Inicio  >  La UB > Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Dentro del espacio Información sobre el COVID-19, hemos creado el apartado #FaqsUBcovid19, con respuestas a las preguntas frecuentes que se nos están haciendo llegar respecto al funcionamiento de la Universidad en estos días de excepcionalidad.

Plan de desescalada de la Universitat de Barcelona

Fase 2 de la desescalada

Quins edificis i instal·lacions s’obren en la Fase 2 del Pla de desescalada de la UB?

Per a la realització d’activitats de recerca i serveis que requereixen presencialitat s’obren els següents edificis i instal·lacions:

 • Facultat de Biologia
 • Facultat de Ciències de la Terra
 • Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació (Diagonal i Campus Torribera)
 • Facultat de Física
 • Facultat de Geografia i Història
 • Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Bellvitge i Clínic)
 • Facultat de Química
 • Facultat de Psicologia
 • CCiT

Qui pot accedir als edificis en la Fase 2?

En la Fase 2 podran accedir als edificis el PDI i el personal de recerca d‘institucions externes que ha estat autoritzat pel degà o degana i el PAS que ha estat designat per gerència i que ha rebut l’escrit pertinent.
També accedirà el personal d’empreses externes per a la prestació de serveis (neteja, seguretat, manteniment, TIC...)

Si soc personal de la UB i no he estat autoritzat per prestar serveis presencials en la Fase 2 i necessito accedir puntualment a un edifici de la UB, què haig de fer?

Per accedir puntualment a un edifici has de sol·licitar autorització mitjançant el correu electrònic info-coronavirus@ub.edu

Si he estat autoritzat per prestar serveis presencials en la Fase 2, què haig de fer?

Has d’omplir el qüestionari de salut i esperar la confirmació dels serveis mèdics. Un cop tinguis la confirmació, podràs accedir als edificis.
Si ets PAS, a més a més t’has de posar en contacte amb el teu responsable per concretar els torns i les tasques a realitzar. Igualment t’has de posar en contacte amb el teu responsable si l’avaluació mèdica no és favorable o s’estableixen mesures específiques.

Si he estat en contacte amb persones que presentin símptomes del COVID-19 o tinc simptomatologia, puc venir a treballar?

No. Si tens símptomes o si convius o has estat en contacte, en els darrers 14 dies, amb persones que presentin símptomes d’infecció respiratòria aguda (febre, tos, dificultat respiratòria, etc.), no pots accedir al lloc de treball fins que finalitzi el termini de seguretat recomanat per les autoritats sanitàries.

Si soc personal especialment sensible o pertanyo als grups vulnerables als riscos del COVID-19, podré anar al meu lloc de treball?

Podràs anar al teu lloc de treball quan hagis estat autoritzat i el servei mèdic hagi determinat la teva aptitud per al treball. Fins llavors no pots anar al teu lloc de treball.

Si visc en una altra província i haig d’anar al meu lloc de treball, em proveireu d’un certificat?

Sí. En cas que ho necessites pots demanar certificat al degà o degana, si ets PDI, i al gerent, si ets PAS.

On puc trobar les mesures preventives que es preveuen amb caràcter general per al personal que presta serveis presencials?

Totes les mesures preventives les trobaràs al Pla de contingència publicat al web.

Com es faran els accessos als edificis oberts en la Fase 2?

A la Fase 2 únicament hi haurà un punt d’accés a cada edifici, que serà alhora d’entrada i sortida, on estarà el personal que en fa el control i el lliurament de mascaretes i guants, i assegura el rentat de mans amb solució hidroalcohòlica.

He de portar mascareta?

Per minimitzar el risc de contagi durant l’activitat laboral, la UB ha establert com a mesura preventiva addicional la recomanació de dur la mascareta com a equip sanitari durant tota la jornada laboral. En el cas que, per qualsevol motiu, no es pugui mantenir la distància interpersonal de 2 metres i també en zones comuns, l’ús de la mascareta és obligatori.

El personal que treballa de forma presencial rebrà una mascareta quirúrgica UNE-EN 14683:2019+AC:2019 per utilitzar-la a la feina. Les mascaretes us seran proporcionades en el punt d’accés als edificis.

He de portar guants?

No és obligatori ni aconsellable que, de forma general, tothom porti guants durant la seva activitat, atès que només protegeixen del contagi si es fan servir correctament i, en canvi, poden generar una falsa sensació de seguretat.
Els guants són obligatoris on l’avaluació de riscos ho requereix i, en tot cas, pel personal que atén al públic i per a la recepció i manipulació d’objectes provinents de l’exterior.
El personal que ho requereixi per les seves tasques rebrà uns guants UNE-EN ISO 374-5:2016 per utilitzar-los a la feina, els quals seran proporcionats en el punt d’accés als edificis.

Tindrem solució hidroalcohòlica als edificis?

A tots els edificis es disposarà de gel hidroalcohòlic de desinfecció en els següents llocs: a l’entrada, en totes les unitats d’atenció al públic, en totes les unitats en què es manipulin paquets, llibres, etc., en les unitats o zones amb material que utilitzi més d’un operari, com ara fotocopiadores multiusuari, impressores, carretons de transport, etc., en les unitats amb torns de treball així com en les unitats que tinguin els serveis higiènics molt distants.

Què faig si se’m fa malbé la mascareta mentre estic als edificis o si necessito guants?

Al punt d’accés te’n facilitaran. En cas que no n’hi hagi disponibilitat, s’haurà de revisar la tasca per determinar si es pot continuar amb la feina o si s’ha d’aturar o modificar per evitar el risc. Cada persona treballadora és responsable de l’ús i el manteniment d’aquest material, tenint en compte l’escassetat existent.

El personal extern que accedeix als edificis ha de respectar les mesures establertes per la UB?

Sempre. S’ha fet la coordinació d’activitats preventiva amb les empreses externes per garantir que respectaran el Pla de contingència de la UB i les mesures que s’hi contenen.

S’ha fet la neteja i desinfecció dels centres que s’obren?

Tots els centres que obren en la Fase 2 han estat desinfectats i netejats prèviament d’acord amb les recomanacions sanitàries.

Puc utilitzar els ascensors?

Es recomana l’ús de les escales. L’ús de l’ascensor es limitarà al mínim imprescindible i l’ocupació màxima serà d’una persona, llevat de casos que requereixin assistència. Tenen preferència per utilitzar l’ascensor les persones amb alguna discapacitat.

Estaran oberts els menjadors?

En la Fase 2 els serveis de restauració romanen tancats. Es recomana al personal que es programi i limiti al màxim el consum d’aliments en els espais de treball i que els porti de casa. El menjar s’ha de consumir a l’exterior dels edificis sempre que sigui possible.

Podem fer reunions als edificis?

S’han d’evitar les reunions de treball presencials, especialment les que impliquin mobilitat del personal. Les reunions s’han de mantenir a distància, mitjançant les eines i solucions digitals corporatives.  En cas que fer reunions presencials sigui indispensable, s’ha de garantir sempre el requisit de distància interpersonal mínima de 2 metres.
En les sales de reunions s’ha de limitar l’aforament a 1/3 i garantir sempre el requisit de distància interpersonal mínima de 2 metres. Si no es pot garantir, es reduirà l’aforament fins a aconseguir la distància mínima.

Podem accedir a les biblioteques en la Fase 2?

No. L’obertura de les biblioteques està prevista en la Fase 3 i només per a servei de préstec i retorn de material.

Què faig si hi ha una incidència de seguretat?

Davant qualsevol incidència de seguretat has de trucar al telèfon d’emergència de la Universitat 93.403.48.77 que està operatiu 24 hores 7 dies a la setmana.

Què faig si tinc símptomes del COVID-19 al lloc de treball?

Si una persona presenta símptomes compatibles amb el COVID-19 al lloc de treball, s’ha de posar una mascareta quirúrgica, avisar el seu cap, retirar-se de l’activitat professional, aïllar-se al seu domicili i avisar el personal sanitari de l’OSSMA

Fase 3 de la desescalada

Prueva

Per a la realització d’activitats de recerca i serveis que requereixen presencialitat s’obren els següents edificis i instal·lacions:

 • Facultat de Biologia
 • Facultat de Ciències de la Terra
 • Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació (Diagonal i Campus Torribera)
 • Facultat de Física
 • Facultat de Geografia i Història
 • Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Bellvitge i Clínic)
 • Facultat de Química
 • Facultat de Psicologia
 • CCiT

Evaluación no presencial

¿Cuál es la modalidad de evaluación preferente en los estudios de grado y de máster?

Se prioriza la evaluación continua. Se emplearán alternativas de evaluación no presencial adecuadas y adaptadas a cada asignatura, que se recogerán en la correspondiente adenda del plan docente de la asignatura.
Se recomienda al profesorado flexibilidad en la preparación de pruebas de evaluación en línea, dadas las diferentes circunstancias personales en las que se puede hallar el alumnado debido a la situación de alerta sanitaria que estamos viviendo. También se recomienda intensificar la comunicación con los alumnos y utilizar sistemas de evaluación final que no impliquen un alto nivel de sincronía y vigilancia.

¿La evaluación y la reevaluación serán presenciales o no presenciales?

La evaluación y la reevaluación serán no presenciales. Solo serán presenciales en casos particulares suficientemente justificados y siempre que las directrices de las autoridades sanitarias así lo permitan.

¿Dónde puedo encontrar recomendaciones y recursos sobre la evaluación no presencial?

Los vicerrectorados de Docencia y de Ordenación Académica y Calidad han elaborado el documento Recomendaciones y recursos para la evaluación no presencial, en el que se describen las diversas herramientas que el profesorado de la UB puede utilizar para evaluar a distancia y, también, se ofrecen sugerencias orientativas para adaptar las evaluaciones presenciales a la situación actual de continuidad no presencial de la docencia.

¿Qué herramientas se pueden utilizar para llevar a cabo la evaluación no presencial?

Solo se podrán utilizar la plataforma institucional Campus Virtual, BB Collaborate o Skype Empresarial para videoconferencias.

¿En la evaluación se pueden utilizar otras herramientas alternativas al Campus Virtual, BB Collaborate y Skype Empresarial?

No. La Universidad de Barcelona, como responsable de la seguridad de la información, así como del tratamiento de los datos personales, garantizará que las herramientas que se utilicen para la evaluación sean acordes a estas normativas.

¿Cómo me puedo poner en contacto con el profesor durante la realización del examen si tengo alguna duda o debo comunicar alguna incidencia?

El profesorado procurará establecer mecanismos con las herramientas del Campus Virtual para permitir las consultas del alumnado durante la realización de las pruebas. Antes de la prueba informará al alumnado de la forma de comunicación prevista.

¿Se puede grabar a los estudiantes mientras realizan pruebas escritas no presenciales?

No. El profesorado podrá, si lo considera conveniente y mediante videoconferencia, visualizar al alumnado mientras hace los exámenes escritos correspondientes. En ningún caso se podrán grabar las sesiones.

¿Me puedo negar a encender la cámara web mientras estoy haciendo una prueba escrita?

Si el profesorado ha establecido la necesidad de visualizar la realización de la prueba escrita, no encender la cámara web determinará la imposibilidad de hacer la prueba y la calificación será de no presentado.

¿Se deben grabar las pruebas de evaluación orales que se hagan por videoconferencia?

Sí, en caso de que la prueba se haga ante un único profesor, tal como establece la Normativa reguladora de los planes docentes de las asignaturas y de la evaluación y la calificación de los aprendizajes1 de la UB, se debe grabar a efectos de garantizar el derecho de revisión del estudiante y el deber de conservación, como evidencia de la evaluación.

En este caso, se informará al alumnado antes del inicio de la prueba del carácter obligatorio de la grabación y de que la negativa a la grabación conllevará no poder hacer la prueba y la calificación de no presentado.

La grabación se hará conforme al documento Indicaciones para el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales en el marco de la docencia y de la evaluación no presencial.

1Art. 11.4. En el supuesto de que el plan docente incorpore pruebas orales, estas están condicionadas a la programación establecida por el CE o la CCM, según la enseñanza. Las pruebas orales deben quedar registradas o bien deben llevarse a cabo en presencia de un otro profesor, como mínimo, que dé fe de su desarrollo. A efectos de esta normativa, se entiende por prueba oral la prueba que tiene alguna de las características siguientes: a) implica una evaluación final de la asignatura y está prevista en el calendario oficial de convocatorias de evaluación única y de cierre de evaluaciones continuas; b) representa más de un 50 % de la nota final, y c) se hace a una persona con discapacidad.

Si la defensa de un TFG o un TFM se hace ante un tribunal por videoconferencia, ¿es obligatorio grabarla?

No. Solo se pueden grabar las defensas de un TFG o un TFM con el consentimiento del estudiante y de los miembros del tribunal, y no se puede negar la evaluación en caso de no obtenerlo.

Si la defensa d’un TFG es fa davant d’un únic professor per videoconferència, és obligatori gravar-la?

Si la prova oral representa més d’un 50% de la nota final és obligatori gravar-la. Estaríem davant del mateix cas que una prova d’avaluació oral davant un únic professor i seria aplicable el mateix tractament, és a dir, el que estableix la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges2 de la UB, a l’efecte de garantir el dret de revisió de l’estudiant i el deure de conservació, com a evidència de l’avaluació.
En cas que representi menys d’un 50% de la nota final es podrà gravar només amb el consentiment de l’estudiant.

2Art. 11.4. En el supòsit que el pla docent incorpori proves orals, estan condicionades a la programació establerta pel CE o la CCM, segons l’ensenyament. Les proves orals han de quedar enregistrades o bé s’han de dur a terme en presència d’un segon professor com a mínim, que doni fe del seu desenvolupament. A efectes d’aquesta normativa, s’entén per prova oral la prova que té alguna de les característiques següents: a) implica una avaluació final de l’assignatura i està prevista en el calendari oficial de convocatòries d’avaluació única i de tancament d’avaluacions continuades; b) representa més d’un 50 % de la nota final, i c) es fa a una persona amb discapacitat.

¿La Universidad de Barcelona autoriza la utilización de sistemas de proctoring en la realización de las pruebas de evaluación?

No. La Universidad de Barcelona no autoriza la utilización de sistemas de proctoring.

¿Se puede pedir a los estudiantes que muestren a la cámara su documento de identidad para identificarse?

Sí. Si el profesorado considera necesario un procedimiento reforzado para identificar al alumnado, puede solicitar al estudiante que le muestre el carnet de la UB, el DNI, el NIE o el pasaporte. El estudiante solo tiene que mostrar el nombre y la foto, y puede ocultar de alguna manera el resto de sus datos personales. No se considera legítimo grabar el estudiante mientras se identifica.

¿Se puede pedir a los estudiantes que muestren el entorno donde desarrollarán la sesión de evaluación para comprobar que no hay ninguna persona o elemento (por ejemplo, un teléfono móvil) que les pueda servir de ayuda?

La visualización del entorno debe ceñirse a los espacios de trabajo (principalmente la mesa y el ordenador) y al propio estudiante y no se puede hacer extensiva al resto del espacio donde se desarrolla la prueba.

Si a lo largo de la sesión de evaluación el profesor ve algo que puede darle información de que el estudiante está consultando información o está recibiendo ayuda que no ha sido autorizada, ¿cómo se procederá?

Se deberán aplicar los mismos criterios que en una evaluación presencial. El profesor advertirá al estudiante y su calificación será la que se prevé en la Normativa reguladora de los planes docentes de las asignaturas y de la evaluación y la calificación de los aprendizajes3 de la UB.

3Art. 16.7. En caso de que un estudiante realice cualquier irregularidad que dé lugar a una variación significativa de la calificación de un acto de evaluación, este acto se calificará con un 0. En el caso de que se produzca más de una irregularidad en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final será 0. Lo establecido en este apartado se hace sin perjuicio del proceso disciplinario que se pueda iniciar como consecuencia de los actos llevados a cabo. En caso de que el estudiante considere que la decisión es incorrecta, puede formular una reclamación ante el CE.

