllar-te i contactar amb el 061 o amb el teu centre d’atenció primària (CAP) i seguir les seves instruccions.

Què he de fer si soc fora de la Universitat (a casa, amb amics...) i presento simptomatologia compatible amb la COVID-19?

Si presentes simptomatologia compatible amb la COVID-19, contacta amb el 061 o amb el teu centre d’atenció primària (CAP) i informa’n el teu professor/a. No vagis a la facultat.

Puc anar a la Universitat si he estat en contacte estret amb un cas de COVID-19, o amb un cas sospitós, els darrers catorze dies?

No, no pots.

Què he de fer si he estat en contacte estret amb un cas de COVID-19, o amb un cas sospitós, els darrers catorze dies?

Contacta amb el 061 o amb el teu centre d’atenció primària (CAP) i informa’n el teu professor . No vagis a la facultat.

Quan puc tornar presencialment a la Universitat?

Si se t’ha diagnosticat la malaltia, podràs tornar quan acabi el període d’aïllament requerit i així t’ho indiqui el metge que t’hagi fet el seguiment. Si et trobes en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19, podràs tornar quan acabi la quarantena, que sol ser de catorze dies.

Què he de fer si pertanyo al grup de persones vulnerables a la COVID-19?

Abans de l’inici de les classes, consulta el teu metge per assegurar-te que pots assistir a l’aula presencialment. Comunica qualsevol incidència o necessitat al professor/a o responsable de l’activitat que estiguis duent a terme

Docència


Com s’impartiran les classes el curs 2020-2021?

Per al curs 2020-2021, a conseqüència del període d’excepcionalitat causat per la COVID-19, el Govern i les universitats catalanes preveuen un model de docència mixta, en la qual es combina la docència presencial amb la no presencial. Mentre la situació sanitària ho permeti, hi haurà una presencialitat restringida en la qual s’hauran de respectar les mesures de protecció i organitzatives establertes per evitar riscos en la propagació de la COVID-19. 

Tant en la docència presencial com en la no presencial, es respectaran els dies i les hores assignats per a cada assignatura i el professorat mantindrà la interacció amb els estudiants. Cada centre, en funció dels seus espais, nombre d’estudiants, grups, horaris, etc., ha establert el model docent que aplicarà el curs 2020-2021, que es pot consultar en aquest enllaç.

Com es desenvoluparà l’activitat presencial?

Cal que segueixis les mesures de protecció i organitzatives establertes en el Pla sectorial d’universitats aprovat pel PROCICAT i en el Pla de contingència de la UB. L’ús de la mascareta és obligatori, s’ha de mantenir la distància mínima de seguretat d’1,5 metres, s’han d’evitar les aglomeracions en passadissos, vestíbuls i fins i tot en espais oberts, i només es pot circular per les zones imprescindibles per fer l’activitat de classe o pràctiques. Si formes part del grup de persones vulnerables a la COVID-19, abans de l’inici de les classes consulta el teu metge, perquè la teva salut no es vegi afectada per l’assistència presencial. Davant de qualsevol incidència o necessitat, comunica’t amb el professor/a o responsable de l’activitat que estiguis duent a terme.

Les classes del segon semestre del curs 2020-2021 seran encara amb docència mixta?

Sí, però el percentatge de modalitat presencial i no presencial podrà variar en funció de les condicions sanitàries. La planificació docent del segon semestre, que es podrà consultar al web de cada centre, es donarà a conèixer en el moment oportú.

Com serà l’avaluació?

Com a norma general, a la UB l’avaluació és continuada i en aquest sentit es contextualitzaran, d’acord amb les limitacions i oportunitats dels diferents contextos d’aprenentatge, els tipus d’avaluació, proves i instruments que s’utilitzin. Les proves d’avaluació continuada, avaluació única o reavaluació seran presencials o no presencials en funció del que s’estableixi en el pla docent o en el model docent aprovat per la comissió acadèmica de la facultat, i sobretot depenent de les condicions sanitàries, les quals en cada moment permetran o imposaran una o altra modalitat.

Com defensaré el treball final de grau (TFG) o de màster (TFM)?

Es procurarà que la defensa de TFG i TFM tingui lloc de manera presencial. En cas que no sigui possible, la defensa s’adaptarà a la modalitat no presencial.

Avaluació no presencial

Quines eines es poden utilitzar per a l’avaluació no presencial?

Només es pot utilitzar la plataforma institucional Campus Virtual, i BB Collaborate o Microsoft Teams per a videoconferències.

En l’avaluació, es poden utilitzar eines alternatives al Campus Virtual, BB Collaborate i Microsoft Teams?

No. La Universitat de Barcelona, com a responsable de la seguretat de la informació i del tractament de les dades personals, ha de garantir que les eines que s’utilitzen per a l’avaluació respecten les normatives.

Durant un examen, com em puc posar en contacte amb el professor si tinc un dubte o he de comunicar alguna incidència?

El professorat procurarà establir mecanismes, mitjançant les eines del Campus Virtual, per permetre les consultes de l’alumnat durant les proves, i així ho comunicarà abans de cada prova.

Em poden gravar mentre faig una prova escrita no presencial?

No. El professorat, si ho considera convenient, pot visualitzar els alumnes mentre fan els exàmens escrits per videoconferència. En cap cas es poden gravar les sessions.

Em puc negar a engegar la càmera web mentre estic fent una prova escrita?

Si el professorat ha establert la necessitat de visualitzar el desenvolupament de la prova escrita, no engegar la càmera web determina la impossibilitat de fer la prova i la qualificació de no presentat.

S’han de gravar les proves d’avaluació orals que es facin per videoconferència?

Sí, si la prova es fa davant d’un únic professor i si el pla docent ha incorporat una o diverses proves orals que, en el seu conjunt, representin més del 50 % de la qualificació final. Tal com estableix la Normativa reguladora de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la UB, aquestes proves s’han de gravar a l’efecte de garantir el dret de revisió de l’estudiant i el deure de conservació com a prova de l’avaluació. En aquest cas, abans d’iniciar la prova, s’ha d’informar l’estudiant del caràcter obligatori de la gravació i del fet que la negativa a l’enregistrament determina la impossibilitat de fer la prova i la qualificació de no presentat. L’enregistrament es fa conforme al document Indicacions per al compliment de la normativa de protecció de dades personals en el marc de la docència i de l’avaluació no presencial.

Si la defensa del TFG o TFM es fa per videoconferència davant d’un tribunal, és obligatori gravar-la?

No. Només es poden enregistrar les defenses de TFG o TFM amb el consentiment de l’estudiant i dels membres del tribunal. En cas que aquest consentiment no s’obtingui, no es pot negar l’avaluació.

Si la defensa del TFG o TFM es fa per videoconferència davant d’un únic professor, és obligatori gravar-la?

Si la prova oral representa més del 50 % de la nota final, sí, és obligatori gravar-la, d'acord amb el que estableix la Normativa reguladora de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la UB, a l’efecte de garantir el dret de revisió de l’estudiant i el deure de conservació, com a prova de l’avaluació. En cas que la prova oral representi menys del 50 % de la nota final, es pot gravar només amb el consentiment de l’estudiant.

La Universitat de Barcelona autoritza la utilització de sistemes de proctoring en les proves d’avaluació?

No. La Universitat de Barcelona no autoritza la utilització de sistemes de proctoring (tècniques que permeten monitoritzar i vigilar les proves d’avaluació en línia mitjançant recursos telemàtics).

Em poden demanar que mostri a la càmera un document d’identificació?

Sí. Si el professorat considera necessari un procediment reforçat per identificar l’estudiant, et pot demanar que li mostris el carnet de la UB, el DNI, el NIE o el passaport. Només n’has de mostrar el nom i la foto (pots amagar, d’alguna manera, la resta de dades personals). No es considera legítim gravar l’estudiant mentre s’identifica.

Em poden demanar que mostri l’entorn on faig la prova d’avaluació per comprovar que no hi ha cap persona o element (com ara un telèfon mòbil) que em pugui servir d’ajuda?

La visualització de l’entorn s’ha de cenyir als espais de treball (principalment, la taula i l’ordinador) i a l’estudiant, i no es pot fer extensiva a la resta de l’espai en què es desenvolupa la prova.

Si al llarg de la sessió d’avaluació el professor veu alguna cosa que li fa pensar que estic consultant informació o rebent ajuda no autoritzada, què pot passar?

S’apliquen els mateixos criteris que en una avaluació presencial: el professor t’adverteix i reps la qualificació que es preveu en la Normativa reguladora de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la UB.

Què faig si no tinc els recursos informàtics necessaris per desenvolupar la prova d’avaluació?

