El model demogràfic 

Una població estable seria aquella que es manté en equilibri, és a dir, que el nombre d’incorporacions és igual al de pèrdues d’individus de la població.

Un exemple seria una població amb 50 parelles (100 individus reproductors), en la que cada any morissin 10 adults, es produïssin 50 joves (un poll criat amb èxit per parella), dels quals només en sobrevisquessin 10 que posteriorment s’incorporarien de nou a la població (els 40 restants haurien mort al llarg dels 3 anys d’estada a les àrees de dispersió).

       10 adults morts

Mortalitat adulta = ----------------------- x 100 = 10%

       100 individus població

 

 50 polls

Productivitat =  ---------------------- = 1 poll / parella

50 parelles

 

     40 joves morts

Mort.preadulta = ------------------------ x 100 = 80%

     50 joves envolats

 

De tota manera, cal considerar que a la realitat les poblacions no són estructures tancades i independents. Existeixen intercanvis d’individus entre elles, de manera que la seva evolució també està condicionada per les incorporacions o per la marxa d’individus a d’altres poblacions veïnes.  A partir de dades recollides de diferents poblacions de la península ibèrica i sud de França, s’ha pogut crear un model matemàtic que permet predir com evolucionarà la demografia d’una població en funció de la seva productivitat, mortalitat adulta i mortalitat preadulta.  

El model indica que la mortalitat adulta té una sensibilitat 4 vegades superior a la mortalitat preadulta i 10 vegades superior a la productivitat.

Per tant, si es vol aconseguir que una població es mantingui estable, és 10 vegades més efectiu prendre mesures per intentar reduir la mortalitat adulta que potenciar un augment de la productivitat.

Tornar a "Aspectes demogràfics"