La Universidad
Inicio  >  La UB > Estatuto de la Universitat de Barcelona

Estatuto de la Universitat de Barcelona

Versiones en pdf

 

Estatut de la Universitat de Barcelona

Preàmbul

TÍTOL I. Naturalesa i objectius

TÍTOL II. Estructura i organització interna

TÍTOL III. Dels òrgans de Govern de la Universitat

TÍTOL IV. De la docència i l'estudi

TÍTOL V. De la recerca

TÍTOL VI. De la universitat i la societat

TÍTOL VII. De l'alumnat i de l'accés a la universitat

TÍTOL VIII. Del personal acadèmic

TÍTOL IX. Del personal d'administració i serveis

TÍTOL X. Del règim econòmic i financer

TÍTOL XI. De la reforma de l'Estatut

Disposicions addicionals

Disposicions transitòries

Disposició final


Preàmbul

La Universitat, com a institució, afronta al principi del segle XXI uns nous i importants reptes, especialment rellevants en unes societats que reconeixen el paper del coneixement com a actiu essencial. Davant de les noves realitats, és fonamental per a la Universitat de Barcelona continuar estant, com des de 1450, però ara amb escreix, a l'altura de la confiança que la societat i el país li fan arribar. Aquest Estatut de la Universitat de Barcelona, dins el marc legislatiu i financer estatal i autonòmic, no prou adient ni flexible, vol ser l'eina per impulsar la participació de la comunitat universitària en la configuració del marc acadèmic de l'ensenyament, la docència i l'estudi; en la recerca, i en la projecció a la societat de les activitats universitàries. Tot això, amb l'agilitat i el rigor que requereix una institució pública que ratifica, també mitjançant aquest Estatut, el seu compromís com a universitat pública al servei de la societat i del país.


 

TÍTOL I. Naturalesa i objectius

Article 1

La Universitat de Barcelona és una institució de dret públic, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, i ella mateixa s'atorga el present Estatut per assolir els seus objectius.

Article 2

2.1  La Universitat de Barcelona, en l'ús de la seva autonomia reconeguda a l'article 27.10 de la Constitució espanyola, exerceix les seves competències en el marc de les normes dictades per l'Estat i per la Generalitat de Catalunya i per aquest Estatut.

2.2  La Universitat de Barcelona desplega la seva autonomia en els àmbits institucional, acadèmic i financer. Els òrgans de govern de la Universitat han de vetllar pel manteniment i per la defensa jurídica de l'àmbit de les competències pròpies.

2.3  Sens perjudici de la necessària descentralització interna de competències i funcions, l'exercici de l'autonomia correspon a la Universitat com a institució.

Article 3

3.1  La Universitat de Barcelona s'encarrega, dins del seu àmbit de competències, de la prestació del servei públic de l'ensenyament superior, mitjançant la docència, l'estudi i la recerca.

3.2  Els objectius fonamentals de la Universitat de Barcelona són:

a) la creació, transmissió i difusió de la cultura i dels coneixements científics, tècnics i professionals, així com la preparació per a l'exercici professional,

b) el foment del pensament crític i de la cultura de la llibertat i el pluralisme, i la transmissió dels valors cívics i socials propis d'una societat democràtica,

c) l'enriquiment del patrimoni intel·lectual, cultural i científic de Catalunya, el seu desenvolupament econòmic i el benestar social,

d) la difusió del coneixement i la cultura a través de l'extensió universitària, la prestació de serveis a la comunitat universitària i a la societat i la formació continuada al llarg de tota la vida.

Article 4

4.1  Per al desenvolupament correcte de les seves activitats, la Universitat de Barcelona fa seus els principis de llibertat, democràcia, justícia, igualtat i solidaritat. Tots els membres de la comunitat universitària estan obligats a atenir-s'hi en la seva actuació. Així, són proclamats i garantits:

a) la llibertat de càtedra, de recerca i d'estudi, així com la d'expressió, associació i reunió dels universitaris dins la Universitat,

b) la igualtat de tots els universitaris, que no poden ser objecte de cap discriminació,

c) el dret a la participació de tots els universitaris en la tasca comuna dels objectius de la Universitat,

d) el dret a ser avaluat de manera justa, i

e) l'orientació de la docència i la recerca cap a la cultura de la pau, el progrés social i humà fonamentat en els drets humans i el respecte del medi ambient i del desenvolupament sostenible.

4.2  La Universitat de Barcelona vetlla pel respecte a la dignitat de les persones en el desenvolupament de les seves activitats, assumeix la defensa de la seguretat i la integritat personals en l'exercici d'aquestes i promou la integració de les persones amb discapacitats, adequant les seves instal·lacions.

4.3  La Universitat de Barcelona duu a terme una política de prevenció de riscos laborals que garanteix la seguretat i la salut de tots els seus membres; a aquest efecte, adopta un sistema de la gestió de la prevenció d'acord amb la legislació vigent i adaptat a les seves característiques organitzatives.

Article 5

La Universitat de Barcelona fa seu el dret dels ciutadans a l'estudi i, per tant, fa seu el compromís de traslladar a les instàncies pertinents la necessitat de fer una política pública d'inversions que ho faci possible, tenint en compte, alhora, les disposicions legals vigents en cada moment i la seva harmonització amb la demanda i amb les necessitats socials.

Article 6

6.1  El català és la llengua pròpia i oficial de la Universitat de Barcelona.

6.2  El català i el castellà, com a llengües oficials a Catalunya, han de ser utilitzades a la Universitat de Barcelona d'acord amb les disposicions sobre política lingüística.

6.3  La Universitat de Barcelona, d'acord amb el seu Reglament sobre els usos lingüístics, ha de fomentar la llengua catalana en els camps investigador, docent, administratiu i de serveis, i ha de contribuir a la incorporació de la llengua catalana a tots els àmbits del coneixement. A aquest efecte, la Comissió de Política Lingüística estableix les directrius en matèria de política lingüística i impulsa la normalització de la llengua catalana. La Comissió de Política Lingüística, com a delegada del Consell de Govern, és presidida pel rector o la rectora, o per la persona que delegui, i en són membres el o la gerent, vuit professors o professores dels diferents àmbits d'activitat universitària, quatre estudiants i dos membres del personal d'administració i serveis.

6.4  La Universitat de Barcelona ha de fomentar el coneixement i l'estudi de la llengua i la cultura catalanes.

6.5  La Universitat de Barcelona està oberta a la resta de llengües i cultures, i, a través del seu servei lingüístic, ha de promoure la formació i l'assessorament multilingües per a les activitats acadèmiques de la comunitat universitària.

Article 7

Són membres de la Universitat de Barcelona tot l'alumnat, tot el personal docent i investigador, tot el personal investigador en formació i tot el personal d'administració i serveis que hi estan integrats, que hi realitzen una funció i col·laboren a aconseguir-ne els objectius.

Article 8

8.1  La Universitat de Barcelona s'integra en el conjunt d'institucions educatives de nivell superior i de recerca, sobre les quals la Generalitat de Catalunya exerceix les seves competències. Forma part del Consell Interuniversitari de Catalunya i col·labora en les tasques d'interès compartit amb les altres universitats catalanes que el Consell proposa.

8.2  La Universitat de Barcelona participa en les iniciatives que reforcen la cooperació entre les universitats de l'àmbit lingüístic català i, com a membre de l'Institut Joan Lluís Vives, en les que s'impulsen des d'aquest Institut.

8.3  La Universitat de Barcelona pot formar part d'institucions col·lectives universitàries estatals, europees i internacionals.

8.4  La Universitat de Barcelona pot participar en les altres associacions que, en els àmbits català, estatal i internacional, actuïn col·legiadament en la defensa i el foment de les funcions i les activitats vinculades a l'educació superior i a la recerca universitària.

Article 9

La Universitat de Barcelona es compromet en el foment i l'avaluació de la qualitat en la docència, en la recerca i en la gestió dels serveis universitaris, d'acord amb criteris i metodologies equiparables a escala internacional.

Article 10

10.1  El Grup Universitat de Barcelona està integrat per una pluralitat d'entitats impulsades per la Universitat o en les quals aquesta participa. Té per finalitat agilitar la connexió de la Universitat de Barcelona amb la societat.

10.2  Totes les entitats del Grup Universitat de Barcelona s'adrecen a la millor consecució dels objectius de la Universitat des d'una política estratègica unitària i amb un rendiment de comptes comú.

Article 11

11.1  La marca UB, amb el logotip corresponent, és el distintiu de la Universitat de Barcelona. Els òrgans de govern i de representació de la Universitat han de fer-ne ús en totes les seves activitats oficials.

11.2  El personal de la Universitat de Barcelona ha de fer constar el nom de la Universitat en tots els actes públics i en tots els productes derivats de la seva activitat docent i de recerca.

11.3  Queda expressament prohibida la utilització de la marca UB per part de la resta de persones físiques i jurídiques, llevat que disposin d'una autorització expressa concedida per resolució del rector o la rectora.

11.4  Per tal de garantir el bon ús de la marca UB en les activitats universitàries, es constitueix una Comissió del Consell de Govern, el funcionament de la qual s'estableix per reglament.


 

TÍTOL II. Estructura i organització interna

Capítol I. Preliminar

Article 12

12.1  La Universitat de Barcelona s'estructura en facultats i escoles universitàries, departaments, instituts universitaris de recerca i altres unitats que es puguin crear en l'exercici de la seva autonomia i per al compliment dels seus objectius.

12.2  Les facultats i les escoles universitàries es poden agrupar en àrees acadèmiques per a un millor compliment dels seus objectius, per a un millor ús dels recursos i per afavorir la descentralització de la Universitat de Barcelona.

Capítol II. De les facultats i les escoles universitàries, de les àrees acadèmiques i de la delegació de funcions

Secció I. De les facultats i les escoles universitàries

Article 13

13.1  Les facultats i les escoles universitàries són els centres encarregats de l'organització dels ensenyaments i dels processos acadèmics, administratius i de gestió conduents a l'obtenció dels títols acadèmics, com també de la connexió amb els corresponents sectors professionals i laborals. Són també unitats de representació a través de les quals s'elegeixen els òrgans col·legiats generals de govern de la Universitat de Barcelona.

13.2  Són membres d'una facultat o escola universitària:

a) el personal acadèmic, docent i investigador adscrit,

b) l'alumnat adscrit, i

c) el personal d'administració i serveis adscrit.

Article 14

Són competències de les facultats i de les escoles universitàries:

a) elaborar i aprovar-ne el reglament, que ha d'incloure les normes de funcionament de la junta,

b) elegir-ne el degà o la degana, o bé el director o la directora,

c) escollir els representants per integrar els òrgans col·legiats de govern,

d) coordinar l'organització dels diferents ensenyaments,

e) proposar, d'acord amb el que estableix el títol IV d'aquest Estatut, la impartició de nous ensenyaments al Consell de Govern perquè siguin aprovats,

f) elaborar els plans d'estudis i elevar-los al Consell de Govern perquè siguin aprovats,

g) determinar, d'acord amb els criteris fixats per la Comissió Acadèmica del Consell de Govern, el nombre de consells d'estudis i els ensenyaments adscrits a cadascun d'ells, com també establir-ne els mecanismes de coordinació,

h) organitzar ensenyaments de doctorat i cursos de postgrau, com també cursos d'especialització, reciclatge i extensió universitària,

i) aprovar les directrius d'actuació i establir els criteris bàsics d'organització i coordinació de les activitats docents,

j) participar en l'elaboració de la relació de llocs de treball i en els canvis de denominació, amortització, minoració i redistribució de les places docents,

k) proposar els membres de les comissions d'accés i contractació de personal acadèmic, d'acord amb el que estableix el present Estatut,

l) organitzar els serveis necessaris per al desenvolupament de l'activitat acadèmica i el suport de la recerca, i impulsar la realització d'activitats complementàries i dinamitzadores de la vida universitària,

m) proposar despeses en infraestructura per a la recerca, suggerir-ne les prioritats i vetllar pel suport a la recerca,

n) dur a terme la matriculació de l'alumnat i el seguiment del seu currículum,

o) resoldre els trasllats, aprovar els complements de formació i establir els criteris de convalidació d'assignatures i de reconeixement de crèdits, d'acord amb el que hagi regulat el Consell de Govern,

p) proposar les modificacions, la requalificació i la redistribució del personal d'administració i serveis que tenen adscrit i participar en els procediments de provisió dels llocs de treball,

q) proposar inversions en obres majors i en obres de conservació, i fer-ne el seguiment,

r) participar en la gestió de les biblioteques i dels altres serveis generals de suport a la docència i la recerca, i coordinar-ne el funcionament segons les necessitats del centre,

s) gestionar, administrar i fer públics els recursos atribuïts pel Consell de Govern,

t) proposar al Consell de Govern l'establiment de convenis amb altres centres i institucions,

u) vetllar pel compliment de la normativa de seguretat, salut i medi ambient en el centre de manera coordinada amb els departaments per tal de garantir unes condicions segures per a l'exercici de l'activitat que li és pròpia, i

v) totes les altres competències que aquest Estatut i els reglaments de la Universitat de Barcelona els atribueixin.

Article 15

15.1  Les facultats tenen un degà o una degana i un màxim de tres vicedegans o vicedeganes, i les escoles universitàries, un director o una directora i un màxim de tres vicedirectors o vicedirectores, segons el que determini en ambdós casos el Consell de Govern; així mateix, hi ha la junta de facultat o la junta d'escola, un secretari o una secretària, consells d'estudis, els o les caps d'estudis dels ensenyaments adscrits, un o una cap de secretaria i un administrador o una administradora de centre. Els administradors i les administradores de centre, per necessitats organitzatives de la Universitat de Barcelona, poden ser-ho d'un centre o més. Els i les caps de secretaria poden assumir les funcions d'administrador o administradora del centre.

15.2  Les facultats i les escoles universitàries poden establir un consell assessor consultiu mixt per incentivar les relacions entre l'activitat acadèmica i el món laboral i professional en els seus àmbits respectius.

15.3  Si, per raó de la necessària vinculació amb hospitals universitaris, un ensenyament en tots els seus nivells, el personal acadèmic i les corresponents instal·lacions docents i de recerca estan distribuïts en més d'una localització geogràfica, el Consell de Govern, a proposta de la junta de facultat o d'escola universitària, pot acordar disposicions especials sobre els òrgans unipersonals i col·legiats implicats que, en tot cas, han d'incorporar els mecanismes de proporcionalitat entre les càrregues acadèmiques dels ensenyaments i la representació en els òrgans col·legiats.

Article 16

16.1  La junta de facultat o d'escola universitària n'és l'òrgan de govern col·legiat i està constituïda inicialment per:

a) un 51 % de professorat funcionari dels cossos docents universitaris,

b) un 9 % d'altre personal docent i investigador,

c) un 30 % d'estudiants, inclosos els de doctorat, i

d) un 10 % de personal d'administració i serveis.

16.2  El reglament de centre ha d'establir els criteris de revisió dels percentatges de representació dels diferents col·lectius en la composició de la junta, d'acord amb la normativa vigent i els criteris bàsics establerts pel Claustre Universitari, i amb l'objectiu de fomentar la representació més equitativa dels diferents col·lectius.

16.3  La junta de facultat o d'escola és presidida pel degà o la degana o bé pel director o la directora. També en formen part sense vot els vicedegans i les vicedeganes o els vicedirectors i les vicedirectores, el secretari o la secretària, els directors i les directores dels departaments adscrits, els i les caps d'estudis dels ensenyaments adscrits, el o la cap de secretaria i, si n'hi ha, l'administrador o l'administradora de centre, en el cas que no siguin elegits.

16.4  El nombre màxim de membres elegits de la junta, inclòs el degà o la degana o bé el director o la directora, és fixat en cinquanta, els quals s'han de renovar cada quatre anys, sens perjudici que la normativa electoral d'estudiants pugui establir un període inferior.

16.5  Correspon a la junta de facultat o d'escola universitària exercir les competències previstes a l'article 14 i totes les altres que el present Estatut li atribueix.

Article 17

17.1  El reglament de la facultat o escola universitària estableix l'organització i regula la creació dels òrgans i de les comissions i les delegacions necessàries per a l'exercici eficaç de les seves funcions.

17.2  El reglament ha de ser aprovat per la junta de facultat o d'escola universitària i ratificat pel Consell de Govern.

17.3  En el cas de centres on s'imparteixi més d'un ensenyament, la junta de facultat o d'escola universitària pot constituir una comissió acadèmica presidida pel degà o la degana o bé pel director o la directora, o pel vicedegà o la vicedegana, o bé pel vicedirector o la vicedirectora que el president o la presidenta delegui. Aquesta comissió ha d'estar formada d'acord amb el que estableixi el reglament del centre i, en tot cas, pels o per les caps d'estudis dels ensenyaments adscrits i per una representació d'estudiants d'un 30 % del total dels seus membres. També hi pot assistir amb veu i sense vot un membre del personal d'administració i serveis vinculat a la gestió acadèmica del centre.

17.4  La comissió acadèmica, sens perjudici de les competències de la junta de facultat o d'escola universitària i del degà o la degana o bé del director o la directora, supervisa el control de la docència i l'organització dels ensenyaments.

Article 18

18.1  El degà o la degana i el director o la directora d'escola universitària exerceixen les funcions de representació, direcció i gestió ordinària del centre.

18.2  El degà o la degana de facultat i el director o la directora d'escola és elegit entre professors funcionaris doctors adscrits al centre. En defecte dels anteriors, a les escoles universitàries el director o directora és elegit entre funcionaris de cossos docents universitaris no doctors o professors contractats doctors permanents.

18.3  El degà o la degana i el director o la directora són elegits per la junta de facultat o escola, d'acord amb el seu reglament, i nomenats pel rector o la rectora.

Article 19

Són funcions del degà o la degana i del director o la directora:

a) representar la facultat o escola,

b) presidir la junta de facultat o escola, així com totes les seves comissions delegades,

c) dirigir i coordinar l'activitat de la facultat o l'escola i representar-la,

d) designar els vicedegans i les vicedeganes o bé els vicedirectors i les vicedirectores, i el secretari o la secretària,

e) coordinar les activitats dels o de les caps d'estudis adscrits a la facultat o escola, i

f) totes les altres que la normativa vigent, el present Estatut o els reglaments de la Universitat li atribueixin.

Article 20

20.1  Per a cada ensenyament o, si és el cas, conjunt d'ensenyaments s'ha de constituir un consell d'estudis format per:

a) un professor o una professora, com a mínim, de cada departament que tingui docència en l'ensenyament o conjunt d'ensenyaments i, amb veu i sense vot, un membre del personal d'administració i serveis vinculat a la gestió acadèmica de l'ensenyament, i

b) una representació de l'alumnat matriculat en cada ensenyament o conjunt d'ensenyaments en nombre igual a la representació dels professors i les professores membres del consell.

20.2  Cada consell d'estudis elegeix entre els seus membres, com a cap d'estudis, un professor o una professora funcionaris o contractats permanents. El o la cap d'estudis designa un secretari o una secretària entre els membres del consell d'estudis, designació que ha de fer pública el candidat a cap d'estudis abans de l'acte d'elecció.

20.3  Els consells d'estudis:

a) vetllen per la coherència i la interrelació de les matèries de cada ensenyament en el marc dels plans d'estudis i perquè la docència s'adapti al pla docent de l'assignatura,

b) informen i fan el seguiment dels plans docents de les assignatures de l'ensenyament,

c) informen sobre la modificació dels plans d'estudis,

d) organitzen i supervisen les tutories acadèmiques dels seus ensenyaments,

e) tenen la comesa d'organitzar anualment els ensenyaments i els cursos dels quals són responsables, i

f) fan el seguiment i control de la docència.

20.4  Els i les caps d'estudis han d'informar la junta de facultat o d'escola universitària i els departaments participants en l'ensenyament sobre els acords presos en el consell d'estudis. Els caps d'estudis resolen les sol·licituds de convalidació i reconeixement de crèdits, d'acord amb els criteris establerts per la junta de facultat o d'escola universitària i el consell d'estudis.

20.5  En acabar cada període lectiu, els consells d'estudis han d'informar la junta de facultat o d'escola universitària o, si escau, la comissió acadèmica del centre, sobre les incidències relatives a l'aplicació de la normativa reguladora de l'avaluació i la planificació docents.