Si preveus que no disposes de l’equip informàtic necessari per fer alguna prova (a causa de la seva durada o característiques), t’has de posar en contacte amb el teu centre amb la màxima antelació possible, per tal que et pugui trobar els recursos necessaris. En cas que no sigui possible, el centre establirà el procediment: canviarà la data o la tipologia de la prova. Si acredites que no pots fer la prova d’avaluació seguint el procediment establert, el professor et proposarà itineraris d’avaluació alternatius. Quan l’itinerari alternatiu sigui un tipus de prova diferent de la duta a terme amb caràcter general, t’avisarà.

Em puc negar que em gravin durant una prova oral que té lloc davant d’un únic professor?

No. La negativa implica que la prova no es fa i la qualificació de no presentat.

Em puc negar que em gravin durant una prova oral que té lloc davant de més d’un professor?

Sí. En aquest cas, la negativa a l’enregistrament no impedeix la realització de la prova.

Què passa si el dia de la prova hi ha un problema tècnic generalitzat?

En cas que el problema no es pugui resoldre en els primers quinze minuts, el professor contactarà amb tot l’alumnat, mitjançant el correu institucional, per informar de l’incident. Si la prova consisteix en una tasca que es pot enviar per correu electrònic, el professor pot proposar aquesta alternativa. Si no, proposarà un canvi d’hora o de dia.

Què he de fer si durant la prova tinc problemes de connexió o d’una altra mena?

Perquè quedi enregistrada la incidència amb el nom, el dia i l’hora de la comunicació, n’has d’informar immediatament el professor, explicar-n’hi els motius i acreditar-los com et sigui possible (mitjançant una foto de la pantalla de l’ordinador, per exemple). Si el professor accepta la justificació de la incidència, et comunicarà quan es repetirà la prova final, que serà com més aviat millor, o et proposarà una prova alternativa.

Pràctiques acadèmiques externes

Puc fer pràctiques acadèmiques externes presencials?

Sí, es poden fer tant les pràctiques curriculars com les extracurriculars (que quedaran incorporades a l’expedient), de qualsevol de les titulacions de la Universitat de Barcelona, sempre que l’entitat col·laboradora hagi adoptat les mesures necessàries per complir els principis de seguretat establerts per les autoritats competents en matèria preventiva, i específicament les relacionades amb la COVID-19, les quals han de ser d’aplicació també a l’estudiant en pràctiques. A més, en el cas que sigui necessari, l’entitat col·laboradora t’ha de proporcionar els mitjans de protecció indispensables perquè puguis desenvolupar la teva activitat de forma segura. Aquestes condicions s’han de certificar abans que t’incorporis a les pràctiques, mitjançant una declaració que l’entitat col·laboradora ha de signar. Així mateix, abans d’incorporar-te a les pràctiques has de signar una declaració conforme coneixes les mesures relacionades amb la COVID-19 establertes per l’entitat col·laboradora, la Universitat de Barcelona i les autoritats sanitàries, i et compromets a actuar d’acord amb aquestes mesures.

Puc fer pràctiques acadèmiques externes si pertanyo a un col·lectiu vulnerable a la COVID-19?

Sí, però abans d’iniciar les pràctiques consulta el teu metge per assegurar-te que pots assistir-hi presencialment.

Puc fer pràctiques acadèmiques externes si presento simptomatologia compatible amb la COVID-19, he estat en contacte amb possibles casos de COVID-19 o estic en aïllament preventiu?

No. En cap dels tres casos no et pots incorporar presencialment a les pràctiques acadèmiques externes. Ho podràs fer quan hagis passat la quarantena decretada per les autoritats sanitàries i tinguis l’autorització mèdica corresponent.

Què he de fer si presento simptomatologia compatible amb la COVID-19 o m’han confirmat com a cas positiu de COVID-19?

Si presentes simptomatologia compatible amb la COVID-19 mentre estàs fent pràctiques, informa’n el tutor de l’entitat col·laboradora i el tutor de la Universitat, que t’indicaran que has de marxar al teu domicili per aïllar-te i contactar amb el 061 o amb el teu centre d’atenció primària (CAP) i seguir les seves instruccions.

Si presentes simptomatologia compatible amb la COVID-19 mentre ets a casa, contacta amb el 061 o amb el teu centre d’atenció primària (CAP) i informa’n el tutor de l’entitat col·laboradora i el tutor de la Universitat. I, sobretot, no et desplacis al lloc de pràctiques.