¿Cómo se procederá si el estudiante no tiene los recursos informáticos necesarios para asistir a la sesión de evaluación?

El estudiante que prevea que no dispondrá del equipo informático necesario para hacer alguna prueba, por su duración o características, deberá ponerse en contacto con el centro con la máxima antelación posible a fin de que le faciliten los recursos necesarios. En caso de que no sea posible, el centro deberá establecer el procedimiento adecuado: cambiar la fecha o la tipología de la prueba.
Si el estudiante acredita que no puede hacer la evaluación siguiendo el procedimiento establecido, el profesor deberá proponerle itinerarios alternativos de evaluación. Cuando el itinerario alternativo de evaluación sea un tipo de prueba diferente a la llevada a cabo con carácter general, se deberá avisar con anterioridad al estudiante.

¿Me puedo negar a ser grabado en una prueba oral ante un único profesor?

No. La negativa implicará que la prueba no se hará y constará como no presentado.

¿Me puedo negar a ser grabado en una prueba oral ante más de un profesor?

Sí, en caso de que la prueba oral se haga ante más de un profesor. En este caso, la negativa del estudiante a ser grabado no podrá impedir la realización de la prueba.

¿Qué pasa si el día de la prueba hay un problema técnico generalizado?

En caso de que no se pueda resolver en los primeros quince minutos, el profesor contactará a través del correo institucional con todo el alumnado para informar del incidente. Si se trata de una tarea que se puede enviar por correo electrónico, se podrá proponer a los alumnos esta alternativa. En caso contrario, deberá proponer un cambio de hora o de día e informar al vicedecano, jefe de estudios o coordinador de máster de la problemática ocurrida, y del nuevo día y hora propuestos para la prueba.

¿Qué debo hacer si durante la prueba tengo problemas de conexión o de otro tipo?

Para que quede constancia de la incidencia con el nombre, el día y la hora de la comunicación, el estudiante deberá informar inmediatamente al profesor, explicando los motivos y acreditándose como sea posible (mediante una foto de la pantalla del ordenador, por ejemplo). En este caso, si el profesor acepta la justificación de la incidencia, comunicará al estudiante cuándo se repetirá la prueba final (después de haber consultado con el jefe de estudios o coordinador de máster), que será lo antes posible, o propondrá una prueba alternativa.      

PDI

¿La docencia se llevará a cabo mediante el Campus Virtual? ¿Las clases se harán en línea?

Durante este período, el profesorado ha de procurar activar alternativas de docencia no presenciales con los recursos del Campus Virtual y del CRAI y de acuerdo con las indicaciones de cada centro.

¿Qué recursos institucionales tengo disponibles para trabajar desde fuera de la UB?

Toda la información sobre los recursos institucionales disponibles desde fuera de la UB se encuentra en la página web del Área TIC.

¿Cómo puedo continuar con mi docencia en modalidad no presencial?

La Universidad de Barcelona dispone de la plataforma docente Campus Virtual UB, donde hay varias herramientas para trabajar de manera no presencial. En el curso de autoformación Campus Virtual UB en la nube se encuentran tanto las ayudas para profesorado como para alumnado, así como en el portal del Campus Virtual UB.

¿Dónde puedo encontrar información y orientación sobre la docencia no presencial?

Los vicerrectorados de Docencia y de Ordenación Académica y Calidad han elaborado el documento Información, recomendaciones y recursos para la actividad docente no presencial, en el que se describen las diversas herramientas que el profesorado de la UB puede utilizar para desarrollar su actividad docente a distancia y mantener la comunicación (sincrónica o asincrónica) con los estudiantes durante el periodo de suspensión de la actividad docente presencial.

 

¿Dónde puedo encontrar recomendaciones y recursos sobre la evaluación no presencial?

Los vicerrectorados de Docencia y de Ordenación Académica y Calidad han elaborado el documento Recomendaciones y recursos para la evaluación no presencial, en el que se describen las diversas herramientas que el profesorado de la UB puede utilizar para evaluar a distancia y, también, se ofrecen sugerencias orientativas para adaptar las evaluaciones presenciales a la situación actual de continuidad no presencial de la docencia.

Si tengo estudiantes con necesidades educativas específicas, ¿dónde puedo encontrar indicaciones sobre la docencia no presencial para este alumnado?

La unidad de Programas de Integración del SAE ha elaborado un documento que reúne toda la información sobre la docencia no presencial y el alumnado con necesidades educativas específicas.

Hasta ahora no he utilizado el Campus Virtual UB y no tengo ningún curso creado. ¿Cómo puedo crear cursos para trabajar desde fuera de la UB?

Es necesario acceder a la herramienta CEL y clicar en la pestaña Cursos pendientes, donde se encuentra el curso para crearlo. Solo hay que hacer clic en Crear curso y entonces este aparecerá en el Campus Virtual UB. Si el curso no aparece pendiente en la herramienta CEL, es necesario pedirlo al Servicio de Atención a los Usuarios del CRAI.

¿Los estudiantes pueden enviar archivos al profesorado a través del Campus Virtual UB?

Sí. Existen diversas herramientas para ello, pero la más fácil de usar es la Tarea. El profesorado debe recordar que, si se han de enviar archivos que pesen mucho, se debe elegir la opción pertinente en la configuración de la tarea, donde está el límite de tamaño de los ficheros que se envían.

Si los estudiantes deben crear vídeos y estos exceden el tamaño máximo permitido para enviarlos como tarea dentro del curso, ¿cómo lo pueden solucionar?

Pueden publicarlos en Youtube y enviar el enlace correspondiente al docente.

¿La UB dispone de herramientas para dar clases en tiempo real a los estudiantes?

Sí. Si necesitas dar una clase a distancia en tiempo real, puedes utilizar Skype Empresarial o bien BB Collaborate, una herramienta integrada en el Campus Virtual que permite realizar videoconferencias con los alumnos sin necesidad de descargar ningún programa externo, ni de acceder a través de ningún enlace. Funciona como una actividad más del Campus Virtual, es muy intuitiva y permite que todos los usuarios inscritos en un curso se conecten al mismo tiempo.

¿Dónde puedo encontrar alguna guía sobre cómo usar Skype Empresarial para dar clases a distancia?

¿Los estudiantes deben instalarse algún programa para seguir una clase a distancia con Skype Empresarial?

No es necesario que los estudiantes instalen ningún software. El alumnado puede acceder a la sesión que programe el profesor clicando en el enlace que este les facilitará a través del Campus Virtual.

¿Cómo comparto la sesión en tiempo real de Skype Empresarial con mis alumnos?

Una vez creada la sesión con el planificador de Skype Empresarial, solo es necesario ir al curso propio en el Campus Virtual, y publicar un recurso URL (enlace), en el que los estudiantes podrán clicar para acceder a la sesión programada.

¿Puedo controlar los micrófonos y cámaras de los estudiantes como moderador/profesor durante una sesión con Skype Empresarial?

Sí, puedes controlar los micrófonos de la audiencia y desactivarlos todos cuando estés dentro de la sesión. También puedes pedir a los estudiantes que lo hagan ellos.

Si no quiero usar la opción de clase a distancia en tiempo real con Skype Empresarial, ¿puedo grabar un vídeo y ponerlo a disposición del alumnado?

Sí. Skype Empresarial permite que el docente se grabe sin que haya ningún usuario más conectado. Una vez grabado el vídeo, se puede publicar en el curso del Campus Virtual, añadiendo un recurso de tipo Fichero. El tamaño del archivo no puede superar los 500 MB, de lo contrario no se podrá publicar.

Si he grabado un vídeo y pesa más de 500 MB, ¿cómo lo puedo compartir con los estudiantes?

Lo puedes publicar en YouTube, y luego añadir el enlace de YouTube a tu curso como un recurso de tipo URL (enlace).

¿Puedo utilizar otros recursos para grabar audio y vídeo que no sean Skype Empresarial?