Article 21

21.1  La creació, la modificació, la fusió i la supressió de facultats i escoles necessiten l'acord favorable del Consell Social, previ informe del Consell de Govern un cop escoltat, si escau, el Claustre Universitari, per tal que el departament competent en matèria d'universitats de la Generalitat de Catalunya pugui adoptar la decisió definitiva.

21.2  La iniciativa de creació, modificació, fusió o supressió de facultats i escoles requereix la formació d'un expedient individualitzat, que cal tramitar davant la Secretaria General a instància del Consell Social, del mateix Consell de Govern, del rector o la rectora, d'una junta o més de facultat o d'escola universitària, de tres consells de departament o de tres consells d'estudis.

21.3  L'acord d'aquesta iniciativa ha de contenir una memòria que inclogui:

a) la justificació acadèmica de la iniciativa,

b) la relació de facultats i escoles, departaments i ensenyaments implicats en la proposta, i

c) l'anàlisi econòmica específica relativa a infraestructura i locals, a personal acadèmic i d'administració i serveis i a despeses de funcionament.

21.4  L'expedient ha de ser sotmès a informació i consulta de les juntes de facultat i escola, els consells de departament i els consells d'estudis que en resultin implicats. Amb un informe previ de les comissions Econòmica i Acadèmica, el rector o la rectora ha de sotmetre l'expedient a la consideració del Consell de Govern, per tal que continuï la tramitació establerta a l'apartat 1 d'aquest article.

Secció II. De les àrees acadèmiques

Article 22

22.1  La creació i supressió de les àrees acadèmiques esmentades a l'article 12.2 requereix l'acord de cadascuna de les juntes de facultat o d'escola universitària implicades, pres per majoria absoluta dels seus membres de dret, i l'aprovació del Consell de Govern. Els acords de creació han de precisar les activitats i competències dels centres que són assumides per l'àrea.

22.2  La decisió d'una junta de facultat o d'escola universitària d'integrar-se o separar-se d'una àrea acadèmica requereix l'acord per majoria absoluta dels seus membres de dret i l'aprovació del Consell de Govern. En el cas de la integració es requereix, a més, l'aprovació del consell de direcció de l'àrea.

22.3  Els instituts universitaris de recerca poden integrar-se en àrees acadèmiques. En aquest cas es requereixen l'acord del seu consell de direcció i l'aprovació del consell de direcció de l'àrea i del Consell de Govern.

22.4  Cada àrea acadèmica té un reglament de funcionament, que ha de ser aprovat en primera instància per cadascuna de les juntes de facultat o d'escola universitària que formen part de l'àrea i, en segona instància, pel Consell de Govern.

22.5  Les àrees acadèmiques disposen d'un consell de direcció la composició del qual s'ha d'establir en el reglament de l'àrea, de manera que es garanteixi la representació dels diferents col·lectius de la comunitat universitària, i del qual han de formar part necessàriament els degans o les deganes i els directors o les directores dels centres que la constitueixen. És presidit per un director o una directora, que s'elegeix d'acord amb el que estableix el seu reglament i que nomena el rector o la rectora, i compta amb un secretari o una secretària, que designa el director o la directora de l'àrea.

Article 23

23.1  L'expedient de creació o supressió d'una àrea acadèmica s'inicia a petició de les juntes de facultat o escola.

23.2  La iniciativa de creació, que cal presentar a la Secretaria General, s'ha d'acompanyar d'una memòria que inclogui:

a) la relació de les facultats i escoles universitàries implicades,

b) la justificació de la iniciativa, i

c) les activitats i competències dels centres que es proposa que assumeixi l'àrea.

23.3  L'expedient s'ha de sotmetre a informació pública i consulta dels col·lectius universitaris, especialment de les juntes de facultat o escola, dels consells de departament i dels consells d'estudis implicats.

23.4  És preceptiu un informe previ de les comissions afectades per les competències assumides.

23.5  La modificació de la composició dels centres que formen part d'una àrea acadèmica, com també la supressió, requereix l'elaboració i l'aprovació d'un expedient del consell de direcció, que s'ha de sotmetre a informació pública i que cal presentar a la Secretaria General.

Article 24

Les àrees acadèmiques, en l'àmbit de les seves competències, actuen amb capacitat plena i les seves decisions vinculen, en els termes del present Estatut i de la normativa que en derivi, els centres implicats.

Secció III. De la delegació de funcions

Article 25

25.1  Per raons de coherència acadèmica i d'eficàcia en la gestió, i escoltats el Consell de Govern i les comissions afectades per les competències assumides, el rector o la rectora pot delegar àmbits de decisió a les àrees acadèmiques i als centres.

25.2  Aquesta delegació és temporal i ha de ser ratificada pel Consell de Govern.

25.3  En la delegació s'han d'establir els mecanismes de garantia, finançament i coordinació sobre les competències delegades.

Capítol III. Dels departaments

Article 26

26.1  Els departaments són els òrgans encarregats de coordinar la docència d'una o diverses àrees de coneixement en un ensenyament o més, d'acord amb la programació docent de la Universitat; de donar suport a les activitats i iniciatives docents i de recerca del professorat, i de les altres funcions que determinin aquest Estatut o les normes que el desenvolupin.

26.2  D'acord amb la legislació aplicable, els departaments es constitueixen per afinitat d'àrees de coneixement científic, tècnic o artístic.

26.3  El Consell de Govern pot autoritzar la creació de seccions departamentals, d'acord amb els criteris generals fixats pel Consell de Govern i la normativa vigent.

26.4  Els departaments agrupen els membres del personal docent i del personal investigador les especialitats dels quals es corresponguin amb les seves àrees de coneixement. Això no obstant, per raons justificades i amb el corresponent acord del Consell de Govern, es pot adscriure un professor o una professora a un departament diferent del de la seva àrea de coneixement.

26.5  L'adscripció administrativa d'un departament a un centre als efectes administratius i pressupostaris, establerta per acord del Consell de Govern, és sens perjudici de la seva participació en les activitats docents i de recerca d'altres centres.

Article 27

Són membres d'un departament:

a) el professorat funcionari i contractat,

b) el personal investigador,

c) el col·lectiu d'ajudants i d'investigadors i investigadores en formació,

d) l'alumnat matriculat de doctorat, d'acord amb la normativa vigent, i

e) el personal d'administració i serveis.

Article 28

Són competències dels departaments:

a) intervenir en el govern de la Universitat, d'acord amb el que preveu aquest Estatut,

b) organitzar i impartir la docència assignada en el marc de la programació dels ensenyaments realitzada pels consells d'estudis,

c) organitzar i impartir ensenyaments de doctorat i cursos de postgrau, com també cursos d'especialització, de reciclatge i d'extensió universitària,

d) coordinar les activitats de recerca dels seus membres pel que fa a la distribució d'espais, a la incorporació de personal investigador i a l'adquisició i el manteniment de les infraestructures de recerca d'ús comú,

e) concertar i executar treballs científics, tècnics i artístics amb persones físiques o entitats públiques o privades, encarregats als seus membres o als seus grups de recerca, en el marc de la legislació vigent i d'acord amb la normativa que estableixi el Consell de Govern,

f) fomentar la renovació científica i pedagògica dels seus membres,

g) administrar els fons que li siguin atribuïts,

h) vetllar pel compliment de la normativa de seguretat, salut i medi ambient en l'àmbit d'actuació del departament de manera coordinada amb el o la responsable del centre, per tal de garantir unes condicions segures per a l'exercici de l'activitat que li és pròpia, i

i) totes les altres que la normativa vigent, el present Estatut i els reglaments de la Universitat de Barcelona els atribueixen.

Article 29

Cada departament té un consell de departament, un director o directora i un secretari o secretària.

Article 30

30.1  Són membres del consell de departament:

a) el personal acadèmic doctor,

b) una representació de l'altre professorat,

c) una representació del col·lectiu d'ajudants i d'investigadors i investigadores en formació,

d) una representació de l'alumnat dels ensenyaments de tots els nivells docents, i

e) una representació del personal d'administració i serveis del departament.

30.2  En els departaments constituïts sobre la base de les àrees de coneixement en les quals la normativa vigent permet la convocatòria de places de catedràtic o titular d'escola universitària, aquest professorat, així com el professorat contractat permanent, té la condició de membre del consell de departament.

30.3  Els membres del consell de departament designats segons els apartats b, c, d i e no poden superar el nombre de professorat doctor, i en el supòsit de l'apartat anterior, el del seu professorat funcionari o contractat permanent, llevat d'una excepció expressa autoritzada pel Consell de Govern.

Article 31

Són funcions del consell de departament:

a) elaborar el reglament del departament .que ha d'incloure les normes de funcionament del consell de departament., el qual ha de ser aprovat pel Consell de Govern, amb un informe previ de la junta de facultat o d'escola universitària i, si escau, del consell de direcció de l'àrea,

b) elegir el director o la directora de departament,

c) elaborar el pla anual d'activitats docents,

d) elaborar els plans docents de les assignatures,

e) proposar i organitzar programes de doctorat,

f) planificar les despeses del departament i fer-ne el seguiment,

g) sol·licitar les modificacions de la relació de llocs de treball de personal acadèmic,

h) proposar els membres de les comissions d'accés i contractació de personal acadèmic d'acord amb el que estableix el present Estatut,

i) proposar la modificació, la requalificació i la redistribució del personal d'administració i serveis que el departament té adscrit, i participar en els procediments de provisió de llocs de treball de personal d'administració i serveis que hi siguin adscrits,

j) conèixer els plans individuals de docència i recerca dels seus membres,

k) elaborar cada quatre anys la memòria i un programa d'activitats del departament, que s'han d'actualitzar anualment i trametre al Consell de Govern, i

l) totes les altres que la normativa vigent, el present Estatut i els reglaments de la Universitat de Barcelona li atribueixin.

Article 32

El director o la directora de departament n'exerceix les funcions de direcció i gestió ordinària i el representa. L'elegeix el Consell de Departament entre el professorat funcionari doctor. En el seu defecte, en els departaments constituïts sobre la base de les àrees de coneixement en les quals la normativa vigent permet la convocatòria de places de catedràtic o titular d'escola universitària, també pot ser director o directora de departament qualsevol membre del professorat funcionari no doctor o del professorat contractat permanent doctor.

Article 33

Són funcions del director o la directora de departament:

a) presidir les reunions del consell de departament,

b) dirigir i coordinar l'activitat del departament,

c) representar el departament davant qualsevol altra instància, universitària o no,

d) administrar les partides pressupostàries assignades al departament,

e) responsabilitzar-se del compliment de la docència assignada al departament, i

f) totes les altres funcions que la normativa vigent, el present Estatut i els reglaments de la Universitat de Barcelona li atribueixin.

Article 34

El secretari o la secretària de departament és designat pel director o la directora entre el personal acadèmic. El secretari o la secretària col·labora en la coordinació del departament i és fedatari dels seus acords.

Article 35

La realització de les tasques docents encomanades a un departament ha de ser garantida pel departament en conjunt. Els consells de departament distribueixen entre els seus membres les tasques assignades, seguint les indicacions dels consells d'estudis, i n'han de donar compte a les instàncies corresponents.

Article 36

36.1  La creació, modificació, fusió i supressió de departaments, així com l'agrupació que s'hi faci del personal acadèmic, corresponen al Consell de Govern.

36.2  Pel que fa a la creació, modificació, fusió i supressió, la decisió del Consell de Govern ha de ser ratificada als efectes pressupostaris, si escau, pel Consell Social, i requereix que la Secretaria General obri prèviament un expedient individualitzat. Poden prendre la iniciativa d'obrir aquest expedient el Consell de Govern, el rector o la rectora, una o diverses juntes de facultat o d'escola universitària, o un o diversos consells de departament, mitjançant la presentació d'una memòria que contingui:

a) el nom del centre al qual el departament ha de quedar adscrit administrativament,

b) la justificació acadèmica de la iniciativa pel que fa a reestructuració d'àrees de coneixement, ensenyaments i desenvolupament de línies de recerca,

c) el detall de les facultats, les escoles universitàries, els departaments i els consells d'estudis implicats, i

d) una memòria econòmica sobre infraestructura i locals, personal acadèmic i d'administració i serveis, i despeses de funcionament.

36.3  L'expedient ha de ser sotmès a l'informe i la consulta de les juntes de facultat o d'escola universitària, dels consells de departament i dels consells d'estudis implicats. Tan bon punt se n'acabi la tramitació, el rector o la rectora ha de sotmetre l'expedient a la consideració del Consell de Govern, que, prèviament, ha d'haver sol·licitat el dictamen corresponent de la Comissió Acadèmica, de la Comissió de Recerca i de la Comissió Econòmica.

Capítol IV. Dels instituts universitaris de recerca

Article 37

37.1  Els instituts universitaris de recerca són entitats o unitats dedicades fonamentalment a la recerca en camps d'especialització de la ciència, la tècnica o les arts.

37.2  Els instituts universitaris de recerca actuen sota el principi d'obtenir el màxim grau d'autofinançament i, en aquest sentit, han de vetllar per buscar els recursos econòmics per fer front al seu finançament.

37.3  Els instituts universitaris poden ser de la mateixa Universitat, interuniversitaris, mixtos i adscrits.

Article 38

38.1  Són membres d'un institut:

a) els investigadors i les investigadores propis,

b) el professorat funcionari i contractat que li sigui assignat,

c) el personal d'administració i serveis de l'institut, i

d) altre personal amb adscripcions temporals regulades per convenis de col·laboració de la Universitat de Barcelona amb altres entitats.

38.2  També pot col·laborar temporalment amb un institut altre personal acadèmic, investigador o d'administració i serveis.

Article 39

39.1  Els instituts han de tenir un consell de direcció format pel director o la directora, que el presideix, i per una representació de tots els membres de l'institut.

39.2  Els instituts es regeixen pel seu propi reglament intern, que ha de ser aprovat pel Consell de Govern.

Article 40

40.1  El director o la directora d'un institut universitari de recerca n'exerceix les funcions de direcció i gestió ordinària i el representa.

40.2  El consell de direcció elegeix el director o la directora entre els doctors i les doctores que siguin membres de l'institut.

Article 41

Són funcions dels instituts universitaris de recerca:

a) organitzar, desenvolupar i avaluar els seus plans de recerca,

b) proposar la contractació de personal investigador,

c) coordinar les activitats de recerca dels seus membres pel que fa a la distribució d'espais, a la incorporació de personal investigador i a l'adquisició i el manteniment de les infraestructures de recerca d'ús comú,

d) organitzar i impartir ensenyaments de doctorat i cursos de postgrau, com també cursos d'especialització i d'actualització professionals,

e) concertar i executar treballs científics, tècnics i artístics amb persones físiques i entitats públiques o privades en el marc de la legislació vigent i d'acord amb la normativa que desenvolupi el Consell de Govern, i

f) vetllar pel compliment de la normativa de seguretat, salut i medi ambient en l'àmbit d'actuació de l'institut de manera coordinada amb el o la responsable del centre, per tal de garantir unes condicions segures per a l'exercici de l'activitat que li és pròpia.

Article 42

42.1  La creació, modificació o supressió d'instituts universitaris de recerca és competència de la Generalitat de Catalunya, a proposta del Consell Social i amb l'informe previ del Consell de Govern de la Universitat.

42.2  Per crear un institut universitari de recerca cal que un o diversos consells de departament, o bé una o diverses juntes de facultat o d'escola universitària, presentin una sol·licitud al Consell de Govern, el qual ha de demanar l'informe corresponent a la Comissió de Recerca i a la Comissió Econòmica i obrir un període d'informació pública de l'expedient. Estudiats els informes i les al·legacions presentades, el Consell de Govern ha d'elevar la proposta al Consell Social, si escau, perquè la ratifiqui.

42.3  La sol·licitud ha d'incloure una memòria que contingui:

a) una justificació de la conveniència de la creació de l'institut i dels avantatges que representa per al funcionament universitari,

b) un programa de les línies de recerca i un pla d'activitats per a quatre anys,

c) un informe de cadascun dels departaments relacionats amb el seu camp d'actuació,

d) un estudi econòmic que comprengui les necessitats i el pla de finançament, i

e) un projecte de reglament.

42.4  La creació d'un institut interuniversitari s'ha de fer d'acord amb el que estableixen els apartats anteriors, però, abans de ser ratificada la proposta pel Consell Social, cal establir un preacord amb les universitats que hi participin.

Article 43

Els instituts han d'elaborar cada quatre anys una memòria i una proposta d'objectius estratègics per al quadrienni següent, amb l'especificació dels indicadors que la Comissió de Recerca, o altres comissions, pot utilitzar per avaluar-ne l'activitat. Aquesta informació s'ha de trametre al Consell de Govern i, una vegada examinada, aquest òrgan pot iniciar els tràmits per modificar o suprimir l'institut.

Article 44

La Universitat de Barcelona pot formar part, mitjançant un conveni i amb la col·laboració d'entitats públiques o privades, d'entitats de titularitat mixta, que es poden adscriure a la Universitat com a institut universitari. També es poden adscriure a la Universitat com a institut universitari de recerca institucions o centres de recerca de titularitat pública o privada, mitjançant un conveni. El procediment d'adscripció és, en tot allò que hi sigui aplicable, el que es descriu a l'article 42. En tot cas, el conveni ha de garantir la supervisió de les activitats de l'institut per part de la Universitat de Barcelona i ha d'establir les condicions d'utilització de la marca UB.

Article 45

45.1  L'Institut de Ciències de l'Educació exerceix funcions de formació i perfeccionament del professorat, de recerca i d'assessorament tècnic en els diferents nivells educatius i àmbits de la formació.

45.2  L'Institut de Ciències de l'Educació es regeix pel seu propi Reglament intern, que ha de ser aprovat pel Consell de Govern, i compta amb un Consell de Direcció en el qual hi ha representants del personal de l'Institut, de diferents ensenyaments i del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona. El Consell de Direcció elegeix el director o la directora de l'Institut, que és nomenat pel rector o la rectora.

45.3  La Universitat de Barcelona desenvolupa, a través de l'Institut de Ciències de l'Educació, la formació del professorat universitari per a l'exercici acadèmic.

Capítol V. De les agències

Article 46

46.1  La Universitat de Barcelona pot constituir, per acord del Consell de Govern, agències per a la direcció i la gestió de determinades activitats de tipus transversal.

46.2  Cada agència té un consell de direcció i un director o una directora, que és nomenat pel rector o la rectora.

46.3  El consell de direcció està integrat per un representant de cadascun dels centres de la Universitat amb activitats en l'àmbit d'actuació de l'agència i de les entitats del Grup Universitat de Barcelona vinculades temàticament amb l'agència, pel director o la directora i pel rector o la rectora, o per la persona que delegui, que la presideix. El consell de direcció pot nomenar una comissió permanent, formada per una representació d'un màxim de vuit membres que garanteixin la presència de tots els àmbits d'activitat universitària, per una representació de les entitats del Grup Universitat de Barcelona, pel director o la directora i pel rector o la rectora, o per la persona que delegui, que la presideix.

46.4  El Consell de Govern, a proposta del rector o la rectora, estableix els mecanismes de coordinació entre les agències i les entitats del Grup Universitat de Barcelona.

Capítol VI. Dels parcs científics i tecnològics

Article 47

47.1  La Universitat de Barcelona pot crear parcs científics i tecnològics propis o de caràcter interuniversitari, que apleguin centres de recerca de la mateixa Universitat o de les mateixes universitats, d'empreses i d'altres institucions.

47.2  Els parcs científics i tecnològics que puguin crear-se han de tenir els objectius principals següents:

a) promoure i facilitar la recerca,

b) facilitar la transferència de coneixement i de tecnologia de les universitats i els centres públics de recerca a l'empresa,

c) actuar, en col·laboració amb altres agents, com a promotors de la cultura emprenedora en el marc dels col·lectius de la Universitat,

d) promoure la difusió dels resultats de la recerca universitària i dels centres públics de recerca a la societat, i la generació de valor,

e) promoure, juntament amb altres agents, la creació d'empreses innovadores de base tecnològica i facilitar-ne la sostenibilitat i competitivitat mitjançant la seva incubació en el parc,

f) estimular la qualitat en tots el processos de gestió i de la prestació de serveis als grups i centres públics i privats ubicats al parc, i vetllar per la qualitat de les activitats de recerca, desenvolupament i innovació que es realitzin, i

g) contribuir, mitjançant el perfeccionament tecnològic i la innovació, a la millora de la competitivitat de les empreses i del desenvolupament de Catalunya.

Capítol VII. Dels centres hospitalaris i assistencials

Article 48

48.1  La Universitat de Barcelona, per donar compliment en l'àmbit sanitari a les funcions que li encomana la normativa vigent, compta amb hospitals i altres institucions i establiments sanitaris i assistencials per al desenvolupament de la recerca i la docència de pregrau, postgrau i formació continuada.

48.2  Amb aquesta finalitat, la Universitat de Barcelona i les administracions públiques responsables de les institucions sanitàries i assistencials de titularitat pública estableixen els concerts corresponents per a la utilització d'aquestes últimes en la recerca i en la docència dels ensenyaments de Ciències de la Salut, en el respecte de les bases generals que estableix la normativa vigent.

48.3  Els hospitals i centres d'atenció primària concertats constitueixen unitats docents assistencials dels centres encarregats dels ensenyaments de Ciències de la Salut. Aquestes unitats, coordinadament amb la infraestructura sanitària corresponent, garanteixen la docència pràctica dels ensenyaments esmentats, desenvolupen funcions de recerca en l'àmbit de les Ciències de la Salut i proporcionen assistència de màxim nivell científic.

48.4  La Universitat de Barcelona pot establir igualment concerts amb institucions sanitàries i establiments sanitaris assistencials de titularitat privada degudament acreditats segons la normativa vigent.

48.5  La Universitat de Barcelona pot disposar de clíniques o altres serveis assistencials propis per a les funcions docents i de recerca.

48.6  D'acord amb la normativa vigent, la Universitat de Barcelona pot crear unitats docents acreditades per a la formació de professionals sanitaris especialistes, i pot col·laborar amb unitats docents acreditades dels hospitals i d'altres institucions sanitàries i assistencials concertades.

48.7  La Universitat de Barcelona estableix els mecanismes de coordinació dels hospitals i altres institucions sanitàries i establiments sanitaris i assistencials concertats, la composició i el funcionament dels quals s'han de desenvolupar en un reglament aprovat pel Consell de Govern.

Capítol VIII. De l'organització de la gestió i dels serveis de suport

Article 49

49.1  La Universitat de Barcelona pot crear unitats administratives i tècniques per a la gestió de les seves funcions i per a la prestació de serveis a la comunitat universitària. Aquestes unitats i els seus responsables actuen sota el control dels òrgans de govern que s'estableixin i depenen de la Gerència de la Universitat.

49.2  La creació d'unitats tècniques i de gestió es fa atenent a criteris d'agilitat, eficiència i proximitat als usuaris.

Article 50

50.1  Les unitats especialitzades de suport a la docència i a la recerca gaudeixen d'una normativa específica que aprova el Consell de Govern, en la qual se n'estableixen els mecanismes de govern i la gestió i es garanteix la participació del personal acadèmic, alumnat i personal d'administració i serveis en el funcionament del servei.

50.2  Sens perjudici de l'existència d'altres serveis de suport, la Universitat de Barcelona compta amb:

a) els serveis de biblioteca, com a part essencial del sistema de recursos documentals i de difusió del coneixement,

b) els serveis cientificotècnics i els serveis de suport a la recerca i a l'experimentació animal,

c) els serveis de suport informàtic, tecnològic i audiovisual,

d) els serveis lingüístics, esportius i, en general d'atenció a les necessitats formatives, culturals o complementàries de la comunitat universitària, com ara els de publicacions, els d'edicions, els de reprografia i els de menjador, i

e) els serveis generals de suport a la preservació del medi ambient i de foment de la seguretat i la salut.

Article 51

51.1  Els serveis de biblioteca s'organitzen en coordinació amb els altres sistemes bibliotecaris universitaris estatals i internacionals i s'organitza de tal manera que pugui acomplir òptimament els seus objectius de suport a la recerca i a la docència. A fi d'afavorir la prestació dels seus serveis i la participació de la comunitat universitària en els termes que especifiqui el seu Reglament de funcionament, es distribueix descentralitzadament.

51.2  Es constitueix la Comissió de biblioteques, delegada del Consell de Govern, de la qual formen part el rector o la rectora, o la persona que delegui, que la presideix, el o la gerent, vuit representants del personal acadèmic, de manera que es garanteixi la presència dels diferents àmbits d'activitat universitària, quatre estudiants i dos membres del personal d'administració i serveis. També assisteix a les reunions, amb veu i sense vot, el o la responsable dels serveis de biblioteca, així com una persona designada per la Gerència, que exerceix les funcions de secretaria de la Comissió.

51.3  La Comissió de biblioteques proposa l'adopció de mesures estratègiques i organitzatives que afectin específicament els serveis de biblioteca.

Article 52

52.1  Els serveis cientificotècnics són un conjunt d'unitats que la Universitat de Barcelona posa a disposició del personal investigador per afavorir la recerca desenvolupada per la institució en determinats àmbits del coneixement.

52.2  Es constitueix la Comissió dels serveis cientificotècnics, delegada del Consell de Govern, de la qual formen part el rector o la rectora, o la persona que delegui, el o la gerent, vuit representants del personal acadèmic, quatre estudiants de tercer cicle i dos membres del personal d'administració i serveis. També assisteixen a les reunions, amb veu i sense vot, el o la responsable de la direcció de la recerca i el responsable tècnic o la responsable tècnica dels serveis.

52.3  La Comissió dels serveis cientificotècnics proposa l'adopció de mesures estratègiques i organitzatives que afectin específicament els serveis cientificotècnics.

Article 53

53.1  La Universitat de Barcelona compta amb col·legis majors universitaris propis i adscrits que tenen personalitat jurídica pròpia i són institucions que proporcionen residència a la comunitat universitària, en general, i a l'alumnat, més concretament, i que contribueixen a la seva formació integral. Aquestes entitats es regeixen per les lleis que els són aplicables, per aquest Estatut i pels seus propis reglaments.

53.2  La relació entre els col·legis majors universitaris i la Universitat de Barcelona és objecte d'una normativa específica que, a partir de l'articulat d'aquest Estatut, regula la creació de col·legis majors propis, l'adscripció de col·legis majors aliens i les condicions, els criteris i el seguiment de les activitats que s'hi organitzin, i que en tot cas ha de garantir la participació de la comunitat universitària afectada.


 

TÍTOL III. Dels òrgans de Govern de la Universitat

Capítol I. Del Claustre Universitari

Article 54

El Claustre Universitari és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària. Li correspon elaborar, modificar i, si escau, desenvolupar l'Estatut, controlar la gestió dels càrrecs i dels òrgans de govern de la Universitat, aprovar les línies generals d'actuació de la Universitat i, en circumstàncies extraordinàries, convocar eleccions a rector o rectora.

Article 55

55.1  El Claustre Universitari està format inicialment per:

a) el rector o la rectora, que el presideix,

b) el secretari o la secretària general,

c) el o la gerent,

d) els vicerectors i les vicerectores,

e) els degans, les deganes i els directors i les directores d'escoles universitàries,

f) una representació del personal acadèmic distribuïda proporcionalment per facultats i escoles universitàries, de manera que, incloent els degans i les deganes, els directors i les directores i els vicerectors i les vicerectores, sumi 180 membres, 153 dels quals han de ser personal funcionari doctor, i 27, personal no funcionari i/o no doctor,

g) una representació d'estudiants distribuïda proporcionalment per facultats i escoles universitàries fins a un total de 90 membres, inclòs l'alumnat de doctorat, i

h) una representació del personal d'administració i serveis fins a un total de 30 membres.

55.2  El Claustre Universitari revisa periòdicament els percentatges de representació dels diferents col·lectius en la seva pròpia composició, d'acord amb la normativa vigent i amb l'objectiu de fomentar la representació més equitativa d'aquests col·lectius. La primera revisió dels percentatges es farà abans de la propera convocatòria electoral.

55.3  El director o la directora de l'Institut de Ciències de l'Educació i els membres no universitaris del Consell Social poden assistir a les reunions del Claustre Universitari, amb veu i sense vot.

Article 56

El Claustre Universitari es renova cada quatre anys; els membres representants d'estudiants, cada dos anys. Els membres que durant aquest temps hagin finalitzat la seva permanència a la Universitat i els que hagin dimitit o hagin estat destituïts pels seus electors han de ser substituïts d'acord amb la normativa vigent.

Article 57

El Claustre Universitari elabora les seves pròpies normes de funcionament. En tot cas, es reuneix almenys dues vegades a l'any, i quan ho demani la sisena part dels seus membres.

Article 58

58.1  Són competències del Claustre Universitari:

a) aprovar les seves pròpies normes de funcionament,

b) elaborar i modificar l'Estatut,

c) elegir els seus representats en el Consell de Govern,

d) elegir el síndic o la síndica de greuges,

e) elaborar el reglament per elegir rector o rectora i convocar de manera extraordinària eleccions a rector o rectora, d'acord amb el procediment establert en aquest Estatut,

f) ser informat de l'activitat universitària i manifestar la seva opinió sobre el funcionament de la Universitat; el Claustre Universitari pot demanar a qualsevol òrgan universitari la informació necessària per dur a terme aquesta funció,

g) discutir i, si escau, aprovar l'informe anual del rector, que ha d'incloure necessàriament una exposició i valoració de les activitats docents i de recerca realitzades a la Universitat, així com les línies generals del pressupost, de la programació pluriennal i de la memòria econòmica,

h) presentar una moció de crítica a l'acció de govern del rector o la rectora i el seu equip, que ha de ser avalada per les signatures d'una quarta part dels membres del Claustre Universitari,

i) formular preguntes al Consell de Direcció de la Universitat,

j) ser el principal òrgan de consulta de la comunitat universitària,

k) establir els criteris bàsics de desplegament de l'Estatut en els àmbits que aquest determini,

l) ser informat de la creació dels centres i dels ensenyaments, i ser escoltat en cas de supressió,

m) ser escoltat sobre les normes que regulen el progrés i la permanència de l'alumnat,

n) debatre i aprovar propostes de resolució sobre temes de transcendència social o universitària,

o) establir mecanismes de participació de la comunitat universitària en assumptes d'especial transcendència i proposar les línies estratègiques econòmiques i pressupostàries de la Universitat de Barcelona, i

p) totes les altres que li atribueix la normativa vigent i el present Estatut.

58.2  El Claustre Universitari crearà una comissió delegada que haurà de vetllar perquè la Universitat respecti els criteris de sostenibilitat ecològica i de defensa del medi ambient en totes les seves activitats. A aquest efecte, la dita comissió establirà un programa d'acció de la Universitat en l'àmbit ecològic i presentarà al Claustre Universitari un informe anual sobre el compliment d'aquest programa. Estarà composta per una representació dels diferents sectors de la comunitat universitària en la mateixa proporció.

Article 59

El Claustre Universitari, amb caràcter extraordinari, pot convocar eleccions a rector o rectora per iniciativa d'un terç dels seus membres i amb l'aprovació de dos terços. L'aprovació de la iniciativa comporta la dissolució del Claustre Universitari i el cessament del rector o la rectora, que continuen en funcions fins a la presa de possessió del rector o la rectora que s'hagi elegit. Les eleccions a Claustre Universitari i a rector o rectora s'han d'acomplir en el termini màxim de dos mesos a partir de la data de l'acord del Claustre Universitari. Si la iniciativa no fos aprovada, cap dels seus signataris no podrà participar en la presentació d'una altra iniciativa d'aquesta mena fins a un any després de la votació de la primera.

Capítol II. Del Consell de Govern

Article 60

El Consell de Govern és l'òrgan col·legiat de govern de la Universitat. Estableix les línies estratègiques i programàtiques de la Universitat, així com les directrius i els procediments per aplicar-les, en els àmbits d'organització dels ensenyaments i la docència, de la recerca, dels recursos humans i econòmics i d'elaboració dels pressupostos.

Article 61

61.1  El Consell de Govern està compost per:

a) el rector o la rectora, que el presideix,

b) el secretari o la secretària general,

c) el o la gerent,

d) quinze membres designats pel rector o la rectora, preferentment entre els diversos sectors de la comunitat universitària,

e) vint membres elegits pel Claustre Universitari entre els seus membres, en funció de la composició dels diferents sectors que hi estan representats,

f) deu membres elegits per i entre els degans, les deganes, els directors i les directors d'escoles universitàries, de manera que es garanteixi la representació dels diferents àmbits d'activitat universitària,

g) cinc membres elegits per i entre els directors i les directores de departament i dels instituts universitaris de recerca, de manera que es garanteixi la presència dels diferents àmbits d'activitat universitària, i

h) tres membres del Consell Social que no pertanyin a la comunitat universitària.

61.2  També poden assistir a les sessions, amb veu i sense vot, els vicerectors i les vicerectores, els directors i les directores d'àrea, els degans i les deganes, els directors i les directores d'escola universitària i el director o la directora de l'Institut de Ciències de l'Educació que no formin part del Consell de Govern.

Article 62

62.1  El Consell de Govern es reuneix com a mínim una vegada cada dos mesos i sempre que ho sol·liciti una cinquena part del seus membres.

62.2  El Consell de Govern elabora les seves pròpies normes de funcionament.

62.3  El Consell de Govern pot crear les comissions per matèries específiques que consideri convenients i delegar-los competències. El Consell de Govern reglamenta el funcionament, la composició, el règim de substitucions i els mecanismes de delegació del vot d'aquestes comissions, de les quals poden formar part membres de la comunitat universitària que no pertanyin al Consell de Govern. En tot cas, es constitueixen les comissions esmentades en el present Estatut, així com una Comissió de Reglament.

Article 63

Són competències del Consell de Govern, d'acord amb el que s'estableix en els diferents títols d'aquest Estatut:

a) informar sobre la implantació i la supressió d'ensenyaments homologats de qualsevol nivell i trametre-les al Consell Social perquè les aprovi,

b) aprovar la implantació i la supressió d'ensenyaments no homologats de qualsevol nivell i trametre-les al Consell Social perquè les ratifiqui,

c) aprovar la proposta de modificació d'un ensenyament i trametre-la al Consell Social perquè la ratifiqui,

d) aprovar els plans d'estudis i les modificacions corresponents que s'escaiguin,

e) proposar la programació general i sectorial de la docència amb un abast pluriennal per tal de sotmetre-la a l'aprovació del Consell Social,

f) establir, d'acord amb els criteris bàsics establerts pel Claustre Universitari, la normativa d'avaluació o de verificació dels coneixements, les habilitats i les competències adquirits per l'alumnat,

g) proposar les normes que regulen el progrés i la permanència de l'alumnat, escoltat el Claustre Universitari, i trametre-les al Consell Social perquè les aprovi,

h) elaborar i difondre les polítiques de prevenció de riscos laborals i de protecció del medi ambient de la Universitat de Barcelona,

i) elaborar la normativa de funcionament intern de la Universitat sobre qüestions que no hagin estat establertes pel Claustre Universitari,

j) aprovar els reglaments de funcionament dels diferents òrgans de govern de la Universitat de Barcelona, excepte en els supòsits en què l'Estatut estableixi un mecanisme diferent,

k) aprovar la normativa per a la creació de centres de recerca,

l) informar sobre el pressupost, la programació pluriennal de la Universitat i la memòria econòmica, per tal de sotmetre'ls a l'aprovació del Consell Social,

m) elaborar la proposta definitiva de la relació de llocs de treball del personal de la Universitat, així com aprovar l'amortització, la minoració i el canvi de denominació de places de personal acadèmic i de personal d'administració i serveis, i proposar altres retribucions addicionals per al professorat universitari per mèrits docents, investigadors i de gestió,

n) aprovar la normativa de prestació de serveis del personal d'administració i serveis,

o) designar els membres del Consell de Govern que han de formar part del Consell Social i del Consell Interuniversitari de Catalunya,

p) acordar transferències de crèdits pressupostaris,

q) entendre en totes les matèries d'ordre disciplinari d'acord amb el que estableix el present Estatut,

r) autoritzar la presa d'acords amb altres universitats i amb altres entitats públiques o privades,

s) informar al Consell Social, perquè tinguin els tràmits ulteriors, la creació i supressió de facultats, escoles universitàries, departaments i instituts universitaris,

t) desplegar l'Estatut d'acord, si escau, amb els criteris bàsics establerts pel Claustre Universitari i exercir les funcions normatives, si no són atribuïdes a altres òrgans universitaris, i

u) totes les altres que la normativa vigent i el present Estatut li atribueixin.

Capítol III. Dels òrgans consultius

Article 64

64.1  La Junta Consultiva és l'òrgan d'assessorament del rector o la rectora i del Consell de Govern en matèria acadèmica.

64.2  La Junta Consultiva està composta per:

a) el rector o la rectora, que la presideix,

b) el secretari o la secretària general, i

c) vint-i-cinc membres designats pel Consell de Govern entre el personal funcionari dels cossos docents universitaris i entre els membres del professorat contractat permanent que tinguin reconeguts, almenys, tres períodes de mèrits docents i tres períodes de mèrits investigadors.

64.3  La Junta Consultiva es reuneix un mínim de dos cops a l'any i sempre que ho decideixi el rector o la rectora, o per acord del Consell de Govern.

64.4  La Junta Consultiva elabora les seves pròpies normes de funcionament.

64.5  Són funcions de la Junta Consultiva:

a) informar sobre les propostes d'implantació, modificació i supressió d'ensenyaments,

b) informar sobre les propostes d'aprovació i modificació de plans d'estudis,

c) informar sobre les propostes d'atorgament del títol de doctor o doctora honoris causa, i

d) totes les altres que li atribueixi la normativa vigent i el present Estatut.

Article 65

65.1  La Conferència de Degans, Deganes i Directors i Directores de Centre és un òrgan consultiu i d'assessorament al rector o la rectora i a altres òrgans de govern. Està integrada pels degans, les deganes i els directors i les directores dels centres de la Universitat i es reuneix almenys dos cops a l'any i sempre que ho acordi el rector o la rectora. La presideix el rector o la rectora, o la persona que delegui. En el seu si s'elegeix la representació de degans, deganes i directors i directores en el Consell de Govern.

65.2  La Conferència elabora les seves pròpies normes de funcionament.

Capítol IV. Del síndic o la síndica de greuges

Article 66

66.1  El síndic o la síndica de greuges és l'òrgan encarregat de vetllar pels drets i les llibertats de l'alumnat, el professorat, el personal investigador i el personal d'administració i serveis davant les actuacions dels diferents òrgans i serveis universitaris, i d'exercir una activitat informativa permanent sobre el funcionament de la Universitat. Les seves actuacions estan sempre dirigides a la millora de la qualitat universitària en tots els seus àmbits, no estan sotmeses al mandat imperatiu de cap instància universitària i es regeixen pels principis d'independència i autonomia.

66.2  El rector o la rectora, després d'escoltar els representants de la comunitat universitària i amb l'informe previ del Consell Social, proposa un candidat o una candidata a síndic o síndica de greuges, que sotmet a l'aprovació del Claustre Universitari. L'elecció és efectiva si el candidat o la candidata obté el vot afirmatiu de la majoria del Claustre Universitari.

66.3  El mandat del síndic o la síndica de greuges és de quatre anys i pot ser reelegit o reelegida una sola vegada.

66.4  El síndic o la síndica de greuges podrà ser destituït o destituïda pel Claustre Universitari de manera motivada i amb el vot afirmatiu de la majoria.

66.5  Són funcions de la sindicatura de greuges:

a) elaborar el seu propi Reglament, que és aprovat pel Claustre Universitari,

b) rebre les queixes i observacions que li formulin sobre el funcionament de la Universitat les persones que tenen interès legítim per fer-ho,

c) sol·licitar informació als diversos òrgans universitaris als quals afectin les queixes i les observacions esmentades anteriorment,

d) realitzar, amb caràcter no vinculant, davant els òrgans competents, propostes de resolució dels assumptes que hagin estat sotmesos a la seva consideració, i ser informat de les decisions que, si escau, s'adoptin,

e) presentar al Claustre Universitari i al Consell Social un informe anual sobre el funcionament de la Universitat, i

f) totes les altres que la normativa vigent i el present Estatut li atribueixin.