Mobilitat nacional i internacional

Mobilitat nacional: estudiants SICUE

Tinc una plaça de mobilitat SICUE assignada. Podré fer la mobilitat?

El curs 2020-2021, les estades de mobilitat SICUE queden condicionades a les regulacions i restriccions de les autoritats davant l’evolució de la situació sanitària i a les disposicions particulars que adoptin les universitats. Tingues també en compte que, encara que les classes s’imparteixin amb una certa normalitat a la universitat de destinació , la teva experiència de mobilitat es pot veure alterada per les circumstàncies actuals. Et recomanem, doncs, que segueixis les informacions que publiqui la universitat de destinació. Igualment, en el cas que aquesta universitat ens notifiqués la cancel·lació del seu programa de mobilitat, te n’informaríem per correu electrònic.

Soc estudiant de mobilitat SICUE i estic a la UB com a universitat d’acollida. Com curso les assignatures en què m’he matriculat?

El curs 2020-2021, la docència a la UB és mixta: les classes presencials es combinen amb classes no presencials. Tant en la docència presencial com en la no presencial, es respectaran els dies i les hores assignats per a cada assignatura i el professorat mantindrà la interacció amb l’alumnat. Mentre la situació sanitària ho permeti, la presencialitat estarà limitada i s’hauran de respectar sempre les mesures de protecció i organitzatives establertes per evitar riscos en la propagació de la COVID-19. Et recomanem que segueixis la informació que publiqui el teu centre i la que es publica en aquest web, que es va actualitzant

Mobilitat internacional: estudiants de sortida

Mobilitat internacional: estudiants d’entrada

On puc consultar les Preguntes Freqüents sobre la COVID-19 pels estudiants d’entrada?

Les pots consultar en aquest enllaç.

Altres qüestions generals

Si no tinc mitjans tècnics per seguir la docència en modalitat no presencial, què faig?

La Universitat de Barcelona convoca els ajuts CONNECTA UB , pels quals se cedeix temporalment equipament informàtic i connectivitat perquè l’alumnat amb dificultats econòmiques pugui seguir la docència no presencial.

Puc fer tràmits presencialment?

Abans d’adreçar-te presencialment a una unitat, oficina o servei, consulta’n el web, escriu un missatge de correu electrònic o truca-hi per telèfon. Tingues en compte que les secretaries d’estudiants i docència de les facultats, el Servei d’Atenció a l’Estudiant o l’oficina de Beques i Ajuts a l’Estudiant, entre moltes altres, funcionen mitjançant un sistema de cita prèvia per a l’atenció presencial.

Com puc obtenir el carnet de la UB?

Els estudiants de nou accés podeu obtenir el carnet de la UB entre l’1 i el 18 d’octubre, als estands habilitats a les diverses facultats. Has de sol·licitar cita prèvia en aquest enllaç . Per a més informació sobre com obtenir el carnet, clica en aquest enllaç.

Com em puc mantenir informat de les novetats relatives a la COVID-19 que afecten la Universitat ?

A la pàgina COVID-19 de la UB hi ha tots els documents oficials, informacions i notícies rellevants que es van produint en relació amb la crisi sanitària i la institució universitària. Així mateix, la Universitat difon les notícies més importants mitjançant les seves xarxes socials.

Doctorat

Com puc contactar amb l’Escola de Doctorat ?

Abans d’adreçar-te presencialment a l’Escola de Doctorat, contacta-hi per correu electrònic escrivint a escola.doctorat@ub.edu o truca-hi per telèfon. Tingues en compte que, per a l’atenció presencial, s’ha de demanar cita prèvia.

Com s’han de desenvolupar les direccions i tutories de tesis doctorals de forma presencial?

Si dirigeixes tesis o fas tutories presencialment, cal que segueixis les mesures de protecció i organització establertes en el Pla sectorial d’universitats aprovat pel PROCICAT i en el Pla de contingència de la UB. L’ús de la mascareta és obligatori i s’ha de mantenir la distància mínima de seguretat d’1,5 metres

Com es defensen les tesis doctorals?

Segons les possibilitats d’assistència dels membres del tribunal i dels doctorands, en cada cas es determinarà si la defensa es fa presencialment, semipresencialment o per mitjans telemàtics.

Si la defensa de la tesi es fa per mitjans telemàtics, es pot gravar?

La sessió només es pot enregistrar previ consentiment del doctorand i de tots els membres del tribunal. Aquest enregistrament té únicament valor documental, i en cap cas es pot fer públic

Quines eines es poden utilitzar per a la defensa telemàtica de la tesi?

L’acte de defensa de la tesi es fa per videoconferència, mitjançant qualsevol plataforma habilitada a aquest efecte per la Universitat de Barcelona.

S’impartiran càpsules formatives?

Sí. Totes les càpsules formatives es programaran amb la freqüència habitual, però durant el curs 2020-2021, a conseqüència de la COVID-19, únicament s’impartiran en línia.

En els programes de doctorat es faran activitats formatives?

Per saber com es fan les activitats, has de contactar amb la persona responsable del programa

Es poden fer estades de recerca presencials?

Sí, es poden fer estades de recerca sempre que la universitat o centre de destinació hagi adoptat les mesures necessàries per complir els principis de seguretat establerts per les autoritats competents en matèria preventiva, i específicament les relacionades amb la COVID-19, les quals han de ser d’aplicació també als investigadors en formació de la UB. A més, en el cas que sigui necessari, la universitat o centre de destinació t’ha de proporcionar els mitjans de protecció indispensables perquè puguis desenvolupar la teva recerca de forma segura.

Com es pot presentar la documentació per als diferents tràmits del doctorat?

Tot i que es pot presentar en paper als registres generals oberts, recomanem que tota la documentació es continuï presentant de forma telemàtica.

PAS

Ens hem de mantenir informats de les comunicacions noves que faci la UB?

Sí, cal que us mantingueu informats de les novetats a través de la pàgina web de la UB.

Terminis, eleccions i òrgans de govern

Processos electorals

Com afecta la declaració d’alarma a la convocatòria d’eleccions prevista per al 19 de març de representants d’estudiants al Claustre, juntes de facultat i consells d’estudis, així com de representants de PDI i PAS de la Junta de Facultat de Belles Arts?

Aquesta convocatòria, com la resta de processos electorals, queda suspesa fins que es reprengui l’activitat ordinària de la Universitat i el Consell de Govern fixi una nova data. Mentrestant, els mandats corresponents queden prorrogats en funcions.

Com afecta la declaració d’alarma a la resta de processos electorals?

Tots els processos electorals de la Universitat de Barcelona queden suspesos, tant els que ja hagin estat convocats com els que s’havien de convocar per finalització del mandat.

D’acord amb el Reglament electoral, el meu càrrec està a punt de caducar i he de convocar eleccions. Què faig?

Mentre duri la suspensió, tots els mandats, tant d’òrgans unipersonals com col·legiats, queden prorrogats i s’entén que actuen en funcions.

He presentat la dimissió del meu càrrec unipersonal. Qui es fa càrrec de la gestió de l’òrgan?

Si el rector encara no ha acceptat la dimissió, el mandat de la persona que ha dimitit s’entén prorrogat. En cas que s’hagi acceptat la dimissió, opera l’article 72 del Reglament general d’eleccions de la Universitat de Barcelona respecte a l’assumpció de la gestió de l’òrgan en funcions. No es promouran noves eleccions fins que la Universitat reprengui l’activitat.

Funcionament d’òrgans col·legiats

Els òrgans col·legiats poden adoptar acords a distància, sense celebrar una sessió?

Sí,  encara que no estigui previst en el reglament de l’òrgan, els òrgans col·legiats poden adoptar acords sense reunió d’acord amb el que es preveu a l’article 6.2 del Decret llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d’adopció d’altres mesures complementàries.

En aquests casos, cal enviar per correu electrònic la proposta d’acord que s’hagi d’adoptar, i atorgar un termini de 48 h (o el termini que es consideri oportú) per remetre el sentit del vot (favorable, desfavorable o en blanc) a la proposta d’acord. En cas que algun membre vulgui fer constar el sentit del seu vot, el podrà remetre per correu electrònic juntament amb el vot, el qual s’incorporarà a l’acta de la sessió.

Models de convocatòria

Més informació

  • Segueix-nos:
  • botó per accedir al facebook de la universitat de barcelona
  • botó per accedir al twitter de la universitat de barcelona
  • botó per accedir a l'instagram de la Universitat de Barcelona
  • botó per accedir al linkedin de la Universitat de Barcelona
  • botó per accedir al youtube de la universitat de barcelona
  • botó per accedir al google+ de la universitat de barcelona
  • ??? peu.flickr.alt ???
Membre de la Reconeixement internacional de l'excel·lència HR Excellence in Research logo del ∞ - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona