Legalització de documents acadèmics expedits per la Universitat de Barcelona

Versió per imprimir

 

ATESES LES CIRCUMSTÀNCIES EXCEPCIONALS, AQUEST TRÀMIT POT NO ESTAR ACTIU

Els documents acadèmics expedits per la Universitat de Barcelona que hagin de ser legalitzats per sortir efectes en altres països segueixen una via diferent de legalització segons el tipus de document:

 

I.- Legalització de documents per via diplomàtica

a) Tipus de documents que es legalitzen per aquesta via

 

 • Certificats acadèmics oficials d’estudis oficials (llicenciatures, diplomatures, enginyeries, graus, màsters oficials o doctorats)
 • Títols universitaris de caràcter oficial expedits pel Rector de la UB dels esmentats estudis homologats
 • Certificats substitutoris dels esmentats títols
 • Certificats d’Aptitud Pedagògica (CAP)
 • Diploma d'Estudis Avançats (DEA)
 • Certificat de suficiència investigadora
 • Altres certificacions relatives a estudis oficials amb validesa a tot el territori nacional

Consulta els requisits de presentació dels documents

 

b) Procediment de legalització

 

Cal distingir dos procediments diferents per a la legalització de documents per via diplomàtica segons el país de destí del document estigui o no adherit al Conveni de l’Haia:

 

  CONVENI DE L'HAIA   NO CONVENI DE L'HAIA
1r.

Ministeri d'Educació

Delegació del Govern en Catalunya
Alta Inspecció d'Educació
c/ Bergara, 12, 5è
08071 Barcelona
Tel. 93 520 96 03

veure mapa

És necessari sol·licitar cita prèvia

1r

Ministeri d'Educació

Delegació del Govern en Catalunya
Alta Inspecció d'Educació
c/ Bergara, 12, 5è
08071 Barcelona
Tel. 93 520 96 03

veure mapa

2n

Ministeri de Justícia (en qualsevol d'aquests departaments )

2n

Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació
Secció de legalitzacions
c/ Pechuán, 1
28002 Madrid
Tel. 91 379 16 55

És necessari sol·licitar cita prèvia

a) Gerència Territorial de Justícia
Admnistració i Registre General
c/ Caballero 52-56
08014 Barcelona
Tel: 93 349 41 80

veure mapa

b) Tribunal superior de Justícia

Av. Lluís Companys, 14-16

Telèfon: 930486 67 83

veure mapa

    3r Representació diplomàtica o consular a Espanya del país on ha de sortir efecte el document

més informacióMés informació: Ministeri d'Educació

 

II.- Legalització de documents per via notarial

a) Tipus de documents que es legalitzen per aquesta via

 

 • Certificat de Proves d'accés a la Universitat (PAU)
 • Certificacions adjuntant programes assignatures relatives a estudis oficials de la Universitat de Barcelona
 • Diplomes i certificats de títols propis de la Universitat de Barcelona (postgraus, màsters, extensions universitàries i títols propies de pregrau) *
 • Certificacions acadèmiques dels esmentats títols propis de la Universitat de Barcelona
 • Certificacions de l'Escola d'Idiomes Moderns
 • Altres certificacions relatives a estudis propis de la Universitat de Barcelona

Consulta els requisits de presentació dels documents

 

b) Procediment de legalització

 

Cal distingir dos procediments diferents per a la legalització de documents per via notarial segons el país de destí del document estigui o no adherit al Conveni de l’Haia:

 

  CONVENI DE L'HAIA   NO CONVENI DE L'HAIA
1r.

Notaria Valencia 279
c/ Valencia, 279, àtic
08009 Barcelona
Tel. 93 487 09 12

veure mapa

 

1r

Notaria Valencia 279*
c/ Valencia, 279, àtic
08009 Barcelona
Tel. 93 487 09 12

veure mapa

 

2n

Col·legi de Notaris
c/ del Notariat, 4
08001 Barcelona
Tel. 93 317 48 00/ 93 317 44 78

veure mapa

2n

Col.legi de Notaris
c/ del Notariat, 4
08001 Barcelona
Tel. 93 317 48 00/ 93 317 44 78

veure mapa

    3r

Ministeri de Justícia
Secció Legalitzacions
Pza. de Jacinto Benavente, núm. 3
28012 Madrid
Tel. 91 390 20 16

Informació: 902 007 214
    4t

Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació
Secció de legalitzacions
c/ Pechuán, 1
28002 Madrid
Tel. 91 379 16 55

És necessari sol·licitar cita previa
    Representació diplomàtica o consular a Espanya del país on ha de sortir efecte el document.

* En el cas de títols expedits per més d'una universitat, cal adreçar-se a les notaries on estiguin recollides les signatures dels càrrecs acadèmics de cadascuna de les universitats que figurin en el títol.

 

III.- Requisits de presentació dels documents

Els documents a legalitzar han de complir els següents requisits:

 

 • Han de ser sempre originals i, en el cas de legalització per via diplomàtica, han d’estar redactats, al menys, en castellà.
 • Han d’anar sempre amb signatura manuscrita i amb indicació del càrrec i el nom complet. No es poden reconèixer signatures signades per Ordre, Absència o Autorització.
 • En el cas de legalització dels programes de les assignatures cursades, aquests han d'anar acompanyats d'un certificat emès pel centre que doni fe que els programes que s'acompanyen han estat cursats per l'interessat. Totes les pàgines hauran d'anar numerades i segellades per la Universitat de Barcelona
 • Ha  d’estar signats pel Rector o per un Vicerector de la UB. Aquells documents que  no estiguin signats pel Rector o per un Vicerector i , cal que estiguin signats o conformats per un càrrec acadèmic del centre corresponent i han de complir un tràmit previ de reconeixement de la signatura per part del Vicerector competent.
 • Els diplomes de títols propis de la Universitat de Barcelona (postgraus, màsters, i extensions universitàries), donat que la signatura del Rector és digitalitzada, també han de complir el tràmit previ de reconeixement de la signatura.

Aquest reconeixement es sol·licitarà per l’interessat a l' Oficina d'Afers Generals i Accés i cal sol·licitar citra prèvia.

 

Sol·licitar cita prèvia

ATESES LES CIRCUMSTÀNCIES EXCEPCIONALS, AQUEST TRÀMIT POT NO ESTAR ACTIU

   

  Gestió Acadèmica – Afers Generals i Accés
  Pavelló Rosa , Recinte de la Maternitat
  Trav. De les Corts, 131-159
  08028 Barcelona
  e-mail: ga.afersgenerals@ub.edu

  veure mapa

   

  Horari d’atenció:
  Matins: de dilluns a divendres de 9'30 a 13’30 hores
  Tardes: Dimecres de 15’30 a 17’30 hores (excepte període de Nadal i Setmana Santa i els mesos de juny, juliol i fins el 12 de setembre)
  El mes d'agost està tancat

   

   

Vies de legalització

Contacte

excel HUBc BKC