66.6  Els òrgans universitaris estan obligats a proporcionar les dades i la informació sol·licitades pel síndic o la síndica de greuges en l'exercici de les seves funcions.

Capítol V. Del Consell Social

Article 67

El Consell Social és l'òrgan de participació de la societat en la Universitat i l'òrgan de relació de la Universitat amb la societat. D'acord amb la legislació vigent, li correspon, entre altres funcions, supervisar les activitats de caràcter econòmic i el rendiment dels serveis de la Universitat, i promoure la col·laboració de la societat en el finançament d'aquesta.

Article 68

El Consell Social està format per nou membres representatius de la societat catalana i per sis membres representants de la comunitat universitària. La representació de la comunitat universitària en el Consell Social està constituïda pel rector o la rectora, el secretari o la secretària general i el o la gerent, com a membres nats, i per un representant del personal docent i investigador, un o una estudiant i un membre del personal d'administració i serveis, elegits pel Consell de Govern entre els seus membres per un període màxim de quatre anys.

Article 69

Són competències del Consell Social:

a) col·laborar amb el Consell de Govern en la definició dels criteris i els objectius del planejament estratègic de la Universitat,

b) participar en la determinació dels criteris bàsics per a l'elaboració del pressupost de la Universitat i, a proposta del Consell de Govern, aprovar-lo,

c) supervisar les activitats de caràcter econòmic, fer el seguiment del pressupost i aprovar, a proposta del Consell de Govern, la programació i la despesa pluriennal de la Universitat,

d) aprovar els preus dels ensenyaments propis de la Universitat, els dels cursos d'especialització i els dels serveis de la Universitat,

e) aprovar les propostes d'operacions d'endeutament i d'aval, acordar les transferències de crèdit d'operacions de capital a operacions corrents i les sol·licituds de crèdit extraordinari o suplements de crèdit,

f) vetllar pel patrimoni de la Universitat, aprovar la desafectació de béns i autoritzar el rector o la rectora a adoptar els acords d'adquisició, disposició i gravamen dels béns que la precisin,

g) aprovar la constitució, la modificació i l'extinció d'entitats jurídiques per a la promoció i el desenvolupament de la Universitat, i aprovar la participació de la Universitat en altres entitats,

h) contribuir a la supervisió i l'avaluació de la qualitat, del rendiment i de la viabilitat econòmica i social de la Universitat, en col·laboració amb l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya,

i) acordar la política de beques, d'ajuts i de crèdits per a l'estudi i la recerca,

j) acordar, a proposta del Consell de Govern, l'assignació singular i individual de retribucions addicionals al personal docent i investigador. Determinar els llocs als quals correspon l'assignació d'un complement específic, i informar sobre els convenis col·lectius del personal laboral abans de formalitzar-los, i

k) totes les altres que la normativa vigent i el present Estatut li atribueixin.

Article 70

70.1  El Consell Social es regula d'acord el que estableix la normativa vigent i elabora les seves pròpies normes de funcionament.

70.2  El Consell Social ha de tenir un pressupost propi, com a centre de cost independent i específic dins el pressupost de la Universitat. Aquest pressupost incorpora les despeses de funcionament i de personal del Consell Social, sens perjudici que es puguin utilitzar, amb aquesta finalitat, els serveis administratius de la Universitat.

Capítol VI. Del rector o la rectora, dels vicerectors i les vicerectores i del secretari o la secretària general

Article 71

71.1  El rector o la rectora és la màxima autoritat acadèmica de la Universitat i el seu representant legal. Com a òrgan unipersonal de govern, exerceix la direcció i la gestió de la Universitat.

71.2  Presideix el Claustre Universitari, el Consell de Govern i la Junta Consultiva, forma part del Consell Social i n'executa els acords. També és president nat o presidenta nada de les entitats del Grup Universitat de Barcelona.

71.3  En cas de vacant, absència o malaltia del rector o la rectora, n'assumeix accidentalment les funcions el vicerector o la vicerectora que aquell o aquella designi i, si aquest o aquesta manca, el vicerector o la vicerectora de més categoria acadèmica i el o la de més antiguitat a la Universitat de Barcelona, per aquest ordre.

Article 72

72.1  El rector o la rectora és elegit per la comunitat universitària, mitjançant l'elecció directa i el sufragi universal lliure i secret, entre el personal funcionari del cos de catedràtics d'universitat en actiu que presti serveis a la Universitat de Barcelona.

72.2  El mandat del rector o la rectora té una durada de quatre anys i és renovable per a un únic mandat.

72.3  És proclamat rector o rectora el candidat o la candidata que obté, en primera volta, més de la meitat dels vots a candidatures vàlidament emesos, una vegada aplicades les ponderacions corresponents. Si cap candidat o candidata no els assoleix, es procedeix a una segona votació, en la qual només poden concórrer els dos candidats que han obtingut més vots en la primera volta. En la segona volta és proclamat el candidat o la candidata que obté la majoria simple de vots, després d'aplicar aquelles mateixes ponderacions.

72.4  El vot per a l'elecció del rector o la rectora és ponderat per sectors de la comunitat universitària segons els percentatges inicials següents:

a) el vot conjunt del professorat doctor dels cossos docents universitaris té el valor del 51 % del total de vots a candidatures vàlidament emesos per la comunitat universitària,

b) el vot de l'altre personal docent i investigador té el valor del 9 %,

c) el vot de l'alumnat té el valor del 30 %, i

d) el vot del personal d'administració i serveis té el valor del 10 %.

72.5  El Claustre Universitari revisa periòdicament els percentatges de ponderació dels diferents col·lectius de l'apartat anterior, d'acord amb la normativa vigent i amb l'objectiu de fomentar la representació més equitativa d'aquests. La primera revisió dels percentatges es farà abans de la propera convocatòria electoral.

72.6  A l'efecte d'atorgar el valor corresponent al vot de cadascun dels sectors tenint en compte els anteriors percentatges, en cada procés electoral la Junta Electoral Permanent determina després de l'escrutini els coeficients de ponderació que correspon aplicar al vot a candidatures vàlidament emès en cada sector.

Article 73

Són competències del rector o la rectora, d'acord amb la normativa aplicable en cada cas:

a) representar oficialment la Universitat davant els poders públics i les entitats públiques i privades, com també delegar per a l'exercici d'aquesta representació,

b) expedir, en nom del cap d'estat, els títols homologats dels ensenyaments que la Universitat imparteix i, en nom propi, els títols, diplomes i certificats propis de la mateixa Universitat,

c) nomenar i separar els càrrecs de govern de la Universitat,

d) nomenar i separar els vicerectors i les vicerectores i delegar-los competències,

e) nomenar i separar el secretari o la secretària general,

f) nomenar, d'acord amb el Consell Social, i separar, escoltat el Consell de Govern, el o la gerent,

g) presidir les fundacions i participar en els òrgans de govern de les entitats i empreses del Grup Universitat de Barcelona, personalment o mitjançant el nomenament d'un o més representants de la Universitat,

h) nomenar el personal acadèmic i el personal d'administració i serveis de la Universitat i signar-ne els contractes,

i) nomenar els membres de les comissions dels concursos d'accés i de contractació del personal acadèmic,

j) adoptar les decisions relatives a les situacions administratives i les incompatibilitats del personal de la Universitat, i exercir-hi la potestat disciplinària,

k) resoldre els recursos administratius d'acord amb aquest Estatut i la legislació vigent,

l) autoritzar les despeses i ordenar els pagaments de la Universitat,

m) exercir totes les facultats de govern i administració no atribuïdes expressament per aquest Estatut als altres òrgans de la Universitat, i

n) totes les que la normativa vigent i el present Estatut li atribueixin.

Article 74

74.1  El rector o la rectora, en l'exercici de les seves competències, és assistit pel Consell de Direcció, que presideix, format pels vicerectors, les vicerectores, el secretari o la secretària general i el o la gerent.

74.2  El rector o la rectora pot nomenar, entre tots els membres de la comunitat universitària, delegats per a l'exercici de funcions específiques.

74.3  El rector o la rectora pot convocar a les reunions del Consell de Direcció els delegats, les delegades, els directors i les directores de les àrees acadèmiques, els directors i les directores de les agències i altres persones, si ho considera oportú.

Article 75

75.1  Els vicerectors i les vicerectores són nomenats i separats pel rector o la rectora entre el professorat doctor que presti serveis a la Universitat.

75.2  Els vicerectors i les vicerectores actuen amb l'autoritat delegada del rector o la rectora en tots els afers que aquest o aquesta els encomani i tenen la comesa d'assumir-ne la substitució quan convingui. Tenen encarregades funcions específiques delegades pel rector o la rectora i presideixen les comissions del Consell de Govern que s'ocupen d'aquests temes.

Article 76

76.1  El rector o la rectora nomena i separa el secretari o la secretària general entre el personal funcionari públic del grup A que presti serveis a la Universitat de Barcelona. El secretari o la secretària general és secretari o secretària del Claustre Universitari, del Consell de Govern i de la Junta Consultiva, i aixeca acta de totes les reunions que aquests òrgans duguin a terme.

76.2  El secretari o la secretària general és el fedatari o la fedatària dels acords dels òrgans col·legiats de govern de la Universitat, en custodia les actes i n'expedeix certificacions.

76.3  Són competències del secretari o la secretària general:

a) garantir la publicitat dels acords de la Universitat,

b) dirigir i organitzar el Registre de la Universitat,

c) dirigir i custodiar l'Arxiu General de la Universitat,

d) dirigir i coordinar els serveis jurídics de la Universitat, i

e) totes les que li atribueixin la normativa vigent, el present Estatut i els reglaments que el despleguin.

Capítol VII. De la Gerència

Article 77

77.1  Correspon al o a la gerent la direcció i la gestió dels recursos de la Universitat sota la direcció del rector o la rectora i seguint les directrius establertes pel Consell de Govern i pel Consell Social.

77.2  La Gerència fixa els criteris d'actuació que han de permetre un millor funcionament administratiu de la Universitat i vetlla pel compliment de la normativa de seguretat, salut i medi ambient en el seu àmbit d'actuació per tal de facilitar i garantir al personal unes condicions segures en l'exercici de les seves activitats.

77.3  El o la gerent és responsable, davant el rector o la rectora i davant el Claustre Universitari, del personal d'administració i serveis.

77.4  El o la gerent és nomenat o nomenada, d'acord amb el Consell Social, i separat o separada, escoltat el Consell de Govern, pel rector.

77.5  El o la gerent forma part del Claustre Universitari, del Consell de Govern i del Consell Social.

77.6  El o la gerent no pot exercir funcions docents.

Capítol VIII. Del règim jurídic

Article 78

La Universitat de Barcelona gaudeix de les prerrogatives pròpies de les administracions públiques.

Article 79

79.1  Les resolucions del rector o la rectora i els acords del Claustre Universitari, del Consell de Govern i del Consell Social exhaureixen la via administrativa i són impugnables directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

79.2  Les resolucions dels òrgans que no exhaureixen la via administrativa poden ser objecte de recurs davant el rector o la rectora.

Capítol IX

De les disposicions comunes als òrgans de govern regulats en els títols II i III i del règim electoral

Article 80

80.1  Els òrgans col·legiats són convocats pel secretari o la secretària per ordre del seu president o la seva presidenta, que n'estableix la convocatòria per decisió pròpia o a petició d'una cinquena part dels membres, amb un mínim de tres dies hàbils d'anticipació, llevat que el seu propi reglament determini un altre període.

80.2  Els membres dels òrgans col·legiats tenen el deure d'assistir a les sessions convocades si no hi ha una causa justificada que ho impedeixi.

80.3  Llevat dels casos d'exigència de majoria absoluta, els acords es prenen per majoria simple dels vots vàlidament emesos. En cas d'empat, el vot del president és diriment.

80.4  Les notificacions i els drets i deures dels membres dels òrgans col·legiats s'han d'adequar al règim de garanties del dret administratiu.

Article 81

81.1  Els membres de la comunitat universitària que ocupen càrrecs unipersonals de govern han de dedicar-se a temps complet a la Universitat.

81.2  Ningú no pot ocupar més d'un càrrec unipersonal de govern al mateix temps.

81.3  Tots els càrrecs unipersonals de govern elegits tenen una durada de quatre anys i són renovables per a un únic mandat, sense que es pugui tornar a ocupar el mateix càrrec fins que hagi transcorregut un període de temps igual o superior al d'un mandat.

81.4  Si no hi ha una norma específica, tots els càrrecs unipersonals de govern són revocables per acord de l'òrgan que els va elegir, adoptat per majoria absoluta dels membres de dret de l'òrgan.

81.5  Tots els càrrecs unipersonals nomenats a proposta d'un altre cessen quan acaba el mandat del càrrec que els va proposar, sens perjudici de la seva continuïtat en funcions fins que hi hagi un nou nomenament.

Article 82

L'elecció de representants del professorat doctor dels cossos docents universitaris, de l'altre personal docent i investigador i del personal d'administració i serveis als òrgans de govern col·legiats es fa mitjançant el sistema de llistes obertes. El nombre màxim de candidats o candidates susceptibles de ser votats no pot superar el 75% dels que hagin de ser escollits.

Article 83

Correspon al Claustre Universitari aprovar la normativa de règim electoral dels òrgans de govern de la Universitat de Barcelona.


 

TÍTOL IV. De la docència i l'estudi

Capítol I. Disposicions generals

Article 84

84.1  La Universitat de Barcelona té com una de les seves missions fonamentals la transmissió del coneixement científic, tècnic, artístic i cultural, la preparació per a l'exercici professional i el foment de la capacitat intel·lectual, moral i cultural de l'alumnat.

84.2  La Universitat de Barcelona adopta les mesures necessàries per a la plena integració de la seva activitat docent en l'espai europeu d'educació superior.

84.3  La Universitat de Barcelona promou en els plans d'estudis l'oferta de matèries relacionades amb el medi ambient, el desenvolupament sostenible, la cultura de la pau i el progrés social i humà fonamentat en els drets humans.

Article 85

85.1  El Consell Social, a proposta del Consell de Govern, aprova la programació estratègica de la docència en els diferents grups d'ensenyaments de la Universitat de Barcelona amb una programació pluriennal.

85.2  Aquesta programació ha d'establir els mètodes d'avaluació i de correcció anual de les deficiències que es detectin en el seu desenvolupament.

85.3  En la conclusió d'aquesta avaluació, el Consell de Govern aprova un document d'anàlisi dels resultats obtinguts, elaborat pel Consell de Direcció, que s'haurà de tenir en compte en les programacions posteriors.

Article 86

86.1  La Universitat de Barcelona estableix ensenyaments conduents a l'obtenció de títols oficials i amb validesa a tot el territori estatal, de títols, diplomes i certificats propis, i de formació continuada al llarg de tota la vida, amb subjecció a la legislació vigent.

86.2  La Universitat de Barcelona adopta les mesures necessàries per garantir la qualitat dels ensenyaments, la flexibilitat dels plans d'estudis i l'adequació permanent.

86.3  La Universitat de Barcelona manté actualitzat un catàleg d'ensenyaments, amb l'explicació dels continguts formatius bàsics i la seva aplicació en el sector productiu, al qual dóna la publicitat necessària.

86.4  La Universitat de Barcelona estructura els seus estudis d'acord amb la legislació vigent. La superació dels estudis conduents a l'obtenció de títols oficials i amb validesa a tot el territori estatal dóna dret, en els termes que estableix el govern de l'Estat, a l'obtenció dels títols de diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, llicenciatura, arquitectura, enginyeria, professional sanitari especialista, doctorat, i els que els substitueixin.

86.5  La Universitat de Barcelona, en el marc de l'espai europeu d'ensenyament superior, estructurarà els seus estudis en dos nivells: un primer nivell de formació àmplia i de caràcter generalista i transversal, que ofereixi una qualificació professional d'acord amb el mercat laboral europeu, i un segon nivell amb un caràcter d'especialització científica i tècnica, de formació professional avançada o d'orientació a la recerca.

Article 87

A l'efecte de garantir la transparència i la comparabilitat exigides per l'espai europeu d'educació superior, els títols i els diplomes expedits per la Universitat de Barcelona s'acompanyen del suplement europeu del títol, d'acord amb la normativa vigent.

Article 88

88.1  La Universitat crea les estructures que consideri necessàries perquè actuïn com a suport a la docència i a l'estudi.

88.2  La Universitat promou l'extensió i la consolidació de la figura del tutor o tutora d'estudis. L'organització de les tutories depèn dels consells d'estudis.

Article 89

La Universitat de Barcelona organitza cursos de reciclatge i d'actualització docent del seu professorat al llarg de tota la seva vida acadèmica a fi de garantir una docència de qualitat. També ofereix cursos per a la formació pedagògica dels graduats que vulguin dedicar-se a la docència.

Capítol II. Dels ensenyaments homologats i propis

Article 90

Tenen capacitat per iniciar el tràmit de creació, supressió o modificació d'un ensenyament:

a) el rector o la rectora,

b) el Claustre Universitari,

c) el Consell de Govern,

d) el Consell Social,

e) les juntes de facultat i d'escola universitària, i

f) els consells d'estudis implicats.

Article 91

91.1  Correspon al Consell Social, amb l'informe previ del Consell de Govern i escoltat el Claustre Universitari, aprovar la implantació i la supressió d'ensenyaments conduents a l'obtenció de títols oficials i amb validesa a tot el territori estatal, i fer-ne la proposta al departament de la Generalitat de Catalunya que tingui assignades les competències d'universitats.

91.2  Correspon al Consell de Govern, amb l'informe previ de la Junta Consultiva, aprovar la proposta de modificació d'un ensenyament ja existent i trametre-la al Consell Social perquè la ratifiqui.

91.3  El Consell de Govern, a proposta de les juntes de facultat o d'escola universitària, i amb l'informe previ de la Junta Consultiva, aprova els plans d'estudis i les seves modificacions, que es trameten al Consell Social perquè els ratifiqui. Un cop aprovat, el pla d'estudis es remet al departament competent en matèria d'universitats de la Generalitat de Catalunya a l'efecte d'obtenir-ne l'informe preceptiu. En el cas de plans d'estudis conduents a l'expedició de títols oficials i amb validesa a tot el territori de l'Estat, la proposta es tramet al Consell de Coordinació Universitària estatal perquè els homologui.

91.4  Cada ensenyament és vinculat a una facultat o escola universitària pel Consell de Govern.

Article 92

92.1  Per a l'aprovació de la proposta d'implantació de nous ensenyaments i dels seus plans d'estudis, cal elaborar una memòria seguint les directrius establertes per la Comissió Acadèmica i que inclogui les parts següents:

a) un estudi sobre la viabilitat científica, tècnica, cultural o artística de l'ensenyament, així com la justificació socioeconòmica de la implantació,

b) un informe d'experts externs a la Universitat,

c) un projecte de pla d'estudis,

d) una proposta de vinculació a un centre, i

e) un estudi economicofinancer del cost de la implantació i dels recursos humans i materials necessaris, amb una indicació expressa d'aquells de què no disposa el centre, i la manera d'obtenir-los.

92.2  Tota proposta de modificació o supressió d'un ensenyament s'ha d'acompanyar d'una memòria que contingui:

a) una justificació de la conveniència,

b) en el cas d'una modificació, una memòria econòmica de les necessitats de dur-la a terme amb els recursos existents, o bé de les noves necessitats que genera, i

c) un informe del consell d'estudis de l'ensenyament corresponent, sobre el qual cal informar prèviament la junta de facultat o d'escola universitària.

92.3  La Universitat de Barcelona expedeix els títols després que el govern de l'Estat els hagi homologat i el departament competent en matèria d'universitats de la Generalitat de Catalunya hagi autoritzat l'inici dels estudis.

92.4  Transcorregut el període d'implantació d'un pla d'estudis, la Universitat l'ha de sotmetre a avaluació d'acord amb la normativa corresponent.

Article 93

93.1  La Universitat de Barcelona aprova la implantació d'ensenyaments conduents a l'obtenció de títols propis, i els corresponents plans d'estudis, pel mateix procediment seguit en la creació de títols oficials i amb validesa a tot l'Estat, amb l'excepció del tràmit d'homologació. Així mateix, el Consell de Govern proposa l'avaluació d'aquests estudis, segons la normativa corresponent.

93.2  Mitjançant un conveni de col·laboració, que subscriu el rector o la rectora, el Consell de Govern pot acordar amb altres universitats la impartició conjunta de títols homologats o propis, amb subjecció al mateix pla d'estudis. En aquests casos s'estableix una comissió de control i seguiment mixta que es responsabilitza de la viabilitat d'aquests ensenyaments i que fa la proposta de vinculació a un centre.

93.3  El Consell de Govern defineix els mecanismes d'equivalència dels òrgans i càrrecs establerts en els convenis per impartir ensenyaments conjuntament amb altres universitats, amb els consells d'estudis i els i les caps d'estudis previstos en aquest Estatut.

Article 94

94.1  Per tal de garantir el correcte desenvolupament de les responsabilitats definides en aquest títol, es constitueix, com a delegada del Consell de Govern, la Comissió Acadèmica, formada per un professor o una professora representant de cada centre, per cinc estudiants i pel rector o la rectora, o pel vicerector o la vicerectora que aquell o aquella delegui, que la presideix. Assisteixen a les reunions, amb veu i sense vot, el o la responsable de la direcció de la gestió acadèmica de la Universitat i un funcionari o una funcionària que designi la Gerència, que exerceix les funcions de secretari o secretària de la Comissió Acadèmica. En són membres nats els vicerectors i les vicerectores de l'àmbit academicodocent.

94.2  Pot constituir-se la Comissió Permanent de la Comissió Acadèmica, formada per un màxim de vuit representants dels centres, de manera que es garanteixi la presència dels diferents àmbits d'activitat universitària, per un màxim de tres estudiants i pel rector o la rectora, o pel vicerector o la vicerectora que aquell o aquella delegui, que la presideix. Assisteixen a les reunions, amb veu i sense vot, el o la responsable de la direcció de la gestió acadèmica de la Universitat i un funcionari o una funcionària que designi la Gerència, que exerceix les funcions de secretari o secretària d'aquesta Comissió Permanent. En són membres nats els vicerectors i les vicerectores de l'àmbit academicodocent.

94.3  Són funcions de la Comissió Acadèmica:

a) proposar al Consell de Govern les directrius per a l'organització docent dels ensenyaments i resoldre les qüestions que sorgeixin en aplicar-les, en coordinació amb les comissions acadèmiques dels centres i els consells d'estudis,

b) informar sobre les propostes d'impartició de nous ensenyaments,

c) proposar al Consell de Govern els criteris i els procediments generals per elaborar i reformar els plans d'estudis, com també els plans docents de les assignatures, i vetllar perquè siguin aplicats correctament,

d) proposar al Consell de Govern la normativa d'avaluació dels coneixements, les habilitats i les competències adquirits per l'alumnat,

e) fixar els criteris pels quals les facultats o escoles universitàries determinen el nombre de consells d'estudis i els ensenyaments adscrits a cadascun d'ells,

f) conèixer els informes dels consells d'estudis sobre les incidències relatives a l'aplicació de la normativa reguladora de l'avaluació i la planificació docents,

g) fixar el model per a la presentació formal dels plans d'ordenació acadèmica dels ensenyaments i dels departaments,

h) conèixer els plans d'ordenació acadèmica dels ensenyaments,

i) proposar al Consell de Govern mesures per facilitar la mobilitat d'estudiants en el marc dels sistemes universitaris català i espanyol i de l'espai europeu d'ensenyament superior,

j) proposar el procediment i els criteris d'admissió d'alumnat,

k) vetllar per la qualitat docent, establir-ne les mesures de millora i innovació i proposar la incoació dels expedients corresponents,

l) vetllar pel correcte desenvolupament dels plans d'acció tutorial,

m) proposar al Consell de Govern els criteris i els procediments per als canvis de titulació, els trasllats, les convalidacions i les adaptacions d'estudis, i resoldre'n les apel·lacions,

n) proposar al Consell de Govern la normativa de lliure elecció i de reconeixement de crèdits i regular-ne l'aplicació,

o) proposar al Consell de Govern la normativa per realitzar complements de formació per a l'accés a segons cicles des dels primers cicles,

p) proposar al Consell de Govern la normativa reguladora de pràctiques en empreses i institucions i regular-ne l'aplicació,

q) proposar al Consell de Govern les normatives que requereixi l'adaptació a l'espai europeu d'ensenyament superior,

r) resoldre sobre les peticions de revocació d'acords presos per les comissions acadèmiques dels centres a proposta de qualsevol dels seus membres, i establir per reglament el procediment que cal seguir,

s) proposar al Consell de Govern les normes d'avaluació de l'activitat acadèmica del professorat i els criteris i els procediments per realitzar-la, i

t) totes les que el present Estatut li atribueixi.

94.4  La Comissió Acadèmica pot crear subcomissions específiques per a afers concrets del seu àmbit d'actuació.

Capítol III. Dels ensenyaments de doctorat

Article 95

95.1  Els ensenyaments de doctorat es regulen segons la normativa vigent. Estan organitzats per garantir la formació investigadora de l'alumnat en un camp del coneixement científic, tècnic, humanístic o artístic, tant per a l'àmbit universitari de recerca com per al món professional.

95.2  La Universitat de Barcelona vetlla perquè l'organització i el funcionament dels estudis de doctorat compleixin les directrius marcades per l'espai europeu d'educació superior.

95.3  És voluntat de la Universitat de Barcelona compartir ensenyaments de doctorat amb altres universitats catalanes, espanyoles i europees, principalment. Així mateix, es potencien els ensenyaments de doctorat multidisciplinaris i interdepartamentals, en el si de la mateixa Universitat.

Article 96

96.1  Com a delegada del Consell de Govern, es constitueix la Comissió de Doctorat, formada per un professor o una professora representant de cada centre, per representants dels instituts universitaris de recerca que imparteixin ensenyaments de doctorat, una representació d'estudiants de doctorat i pel rector o la rectora, o pel vicerector o la vicerectora que aquell o aquella delegui, que la presideix. Assisteixen a les reunions, amb veu i sense vot, el o la responsable de la direcció de la gestió acadèmica de la Universitat i un funcionari o una funcionària que designi la Gerència, que exerceix les funcions de secretari o secretària de la Comissió de Doctorat. És membre nat el vicerector o la vicerectora competent en la matèria.

96.2  Pot constituir-se la Comissió Permanent de la Comissió de Doctorat formada per un màxim de vuit representants dels centres, de manera que es garanteixi la presència dels diferents àmbits d'activitat universitària, i pel rector o la rectora, o pel vicerector o la vicerectora que aquell o aquella delegui, que la presideix. Assisteixen a les reunions, amb veu i sense vot, el o la responsable de la direcció de la gestió acadèmica de la Universitat i un funcionari o una funcionària que designi la Gerència, que exerceix les funcions de secretari o secretària d'aquesta Comissió Permanent. N'és membre nat el vicerector o la vicerectora competent en la matèria.

96.3  Són funcions de la Comissió de Doctorat:

a) establir les directrius genèriques que orienten l'elaboració dels ensenyaments de doctorat,

b) elaborar la normativa interna per la qual es regeixen els ensenyaments de doctorat,

c) informar sobre les propostes d'ensenyaments de doctorat,

d) avaluar els ensenyaments de doctorat, garantir-ne la qualitat i proposar-ne mesures de millora i innovació, i

e) totes les que li assignin les altres normatives vigents.

Capítol IV. Del doctorat honoris causa

Article 97

97.1  La Universitat de Barcelona pot conferir el títol de doctor o doctora honoris causa a persones rellevants en els àmbits acadèmic, científic, artístic i cultural que ella mateixa vulgui distingir d'una manera especial. El Consell de Govern n'estableix la normativa i fixa el nombre de doctors o doctores honoris causa.

97.2  No es pot proposar com a doctor o doctora honoris causa per la Universitat de Barcelona ningú que pertanyi o hagi pertangut a la seva plantilla de personal docent.

97.3  El conferiment del títol de doctor o doctora honoris causa es fa en el decurs d'una sessió solemne, d'acord amb la tradició de la Universitat de Barcelona.

97.4  Els qui reben el títol de doctor o doctora honoris causa per la Univehellou?rsitat de Barcelona n'esdevenen membres.

Article 98

98.1  L'atorgament del títol de doctor o doctora honoris causa significa que la Universitat reconeix:

a) la vàlua del candidat o la candidata pel que fa a l'aportació a la ciència, al progrés del coneixement o a la creació cultural i artística,

b) la seva projecció de mestratge en els camps de la seva especialitat,

c) les seves relacions científiques i personals amb la Universitat de Barcelona i la seva projecció en l'àmbit de la nostra cultura, i

d) el respecte i la defensa dels principis proclamats a l'article 4 del present Estatut.

98.2  La consideració d'aquestes circumstàncies ha de motivar les resolucions corresponents dels diferents òrgans que intervenen en el procediment per conferir aquesta distinció i, específicament, la Junta Consultiva.

Capítol V. Dels altres ensenyaments

Article 99

99.1  La Universitat de Barcelona es dota dels elements necessaris per fer una oferta pròpia de postgrau i de formació continuada que sigui de qualitat, actualitzada i coherent.

99.2  La Universitat de Barcelona regula, mitjançant la corresponent normativa del Consell de Govern, els estudis de postgrau i de formació continuada, i estableix mecanismes de coordinació i supervisió de l'oferta de postgrau i de formació continuada del Grup Universitat de Barcelona.


 

TÍTOL V. De la recerca

Capítol I. Disposicions generals

Article 100

100.1  La Universitat de Barcelona té com un dels seus objectius realitzar una recerca del màxim nivell que contribueixi, com a factor de qualitat, a l'avenç del coneixement, a la millora de la qualitat de vida, al foment de la pau, a la desaparició de les desigualtats socials i econòmiques entre les persones i entre els pobles, a l'augment de la innovació i de la competitivitat empresarial i, en general, al progrés de la ciència i a la creació artística. No participa en projectes de recerca incompatibles amb aquest objectiu i, en particular, en els que puguin contribuir a la carrera d'armaments.

100.2  La Universitat de Barcelona vetlla perquè els beneficis de la innovació científica i tècnica, com també de la creació artística, derivats de la recerca es transfereixin a la societat.

100.3  La Universitat de Barcelona promou programes i línies de recerca propis, de manera que es mantingui l'equilibri i s'asseguri la igualtat de condicions entre totes les àrees i disciplines científiques, tècniques i artístiques.

100.4  La recerca que es realitza a la Universitat de Barcelona s'emmarca en el Pla de recerca de Catalunya, en els plans nacionals i en els programes europeus d'R+D, en les línies estratègiques de recerca de la mateixa Universitat i en altres necessitats globals de recerca de la societat.

100.5  La Universitat de Barcelona garanteix la multidisciplinarietat i la integració de diferents àrees de coneixement i disciplines, i promou la col·laboració internacional per al desenvolupament de projectes de recerca del màxim nivell.

100.6  La Universitat de Barcelona vetlla perquè la recerca que es faci sigui de qualitat. Amb aquest propòsit, l'avalua tant individualment com per grups de recerca, com també qualsevol altra manera en què aquests treballin conjuntament.

100.7  La Universitat de Barcelona reconeix i garanteix la llibertat del professorat universitari per escollir el camp de recerca i promou accions perquè la seva recerca es pugui adaptar als programes autonòmics i estatals, a l'espai europeu de recerca i a altres programes de recerca internacionals.

100.8  La Universitat de Barcelona vetlla perquè el desenvolupament de la recerca es dugui a terme garantint la seguretat i la salut del personal implicat, i el respecte del medi ambient.

100.9  La Universitat de Barcelona impulsa la dimensió internacional de les seves activitats de recerca i, en particular, participa en el desenvolupament de l'espai europeu de recerca i facilita la presència activa del seu personal investigador en aquest espai.

100.10  La Universitat de Barcelona, en el marc dels seus propis objectius i normatives, pot establir programes de cooperació per al desenvolupament, orientats a la transferència de tecnologia i a la transmissió de coneixements cap a altres països i pobles, amb l'objectiu de contribuir al seu progrés i la seva millora.

Article 101

El personal investigador està compost pel professorat funcionari doctor, pels membres del professorat contractat que siguin doctors o doctores, pels investigadors i les investigadores amb títol de doctor, pels col·lectius d'ajudants i d'altre personal investigador en formació i pel personal contractat per a projectes de recerca.

Article 102

102.1  La Universitat de Barcelona facilita la mobilitat del seu personal investigador mitjançant els intercanvis amb altres centres, universitats i empreses.

102.2  Es promouen programes d'estada temporal i d'incorporació a la Universitat de Barcelona de científics i científiques.

Article 103

La Universitat de Barcelona promou la difusió de la recerca d'àmbit universitari, i dels resultats que en derivin, per part del personal investigador, grups, departaments i instituts o centres de recerca, fundacions i empreses mixtes, i empra tots els mitjans per assegurar-la.

Capítol II. Activitats i organització de la recerca

Article 104

104.1  La recerca de la Universitat de Barcelona està organitzada en:

a) estructures de recerca (grups de recerca, departaments, instituts, centres de recerca i altres estructures),

b) estructures de suport a la recerca (serveis de biblioteca, serveis cientificotècnics, serveis de suport a la recerca i a l'experimentació animal, serveis de suport informàtic, tecnològic i audiovisual, i altres unitats de gestió de la recerca),

c) estructures de transferència de coneixement i tecnologia, i

d) instruments de política científica.

104.2  Amb la finalitat de promoure una gestió global de la recerca que es realitza en totes les estructures del Grup Universitat de Barcelona, es constitueixen dues comissions: la Comissió de Recerca i la Comissió de Política Científica.

104.3  En els centres es poden crear comissions de recerca per coordinar les activitats del personal investigador, dels grups de recerca, dels departaments i d'altres estructures adscrites als centres.

104.4  La Universitat manté serveis per cobrir les necessitats globals en les tasques de recerca. Amb la finalitat de coordinar els diferents serveis i unitats científiques i tecnològiques de suport a la recerca generats en l'àmbit del Grup Universitat de Barcelona, es pot crear una agència que vetlli per l'eficiència i l'eficàcia de les instrumentacions i instal·lacions científiques.

Article 105

105.1  La Comissió de Recerca és l'òrgan que fa el seguiment de les activitats de recerca i de la transferència de coneixement de la Universitat de Barcelona.

105.2  La Comissió de Recerca és presidida pel rector o la rectora, o per la persona que delegui, i està constituïda per un màxim de quinze membres dels diferents àmbits d'activitat universitària nomenats, a proposta del rector o la rectora, pel Consell de Govern, que pot delegar-li part de les seves funcions. Assisteixen a les reunions, amb veu i sense vot, el o la responsable de la direcció de la gestió de la recerca de la Universitat i un funcionari o una funcionària que designi la Gerència, que exerceix les funcions de secretari o secretària de la Comissió de Recerca. Són membres nats d'aquesta Comissió els vicerectors i les vicerectores de l'àrea de recerca.

105.3  Pot constituir-se una Comissió Permanent de la Comissió de Recerca, formada per un màxim de vuit membres dels diferents àmbits de l'activitat universitària i pel rector o la rectora, que la presideix, o pel vicerector o la vicerectora que aquell o aquella delegui. Assisteixen a les reunions, amb veu i sense vot, el o la responsable de la direcció de la recerca de la Universitat i un funcionari o una funcionària que designi la Gerència, que exerceix les funcions de secretari o secretària d'aquesta Comissió Permanent. En són membres nats els vicerectors i les vicerectores de l'àrea de recerca.

105.4  Són funcions de la Comissió de Recerca:

a) distribuir els recursos assignats i controlar-ne la gestió, d'acord amb els criteris aprovats pel Consell de Govern,

b) proposar al Consell de Govern els criteris generals de distribució dels espais i recursos de recerca,

c) proposar al Consell de Govern la normativa per a la creació de centres de recerca,

d) proposar al Consell de Govern la normativa per al reconeixement dels grups de recerca,

e) analitzar i avaluar la qualitat i la productivitat de la recerca feta pel professorat, pel personal investigador i pels grups de recerca, instituts i centres de recerca,

f) impulsar la transferència de tecnologia,

g) vetllar pel nivell ètic de la recerca duta a terme en l'àmbit universitari i la seva coherència amb els principis assumits per la Universitat de Barcelona en aquest Estatut,

h) proposar al Consell de Govern els criteris generals relatius a les condicions mínimes exigibles per al desenvolupament de la recerca, de manera que es garanteixi la seguretat de tot el personal, així com la preservació del medi ambient, i

i) totes les altres que el present Estatut i els reglaments de la Universitat de Barcelona estableixin.

Article 106

106.1  Per tal d'assegurar l'adequada coordinació amb les diferents entitats integrants del Grup Universitat de Barcelona que desenvolupen la seva activitat en l'àmbit de la recerca i la promoció d'aquesta, es constitueix la Comissió de Política Científica, presidida pel rector o la rectora, o per la persona que delegui, i integrada per un màxim de vint-i-cinc membres dels diferents àmbits d'activitat universitària i del Grup Universitat de Barcelona nomenats, a proposta del rector o la rectora, pel Consell de Govern. Assisteixen a les reunions, amb veu i sense vot, el o la responsable de la direcció de la gestió de la recerca de la Universitat i un funcionari o una funcionària que designi la Gerència, que exerceix les funcions de secretari o secretària de la Comissió de Política Científica. Són membres nats d'aquesta Comissió els vicerectors i les vicerectores de l'àrea de recerca.

106.2  Són funcions de la Comissió de Política Científica:

a) marcar les grans directrius polítiques estratègiques de recerca del Grup Universitat de Barcelona,

b) assessorar i donar suport els vicerectorats competents en recerca i política científica sobre qüestions generals de política científica,

c) realitzar treballs de prospectiva i analitzar els resultats de les avaluacions externes de recerca que es facin periòdicament,

d) realitzar un informe anual sobre l'estat de la recerca i la seva transferència en el Grup Universitat de Barcelona, i adreçar-lo al Consell de Govern i al Consell Social,

e) informar sobre documents d'àmbit europeu, estatal i autonòmic que es refereixin a recerca i a política científica i tecnològica, i

f) totes les altres que el present Estatut i els reglaments de la Universitat de Barcelona estableixin.

Article 107

107.1  La Universitat de Barcelona desenvolupa la recerca científica, tècnica, artística i cultural a través, principalment, de les entitats següents: grups de recerca, departaments i instituts universitaris de recerca. També pot crear, si escau, centres de recerca i altres estructures organitzatives que es considerin convenients.

107.2  La Universitat de Barcelona promou l'ús comú dels espais i dels recursos de recerca. El personal investigador i els grups de recerca que utilitzin recursos, infraestructures o espais dels departaments o d'altres unitats ho han de fer en el marc de la normativa establerta al respecte.

Article 108

108.1  Els grups de recerca són equips de recerca que agrupen diversos investigadors i investigadores que col·laboren conjuntament en el desenvolupament de línies de recerca comunes i coherents i amb finançament compartit; si bé tenen un caràcter dinàmic, mantenen una continuïtat en la seva estructura entre projectes.

108.2  Els grups de recerca tenen capacitat d'establir els seus objectius i línies de recerca i d'obtenir el seu finançament.

108.3  Els grups de recerca han de ser reconeguts per la Comissió de Recerca, d'acord amb la normativa que s'estableixi. L'acord inclou l'adscripció del grup a la unitat que correspongui.

108.4  Els grups de recerca han de garantir que les seves activitats es duen a terme en el marc de les polítiques de prevenció de riscos laborals i de protecció del medi ambient de la Universitat de Barcelona.

108.5  La Universitat de Barcelona disposa d'una normativa interna dels drets de propietat intel·lectual aplicable als grups de recerca, establerta per la Comissió de Recerca.

Article 109

109.1  Els centres de recerca poden ser:

a) propis de la Universitat de Barcelona,

b) participats per la Universitat de Barcelona i altres universitat o entitats públiques o privades, mitjançant un conveni o una altra forma de cooperació, i

c) vinculats, mitjançant un conveni, quan la titularitat és d'una altra entitat pública o privada.

109.2  Els centres de recerca propis, formats per personal de diferents grups de recerca, són estructures internes de la Universitat de Barcelona que neixen amb la finalitat, entre d'altres, de fomentar activitats de recerca de tipus interdisciplinari o d'alta especialització científica, tècnica o artística.

Article 110

110.1  La Universitat de Barcelona canalitza les seves activitats de col·laboració investigadora i social amb la societat directament o a través de fundacions i altres institucions.

110.2  La transferència de coneixement i tecnologia pot realitzar-se mitjançant la promoció i creació d'empreses de base científica o tecnològica que permetin rendibilitzar la recerca generada a la Universitat. En el marc de promoció de la cultura emprenedora, la Universitat de Barcelona estimula la participació del professorat, del personal tècnic i de suport, i de l'alumnat en el procés per transformar en empreses els resultats de les tasques de recerca. El Consell de Govern estableix, d'acord amb la normativa vigent, els mecanismes que possibiliten aquesta constitució i participació, i en fixa els procediments.

110.3  La Universitat de Barcelona afavoreix la participació del seu personal investigador en projectes de recerca realitzats en col·laboració amb altres entitats públiques i privades.

Article 111

La Universitat de Barcelona manté un catàleg actualitzat de becaris i becàries, personal investigador, grups i centres de recerca i instituts universitaris de recerca, i també de projectes i patents, com a instruments per al desenvolupament de la recerca i l'avaluació i la difusió d'aquesta.

Capítol III. Contractes i convenis de recerca i transferència de coneixement

Article 112

112.1  Els grups de recerca, els departaments, els instituts universitaris de recerca, els centres de recerca i altres entitats de recerca, i el seu professorat, a través d'ells mateixos o d'entitats del Grup Universitat de Barcelona, poden establir contractes i convenis amb persones, universitats i altres institucions públiques i privades per a la realització de projectes de caràcter científic, tècnic o artístic, d'acord amb la legislació vigent.

112.2  El Consell de Govern estableix la normativa de realització d'aquests contractes i convenis, ja sigui per part de la mateixa Universitat de Barcelona, ja sigui a través de fundacions i altres entitats del Grup Universitat de Barcelona. La Universitat de Barcelona és compensada per tots els costos, directes i indirectes, que siguin atribuïbles a cada contracte o conveni, i participa dels eventuals beneficis obtinguts en la realització dels contractes.

Article 113

113.1  La Universitat de Barcelona afavoreix que el personal investigador, els equips i els centres de recerca obtinguin un finançament extern a través de projectes, contractes i convenis de recerca amb organismes públics o privats, i per mitjà de la transferència de coneixement o tecnologia, i en proporciona el suport i l'assessorament.

113.2  La Universitat de Barcelona pot crear i promoure, i participar en el seu capital, empreses de base tecnològica per realitzar recerca i explotar els resultats obtinguts i transferir-los a la comunitat i a la societat.

113.3  La Universitat de Barcelona promou una política de protecció de la propietat dels resultats de la recerca realitzada pel seu professorat, pel seu personal investigador i pel seu alumnat. El Consell de Govern regula, a proposta de la Comissió de Recerca i d'acord amb la legislació sobre propietat intel·lectual i sobre patents, l'atribució dels rendiments econòmics que generin les activitats de recerca.

113.4  La Universitat de Barcelona estableix mecanismes de coordinació entre totes les entitats del Grup Universitat de Barcelona a fi d'impulsar les activitats d'innovació i de transferència de coneixement.

Article 114

114.1  La Universitat de Barcelona promou i manté comitès d'ètica i n'estableix els protocols d'experimentació d'acord amb les declaracions i els convenis internacionals, la normativa vigent i els criteris bàsics determinats pel Claustre Universitari.

114.2  La Universitat de Barcelona elabora un codi ètic de contractació i col·laboració amb empreses i altres organismes en el marc de les bones pràctiques de transferència de tecnologia.


 

TÍTOL VI. De la universitat i la societat

Capítol I. De l'extensió universitària

Article 115

La Universitat de Barcelona contribueix al desenvolupament cultural, social i econòmic de la societat per mitjà de l'extensió universitària, entesa com a difusió i divulgació del coneixement, la ciència i la cultura a través d'activitats que adreça al conjunt de la societat.

Article 116

Tenen caràcter d'activitats d'extensió universitària:

a) les organitzades pels departaments o per altres unitats orgàniques de la Universitat que, a més de complir una funció de difusió en el si de la comunitat universitària, en permeten l'extensió als ciutadans i les ciutadanes i la formació d'aquests i aquestes al llarg de la vida, i

b) les activitats específiques orientades a la consecució de les finalitats esmentades a l'article anterior organitzades directament per la Universitat o en l'organització de les quals aquesta participi.

Article 117

117.1  Per promoure les activitats regulades en aquest títol, la Universitat ha de fomentar els convenis de col·laboració amb les administracions públiques i amb les organitzacions de major abast i significació social.

117.2  En tot cas, els òrgans de govern de la Universitat han de vetllar perquè es garanteixi la funció social i pública de les activitats d'extensió universitària.

Capítol II. Del Grup Universitat de Barcelona

Article 118

118.1  La Universitat de Barcelona pot crear per si mateixa, o amb la col·laboració d'altres entitats públiques o privades, empreses, fundacions i altres persones jurídiques d'acord amb la legislació general. La creació és aprovada pel Consell Social a proposta del Consell de Govern.

118.2  La normativa de creació d'aquestes entitats n'ha d'establir el règim jurídic i fixar les regles que en garanteixin la vinculació, la dependència i el control dels òrgans de govern.

118.3  La dotació fundacional, l'aportació al capital social i qualsevol altra aportació han de ser aprovades pel Consell Social a proposta del Consell de Govern, i, en qualsevol cas, se sotmeten a les normatives que estableixi la Generalitat de Catalunya.

Article 119

El conjunt d'entitats creades o participades majoritàriament per la Universitat de Barcelona conformen el Grup Universitat de Barcelona, que té com a finalitat principal agilitar la connexió de la Universitat de Barcelona amb les noves demandes i realitats socials i assolir, així, els objectius globals universitaris. La creació d'aquestes entitats s'ha d'inspirar en els objectius estratègics generals de la Universitat de Barcelona.

Capítol III. Dels centres adscrits

Article 120

120.1  Es poden adscriure a la Universitat de Barcelona institucions docents de titularitat pública o privada mitjançant un conveni aprovat pel Consell de Govern i pel Consell Social.

120.2  La Universitat de Barcelona vetlla per la qualitat docent dels ensenyaments impartits per aquestes institucions.

Capítol IV. Del nou alumnat

Article 121

121.1  La Universitat de Barcelona vetlla perquè les persones que vulguin matricular-se en algun dels seus ensenyaments disposin de tota la informació necessària per a l'accés. Amb aquesta finalitat, la Universitat de Barcelona potencia el desenvolupament de serveis d'informació i d'orientació adreçats a estudiants de secundària i d'altres nivells no universitaris, inclosos els més grans de 25 anys.

121.2  La Universitat de Barcelona fomenta l'accés i la integració de les minories culturals i de les persones discapacitades.

Capítol V. De l'antic alumnat

Article 122

122.1  La Universitat de Barcelona promou la creació d'associacions d'antics i antigues alumnes. Es pot constituir un consell d'antic alumnat i de persones amigues de la Universitat de Barcelona com a òrgan que promogui la participació d'aquestes associacions en la vida universitària.

122.2  La Universitat de Barcelona promou el desenvolupament del Claustre de Doctors amb l'objectiu de donar prestigi als títols de doctorat i difondre la recerca i els projectes científics, acadèmics i professionals dels seus membres.


 

TÍTOL VII. De l'alumnat i de l'accés a la universitat

Capítol I. Disposicions generals

Article 123

Són alumnes de la Universitat de Barcelona les persones que estan matriculades en qualsevol dels seus ensenyaments.

Article 124

124.1  Són drets de tot l'alumnat de la Universitat de Barcelona, a més dels que estableixen la Constitució i les lleis, i dels que s'expliciten en el títol I d'aquest Estatut, els següents:

a) rebre una formació i una docència de qualitat,

b) disposar de tota la informació necessària per garantir un bon seguiment del currículum,

c) acomplir els currículums propis i escollir les assignatures que consideri adients, d'acord amb els plans d'estudis, l'organització docent i les recomanacions del tutor o la tutora,

d) conèixer amb antelació el pla docent de cada assignatura,

e) ser avaluats objectivament, segons els criteris i procediments fixats en el pla docent de cada assignatura, i d'acord amb el seu rendiment, amb la garantia que no hi haurà discriminacions per raó del règim de dedicació a l'estudi,

f) obtenir la revisió de les seves avaluacions, quan ho sol·liciti,

g) gaudir dels diferents ajuts i beques de la Universitat de Barcelona,

h) participar en els òrgans de govern, d'acord amb el que s'estableixi en aquest Estatut i en les normatives que el despleguin,

i) associar-se lliurement i crear les pròpies organitzacions,

j) acollir-se al règim de la Seguretat Social, si és aplicable, i, en tot cas, a un règim de prestació de serveis sanitaris assistencials bàsics,

k) utilitzar les instal·lacions i els serveis universitaris, d'acord amb la normativa vigent,

l) gaudir de la informació i de protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en les seves activitats,

m) conèixer les qüestions que afectin la vida universitària, i especialment tot allò que derivi de l'aplicació de les normatives acadèmiques de la Universitat de Barcelona, i

n) obtenir el reconeixement de la propietat intel·lectual dels seus treballs acadèmics, en el marc de la legislació vigent.

124.2  Són deures de tot l'alumnat de la Universitat de Barcelona:

a) realitzar les tasques d'estudi pròpies de la seva condició d'estudiant universitari amb la dedicació i l'aprofitament necessaris,

b) observar l'Estatut i les altres normatives de la Universitat,

c) assumir les responsabilitats dels càrrecs per als quals hagi estat elegit,

d) participar, d'acord amb les normatives vigents, en la vida universitària,

e) conèixer les normatives que afectin directament la vida acadèmica de l'alumnat,

f) conèixer el pla docent de cada assignatura, i

g) conèixer les normes de seguretat del seu centre i fer un ús adequat dels recursos, mitjans, instal·lacions i serveis que la Universitat de Barcelona posa al seu abast.

124.3  La Universitat de Barcelona ha de difondre el contingut dels dos paràgrafs anteriors i generar les disposicions normatives internes que facin possible l'execució d'aquests drets i deures.

Article 125

La Universitat de Barcelona ha d'afavorir les activitats que promoguin les relacions i el debat entre el món de la cultura i la societat, i facilitar les activitats d'extensió universitària en els àmbits cultural, artístic, esportiu, etc. encaminades a complementar la formació acadèmica de l'alumnat.

Capítol II. De l'accés, la permanència i l'avaluació de l'alumnat

Article 126

126.1  L'accés a la Universitat de Barcelona ha de respectar els principis d'igualtat, mèrit i capacitat. La Universitat de Barcelona ha de col·laborar estretament amb el Consell Interuniversitari de Catalunya per tal de generar un mecanisme d'accés a la universitat pública que estigui harmonitzat a tot Catalunya.

126.2  El Consell de Govern estableix els procediments per a l'admissió d'estudiants que sol·licitin ingressar en els centres de la Universitat, d'acord amb els criteris bàsics establerts pel Claustre Universitari i la legislació aplicable, i tenint en compte la programació de l'oferta de places disponibles que efectuï la comunitat autònoma.

Article 127

La fixació de la capacitat de cadascun dels ensenyaments de la Universitat de Barcelona ha d'adaptar-se a les exigències docents de l'activitat que s'hi desenvolupi, a les disposicions legals que en cada moment siguin vigents per a cada tipus de titulació i a l'establiment d'uns criteris que permetin acollir en cada moment la demanda d'ensenyament superior a mesura que aquesta es vagi manifestant.

Article 128

La Universitat de Barcelona estableix mecanismes d'acolliment i d'assessorament per a l'alumnat de nou accés, així com programes i activitats socials amb l'objectiu de facilitar-ne la integració en l'entorn universitari.

Article 129

El Consell Social, a proposta del Consell de Govern i amb l'informe previ del Consell de Coordinació Universitària estatal, escoltat el Claustre Universitari, aprova les normes que regulen el progrés i la permanència de l'alumnat a la Universitat de Barcelona, en les quals s'han de considerar, en tot cas, les característiques dels diferents estudis, de manera que evitin la discriminació entre l'alumnat.

Article 130

El Consell de Govern, d'acord amb els criteris bàsics establerts pel Claustre Universitari, elabora la normativa d'avaluació dels coneixements, les habilitats i les competències adquirits per l'alumnat.

Capítol III. De les organitzacions i activitats estudiantils

Article 131

L'alumnat de la Universitat de Barcelona està representat en els òrgans de govern i de representació d'acord amb el que disposen aquest Estatut i la normativa que el mateix col·lectiu estableixi. Igualment, pot crear les seves organitzacions, associacions i formes de coordinació, que seran reconegudes sempre que no s'oposin als principis d'aquest Estatut i amb el coneixement previ del Consell de Govern de la Universitat de Barcelona.

Article 132

Per tal de coordinar i impulsar l'organització i les activitats de l'alumnat de la Universitat de Barcelona, es crea una comissió integrada majoritàriament per estudiants i vinculada al vicerectorat encarregat dels afers d'estudiants. Aquesta comissió fa un seguiment de la partida pressupostària que es destina cada any a les accions de política d'estudiants acordades pels òrgans de govern corresponents.

Article 133

L'alumnat, a través de les seves associacions, organitzacions i formes de coordinació, pot fer ús d'un local que se li ha d'assignar a cada facultat o escola. Igualment, s'ha de consignar en el pressupost una partida específica per finançar les activitats previstes en aquest capítol.

Capítol IV. De la política assistencial

Article 134

La Universitat de Barcelona ha de promoure davant els poders públics l'adopció d'una política assistencial relativa als costos directes i indirectes de l'ensenyament que tendeixi a evitar que ningú no quedi exclòs de la Universitat per raons econòmiques. Sens perjudici d'aquesta acció, la Universitat de Barcelona ha d'establir una política pròpia de beques, ajuts i subvencions que faciliti l'existència de serveis assistencials propis i que fomenti l'accés a la recerca.

Article 135

La Universitat de Barcelona ha d'establir programes destinats al seu alumnat amb necessitats educatives especials.

Article 136

La Universitat de Barcelona aplica la normativa vigent sobre exempció de preus públics acadèmics i garanteix el principi d'igualtat dels ciutadans i les ciutadanes davant la llei.


 

TÍTOL VIII. Del personal acadèmic

Capítol I. Disposicions generals

Article 137

137.1  El personal acadèmic de la Universitat de Barcelona es regeix per les normes dictades per l'Estat i per la Generalitat de Catalunya en l'exercici de les seves competències, i per aquest Estatut i la normativa que en derivi.

137.2  Respecte a tot el personal acadèmic de la Universitat, correspon al rector o la rectora prendre les decisions relatives a la seva situació administrativa.

Article 138

138.1  Són drets de tot el personal acadèmic de la Universitat de Barcelona, a més dels reconeguts per la Constitució i les lleis i dels que s'expliciten en el títol I d'aquest Estatut:

a) participar en els òrgans de govern i de representació, d'acord amb el que estableixen les lleis i aquest Estatut,

b) conèixer les qüestions que afectin la vida universitària,

c) associar-se lliurement i realitzar activitats sindicals,

d) disposar dels mitjans adequats per dur a terme la seva tasca docent i investigadora,

e) formar part d'un grup de recerca,

f) participar en activitats de formació continuada que li permetin de millorar constantment la tasca docent i investigadora,

g) ser avaluat objectivament en l'acompliment de les seves obligacions universitàries,

h) gaudir de períodes sabàtics quan correspongui,

i) utilitzar les instal·lacions i els serveis universitaris, d'acord amb la normativa vigent, i

j) gaudir de la informació i de la protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el seu treball.

138.2  Són deures de tot el personal acadèmic de la Universitat de Barcelona:

a) observar l'Estatut i les altres normes de la Universitat,

b) assumir les responsabilitats dels càrrecs per als quals hagi estat elegit o designat,

c) participar en tot el que afecta la vida universitària, segons el que s'estableix en el present Estatut i en la legislació aplicable,

d) exercir personalment les seves obligacions docents i investigadores,

e) col·laborar, en el si del departament i del centre, i en el marc d'un treball en equip, en l'assoliment dels objectius formatius fixats, en la innovació de les metodologies docents adients, i en el desenvolupament i l'aprofundiment dels programes i les línies de recerca, i

f) conèixer les normes de seguretat del seu centre i fer un ús adequat dels recursos, mitjans, instal·lacions i serveis que la Universitat de Barcelona posa al seu abast.

Article 139

139.1  El personal acadèmic està representat en els òrgans de govern i de representació universitaris, d'acord amb el que disposa aquest Estatut.

139.2  D'acord amb les normes legalment establertes, el personal acadèmic pot exercir els seus drets sindicals i participar en la negociació de les seves condicions de treball.

Article 140

El Consell de Govern, d'acord amb les disposicions legals vigents, aprova el Reglament de règim intern del personal acadèmic, en el qual es fixen, entre d'altres:

a) les obligacions docents i investigadores,

b) les comissions de serveis, les llicències, els permisos, les vacances i els períodes sabàtics,

c) les excedències i els serveis especials,

d) el règim d'incompatibilitats,

e) el règim d'adscripcions a departaments, instituts, serveis o altres unitats, i

f) el règim de disciplina acadèmica.

Article 141

141.1  Com a delegada del Consell de Govern i com a òrgan d'assessorament i proposta, es constitueix la Comissió de Professorat, formada per un professor o una professora representant de cada centre, per dos estudiants, per un membre del personal d'administració i serveis, i pel rector o la rectora, o pel vicerector o la vicerectora que aquell o aquella delegui, que la presideix. Assisteix a les reunions, amb veu i sense vot, el o la responsable de la direcció de recursos humans de la Universitat i un funcionari o una funcionària que designi la Gerència, que exerceix les funcions de secretari o secretària de la Comissió de Professorat.

141.2  Pot constituir-se la Comissió Permanent de la Comissió de Professorat, formada per un màxim de vuit representants dels centres, de manera que es garanteixi la presència dels diferents àmbits d'activitat universitària, i pel rector o la rectora, o pel vicerector o la vicerectora que aquell o aquella delegui, que la presideix. Assisteix a les reunions, amb veu i sense vot, el o la responsable de la direcció de recursos humans de la Universitat i un funcionari o una funcionària que designi la Gerència, que exerceix les funcions de secretari o secretària d'aquesta Comissió Permanent.

141.3  Són funcions de la Comissió de Professorat:

a) informar sobre la relació de llocs de treball de professorat de la Universitat,

b) informar sobre els canvis de denominació, l'amortització, la minoració i la redistribució de places de professorat de la Universitat,

c) informar sobre les convocatòries de places vacants,

d) fixar els criteris de distribució i optimització dels recursos docents, les seves característiques, funcionarial o contractual, i els seus nivells, i

e) totes les altres que estableixin el present Estatut.

Capítol II. Del tipus de personal acadèmic

Article 142

Als efectes d'aquest Estatut, el personal acadèmic està format pel professorat .que pot ser funcionari o contractat. i pels col·lectius d'investigadors i d'ajudants. Aquesta classificació té caràcter instrumental i la seva interpretació i aplicació s'ha d'efectuar, en tot cas, d'acord amb la normativa vigent.

Article 143

El professorat funcionari està compost per:

a) catedràtics i catedràtiques d'universitat,

b) titulars d'universitat,

c) catedràtics i catedràtiques d'escola universitària, i

d) titulars d'escola universitària.

Article 144

144.1  El professorat contractat en règim laboral amb caràcter permanent està compost per:

a) catedràtics i catedràtiques,

b) professorat agregat, i

c) professorat col·laborador permanent.

144.2  El professorat contractat en règim laboral amb caràcter temporal està compost per:

a) professorat lector,

b) professorat col·laborador,

c) professorat associat,

d) professorat visitant,

e) professorat emèrit, i

f) professorat honorari.

