Nivells i equivalències

Tant si vols aprendre una llengua com fer una prova d’acreditació, et serà de molta utilitat conèixer els nivells del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) i les seves equivalències.

En aquest apartat et presentem una breu descripció de cada nivell del MECR. També pots consultar la traducció i l’adaptació al català de tot el document original que ofereix el web de la Generalitat de Catalunya

 

El Marc europeu comú de referència per a les llengües

El MECR s’estructura en 6 nivells, que van des de l’A1 al C2.

 

Per definir el domini d’una llengua, el MECR estableix la següent descripció genèrica de cada nivell:

Nivell Descripció
Usuari bàsic
A1
Pot comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars i frases molt senzilles encaminades a satisfer les primeres necessitats. Pot presentar-se i presentar una tercera persona i pot formular i respondre preguntes sobre detalls personals com ara on viu, la gent que coneix i les coses que té. Pot interactuar d’una manera senzilla a condició que l’altra persona parli a poc a poc i amb claredat i que estigui disposada a ajudar.
Usuari bàsic
A2
Pot comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes d’importància immediata (per exemple, informacions personals bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local, ocupació). Pot comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixin un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes familiars i habituals. Pot descriure, de manera senzilla, aspectes de la seva experiència o bagatge personal, aspectes de l’entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates.
Usuari independent
B1
Pot comprendre les idees principals d’una informació clara sobre temes relatius a la feina, a l’escola, a l’oci, etc. Pot fer front a la major part de situacions lingüístiques que poden aparèixer quan es viatja en una zona on es parla la llengua objecte d’aprenentatge. Pot produir un discurs senzill i coherent sobre temes que li són familiars o d’interès personal. Pot descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions, i donar raons i explicacions de les opinions i projectes de manera breu.
Usuari independent
B2
Pot comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes tant concrets com abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l’especialització professional. Pot expressar-se amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que fa possible la interacció habitual amb parlants nadius sense que comporti tensió per a cap dels interlocutors. Pot produir textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes i expressar un punt de vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions.
Usuari experimentat
C1
Pot comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i en reconeix el sentit implícit. Pot expressar- se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar d’una manera gaire evident paraules o expressions. Pot utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals. Pot produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i demostra un ús controlat d’estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió.
Usuari experimentat
C2
Pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta. Pot resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d’una manera coherent. Pot expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

Si vols aprofundir-hi més, el MECR amplia aquesta descripció per a cada habilitat: comprensió oral i lectora, interacció i expressió oral, expressió escrita.

 

Equivalències del Marc europeu comú de referència

Si tens un certificat i en vols conèixer l'equivalència amb els nivells del MECR, et recomanem que consultis la taula que recull les certificacions reconegudes oficialment per la Generalitat de Catalunya per als programes de mobilitat europea.