Sí. Existen muchas herramientas disponibles para grabar audio y vídeo fácilmente. El profesor Juanjo Boté, de la Facultad de Información y Medios Audiovisuales, ha creado un canal de videotutoriales para la comunidad UB donde explica cómo hacerlo: http://bit.ly/3cZibQY.

Tengo todos los materiales del curso en forma de presentaciones de Power Point. ¿Puedo añadir audio para acompañar cada una de las diapositivas?

Sí. Es posible usar el Power Point para añadir audio a tus presentaciones. Solo hay que guardarlas en formato .mp4 y publicarlas de nuevo en el curso del Campus Virtual. Las instrucciones de la ayuda de Office 365 se encuentran en http://bit.ly/2QiQEjU.

Si quiero grabar una clase y añadir diapositivas a lo que explico, ¿cómo puedo hacerlo?

Si usas Power Point y tienes una cámara web, puedes grabar una presentación y añadirle diapositivas. Las instrucciones de la ayuda de Office 365 están en http://bit.ly/2QiQEjU.

¿Qué pasa con los plazos que afectan a convocatorias de proyectos, informes o justificaciones en el ámbito de la investigación y la innovación?

Respecto a los plazos establecidos para los proyectos de investigación de ámbito estatal, así como para cualquier otro plazo administrativo estatal, quedan suspendidos mientras se mantenga el estado de alarma, según se contempla en el Real decreto aprobado en Consejo de Ministros el 14 de marzo (veánse las disposiciones adicionales tercera y cuarta). En este sentido, la Agencia Estatal de Investigación está elaborando una nota informativa que publicará en los próximos días.

En cuanto a proyectos europeos, ¿con quién puedo contactar si estoy preparando una propuesta o he de presentar una justificación en un plazo próximo?

Para convocatorias, es posible contactar con Iñaki Sánchez (isanchez@ub.edu), y para justificaciones, con Xavier Gutiérrez (xgutierrez@fbg.ub.edu).

Soy responsable de un proyecto financiado por la Unión Iberoamericana de Universidades (UIU) con fecha de finalización a 31 de agosto, y las actividades previstas se verán retrasadas. ¿Es posible pedir un aplazamiento de la finalización?

La fecha de finalización de todos los proyectos UIU ha sido aplazada de oficio hasta el 31 de octubre. Si el retraso previsto es superior, debe enviarse un escrito solicitando una prórroga al Vicerrectorado de Proyección e Internacionalización.

Soy responsable de una acción Marie Skłodowska Curie, y las actividades o las movilidades previstas se verán retrasadas. ¿Es posible modificar el calendario de actividades?

La Comisión Europea ha informado de que dará la máxima flexibilidad para la implementación de las acciones, y que los coordinadores de proyectos tienen la posibilidad de invocar la cláusula de fuerza mayor, circunstancia que se evaluará caso por caso. Es posible encontrar más información en la página web de la Comisión Europea sobre las acciones Marie Skłodowska Curie.

Estoy preparando una propuesta para presentarla a la próxima convocatoria del programa KA2 de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA). ¿Ha habido algún cambio en los plazos?

El plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de proyectos KA2 de la EACEA se ha ampliado hasta el jueves 23 de abril de 2020 a las 12 h (hora de Bruselas) para las acciones siguientes:

 • KA201 Strategic Partnerships for School Education
 • KA202 Strategic Partnerships for Vocational Education and Training
 • KA203 Strategic Partnerships for Higher Education
 • KA204 Strategic Partnerships for Adult Education
 • KA229 School Exchange Partnerships

Estoy preparando una propuesta para presentarla en una próxima convocatoria de la Unión Europea que aún no ha indicado una moratoria de plazos. ¿Se prevén cambios?

Mariya Gabriel, comisaria europea para Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, ha indicado en un tuit que todas las convocatorias que tenían plazos desde hoy hasta el 15 de abril tendrán un aplazamiento, a excepción de las de la Iniciativa de Medicamentos Innovadores (IMI) y las del Programa Piloto del Consejo Europeo de Innovación (EIC). Los detalles se irán publicando en la página de cada convocatoria, y también se pueden buscar en el portal Funding & tender opportunities. El portal de la UB Finançament de la recerca irá actualizando las fechas.

¿Qué pasa con los plazos relacionados con el PDA de investigación?

En las diversas fases que comporta la evaluación de las actividades de investigación, innovación y transferencia del PDI, se seguirá lo dispuesto en el Real decreto de 14 de marzo respecto a la interrupción del periodo de cómputo de los plazos de los procedimientos administrativos.

Tengo un contrato amparado por una convocatoria pública en el ámbito de la investigación (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva o similares). ¿Cómo se ve afectado por la situación actual?

La Agencia Estatal de Investigación ha emitido un comunicado en que anuncia que, con carácter inmediato, se publicará una resolución para implementar la autorización de las prórrogas de los contratos suscritos entre la entidad beneficiaria y el investigador contratado en el marco de las ayudas que figurarán en el anexo a la resolución. De entrada, se autorizarán prórrogas por un periodo inicial máximo de tres meses, sin perjuicio de que las entidades beneficiarias de las ayudas puedan promover la ampliación del periodo de prórroga hasta el  máximo  establecido  en  el  Real  decreto-ley,  cuando  se  conozca  el  levantamiento  del estado de alarma.

Estudiantes

Estudiantes UB

¿Las asignaturas y materias del segundo cuatrimestre del curso 2019-2020 serán no presenciales?

Dada la prórroga del estado de alarma por parte del Gobierno del Estado, el rector de la Universidad de Barcelona resolvió en fecha 3 de abril suspender la docencia presencial correspondiente al segundo cuatrimestre hasta la finalización del curso. Por ello, se está trabajando intensamente para garantizar la continuidad de las actividades formativas adaptándolas a métodos no presenciales siempre que sea posible.

¿Habrá clases presenciales?

Según la resolución del rector del 3 de abril, no se prevé recuperar la docencia presencial correspondiente al segundo cuatrimestre del curso 2019-2020.

¿Y las clases prácticas o de laboratorio?

La docencia práctica o experimental se ha de adaptar, siempre que sea posible, a modalidades no presenciales que permitan lograr resultados de aprendizaje similares a los ya previstos en la titulación. Algunas alternativas posibles son el uso de programas de simulación mediante conexión virtual o de programas bajo licencia para prácticas. En todo caso, el profesorado debe comunicar al alumnado estas adaptaciones en la asignatura mediante el Campus Virtual u otras vías que aseguren que se recibe la información.

El alumnado puede consultar a su facultad si se prevén clases presenciales una vez se levante el estado de alarma.

¿Cómo puedo saber qué cambios afectan a las asignaturas en que me he matriculado?

Los docentes son los encargados de establecer las formas de interacción con los estudiantes para regular el aprendizaje en función de las características de cada asignatura. Las adaptaciones en la metodología docente y los nuevos métodos de evaluación de cada asignatura se comunicarán al alumnado mediante el Campus Virtual u otras vías que aseguren que los estudiantes reciben la información. Las modificaciones quedarán fijadas en una adenda al plan docente.

¿Se mantiene el calendario académico?

De acuerdo con las Directrices generales de funcionamiento de la docencia y la evaluación para el curso 2019-2020 ante la crisis de la COVID-19, aprobadas en el Consejo de Gobierno del 22 de abril, el proceso de adaptación de la docencia no presencial debe garantizar que el alumnado pueda cursar las asignaturas en las que está matriculado, y también ser evaluado, en las fechas previstas en el calendario académico. Sin embargo, se puede ampliar la evaluación a todo el mes de julio en algunos casos excepcionales. Además, aquellas actividades formativas que sea imposible adaptar a la modalidad no presencial podrán programarse para los meses de julio y septiembre cuando sea posible. En el caso de las prácticas externas y los TFG y TFM con prácticum, el plazo puede prolongarse hasta noviembre.

En todo caso, se recomienda al alumnado consultar las modificaciones concretas en el calendario de cada facultad.

¿Se mantienen los mismos horarios de clase?

La recomendación general de la UB es que se mantengan los mismos horarios. En cualquier caso, el profesor de cada asignatura es quien ha de comunicar los cambios a sus estudiantes.

¿Cómo será la evaluación?

La evaluación se ha de adaptar a la modalidad no presencial, siempre que sea posible, y a las características de la asignatura según el criterio del docente. Las adaptaciones que sea necesario hacer en la evaluación, así como los nuevos porcentajes de valor de la evaluación continua, la evaluación única o las distintas alternativas de evaluación final no presencial se comunicarán al alumnado mediante el Campus Virtual u otras vías que aseguren que los estudiantes reciben la información. A finales de abril, dichas modificaciones deberán quedar fijadas en una adenda al plan docente.

¿Cómo afecta esta situación a mi TFG o TFM y a su defensa?

La defensa de los TFG y TFM se podrá adaptar a una modalidad en línea.

En caso de que haya dificultades técnicas para componer a distancia el tribunal, las comisiones de TFG podrán adoptar la decisión de sustituir la defensa pública por la presentación de memorias escritas.

En caso de que las presentaciones de TFG y TFM estén condicionadas a la realización de prácticas externas y estas no se hayan podido adaptar a la modalidad no presencial durante las fechas previstas, se permitirá que el estudiante pueda defender el TFG o el TFM aunque no se haya completado el periodo de prácticas curriculares. El traslado al expediente de la calificación obtenida quedará condicionado a la efectiva superación de las prácticas, de acuerdo con las Directrices generales de funcionamiento de la docencia y la evaluación para el curso 2019-2020 ante la crisis de la COVID-19, aprobadas por el Consejo de Gobierno del 22 de abril.

En todo caso, se recomienda al alumnado consultar el procedimiento de defensa del TFG y el TFM de cada facultad.

¿Qué plazos o periodos de defensa se prevén para los TFG y TFM?

Se procurará realizar las defensas de los TFG y TFM en las fechas previstas por el calendario. En caso de que no sea posible, se reprogramarán las fechas de defensa y de evaluación alargando el periodo de evaluación hasta el 30 de noviembre.

En todo caso, se recomienda al alumnado consultar las fechas fijadas por cada facultad.

¿Puedo formalizar la preinscripción en un máster UB aunque tenga pendiente defender el TFG?

Sí, es posible realizar la preinscripción en un máster UB aunque en ese momento no se cumplan todos los requisitos pero sí se esté en condiciones de cumplirlos antes de iniciar el máster. En ese caso, hay que hacerlo constar en el formulario de preinscripción.

En el momento de la matrícula será necesario cumplir todos los requisitos y presentar la documentación que así lo acredite.

¿Cómo afecta esta situación a mis prácticas externas curriculares?

Por norma general, el requisito para poder evaluar las prácticas externas será el de haber alcanzado como mínimo el 50 % de las horas establecidas. Para poder llegar a este mínimo, se permitirá el reconocimiento de competencias y aprendizajes desarrollados en experiencia profesional, en voluntariado y en prácticas académicas externas extracurriculares.
La coordinación de prácticas establecerá las modificaciones en la evaluación de las prácticas académicas externas que permitan complementar el tiempo de prácticas no completado. La evaluación tendrá lugar en convocatoria abierta e individualizada y se podrá llevar a cabo en cuanto se cumplan los requisitos mínimos para hacerlo, con fecha máxima de 30 de noviembre de 2020.
Las modificaciones en la asignatura se comunicarán al estudiante y deberán quedar fijadas en una adenda al plan docente.

¿Puedo replantearme la matrícula?

Sí, de acuerdo con los artículos 34 y 35 de la Normativa económica de la matrícula, referentes a modificaciones o anulaciones. La Universidad de Barcelona ha alargado el periodo máximo de solicitudes del segundo semestre hasta el 15 de mayo de 2020.
Para más información, es posible contactar con la secretaría de estudiantes y docencia de la facultad que corresponda.

¿Me devolverán el dinero de la matrícula si anulo asignaturas?

Excepcionalmente, de acuerdo con el artículo 34.3 de la Normativa económica de la matrícula, cuando las causas de modificación no son imputables al estudiante o son consecuencia de una enfermedad grave del estudiante debidamente acreditada, se puede devolver la cantidad abonada por los créditos que se hayan anulado o modificado.
Para más información, es posible contactar con la secretaría de estudiantes y docencia de la facultad que corresponda.

¿Me anularán la matrícula si no puedo pagar?

No, mientras dure el estado de alarma. Según resolución del rector, mientras dure dicho estado, se anulan los procesos vinculados a la suspensión temporal de los derechos del estudiante por impago de matrícula. Asimismo, recordamos que se ha ampliado la convocatoria de ayudas BkUB con el objetivo de poder dar respuesta a problemas para el pago de matrícula.
Para más información, es posible contactar con la secretaría de estudiantes y docencia de la facultad que corresponda.

¿Puedo aplazar el pago de la matrícula?

Sí, mientras dure la alerta sanitaria. El aplazamiento del pago de matrícula no supondrá la suspensión de los derechos del estudiante ni el posterior recargo que se prevé en el artículo 33 de la Normativa económica de matrícula.
Para más información, es posible contactar con la secretaría de estudiantes y docencia de la facultad que corresponda.

He enfermado y no puedo seguir la docencia con normalidad. ¿Qué puedo hacer?

Teniendo en cuenta que durante la pandemia los alumnos pueden vivir múltiples casuísticas que no les permitan seguir la evaluación continua propuesta por el profesorado, la Universidad de Barcelona ha flexibilizado el plazo para acogerse a la evaluación única hasta el último día de docencia. En todo caso, el estudiante deberá comunicarlo al docente correspondiente.

Se recomienda al alumnado consultar a su facultad sobre los nuevos plazos para acogerse a la evaluación única.

¿Qué consecuencias tiene esta situación para mi beca?

En la situación de excepcionalidad que estamos viviendo, todas las universidades estamos insistiendo a las autoridades competentes para que adopten medidas excepcionales respecto a las condiciones y requisitos de las diversas becas que se ofrecen, con el fin de minimizar los perjuicios que puedan producirse. Recomendamos estar atentos a los canales de comunicación oficiales de la Universidad de Barcelona, ​​de la AGAUR y del Ministerio de Educación para mantenerse informado de cualquier modificación.
De acuerdo con las instrucciones recibidas del Ministerio de Educación, la anulación de asignaturas que sea consecuencia de afectaciones por la COVID-19 y que esté debidamente justificada no comportará la revocación de la beca en curso ni su reintegro.

¿Y si no tengo medios técnicos para seguir la docencia en modalidad no presencial?

La Universidad de Barcelona mantiene abierta la convocatoria Conecta UB destinada a responder y dar solución a problemas de acceso a medios tecnológicos y así poder garantizar que el alumnado con dificultades económicas acceda a la docencia no presencial.

He superado el límite de años de matrícula permitidos en la normativa. ¿Puedo matricularme en el próximo curso 2020-2021?

Sí. La Comisión Académica del Consejo de Gobierno del 4 de mayo de 2020 acordó el aplazamiento del artículo 3 de la normativa, que regula el límite de permanencia en una enseñanza de grado.

¿Cómo puedo mantenerme al día de las novedades?

En la página este COVID-19 de la UB es posible encontrar todos los documentos oficiales, informaciones y noticias relevantes que se vayan produciendo respecto a la crisis sanitaria y la institución universitaria. Del mismo modo, la Universidad de Barcelona está presente en las redes sociales con el objetivo de difundir las noticias más importantes y mantener informado al alumnado.

¿Las clases se impartirán en línea?

Durante este período, el profesorado ha de procurar activar alternativas de docencia no presenciales con los recursos del Campus Virtual y del CRAI y de acuerdo con las indicaciones de cada centro.

¿Cuándo se retomarán los exámenes parciales y finales? ¿Quién lo gestiona?

Se garantiza el derecho de evaluación según la normativa vigente. El profesorado ha de buscar alternativas de acuerdo con las indicaciones de cada centro.

¿Cómo deben solicitarse las becas en esta situación?

En el marco del programa bkUB, actualmente está abierta y prorrogada la convocatoria de ayudas para los estudiantes con situaciones sobrevenidas. La presentación es telemática, y la solicitud impresa, junto con la documentación que debe adjuntarse, ha de presentarse mediante instancia genérica a través de la sede electrónica de la UB, dirigida a Becas y Ayudas al Estudiante y haciendo constar «programa bkUB», tal y como indica la resolución de la vicerrectora de Estudiantes y Política Lingüística de fecha 7 de mayo y publicada en la sede electrónica de la UB.
En cuanto a las convocatorias de becas de colaboración, y atendiendo a la resolución del rector publicada en la sede electrónica el pasado 8 de mayo, se continúa con la tramitación de las becas que se puedan desarrollar de forma no presencial. Las demás permanecen suspendidas.
En el caso de otras convocatorias de becas, como las estancias breves APIF y las Montcelimar, de acuerdo con la resolución del rector, se detiene el procedimiento y se reajustarán los plazos cuando se retorne a la normalidad. El mismo tratamiento se dará a las alegaciones FI-SDUR.
Respecto a la beca general, todo el procedimiento es telemático. Se informará oportunamente de los procesos de resolución de alegaciones de acuerdo con las instrucciones de la AGAUR. En cuanto a las becas Equidad, la mayor parte están ya resueltas, y las pendientes están en proceso de resolución. Cualquier nueva comunicación se gestionará también de acuerdo con las instrucciones de la AGAUR. Para cualquier duda, se aconseja consultar con la secretaría de la facultad correspondiente.

¿La Oficina de Becas está cerrada?

El buzón institucional de Becas y ayudas está abierto para recibir consultas.

Becas de primer y segundo ciclo, grado y máster oficial:
beca.estudis@ub.edu

Becas de tercer ciclo:
beca.predoctoral@ub.edu

Becas de colaboración y ayudas específicas:
beca.colaboracio@ub.edu

¿Puedo ir a recoger mis pertenencias desde el domicilio donde estoy confinado a mi piso o residencia de estudiantes?

No. La movilidad entre provincias distintas no está permitida mientras esté vigente el estado de alarma. Solo se podrán realizar ese tipo de desplazamientos cuando se llegue a la etapa de nueva normalidad en la que las dos provincias implicadas hayan superado la fase 3.

¿Puedo recibir atención psicológica?

Ante las posibles repercusiones psicológicas de la pandemia de COVID-19, desde la Unidad de Terapia de Conducta (UTC) de la UB se ofrece un servicio de contención psicológica para paliar algunas de estas repercusiones y trabajar en la prevención de los problemas emocionales que puedan derivarse de ellas a medio y largo plazo. Es posible encontrar más información en la página Apoyo psicológico a la comunidad UB.

Soy un estudiante con necesidades educativas específicas. ¿Se mantiene la atención desde la Unidad de Programas de Integración del SAE?

Sí. A causa de la situación derivada de la COVID-19 se ha interrumpido temporalmente la atención telefónica, pero es posible contactar con el SAE mediante la dirección de correo sae.integracio@ub.edu, y en caso de que sea necesario, se establecerá comunicación en línea con el estudiante.

Estudiantes outgoing

Soy estudiante de movilidad internacional y estoy en el extranjero. ¿Qué debo hacer?

Debes seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias de tu país de destino y las indicaciones de tu universidad de acogida.
Es necesario que te registres en el registro de viajeros del Ministerio de Asuntos Exteriores a través de este enlace: https://registroviajeros.exteriores.gob.es/

.

Soy estudiante de movilidad internacional y estoy en el extranjero. ¿Qué debo hacer?

Debes seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias de tu país de destino y las indicaciones de tu universidad de acogida.
Es necesario que te registres en el registro de viajeros del Ministerio de Asuntos Exteriores a través de este enlace: https://registroviajeros.exteriores.gob.es/

Soy estudiante de movilidad internacional y estoy en el extranjero. ¿Qué pasa si termino mi movilidad antes de lo previsto?

Si estás haciendo una movilidad en un lugar donde el retorno se considera debido a fuerza mayor —por ejemplo, Italia—, te podremos pagar el importe de la beca que corresponda a la estancia real. Necesitaremos el certificado de estancia o el billete de avión (siempre que ya hayas enviado el certificado de llegada).
Si estás haciendo una movilidad en otro país, y se ha suspendido la actividad académica y quieres volver, necesitaremos, por un lado, el mensaje institucional en que se comunica la interrupción, y por otro, el certificado de estancia o el billete de avión (siempre que ya hayas enviado el certificado de llegada).

Soy estudiante Erasmus y estoy pendiente de cobrar el primer pago o la liquidación de mi movilidad. Si he tramitado todos los documentos, ¿podré cobrar?

A partir del mes de marzo, a causa del confinamiento, se interrumpen los pagos Erasmus hasta que acabe el estado de alarma. Una vez se normalice la situación, se abonarán todos los pagos pendientes con carácter de urgencia.

Soy estudiante y quiero volver a casa mientras las actividades están suspendidas, pero querría volver a marcharme a mi destino cuando la situación se resuelva. ¿Lo podré hacer? ¿Qué papeles se deberían tramitar?

Se prevé la opción de interrumpir la movilidad, por ejemplo, en el periodo de vacaciones de las empresas donde se hacen prácticas. En la situación actual no conocemos los plazos, pero lo valoraremos. Se debería tener un documento que demuestre cuándo se ha interrumpido la movilidad y otro en el que se muestre cuándo se ha reiniciado. Cuando termine el confinamiento, lo trataremos caso por caso.

Estudiantes incoming

¿Qué debo hacer con los cursos en los que estoy matriculado?

Como las clases han sido suspendidas hasta el final del estado de alarma, es necesario ponerse en contacto con el profesorado de cada una de las materias, a través del correo electrónico o del Campus Virtual, para saber cómo están planificando la continuidad de las actividades académicas durante el periodo de cierre.

¿Puedo viajar a mi país durante el periodo de cierre y volver cuando la situación se estabilice?

Actualmente no podemos responder a esa pregunta, porque no sabemos cómo evolucionará la situación. Debemos hacer caso a las indicaciones de las autoridades sanitarias y las directrices de las autoridades del país y de la institución de origen.

Si vuelvo ahora, ¿podré seguir los cursos a distancia y examinarme a final de semestre?

La UB garantiza el derecho de evaluación de todos los estudiantes, tanto si se quedan como si vuelven. Lo que no se puede confirmar, de momento, es cuál será el sistema de evaluación que se implemente.

Estudiantes SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles)

Soy estudiante de movilidad SICUE y estoy en otra comunidad autónoma. ¿Qué debo hacer?

Has de seguir las indicaciones de tu universidad de acogida. La mayoría de universidades han habilitado herramientas para continuar con la docencia de forma virtual. 

Soy estudiante de movilidad SICUE y he vuelto a casa. ¿Puedo reincorporarme a las clases de la UB?

Si has decidido renunciar a la movilidad, debes ponerte en contacto con la secretaría de estudiantes y docencia de tu facultad en la UB, que es la que, junto con el profesorado de las asignaturas concretas, estudiará en cada caso si puedes continuar con las actividades académicas y modificará la matrícula. En caso de que fuera imposible seguir con las actividades académicas, se podría anular la matrícula.

Soy estudiante de movilidad SICUE y estoy en la UB como universidad de acogida. ¿Qué debo hacer con las asignaturas en las que estoy matriculado?

Las clases han sido suspendidas hasta el final del estado de alarma, y el profesorado está activando alternativas de docencia no presenciales. Debes contactar con el docente de cada asignatura, a través del correo electrónico o del Campus Virtual, para saber cómo se está planificando la continuidad de las actividades académicas durante el periodo de cierre.

Gestiones de extranjería

Tengo que tramitar una prórroga de estudios u otra autorización de extranjería, ¿qué debo hacer?

Según la Orden SND/421/2020 de 18 de mayo de 2020, se prorrogan de forma automática, durante seis meses desde que acabe el estado de alarma, los permisos temporales de trabajo, residencia o estudios que caduquen mientras esté vigente dicho estado o que hayan caducado noventa días antes de decretarse. Además, se permite la entrada en el país a quienes tengan esos permisos caducados.

La norma aplica a autorizaciones temporales de residencia, trabajo o estudios, movilidad de alumnos, prácticas no laborales o servicios de voluntariado. También a la validez de las tarjetas de familiares de ciudadanos de la Unión Europea, así como a las tarjetas de identidad de extranjeros en todos estos supuestos y a personas con residencia de larga duración. En todos estos casos, se prorrogarán aquellos permisos que hayan caducado durante el estado de alarma o los noventa días previos, y esa prórroga extenderá su validez hasta seis meses después del fin del estado de alarma.
 
Las solicitudes presentadas a través de registro durante el estado de alarma se tramitarán como si se hubiesen presentado de manera presencial en la Oficina de Extranjería, aunque la orden ministerial prorrogue automáticamente todos los permisos caducados. En estos casos, se requerirá la documentación necesaria que no se haya aportado con la solicitud, así como, en caso necesario, la presencia de la persona interesada.
 
Estas medidas se mantendrán mientras las autoridades competentes prolonguen la alerta sanitaria.
 
Se recuerda que en sede electrónica se encuentra disponible la aplicación MERCURIO para la presentación de solicitudes iniciales de reagrupación familiar, y que sus responsables han previsto ampliarla al resto de trámites de extranjería.

Tengo una cita previa programada para ir a la comisaría de policía a tramitar mi tarjeta de identidad de extranjero (TIE). ¿Puedo ir?

La cita previa para tramitar la tarjeta de extranjería vuelve a estar activada desde el día 15 de junio de 2020, aunque de momento, y para garantizar las medidas de prevención contra la COVID-19, se reducirá a la mitad la asignación diaria de citas.

Para obtener cita previa es necesario acceder a la Sede electrónica de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y rellenar los datos que se solicitan.

No es posible obtener cita directamente en la Oficina de Extranjería.
Se puede elegir cualquier población de la provincia de Barcelona.

Asimismo, es recomendable leer la Orden SND/421/2020 de 18 de mayo por la que se prorrogan las autorizaciones de residencia.

Prácticas

¿Es posible retomar las prácticas externas presencialmente?

Según la resolución del rector de 27 de mayo relativa a las prácticas académicas externas, pueden reanudarse bajo determinadas condiciones las prácticas, tanto curriculares como extracurriculares, de grado o de máster, incluidos TFG y TFM, que se realicen en instituciones externas y que no puedan desarrollarse de modo no presencial.

¿Se contemplan condiciones especiales para las prácticas consecuentes con la situación actual de pandemia?

Para minimizar el riesgo de contagio y contribuir a la superación de la pandemia que ha marcado los últimos meses, se han pactado una serie de condiciones necesarias para la realización de las prácticas:

 • La entidad colaboradora debe tener permitida su actividad y debe cumplir con todos los requisitos exigidos por la normativa de prevención de riesgos laborales, contemplándose los posibles riesgos derivados de la alerta sanitaria.
 • Tanto la entidad como la Universidad de Barcelona y el propio estudiante deben estar de acuerdo en la realización de la actividad.
 • Se deberán respetar escrupulosamente las directrices relativas a cada fase del Plan de transición hacia la nueva normalidad referentes a la movilidad.

¿Se asegura la protección del estudiante en prácticas a la hora de llevar a cabo la actividad?

La entidad colaboradora donde se realicen las prácticas debe garantizar en todo momento la protección del estudiante. En ese sentido, el plan de contingencia elaborado por la entidad para hacer frente a los riesgos derivados de la alerta sanitaria debe incluir al estudiante en prácticas, al que se deberá informar y formar con carácter previo a su incorporación. Además, la entidad deberá comprometerse a facilitar a los estudiantes el material de protección necesario para desarrollar la tarea que les corresponda sin riesgo de contagio. Estas condiciones se deberán certificar previamente a la incorporación del alumno y quedarán incorporadas al expediente.

¿Puedo hacer prácticas si me encuentro entre los colectivos vulnerables, o si he estado en contacto con posibles casos de COVID-19?

En ningún caso está permitido que se incorporen presencialmente quienes pertenezcan a alguno de los colectivos vulnerables a la COVID-19 establecidos por el Ministerio de Sanidad. Del mismo modo, el alumnado que presente sintomatología o que haya estado en contacto en los últimos catorce días con personas que presenten síntomas compatibles con la COVID-19 tampoco podrá incorporarse presencialmente a las prácticas hasta pasado el tiempo decretado por las autoridades sanitarias.

¿Se verá modificado de alguna forma el periodo de duración de las prácticas curriculares?

El período de prácticas académicas externas curriculares se podrá extender de acuerdo con el plazo final de evaluación establecido en las Directrices generales para la evaluación de las prácticas académicas externas, aprobadas por el Consejo de Gobierno. En ese sentido, se podrán llevar a cabo durante los meses de julio o septiembre o, en el caso de prácticas de larga duración, incluso durante los meses de octubre y noviembre, sin que ello sea impedimento para considerarlas realizadas dentro del presente curso académico 2019-2020.

Doctorado

¿Cómo puedo contactar con la Escuela de Doctorado para cualquier consulta?

Lamentablemente, no podemos garantizar la atención telefónica, pero seguimos respondiendo cualquier consulta y dando información a través de las direcciones escola.doctorat@ub.edu y vr.doctorat@ub.edu.

¿Se pueden hacer direcciones y tutorías de tesis doctoral durante este periodo de cierre?

No se pueden hacer tutorías presenciales, pero sí a través de cualquier medio en línea. Pedimos tanto al profesorado como a los doctorandos que continúen en contacto para no interrumpir el desarrollo de la tesis.

Si durante este periodo de cierre se cumple el plazo máximo para hacer el depósito de mi tesis doctoral, ¿cómo me afecta?

El periodo de cierre es inhábil y, por lo tanto, el cómputo para el plazo máximo de depósito de la tesis queda suspendido hasta que no se normalice la situación actual. Sin embargo, en caso de urgencia (finalización de contratos o de otras circunstancias), se permite realizar el depósito telemáticamente a través del Registro electrónico de la UB. Se debe contactar con la Escuela de Doctorado por si es necesario algún justificante adicional. Posteriormente, se solicitarán la tesis y el resto de la documentación.

¿Se harán defensas de tesis doctoral durante este periodo?

Durante el periodo de cierre no se harán defensas de tesis: todas las lecturas quedan aplazadas y los plazos suspendidos, por lo que este periodo no se tendrá en cuenta a ningún efecto. Solo en caso de urgencia se podrá autorizar la defensa telemática, de acuerdo con las indicaciones del documento Orientacions sobre el doctorat com a conseqüència de la situació i evolució del COVID-19 (Sars-CoV-2), publicado en la web. El doctorando debe contactar con su centro o con la Coordinación del programa.
 

¿Cómo se puede formalizar cualquier trámite de doctorado que necesite justificación de presentación?

Recomendamos hacerlo telemáticamente mediante el Registro electrónico de la UB.

¿Se harán cápsulas formativas?

De momento, no. Más adelante programaremos algunas cápsulas en línea.

¿Se harán actividades formativas en los programas de doctorado?

Es necesario contactar con cada programa para saber si se hacen actividades en línea.

¿La Oficina de Becas está cerrada?

El buzón institucional de Becas y ayudas está abierto para recibir consultas.

Becas de primer y segundo ciclo, grado y máster oficial:
beca.estudis@ub.edu

Becas de tercer ciclo:
beca.predoctoral@ub.edu

Becas de colaboración y ayudas específicas:
beca.colaboracio@ub.edu

PAS

¿Debemos ir a trabajar?

A las instalaciones de la UB, no. Solo tienen que hacerlo las personas que trabajan en servicios críticos y que han sido debidamente informadas. También hay un grupo de personas que deben estar disponibles en línea y a quienes se les puede pedir presencialidad llegado el caso, que también han sido avisadas.

¿Qué debo hacer si necesito entrar en un edificio de la UB para trabajar?

Es necesario enviar un correo a la dirección info-coronavirus@ub.edu. Este se tramitará a Gerencia y, una vez se obtenga la autorización, desde info-coronavirus@ub.edu se avisará tanto a Seguridad como a la persona interesada para autorizarle la entrada. Es preferible que la solicitud se canalice mediante el responsable de la unidad o servicio.

¿Debemos mantenernos informados de las comunicaciones nuevas que haga la UB?

Sí, es necesario mantenerse informado de las novedades a través de la página web de la UB.

Tengo autorización para ir a mi puesto de trabajo. ¿Qué documentación debo llevar si me paran las autoridades?

En caso de tener autorización, se habrá recibido por correo electrónico un documento justificativo firmado por el Gerente.

¿Qué debo hacer si no estoy en la lista de trabajo a distancia, pero puedo y quiero trabajar y dispongo de las herramientas adecuadas?

Seguir las instrucciones del responsable correspondiente.

La Seguridad Social me ha entregado un parte médico de alta, de baja o de continuación de una incapacidad temporal (IT). ¿De qué forma lo comunico?

Es posible escanear estos documentos y enviarlos a la dirección pas@ub.edu. En caso de que no se tengan medios para escanearlos, esta situación se regularizará una vez volvamos a la normalidad.

Durante el periodo de cierre, tengo una prueba, una entrevista, o debo llevar una documentación para un proceso de selección o provisión de PAS. ¿Qué debo hacer?

No es necesario hacer nada, ya que todos los plazos están suspendidos. Una vez se vuelva a la actividad normal, se publicará en la Sede electrónica de la UB (SEU) y en el Portal de transparencia la reapertura de plazos. Es posible ir consultándolo en el anuncio en cuestión de la SEU o enviando un correo a pas@ub.edu.

Tengo muchos gastos a final de mes, hipoteca incluida, y quisiera saber si se mantienen los plazos de pago de la nómina.

Sí, se prevé abonar la nómina en las fechas habituales.

Durante el periodo de cierre de los edificios y las instalaciones, ¿es necesario que solicite algún tipo de permiso o registre la jornada en el Portal UB?

No es necesario hacer nada. Estamos en una situación excepcional y cuando se retome la actividad normal, si corresponde, se hará una regularización de las diferentes casuísticas que se hayan producido.

Tengo una consulta diferente de las aquí recogidas. ¿Adónde me puedo dirigir?

A la dirección pas@ub.edu, que está activa durante este periodo de suspensión, y a la que responderemos tan pronto como sea posible.

Plazos, elecciones y órganos de gobierno

Tramitación de los procedimientos administrativos de la Universidad de Barcelona

¿Cómo afecta la declaración de estado de alarma a la tramitación de los procedimientos administrativos?

Los plazos administrativos de todos los procedimientos de las entidades del sector público están suspendidos mientras esté vigente el estado de alarma. Por lo tanto, está suspendido, y no corre, el plazo para presentar recursos, presentar alegaciones, emitir informes, presentar solicitudes, etc. Igualmente, quedan interrumpidos los plazos que las entidades del sector público tienen para tramitar procedimientos, dictar resoluciones, responder solicitudes, emitir informes, etc.

¿Desde cuándo y hasta cuándo están en suspenso los plazos administrativos, según el Real decreto 463/2020?

La suspensión de plazos tiene efectos desde el 14 de marzo de 2020 y hasta que esté vigente el estado de alarma (actualmente hasta el 28 de marzo de 2020).

¿Puedo presentar documentación en el registro de la Universidad?

El Registro permanece cerrado y no presta atención al público presencial. Se pueden presentar solicitudes mediante la instancia genérica, pero el plazo no comenzará a computarse hasta que finalice la alerta.

¿Qué debemos hacer con la documentación postal que llegue mientras dure la alerta?

La documentación postal que llegue físicamente será guardada, y ordenada por días. Una vez finalizado el periodo de cierre, será registrada y se iniciará el cómputo de plazos.

Si presento un escrito, solicitud, recurso, etc., mediante instancia genérica o cualquier otra posibilidad de registro, ¿se le dará trámite?

No se inicia el cómputo de plazos y, por tanto, no se iniciará la tramitación de ninguna solicitud, recurso, etc., salvo que, por resolución motivada del rector, se levante la suspensión en algún procedimiento concreto para evitar perjuicios graves a los derechos e intereses de las personas interesadas, previa petición de conformidad a dichas personas.

Procesos electorales

¿Cómo afecta la declaración de alarma a la convocatoria de elecciones prevista para el 19 de marzo de representantes de estudiantes al Claustro, juntas de facultad y consejos de estudios, así como de representantes de PDI y PAS de la Junta de la Facultad de Bellas Artes?

Esta convocatoria, como el resto de procesos electorales, queda suspendida hasta que se reanude la actividad ordinaria de la Universidad y el Consejo de Gobierno fije una nueva fecha. Mientras, los mandatos correspondientes quedan prorrogados en funciones.

¿Cómo afecta la declaración de alarma al resto de procesos electorales?

Todos los procesos electorales de la Universidad de Barcelona quedan suspendidos, tanto los que ya hayan sido convocados como los que se tenían que convocar por finalización del mandato.

De acuerdo con el Reglamento electoral, mi cargo está a punto de caducar y debo convocar elecciones. ¿Qué hago?

Mientras dure la suspensión, todos los mandatos, tanto de órganos unipersonales como colegiados, quedan prorrogados y se entiende que actúan en funciones.

He presentado la dimisión de mi cargo unipersonal. ¿Quién se hace cargo de la gestión del órgano?

Si el rector aún no ha aceptado la dimisión, el mandato de la persona que ha dimitido se entiende prorrogado. En caso de que se haya aceptado la dimisión, opera el artículo 72 del Reglamento general de elecciones de la Universidad de Barcelona, respecto a la asunción de la gestión del órgano en funciones. No se promoverán nuevas elecciones hasta que la Universidad reanude la actividad.

Funcionamiento de órganos colegiados

Mientras dure el estado de alarma, ¿se pueden celebrar sesiones de órganos colegiados (juntas de facultad, consejos de departamento, consejos de dirección de institutos universitarios, comisiones, etc.)?

Sí, aunque el reglamento del órgano no lo tenga previsto, se pueden hacer sesiones por videoconferencia. En la convocatoria debe indicarse que se hará por este medio teniendo en cuenta la situación de alerta sanitaria y al amparo de lo dispuesto en el art. 6.1 del Decreto ley 8/2020, de 24 de marzo, de modificación parcial del Decreto ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica, y de adopción de medidas complementarias.
En la convocatoria, también telemática, deberá garantizarse en todo caso el derecho de información sobre los asuntos que tratar. El acta de la sesión también debe recoger la realización en modalidad no presencial.

¿Los órganos colegiados pueden adoptar acuerdos a distancia, sin celebrar una sesión?

Sí, aunque no esté previsto en el reglamento del órgano, los órganos colegiados pueden adoptar acuerdos sin reunión de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.2 del Decreto ley 8/2020, de 24 de marzo, de modificación parcial del Decreto ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica, y de adopción de medidas complementarias.
En estos casos, ha de enviarse por correo electrónico la propuesta de acuerdo que deba adoptarse, y otorgar un plazo de 48 h (o el plazo que se considere oportuno) para remitir el sentido del voto (favorable, desfavorable o en blanco) a la propuesta de acuerdo. En caso de que algún miembro quiera hacer constar el sentido de su voto, lo podrá remitir por correo electrónico junto con el voto, que se incorporará al acta de la sesión.

Modelos de convocatoria

Més informació

 • Síguenos:
 • botón para acceder al facebook de la universitat de barcelona
 • botón para acceder al twitter de la universitat de barcelona
 • Botón para acceder al Instagram de la Universitat de Barcelona
 • Botón para acceder al Linkedin de la Universitat de Barcelona
 • botón para acceder al youtube de la universitat de barcelona
 • Botón para acceder al Google+ de la Universitat de Barcelona
 • ??? peu.flickr.alt ???
Miembro de la Reconocimiento internacional de la excelencia HR Excellence in Research logo del leru - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona