Blog

[NOU] Període de preinscripció al Màster Estudis Avançats en Història de l’Art

Per aquells estudiants en procés de graduació del grau en Història de l'Art, s'obre un nou període de preinscripció al Màster Oficial Estudis Avançats en Història de l'Art del 1 al 20 de juliol.

Aquesta titulació s'adreça als graduats en Història de l'Art o en àmbits afins que volen aprofundir en els mecanismes de recerca per elaborar una tesi doctoral o bé aplicar els coneixements a la difusió i el mercat artístic.

El màster d'Estudis Avançats en Història de l'Art s'estructura d'acord amb dues especialitats:

-Una especialitat està destinada especificar coneixements sobre la historiografia i la metodologia que requereix la rigorosa elaboració de recerques en història de l'art.

-L'altra especialitat està destinada a explicitar i experimentar en activitats vinculades al col·leccionisme artístic (museus, fundacions, centres i mecenatge privat), el mercat de l'art (fires, galeries, antiquaris, subhastes...) i la difusió de l'art (educació, edició, crítica i mitjans de comunicació).

Objectius

-Reconèixer de manera crítica els processos diacrònics i sincrònics en els diferents àmbits de la història de l'art, identificant les opcions metodològiques en l'aproximació científica al fet artístic en les diferents contingències històriques, a fi de dissenyar models cognitius aplicables.

-Aprendre a identificar i argumentar les relacions del pensament en l'art (teoria, crítica i pensament estètic) amb els processos de producció artística al llarg de la història.

-Reconèixer l'evolució de les problemàtiques relatives al patrimoni artístic en les seves diverses manifestacions (patrimoni monumental, col·leccionisme, museografia, mercat, comissariat i turisme artístics) a fi de comparar i discriminar els canvis històrics qualitatius.

-Classificar i avaluar les tècniques i estratègies de producció en les editorials o les seves seccions especialitzades en història de l'art, per fer que siguin capaces de gestionar la globalitat dels processos i les seves fases.

-Valorar la complexitat del present multicultural i globalitzat en l'art actual.

-Identificar les noves propostes artístiques de gènere i les simbiosis i imbricacions en el conjunt de les arts (arts plàstiques i escèniques, cinema i món audiovisual) en funció de l'anàlisi crítica de les seves imbricacions.

Per a més informació, podeu consultar el web:
https://www.ub.edu/…/master_univer…/fitxa/E/M1802/index.html

o bé dirigir-vos al correu masterart@ub.edu