144.3  Mitjançant els convenis corresponents, la Universitat pot reconèixer la col·laboració de caràcter docent de professionals designats entre els i les especialistes que desenvolupin una activitat principal remunerada en la institució concertada, en les condicions que determini el Consell de Govern.

Article 145

Els investigadors i les investigadores són especialistes en les distintes branques del coneixement que tenen primordialment responsabilitats de recerca i, addicionalment, de docència.

Article 146

146.1  El personal acadèmic ho és de la Universitat de Barcelona i està adscrit a departaments, on li són encomanades les tasques docents requerides pels consells d'estudis i on pot desenvolupar la seva tasca investigadora. Té els lligams següents:

a) amb una facultat o escola universitària, pel que fa a la seva vinculació administrativa i a la participació en la gestió de l'activitat universitària que depassi l'àmbit del departament, i

b) amb els consells d'estudis, pel que fa a la docència que té assignada.

146.2  La Comissió de Professorat pot determinar, a petició de la persona interessada i escoltats prèviament els departaments implicats, l'adscripció d'un professor o una professora a un departament per un període de tres anys, renovable en casos excepcionals.

146.3  Per dur a terme activitats docents de caràcter general que sobrepassin l'àmbit dels departaments i que requereixin professorat contractat específic, amb una petició prèvia del centre implicat i amb l'acreditació del Consell de Govern, es poden crear unitats de coordinació docent. Aquestes unitats agrupen el professorat específic i altre professorat a proposta del centre.

Capítol III. De la provisió de places de funcionariat docent

Article 147

147.1  Els concursos d'accés per al funcionariat docent es regeixen per les disposicions dictades per les administracions de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya, que les despleguen dins l'àmbit de les seves competències respectives, i per aquest Estatut i la normativa que en derivi.

147.2  Si està vacant una plaça pertanyent als cossos de funcionariat docent, el Consell de Govern, a proposta de la Comissió de Professorat, amb l'informe previ del departament corresponent i escoltat el centre, ha de decidir si és procedent la convocatòria per cobrir-la, l'amortització, la minoració o el canvi de denominació, categoria o tipus funcionarial o contractual de la plaça, d'acord amb les necessitats docents i de recerca, segons els criteris fixats per la Comissió de Professorat.

147.3  El Consell de Govern aprova la comunicació al Consell de Coordinació Universitària estatal de les places que han de ser proveïdes mitjançant un concurs d'accés entre habilitats, a proposta de la Comissió de Professorat i amb l'informe previ del departament i del centre.

147.4  En la convocatòria de les places hi han de constar explícitament:

a) el departament i centre al qual són assignades,

b) les activitats docents i investigadores que cal dur a terme,

c) els criteris d'avaluació dels mèrits,

d) les proves que cal superar per a l'adjudicació de la plaça, si escauen,

e) els requisits de capacitació lingüística adients, i

f) en el cas de places docents vinculades a places assistencials, la categoria de la corresponent plaça assistencial.

Article 148

148.1  Les comissions per a la resolució dels concursos d'accés establerts en la normativa vigent són l'òrgan de la Universitat encarregat de la selecció del professorat.

148.2  Aquestes comissions han d'estar compostes per cinc membres dels cossos de funcionariat docent: el president o la presidenta, a proposta del rector o la rectora; dos vocals, a proposta del departament, i dos vocals més, a proposta del centre al quals estigui assignada la plaça. En cap cas no poden formar part d'una comissió més de dos membres del departament al qual estigui assignada la plaça.

148.3  Els membres de les comissions, que preferentment han de ser de l'àrea de coneixement de la plaça convocada, cal que tinguin una categoria igual o superior a la d'aquesta, a més de tenir reconeguts dos períodes d'activitat investigadora si són catedràtics o catedràtiques d'universitat, i un període d'activitat investigadora si són professors o professores titulars d'universitat, catedràtics o catedràtiques d'escola universitària, o professors o professores titulars d'escola universitària.

148.4  Les comissions per a la resolució dels concursos d'accés de places vinculades a institucions sanitàries han d'estar compostes per cinc membres: el president o la presidenta, a proposta del rector o la rectora; dos vocals, a proposta del departament, i dos vocals elegits per sorteig públic per la institució sanitària corresponent, en els termes que s'estableixin reglamentàriament.

Article 149

149.1  El Consell de Govern reglamenta el procediment del concurs.

149.2  En establir els criteris aplicables en els concursos d'accés, cal tenir en compte la competència disciplinària específica i la capacitat docent i investigadora dels candidats i les candidates, així com la seva adequació a les prioritats docents i investigadores de la Universitat. En el cas de places vinculades a institucions sanitàries, les comissions d'accés han de tenir en compte, a més, la competència i la qualificació assistencials dels candidats i les candidates.

Capítol IV. De la provisió de places de professorat contractat

Article 150

150.1  Els concursos per a la contractació de professorat es regeixen per les disposicions dictades per les administracions de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya, que les despleguen dins l'àmbit de les seves competències, i per aquest Estatut i la normativa que en derivi.

150.2  El Consell de Govern aprova la convocatòria de les places de professorat contractat que han de ser proveïdes mitjançant un concurs públic, a proposta de la Comissió de Professorat i amb l'informe previ del departament i del centre.

150.3  En la convocatòria de les places han de constar explícitament:

a) el departament i centre al qual són assignades,

b) les activitats docents i investigadores que cal dur a terme,

c) els criteris d'accés,

d) les proves que cal superar per a l'adjudicació de la plaça, i

e) els requisits de capacitació lingüística adients.

Article 151

151.1  Les comissions per a la resolució dels concursos de professorat contractat permanent han d'estar compostes per cinc membres: el president o la presidenta, a proposta del rector o la rectora; dos vocals, a proposta del departament, i dos vocals més, a proposta del centre al quals estigui assignada la plaça. En cap cas no poden formar part d'una comissió més de dos membres del departament al qual estigui assignada la plaça.

151.2  Les comissions per a la resolució de concursos de professorat contractat permanent de places vinculades a institucions sanitàries han d'estar compostes per cinc membres: el president o la presidenta, a proposta del rector o la rectora; dos vocals, a proposta del departament, i dos vocals més, a proposta de la institució sanitària corresponent.

151.3  Els membres de les comissions han de ser de l'àmbit de coneixement definit per la mateixa Universitat al qual es vinculi la plaça convocada, a més de ser de categoria igual o superior a la d'aquesta.

Article 152

152.1  Les comissions per a la resolució dels concursos de professorat contractat temporal han d'estar compostes per cinc membres: el president o la presidenta i dos vocals, a proposta del departament, i dos vocals més, a proposta del centre al quals estigui assignada la plaça.

152.2  Les comissions per a la resolució de concursos de professorat contractat temporal de places vinculades a institucions sanitàries han d'estar compostes per cinc membres: el president o la presidenta, a proposta del rector o la rectora; dos vocals, a proposta del departament, i dos vocals més, a proposta de la institució sanitària corresponent.

152.3  Els membres de les comissions han de ser de l'àrea de coneixement .o d'àrees afins definides per la mateixa Universitat. a la qual es vinculi la plaça convocada i de categoria igual o superior a la d'aquesta, a més de satisfer els requisits que estableixi la legislació vigent.

Article 153

En establir els criteris aplicables en tots els concursos de professorat contractat, cal tenir en compte la competència disciplinària específica i la capacitat docent i investigadora dels candidats i les candidates, així com la seva adequació a les prioritats docents i investigadores de la Universitat. En les places vinculades a institucions sanitàries, les comissions d'accés han de tenir en compte, a més, la competència i la qualificació assistencials dels candidats i les candidates.

Article 154

El Consell de Govern reglamenta el procediment del concurs i les proves, les quals han de garantir la capacitat docent i investigadora i, si escau, la qualificació assistencial dels candidats i les candidates.

Article 155

155.1  El Consell de Govern determina els mecanismes de selecció del professorat visitant, emèrit i honorari d'acord amb el que estableix la normativa vigent.

155.2  Dins la categoria de professorat visitant s'inclouen els lectors i les lectores de llengües estrangeres que s'incorporin temporalment a la Universitat de Barcelona, en virtut dels convenis subscrits amb les institucions corresponents.

Capítol V. De la provisió de places d'ajudants

Article 156

La convocatòria, el procediment de concurs i els criteris d'accés per a les places d'ajudants són els mateixos que estableix el capítol IV anterior pel professorat contractat temporal.

Capítol VI. Del personal investigador en formació

Article 157

157.1 El Consell de Govern aprova, a proposta de la Comissió de Recerca, l'Estatut del becari i la becària, en el qual es recullen els seus drets i els seus deures, així com el procediment de selecció i d'adscripció de becaris i becàries i els altres aspectes que en regulin l'activitat.

157.2  La representació del personal investigador en formació en els òrgans de govern de la Universitat serà a través de la que correspon a l'alumnat de doctorat, sens perjudici del que estableix l'article 30.

157.3  La Universitat organitza, d'acord amb els seus recursos, un sistema de beques predoctorals per cursar els estudis de doctorat. Les persones adjudicatàries de les beques esmentades es consideren personal investigador en formació. El Consell de Govern estableix per reglament les condicions d'adjudicació i gaudi d'aquestes beques.

Capítol VII. De la Comissió de Reclamacions

Article 158

158.1  La Comissió de Reclamacions està formada per set catedràtics o catedràtiques d'universitat de diverses àrees de coneixement, amb una àmplia experiència docent i investigadora, designats pel Consell de Govern per un període de quatre anys entre el professorat en actiu dels diferents àmbits d'activitat universitària.

158.2  La Comissió de Reclamacions és presidida pel catedràtic o la catedràtica de més antiguitat i n'exerceix les funcions de secretari o secretària el catedràtic o la catedràtica de menys antiguitat, amb l'assistència del secretari o la secretària general, amb veu i sense vot.

158.3  La Comissió de Reclamacions té les funcions següents:

a) garantir que en els concursos d'accés de funcionariat docent i en els concursos de professorat contractat es respecten la igualtat de condicions i els principis de publicitat, de mèrits i de capacitat docent i investigadora dels i les concursants, i que el candidat o la candidata que es proposi s'adeqüi a la descripció assenyalada per a la plaça, en l'anàlisi dels aspectes purament procedimentals,

b) valorar i informar sobre les reclamacions presentades contra les resolucions de les comissions d'accés o de contractació, i ratificar-les o no, i

c) presentar al Consell de Govern un informe anual sobre el desenvolupament dels concursos.

Capítol VIII. Del control i l'avaluació de l'activitat acadèmica

Article 159

159.1  La Universitat de Barcelona desenvolupa polítiques d'avaluació integrada de les activitats del personal acadèmic, a fi de facilitar-ne la millora i com a rendició de comptes davant la societat.

159.2  Aquestes polítiques d'avaluació han de ser coherents amb les altres polítiques de personal acadèmic: reclutament i selecció, formació i desenvolupament, promoció, retribució i reconeixement.

Article 160

160.1  L'avaluació acadèmica del professorat comporta l'anàlisi periòdica de les activitats següents:

a) docència,

b) recerca i transferència de coneixement,

c) gestió i implicació institucional,

d) extensió universitària, i

e) prestació de serveis, si escau.

160.2  El procés d'avaluació ha de garantir la transparència i la publicitat necessàries.

Article 161

El Consell de Govern, d'acord amb els criteris bàsics establerts pel Claustre Universitari i a proposta de la Comissió Acadèmica, un cop escoltades les comissions de Professorat i de Recerca, estableix les normes d'avaluació del professorat, els criteris i els procediments per dur-la a terme, així com els mecanismes de publicitat, d'anàlisi i de millora del mateix procés d'avaluació.


 

TÍTOL IX. Del personal d'administració i serveis

Article 162

162.1  El personal d'administració i serveis de la Universitat de Barcelona es compon del personal funcionari de les escales de la mateixa Universitat i del personal laboral contractat per ella. Igualment, i d'acord amb la normativa aplicable, pot nomenar-se personal eventual. També forma part del personal d'administració i serveis el personal funcionari d'altres administracions públiques que presta serveis a la Universitat.

162.2  El personal funcionari i el personal laboral es regeixen, respectivament, per la legislació sobre funcionariat i per la legislació laboral, i en ambdós casos, pel present Estatut i les normes que en derivin.

162.3  Correspon al rector o la rectora prendre les decisions relatives a les situacions administratives i al règim disciplinari.

Article 163

163.1  Correspon al personal d'administració i serveis, sota la direcció de la Gerència, dur a terme les tasques de gestió i administració de totes les àrees generals i específiques de la Universitat, així com el suport a la docència i a la recerca, i l'assessorament i assistència als òrgans de govern acadèmics.

163.2  Són drets de tot el personal d'administració i serveis:

a) participar en els òrgans de govern i de representació de la Universitat,

b) associar-se i sindicar-se lliurament,

c) participar en cursos i altres activitats de formació i perfeccionament que en facilitin el desenvolupament i el reconeixement professional,

d) ser avaluat objectivament en el desenvolupament de les seves funcions,

e) utilitzar les instal·lacions i els serveis universitaris d'acord amb la normativa vigent,

f) gaudir de la informació i protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el seu treball, i

g) conèixer totes les qüestions que afecten la vida universitària i participar-hi d'acord amb la normativa vigent.

163.3  En el compliment de les seves funcions, i amb l'objectiu de prestar el millor servei, el personal d'administració i serveis té els deures següents:

a) observar la legislació general, aquest Estatut i les altres normes de la Universitat,

b) desenvolupar amb eficàcia i responsabilitat les funcions assignades i col·laborar amb la resta de personal d'administració i serveis i amb el personal acadèmic per tal de millorar el funcionament global de la Universitat,

c) participar en tot el que afecta la vida universitària d'acord amb l'Estatut i la legislació aplicable, i

d) conèixer les normes de seguretat del seu centre i fer un ús adequat dels recursos, mitjans, instal·lacions i serveis que la Universitat de Barcelona posa al seu abast.

Article 164

164.1  El personal d'administració i serveis està representat en els òrgans de govern i de representació de la Universitat d'acord amb el que disposa aquest Estatut.

164.2  Pot exercir els seus drets sindicals i intervenir en la negociació de les seves condicions de treball mitjançant la Junta de Personal d'Administració i Serveis Funcionari, el Comitè d'Empresa i altres òrgans representatius que pugui preveure la normativa vigent.

Article 165

165.1  Com a delegada del Consell de Govern, es constitueix la Comissió de Personal d'Administració i Serveis, de la qual formen part el o la gerent, dos representants del professorat, un o una estudiant i tres membres del personal d'administració i serveis, designats tots ells pel Consell de Govern, i que és presidida pel rector o la rectora, o per la persona que delegui. Assisteixen a les reunions, amb veu i sense vot, el o la responsable de recursos humans de la Universitat i un funcionari o una funcionària que designi la Gerència, que exerceix les funcions de secretari o secretària d'aquesta Comissió.

165.2  Les funcions de la Comissió de Personal d'Administració i Serveis són:

a) informar sobre la relació de llocs de treball i les modificacions presentades per la Gerència,

b) informar sobre la redistribució de places de personal d'administració i serveis,

c) informar sobre la revisió i la valoració dels llocs de treball i les tasques assignades,

d) informar sobre la normativa general de prestació de serveis del personal d'administració i serveis,

e) vetllar pel correcte desenvolupament dels sistemes de selecció i provisió de llocs de treball, i

f) informar sobre la programació d'activitats de formació i perfeccionament que ha de presentar la Gerència, i fer-ne la proposta.

Article 166

166.1  La relació de llocs de treball de personal d'administració i serveis és elaborada per la Gerència, prèvia negociació amb la Junta de Personal d'Administració i Serveis Funcionari i amb el Comitè d'Empresa, i s'eleva al Consell de Govern, amb l'informe previ de la Comissió de Personal d'Administració i Serveis, per tal que n'elabori la proposta definitiva i la presenti al Consell Social perquè l'aprovi, d'acord amb les seves competències.

166.2  La relació de llocs de treball, que es manté actualitzada, inclou totes les places de personal funcionari, laboral i eventual agrupades per escales, nivells i categories i d'acord amb la seva adscripció a les diferents unitats orgàniques i als diversos serveis en què la Universitat estigui estructurada.

166.3  De cadascun dels llocs de treball s'han d'explicitar almenys la denominació, la unitat a la qual està adscrit, els requisits essencials per ocupar-lo, les retribucions bàsiques i complementàries, i altres característiques essencials de la plaça.

166.4  Les categories professionals i els grups del personal d'administració i serveis en règim laboral es defineixen en el marc de la negociació col·lectiva. El personal funcionari s'estructura en escales i correspon al Consell de Govern la creació, la modificació, l'extinció i la refosa de les escales dins de cada grup, amb la determinació, en els dos darrers casos, de les possibles places que s'extingeixen.

Article 167

167.1  La selecció de personal d'administració i serveis es realitza mitjançant una convocatòria pública en què es garanteixen els principis constitucionals de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat. Els sistemes de selecció per al personal funcionari són el concurs, el concurs oposició i l'oposició; els sistemes de selecció per al personal laboral són els que s'estableixin en el conveni col·lectiu aplicable. El personal eventual, d'acord amb la normativa vigent, és nomenat lliurement pel rector o la rectora.

167.2  El rector o la rectora efectua la convocatòria, que almenys ha d'incloure els requisits dels i les aspirants, la composició del tribunal, les proves que cal superar i els mèrits que es valoraran. Si escau, la convocatòria pot preveure la realització de cursos selectius de formació i pràctiques.

167.3  Els tribunals de selecció de personal funcionari han d'estar formats per cinc membres, que són designats pel rector o la rectora i que han de ser de titulació acadèmica igual o superior a la de les places objecte de selecció. Actua de president o presidenta el o la gerent, o la persona que delegui.

Article 168

168.1  El sistema normal de provisió de llocs de treball de personal funcionari és el concurs de mèrits, amb una convocatòria pública prèvia en la qual ha de constar el barem de mèrits aplicables. Per a la provisió de determinants tipus de llocs que s'especifiquin a la relació de llocs de treball també poden fer-se concursos específics. La Gerència, prèvia negociació amb els òrgans de representació del personal d'administració i serveis, estableix els barems aplicables en els concursos.

168.2  La Gerència, prèvia negociació amb els òrgans de representació del personal d'administració i serveis, pot elaborar un sistema de permutes.

168.3  Es poden proveir per lliure designació les places que, pel seu caràcter directiu, per la responsabilitat assignada o per la naturalesa de les seves funcions, es determinin a la relació de llocs de treball.

168.4  D'acord amb la normativa aplicable i escoltats els òrgans de representació del personal d'administració i serveis, el rector o la rectora pot utilitzar altres figures jurídiques previstes en la legislació vigent per distribuir adequadament els efectius o per garantir el bon funcionament dels serveis.

168.5  La Universitat de Barcelona facilita la mobilitat del seu personal cap a altres universitats. Amb aquest objectiu, la Universitat formalitza convenis entre universitats que garanteixin el dret a la mobilitat sota el principi de reciprocitat.

Article 169

169.1  La Universitat de Barcelona ha de garantir el desenvolupament professional del personal d'administració i serveis, que n'inclou la promoció. Amb aquesta finalitat es programen activitats de formació i perfeccionament.

169.2  En el procés de promoció s'han de valorar preferentment els serveis prestats a la Universitat i s'han de tenir en compte els coneixements acreditats per a l'accés al cos i a l'escala d'origen. La promoció del personal laboral es fa d'acord amb la legislació laboral vigent i el conveni col·lectiu aplicable.

Article 170

La Gerència, escoltats els òrgans de representació del personal d'administració i serveis, elaborarà la normativa general de prestació de serveis per part del personal d'administració i serveis, que és aprovada pel Consell de Govern.


 

TÍTOL X. Del règim econòmic i financer

Capítol I. Del patrimoni

Article 171

171.1  Constitueix el patrimoni de la Universitat el conjunt dels seus béns, drets, accions i obligacions.

171.2  La Universitat assumeix la titularitat dels béns de domini públic que estiguin afectats pel compliment de les seves funcions, com també la dels béns que en el futur l'Estat o la Generalitat de Catalunya destinin a aquestes mateixes finalitats.

171.3  Els béns afectats pel compliment de les finalitats de la Universitat i els actes que es duguin a terme per al desenvolupament immediat d'aquestes finalitats, com també els seus rendiments, gaudeixen d'exempció tributària, sempre que els tributs i les exempcions recaiguin directament sobre la Universitat en concepte legal de contribuent. Així mateix, la Universitat gaudeix dels beneficis fiscals que la legislació atribueix a les fundacions.

171.4  La desafectació dels béns de domini públic la titularitat dels quals assumeix la Universitat de Barcelona implica que siguin considerats béns patrimonials de la Universitat.

171.5  Els òrgans de govern de la Universitat estan obligats a protegir i defensar el patrimoni de la Universitat, i estableixen la política de manteniment i adequació del patrimoni d'acord amb la disponibilitat pressupostària.

Article 172

172.1  L'administració, la desafectació i la disposició dels béns de domini públic i dels béns patrimonials s'han d'ajustar a la normativa general aplicable i, en particular, a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

172.2  L'exercici de les facultats patrimonials d'adquisició i disposició dels béns immobles i de desafectació dels béns de domini públic correspon al rector o la rectora, amb l'informe previ del o de la gerent i amb l'acord o la ratificació del Consell de Govern i l'aprovació del Consell Social, segons el que estableixin el Reglament del patrimoni de la Universitat de Barcelona i altres normes aplicables.

172.3  L'exercici de les facultats patrimonials d'adquisició i disposició de béns mobles correspon al rector o la rectora, amb l'informe previ del o de la gerent. El Consell Social fixa l'import de les operacions per sobre del qual es requereix el seu acord.

Article 173

173.1  La Universitat de Barcelona manté actualitzat l'inventari dels seus béns, drets i accions.

173.2  La Gerència habilita el sistema per mantenir actualitzat l'inventari i, sota la supervisió del rector o la rectora, realitza un balanç patrimonial anual.

173.3  El Reglament del patrimoni de la Universitat de Barcelona, aprovat pel Consell de Govern, ha d'establir els mecanismes per donar de baixa de l'inventari els aparells i béns inventariables obsolets tècnicament o funcionalment.

Article 174

El Consell de Govern, d'acord amb la legislació vigent, desenvolupa la normativa reguladora de patents, drets d'autor i altres conceptes similars en la seva aplicació als membres i als recursos de la Universitat.

Capítol II. Del pressupost

Article 175

175.1  La Universitat de Barcelona ha de disposar dels recursos suficients per desenvolupar les seves funcions. A aquest efecte, tots els òrgans de govern de la Universitat i, en particular, el Consell Social, el Consell de Govern i el rector o la rectora, han de promoure davant dels poders públics una política pressupostària adequada, que asseguri la possibilitat de compliment dels seus objectius com a servei públic.

175.2  El desenvolupament i l'execució del pressupost s'han d'ajustar a les normes i als procediments fixats per la Generalitat de Catalunya, que, en tot cas, ha de respectar la potestat d'autoorganització de la Universitat.

Article 176

176.1  La gestió econòmica i financera de la Universitat es regeix per un pressupost anual, públic, únic i equilibrat, que comprèn la totalitat d'ingressos i despeses previstos.

176.2  L'estat d'ingressos comprèn els conceptes següents:

a) les transferències per a la despesa corrent i de capital fixada anualment per la Generalitat de Catalunya,

b) altres transferències de l'Estat, de la Generalitat de Catalunya i d'altres entitats públiques o privades,

c) els ingressos procedents dels preus públics per serveis acadèmics i altres drets que legalment s'estableixin, així com les compensacions corresponents als imports de les exempcions i de les reduccions que legalment s'estableixin en matèria de preus públics i altres drets,

d) els ingressos procedents d'ensenyaments propis, cursos d'especialització, formació continuada i reciclatge, els preus dels quals són aprovats pel Consell Social a proposta del Consell de Govern,

e) les subvencions, els llegats i les donacions que atorguin a la Universitat entitats públiques o privades,

f) els rendiments provinents del seu patrimoni i de totes les altres activitats econòmiques dutes a terme a la Universitat, directament o a través de les fundacions i entitats que formen part del Grup Universitat de Barcelona,

g) els ingressos derivats dels contractes previstos en la normativa vigent, ja siguin els generats directament per la Universitat, ja siguin els que s'obtenen a través de les fundacions i entitats del Grup Universitat de Barcelona. El Consell de Govern determina el procediment d'autorització dels contractes i de destinació dels béns i recursos obtinguts amb aquests, així com la manera de compensar a la Universitat la despesa necessària per al desenvolupament dels treballs encarregats,

h) els ingressos derivats de les operacions de crèdit concertades per la Universitat que han de ser autoritzades per la Generalitat de Catalunya, i

i) els romanents de tresoreria i qualsevol altre ingrés.

176.3  L'estat de despeses es classifica separant les despeses corrents de les d'inversió. L'estat de despesa corrent s'ha d'acompanyar de la relació de llocs de treball de personal de totes les categories, en la qual cal especificar la totalitat de la despesa i si es tracta de personal acadèmic o d'administració i serveis.

176.4  Sens perjudici que l'estructura del pressupost s'ajusti a les normes aplicables, en el pressupost de despesa presentat s'han de diferenciar els costos de docència, de recerca i d'altres serveis. A més, als efectes interns de la Universitat, les despeses i la seva gestió s'han d'ordenar de manera que es prevegin almenys els conceptes següents:

a) despeses de personal acadèmic, d'administració i serveis i d'altres tipus,

b) despeses generals de funcionament,

c) despeses de conservació i manteniment,

d) despeses en obres generals i equipament,

e) despeses en infraestructura i activitats de suport a la docència i a la recerca; a aquest efecte, cal incorporar en aquest concepte la despesa en adquisició de fons bibliogràfics i en subscripció de publicacions periòdiques,

f) despeses en serveis assistencials,

g) despeses en beques i formació del personal, i

h) devolució de préstecs i pagament dels interessos corresponents.

176.5  En un document annex al pressupost de la Universitat ha de constar l'estimació d'ingressos i despeses de les fundacions i entitats que formen part del Grup Universitat de Barcelona, aprovada pels òrgans de govern respectius.

176.6  La Gerència elabora el projecte de pressupost anual seguint les directrius establertes pel Consell de Govern.

176.7  El rector o la rectora presenta el projecte de pressupost al Consell de Govern, amb l'informe previ de la Comissió Econòmica delegada. Aprovat pel Consell de Govern, el rector o la rectora el sotmet al Consell Social perquè n'obtingui l'aprovació definitiva.

Capítol III. De la gestió pressupostària i del control intern

Article 177

177.1  La Universitat de Barcelona comptabilitza les operacions d'ingrés i despesa d'acord amb els principis d'una comptabilitat pressupostària, patrimonial i analítica.

177.2  Correspon al rector o la rectora autoritzar les despeses i ordenar-ne el pagament. El rector o la rectora pot delegar aquesta facultat a les diferents autoritats acadèmiques i als responsables tècnics o les responsables tècniques que originin la distribució de competències regulada en aquest Estatut. En tots els casos, qualsevol autorització de despesa i qualsevol ordenació de pagament han d'estar precedides de la comptabilització corresponent.

177.3  Anualment i juntament amb el pressupost, s'elaboren i s'aproven les bases d'execució pressupostària de l'exercici. La Gerència ha d'efectuar un resum periòdic de l'estat d'execució del pressupost.

Article 178

Com a delegada del Consell de Govern, es constitueix la Comissió Econòmica, de la qual formen part el o la gerent, vuit representants del professorat, quatre estudiants i dos membres del personal d'administració i serveis, designats tots ells pel Consell de Govern. És presidida pel rector o la rectora, o per la persona que delegui. Assisteixen a les reunions, amb veu i sense vot, el o la responsable d'economia i finances de la Universitat i un funcionari o una funcionària que designi la Gerència, que exerceix les funcions de secretari o secretària de la Comissió.

Article 179

La Gerència i la Comissió Econòmica del Consell de Govern han de vetllar per la transparència i publicitat de totes les operacions d'ingrés i despesa, com també per l'adequada assignació dels fons pressupostaris, amb l'objectiu d'assolir la màxima eficàcia, eficiència i racionalització dels recursos disponibles.

Article 180

180.1  La gestió pressupostària i patrimonial s'ha de sotmetre a auditoria, la qual pot ser sol·licitada a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya o bé a serveis externs. El Consell Social vetlla perquè l'auditoria de la Universitat es faci conjuntament amb la de les fundacions i entitats que formen el Grup Universitat de Barcelona.

180.2  El rector o la rectora i el o la gerent presenten a la Comissió Econòmica la liquidació del pressupost, acompanyada del dictamen de l'auditoria. Quan la Comissió Econòmica ja n'ha estat informada, el rector o la rectora la presenta al Consell de Govern per a l'aprovació inicial, i posteriorment s'eleva al Consell Social perquè n'obtingui l'aprovació definitiva.

180.3  La liquidació i la resta de documents que constitueixen els comptes anuals són tramesos a la Generalitat de Catalunya per l'òrgan de govern i en el termini que aquesta estableixi reglamentàriament.

Capítol IV. De la contractació

Article 181

181.1  La Universitat de Barcelona té plena capacitat per contractar, d'acord amb la legislació vigent sobre contractació administrativa.

181.2  Correspon al rector o la rectora autoritzar i signar contractes en nom de la Universitat. El rector o la rectora pot delegar aquesta facultat.


 

TÍTOL XI. De la reforma de l'Estatut

Article 182

182.1  Poden prendre la iniciativa de reformar el present Estatut de la Universitat de Barcelona:

a) el rector o la rectora,

b) el Consell de Govern, i

c) una quarta part dels membres del Claustre Universitari.

182.2  La proposta de reforma s'ha d'acompanyar d'una memòria raonada i d'un text articulat, destinat a reemplaçar el que es tracta de modificar.

182.3  En tot cas, perquè la reforma tingui plens efectes, cal que el text articulat a què es refereix el punt anterior sigui aprovat per la majoria absoluta de membres del Claustre Universitari, reunit en sessió extraordinària. Aquesta aprovació ha de ser ratificada per la Generalitat de Catalunya.


 

Disposicions addicionals

Disposició addicional primera

En aplicació de l'article 15.3, la Facultat i l'ensenyament de Medicina organitzen les seves activitats als campus de Casanova i de Bellvitge amb el suport dels òrgans unipersonals i col·legiats que acordi el Consell de Govern a proposta de la Junta de Facultat.

Per a l'elecció de representants a la Junta de Facultat, s'estableixen dues circumscripcions electorals: Casanova i Bellvitge, i la representació ha de respectar la proporcionalitat respecte de les càrregues acadèmiques dels campus.

Disposició addicional segona

El Consell de Govern elaborarà una normativa que estableixi els àmbits d'activitat universitària als efectes del que disposen els articles 6.3, 46.3, 51.2, 61.1, 94.2, 96.2, 105.2 i 3, 106.1, 141.2 i 158.1. Inicialment s'estableixen els següents àmbits:

1. Ciències Humanes i Socials,

2. Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials,

3. Ciències Experimentals i Matemàtiques,

4. Ciències de la Salut, i

5. Ciències de l'Educació.

Disposició addicional tercera

El Consell de Govern elaborarà una normativa específica sobre la representació i l'adscripció a facultats i escoles universitàries dels departaments i ensenyaments vinculats a més d'un centre.

Disposició addicional quarta

Totes les entitats que actualment s'anomenen centres especials de recerca passen a anomenar-se centres de recerca si s'adeqüen a la normativa aprovada per la Universitat de Barcelona.

Disposició addicional cinquena

.1  Les escales de personal d'administració i serveis funcionari són les següents:

Grup A: amb el títol de llicenciat universitari o un d'equivalent:

Escala de tècnics d'administració.

Escala de facultatius d'arxius i biblioteques.

Escala de titulats superiors.

Escala de lletrats.

Escala d'economistes.

Grup B: amb el títol de diplomat universitari o un d'equivalent:

Escala de gestió.

Escala d'ajudants d'arxius i biblioteques.

Escala de tècnics de grau mitjà.

Grup C: amb el títol de batxillerat superior o un d'equivalent:

Escala d'administratius.

Escala d'auxiliars de biblioteca.

Escala de col·laboradors especialitzats.

Grup D: amb el títol de graduat escolar o un d'equivalent:

Escala d'auxiliars administratius.

Escala d'auxiliars de serveis.

Grup E: amb el certificat d'escolaritat o un d'equivalent:

Escala subalterna.

.2  Les escales d'administració general són les següents: tècnics d'administració, gestió, administratius, auxiliars administratius, auxiliars de serveis i subalterns.

.3  Les escales d'administració especial són les següents: facultatius d'arxius i biblioteques, titulats superiors, lletrats, economistes, ajudants d'arxius i biblioteques, tècnics de grau mitjà, auxiliars de biblioteques i col·laboradors especialitzats.


 

Disposicions transitòries

Disposició transitòria primera

.1  En el marc del que disposen els articles 22 i següents, les facultats, les escoles universitàries i els instituts que ho manifestin explícitament amb l'acord de les juntes respectives, poden constituir-se provisionalment en àrees acadèmiques l'endemà de la data d'entrada en vigor d'aquest Estatut. La resta de centres queden desvinculats de l'estructura de divisions preexistent.

.2  Abans del 31 de desembre de 2003, les estructures de govern i de gestió existents s'adaptaran al nou model organitzatiu.

Disposició transitòria segona

Sens perjudici de l'aplicabilitat del que disposen els articles 22, 23 i 24, ateses les característiques especials del campus de Bellvitge, on els centres i ensenyaments de Medicina, Odontologia, Infermeria i Podologia comparteixen edificis, serveis i altres instal·lacions, el Consell de Govern adoptarà les mesures necessàries per garantir una gestió coordinada del campus amb la participació dels diferents centres, ensenyaments, departaments, instituts i altres unitats o serveis, i la representació ordinària del campus davant de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Disposició transitòria tercera

D'acord amb el que estableix la disposició transitòria segona de la Llei orgànica d'universitats, el Claustre Universitari i el rector o la rectora continuaran fins al final del seu mandat, sens perjudici del que estableixi la normativa electoral d'estudiants.

Disposició transitòria quarta

Els degans i les deganes, els directors i les directores d'escola universitària, els directors i les directores de departament i els i les caps d'estudis continuaran exercint els seus càrrecs pel temps que els quedi de mandat segons la normativa anterior. En tot cas, caldrà aplicar l'article 81.3 del present Estatut.

Les juntes de facultat o d'escola universitària mantindran l'actual composició pel temps que els quedi de mandat segons la normativa anterior.

Disposició transitòria cinquena

En el termini de tres mesos a partir de l'entrada en vigor de l'Estatut es constituirà el Consell de Govern de la Universitat de Barcelona d'acord amb el que estableix l'article 61.

Disposició transitòria sisena

Abans del 31 de desembre de 2003 tindrà lloc l'elecció del síndic o la síndica de greuges d'acord amb el que estableix l'article 66.2.

Disposició transitòria setena

Abans del 31 de desembre de 2003 es constituiran els consells de departament de conformitat amb el que estableix l'article 30.

Disposició transitòria vuitena

Abans del 31 de desembre de 2003 s'hauran d'elegir tots els càrrecs unipersonals que s'hagin acollit a les normes de renovació de càrrecs durant el període d'elaboració de l'Estatut, aprovades per la Junta de Govern el 16 de juliol de 2002.

Disposició transitòria novena

Les persones que en entrar en vigor la Llei orgànica d'universitats tinguessin un contracte d'ajudant poden romandre en la mateixa situació fins a l'extinció del contracte i d'una eventual renovació, d'acord amb la legislació que els era aplicable. A partir d'aquest moment es poden vincular a la Universitat en alguna de les categories de personal contractat que preveu la Llei esmentada i de conformitat amb el que s'hi estableix, amb l'exclusió de la categoria d'ajudant. No obstant això, en el cas que tinguin el títol de doctorat, per contractar-los com a lectors o lectores no els serà aplicable el que disposa l'article 50 de la Llei orgànica d'universitats sobre la desvinculació de la Universitat contractant durant dos anys.

Disposició transitòria desena

Les persones que en entrar en vigor la Llei orgànica d'universitats tinguessin un contracte de professorat associat poden romandre en la mateixa situació, d'acord amb la legislació aplicable, fins al final del contracte. No obstant això, se'ls poden renovar els contractes esmentats d'acord amb la legislació que els era aplicable, sense que la permanència en aquesta situació es pugui prolongar més de quatre anys des de l'entrada en vigor de la Llei esmentada. A partir d'aquell moment només es podran contractar en els termes que preveu la legislació vigent. Malgrat això, en el cas que tinguessin el títol de doctorat, per poder-los contractar com a lectors o lectores no els seria aplicable el que disposa l'article 50 de la Llei orgànica d'universitats sobre la desvinculació de la Universitat contractant durant dos anys.

Disposició transitòria onzena

Per a l'adaptació del professorat associat doctor quart tipus que ja estava contractat en el moment d'entrar en vigor la Llei orgànica d'universitats i del professorat titular interí d'escola universitària que ja havia estat nomenat en el moment d'entrar en vigor la Llei d'universitats de Catalunya, i que dins del Programa d'estabilització del professorat de la Universitat de Barcelona va ser avaluat positivament per les comissions constituïdes a aquest efecte, el Consell de Govern acordarà una convocatòria extraordinària de concursos públics, en la qual s'hauran d'especificar per a cada plaça la categoria, el departament i el centre d'adscripció. Aquests concursos seran resolts per comissions de tres membres designats per la Comissió de Professorat del Consell de Govern. Presidirà aquestes comissions el vicerector o la vicerectora competent en matèria de professorat. El Consell de Govern establirà el procediment per a aquests concursos, escoltada la Comissió de Professorat, en el termini de tres mesos a comptar de l'entrada en vigor d'aquest Estatut. En aquests concursos es tindrà en compte, com a mèrit rellevant, l'avaluació positiva esmentada. Per a ser admès a la convocatòria extraordinària, el professorat haurà de complir els requisits legalment exigibles per a l'accés a la categoria corresponent.

Disposició transitòria dotzena

El personal contractat com a conseqüència del Programa Ramón y Cajal es considera personal investigador als efectes d'aquest Estatut. La Universitat de Barcelona afavorirà la participació d'aquest personal en les tasques docents, tal com preveu l'article 145 d'aquest Estatut.

Disposició transitòria tretzena

El que disposa l'article 47.1.c) de la Llei d'universitats de Catalunya sobre la desvinculació acadèmica de la universitat convocant durant dos anys no és aplicable:

a) a qui, en el moment d'entrar en vigor la Llei orgànica d'universitats, estava contractat com a ajudant,

b) a qui, en el moment d'entrar en vigor la Llei orgànica d'universitats, estava contractat com a professorat associat, i

c) als qui eren professors o professores dels cossos docents i investigadors en el moment d'entrar en vigor la Llei orgànica d'universitats.

Disposició transitòria catorzena

En el cas de constituir-se entitats que assumeixin funcions actualment encomanades a la Universitat, el personal de la Universitat de Barcelona afectat per aquesta mesura s'ha de continuar regint pel conveni col·lectiu vigent a la Universitat.

Disposició transitòria quinzena

Tots els òrgans de govern han d'adequar els seus reglaments al nou marc jurídic en el termini de nou mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquest Estatut.

Disposició transitòria setzena

La normativa vigent a la Universitat de Barcelona en el moment d'entrar en vigor el present Estatut continuarà sent aplicable en tot allò que no s'hi oposi fins que sigui modificada pels òrgans corresponents. En cas de dubte o llacuna, qualsevol interpretació correspon a la Comissió de Reglament.


 

Disposició final

El present Estatut entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC.

  • Síguenos:
  • botón para acceder al facebook de la universitat de barcelona
  • botón para acceder al twitter de la universitat de barcelona
  • Botón para acceder al Instagram de la Universitat de Barcelona
  • Botón para acceder al Linkedin de la Universitat de Barcelona
  • botón para acceder al youtube de la universitat de barcelona
  • Botón para acceder al Google+ de la Universitat de Barcelona
  • ??? peu.flickr.alt ???
Miembro de la Reconocimiento internacional de la excelencia HR Excellence in Research logo del leru - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona