Languages portal
Home  >  The UB's language policy > Documents and regulations

Documents and regulations

ico_noticia  University of Barcelona Statute (text in Catalan)

Articles 6, 147.4 i 150.3

 

ico_noticia  Law 1/2003, of 19 February, on Catalan interuniversities (text in Catalan)

Preàmbul i articles 3.1.d), 6.33.b), 35, i 76.1

 

ico_noticia  Vives Network of Universities (text in Catalan)

The Vives Network of Universities published in 2012 the Language Policy Plan 2012-2014, the first of its kind to be approved at a interuniversity level for the Vives area.

 

ico_noticia  Regulations on language use (text in Catalan)

The regulations on language use at the University of Barcelona, approved by the UB's Governing Committee on 30 October 1996, describes the competences in language planning granted to universities through the Catalan government's language policy.

 

ico_noticia  Plan for Languages

UB Plan for Languages 2010-2012 (text in Catalan) | UB Plan for Languages 2013-2015 (text in Catalan) | UB Plan for Languages 2017-2020

 

ico_noticia Agreements of the Language Policy Committee 

The Language Policy Committee of the University of Barcelona establishes the regulations on language policy and promotes the normalization of the Catalan language (Acords de la Comissió de Política Lingüística, text in Catalan).

 

ico_noticia Law on tax, administrative, financial and public sector measures

 Law 2/2014, of 27 January, on tax, administrative, financial and public sector measures

Article 211. Accreditation of knowledge of a third language [+]

1. Students starting their bachelor's degree studies at Catalan universities from year 2014-2015 onwards must accredit upon finishing their studies, their knowledge of a foreign language of those established for university entrance examinations (PAU), with a level equivalent to B2 as established in the Common European Framework of Reference for Languages (CEFRL) of the Council of Europe.

2. The accreditation mentioned above can be obtained by passing a common examination for the Catalan university system. The requirement can be also be met with an official certificate of language knowledgeL’acreditació a què fa referència l’apartat 1 es pot obtenir superant una prova comuna a tot el sistema universitari de Catalunya. Aquesta prova es pot convalidar amb altres certificats acreditatius de coneixements d’idiomes que tinguin reconeguda l’equivalència amb el Marc europeu comú de referència. El departament competent en matèria d’universitats, per mitjà del Consell Interuniversitari de Catalunya, ha de vetllar pel desenvolupament del procés.

3. Els departaments competents en matèria d’universitats i d’ensenyament han d’instrumentar de manera coordinada les mesures necessàries i el calendari d’aplicació per a facilitar que els estudiants accedeixin a la universitat amb les competències en terceres llengües, especialment, en llengua anglesa, que els permetin d’assolir el nivell exigit en l’apartat 1, com a progressió des del nivell B1 segons el Marc europeu comú de referència.

 Executive order 22, of 5 October 2021, modifying Law 2, of 2014

Article únic. Modificació de l'article 211 de la Llei 2/2014, del 27 de gener [+]

Es modifica l'article 211 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que resta redactat de la manera següent:

1. L'estudiantat que ha iniciat els estudis universitaris de grau en una universitat catalana el curs 2021-2022 i posteriors ha d'assolir els coneixements i les competències suficients en, com a mínim, una llengua estrangera, en els termes que estableixi la normativa aplicable als plans d'estudis i altra normativa interna de la universitat. La llengua estrangera ha de ser una de les establertes en les proves per a l'accés a la universitat (PAU) o altres llengües que pugui acordar el Consell Interuniversitari de Catalunya.

2. L'assoliment a què fa referència l'apartat 1 s'ha d'acreditar amb la presentació de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres que tinguin reconeguda l'equivalència amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües, o s'ha de demostrar per les vies alternatives per a l'assoliment de la competència que estableixi el Consell Interuniversitari de Catalunya, que també ha de disposar les adaptacions o les exempcions que siguin necessàries per atendre els supòsits en què hi hagi dificultats importants per a l'adquisició de competències lingüístiques, respectant la diversitat. El departament competent en matèria d'universitats, per mitjà del Consell Interuniversitari de Catalunya, ha de vetllar pel desenvolupament d'aquest procediment.

3. Els departaments competents en matèria d'universitats i d'educació han d'instrumentar de manera coordinada les mesures necessàries i el calendari d'aplicació per facilitar que l'estudiantat accedeixi a la universitat amb els coneixements i les competències en terceres llengües que li permetin l'assoliment a què fa referència l'apartat 1.

Disposició transitòria única

Aquesta disposició és aplicable a l'estudiantat que va iniciar els estudis universitaris de grau en una universitat catalana del curs 2018-2019 al curs 2020-2021.

 

  • Follow us:
  • Button to access University of Barcelona's Facebook profile
  • Button to access University of Barcelona's Twitter profile
  • Button to access University of Barcelona's Instagram profile
  • Button to access University of Barcelona's Linkedin profile
  • Button to access University of Barcelona's Youtube profile
  • Button to access University of Barcelona's Google+ profile
  • ??? peu.flickr.alt ???
Member of International recognition of excellence HR Excellence in Research logo del leru - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona