Recerca

Les tasques del Departament no només s’orienten a la docència sinó també a la investigació. Actualment compta amb diversos grups de recerca consolidats i també amb diversos projectes de recerca finançats dins i fora dels grups (veure llistats a continuació), a més de la recerca més individualitzada d’algunes persones. Aquesta recerca s’orienta a la millora constant de la docència, a l’avenç universal dels d’estudis universals de la teoria i la història de l’art universals en totes les seves accepcions. S’orienta també, i és un objectiu fonamental, a participar amb els agents socials i culturals en la preservació, estudi, difusió i respecte pel patrimoni històrico – artístic i cultural.


ACAF/ART- GEAM

ACAF/ART- GEAM es planteja la projecció i difusió del patrimoni visual de les regions mediterrànies i, particularment, de Catalunya, en el moment de la gènesi de l’Europa moderna. Un patrimoni històrico-artístic (transformacions urbanes, monuments, escultura monumental, pintura i ceràmica murals, art moble, creadors, rutes i cercles artístics, etc.) que constitueix no només memòria del passat, sinó element fonamental de la configuració del present, un patrimoni que s’ha anat forjant i transformant al llarg de segles, i que es pot considerar expressió d’una identitat, d’una determinada manera de concebre i expressar la realitat.   http://www.acafart.org/

EMAC Romànic i Gòtic

EMAC romànic i gòtic és un Grup de recerca consolidat del Departament d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona que es dedica a la investigació de l’art medieval, prenent com a fil conductor la identificació i estudi de l’art català conservat fora de Catalunya. Una de les seves principals finalitats és la creació d’un catàleg el més exhaustiu possible de les obres catalanes conservades arreu del món i la seva publicació en diversos suports i medis. Aquest catàleg ha de permetre, entre d’altres coses, la creació d’un Museu Virtual, per tal de reconstruir una completa visió de la història de l’art català afegint a les peces visibles encara a Catalunya aquelles que han estat desplaçades a llocs llunyans per raons múltiples (venda, espoli...).

http://www.ub.edu/emac

ARS PICTA

Ars Picta nace como grupo de investigación en 1996, bajo la dirección de Milagros Guardia, y en 2005 obtiene el reconocimiento como grupo de investigación consolidado por parte de la Generalitat de Catalunya. Recientemente ha pasado a formar parte del Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM) de la Universitat de Barcelona. Su ámbito de actuación queda definido por su nombre, acrónimo de Anàlisi i Recerques Sobre Pintura i IConografia Tardoantiga i Altmedieval. Actualmente, y partir de las reflexiones surgidas en los últimos proyectos, está trabajando en la definición de una nueva aproximación metodológica concerniente al estudio del conjunto arquitectura-decoración-mobiliario que pretende renovar el panorama de los estudios sobre el arte románico. Con este fin se está desarrollando una herramienta dirigida tanto a la investigación como a la divulgación, el Centro Documental Virtual del Románico de Catalunya, en que se recojan los materiales para la investigación de les conjuntos románicos catalanes y sus resultados.

http://www.arspicta.net/

GRACMON Grup de Recerca en Història de l'Art i del Disseny Contemporanis

El GRACMON, Grup de Recerca en Història de l’Art i del Disseny Contemporanis, és un grup d’investigació consolidat que s’ha convertit en un referent per a l’estudi del Modernisme, el Noucentisme i el Disseny a Catalunya.

Encara que originàriament –tal com indica l’acrònim que ha conservat– es va dedicar a les manifestacions artístiques de l’època del Modernisme i del Noucentisme, en els darrers anys ha incorporat noves línies de recerca, d’àmbits rellevants del panorama cultural contemporani: la història del disseny a Catalunya i els estudis culturals sobre les arts i la ciutat de Barcelona.

Amb més de 20 anys d’activitat, GRACMON integra investigadors dels departaments d’Història de l’Art i Disseny i Imatge, i compta amb un bon nombre de publicacions, projectes de recerca aplicada, esdeveniments organitzats i exposicions.

El grup, a banda de fer recerca, s’ha centrat en projectes de divulgació  i transferència de coneixement. En els darrers anys, ha aprofundit en les possibilitats de l’e-research aplicat a les Humanitats.

http://www.ub.edu/gracmon

Art, Arquitectura i Societat Digital

Art, Arquitectura i Societat Digital (AASD) és un grup de recerca que va sorgir el 1999, vinculat al Departament d’Història de l’Art de la UB, els objectius del qual giren al voltant de l’estudi de diferents disciplines artístiques i arquitectòniques en relació amb les Tecnologies de la Comunicació i la Informació (TIC), la Cultura Digital i la Tecnociència. L’objectiu del grup és investigar la naturalesa d’aquestes tecnologies tant en la seva relació amb les practiques artístiques i arquitectòniques com en la seva complexa relació amb el teixit social. A més, amb una forta vocació interdisciplinària, pretén delimitar nous àmbits específics de recerca i crear nous materials metodològics i didàctics per facilitar la comprensió de panorama cultural de les noves tecnologies, a més de realitzar Jornades Internacionals de recerca organitzades bianualment i que ja compten amb cinc edicions.

https://artyarqdigital.wordpress.com/

Tresors, Marxants i Col·leccions: el diàleg artístic entre Espanya i Amèrica, 1850-1950

TMC «Tresors, marxants, col·leccions. El diàleg artístic entre Espanya i Amèrica (1850-1950)» és un "Grup de Recerca" (SGR-317) finançat per la Generalitat de Catalunya, vinculat al Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona, que està integrat per membres de diverses universitats d’àmbit internacional: Universitat Rovira i Virgili (Tarragona), Universitat de València, Universitat Complutense (Madrid), Institute of Fine Arts (Universitat de Nova York), Universitat Johns Hopkins (Baltimore), Universitat de París (Sorbona-Panteó IV), Universitat de Gènova; així com membres d’altres reconegudes institucions d’arreu. L’objectiu central d’aquest projecte és promoure la recerca, la innovació i la transferència de coneixements entorn del món del col·leccionisme artístic entre Espanya i els Estats Units durant el període 1850-1950, època daurada del col·leccionisme americà.

http://www.treasurescollecting.com

Art, Globalizació, Interculturalitat (AGI/ART)

El grupo de investigación Art, Globalizació, Interculturalitat (AGI/ART) se propone crear un marco de actuación que genere dispositivos teóricos, historiográficos y críticos que permitan contextualizar a las prácticas artísticas contemporáneas generadas en el proceso de “globalización” al que está sometida la sociedad actual y semánticamente estructuradas en torno a los valores de identidad, multiculturalidad, localidad e interculturalidad. http://artglobalizationinterculturality.com/es/

Música, tecnologia i pensament en els segles XIX i XX

El grup de recerca I+D Música, tecnologia i pensament en els segles XIX i XX reuneix un grup d’investigadors de set universitats espanyoles amb el propòsit de preparar, exposar i debatre llurs recerques sobre la influència de la tecnologia en la creació, interpretació i recepció de la música en els segles XIX i XX, considerant que en el període que parteix de la Revolució Industrial la música ha sofert transformacions tècniques que han variat radicalment la naturalesa de la música i la seva difusió en la societat contemporània. En aquest període la música ha passat a ser una de les indústries més poderoses així com una de les activitats més habituals de la població. L’existència de transformacions en l’àmbit dels instruments, amb l’aparició de la electrònica, la difusió i popularització de la discografia i els enginys digitals actuals i la difusió de festivals i concerts han fet possible que el món del so estigui present de manera continuada en la quotidianitat. A part de la recerca individual o en grup, el grup organitza sessions de treball col·lectives a les quals estan convidats a més dels membres de l’equip, professors convidats i els professors i alumnes interessats.

Anterior

Anterior

ACPA Arquitectura i Ciutat. Programes artístics, 1714-1808. Relacions i influències en l'àmbit mediterràni neo

L'experiència adquirida pels membres d'aquest equip de recerca en anteriors projectes ha posat de manifest la necessitat d'impulsar un estudi basat en la recuperació, anàlisi i catalogació de palaus i habitatges de la noblesa, burgesia emergent i jerarquies eclesiàstiques i institucionals de la Barcelona del segle XVIII. Aquests edificis conformen una aportació patrimonial de gran interès a causa de la peculiaritat decorativa dels seus programes artístics i a les característiques pròpies de l'arquitectura obliqua, escassa en els exemples del barroc meridional, encara que existent i poc estudiada en l'àmbit català. Aquest projecte pretén oferir un avanç substancial en el coneixement científic d'un patrimoni que no ha estat prou valorat en les seves especificitats històriques, artístiques i culturals i que, en alguns casos, es troba permanentment en risc. Sotmès a destruccions, modificacions i restauracions poc sensibles, aquests conjunts han estat els principals damnificats pel desconeixement generalitzat de les seves característiques i aportacions, indispensables per comprendre l'art i la societat de la Barcelona del moment.   El nostre principal objectiu se centra en inventariar, documentar, analitzar i divulgar aquest valuós patrimoni per tal d'oferir les eines necessàries per al seu coneixement i adequada restauració, conservació i gestió. També, i de manera primordial, pretenem recuperar la memòria del Set-cents barceloní, aprofundint en l'estudi de la seva evolució històrica artística i de la seva relació amb altres zones mediterrànies, especialment amb el Regne de les Dues Sicilies i Roma, nucli de l'eclosió del barroc.   http://www.grup-acpa.cat/

MAGNA ARS. Arquitectura Gótica en la Corona de Aragón: la concepción del espacio y su ornato

El projecte se centra en l’arquitectura gòtica a la Corona d’Aragó, durant els brillants segles XIV-XV. Des de començament del s. XX, la historiografia s’ha interessat pel tema, encara que de manera parcial i desigual; és per això que considerem oportú endegar una línia de recerca que, partint de la riquesa documental dels nostres arxius, prengui també en consideració l’anàlisi arquitectònica des de perspectives variades i alhora complementàries: tipologies, tècniques, formes, iconografies, sense descurar els promotors i els artífexs que varen dur a terme els projectes.

Els objectius prioritaris són: 1. Consultar la documentació encara inèdita relativa a las grans fàbriques gòtiques. 2. Analitzar els trets que atorguen més originalitat a l’arquitectura gòtica de la Corona d’Aragó. 3. Estudiar el rol de determinats promotors en l’impuls de les obres, no sols garantint llur finançament, sinó proposant models i condicionant-ne el resultat final. 4. Valorar les trajectòries dels principals mestres i sospesar la importància de les seves aportacions. 5. Afrontar el debat tipològic, estructural i tècnic, latents en les consultes (reconeixements o visures) realitzades pels mestres amb més competència tècnica. 6. Investigar els programes decoratius (tant monumentals com de caràcter moble) a la llum de la seva ubicació específica en un determinat marc arquitectònic.

Projecte HAR2013-46400-P

Aquest projecte està adscrit al Grup de Recerca Consolidat MAHPA. Grup de Recerca en Estudis Medievals d’Art, Història, Paleografia i Arqueologia.

Durada: 2014-2017

Facebook del grup

Art, Arquitectura i Societat Digital: Innovacions Tecnològiques i Impacte Social

El 2011 el grup Art, Arquitectura i Societat Digital (AASD) comença un nou projecte de recerca finançat pel Ministerio de Ciencia i Innovación en col·laboració amb el seu grup filial “Arquitectures Genètiques” (ESARQ-UIC). El projecte “Art, Arquitectura i Societat Digital: Innovacions Tecnològiques i Impacte Social”, HAR2011-30347, (planteja – des d'una perspectiva transversal i multidisciplinària que uneix visions antropològiques, socials, tecnocientífiques i estètiques – una aproximació a la naturalesa de l’impacte social de les noves tecnologies genètiques, biològiques i digitals.

HAR2011-30347

http://www.artyarqdigital.com/

Cartografia Crítica del Arte y la Visualidad en la era Global: Metodologías, Conceptos y Enfoques Analíticos. II Parte

El Grupo de Investigación ARTE, GLOBALIZACION, INTERCULTURAL (AGI) inscrito en el proyecto CARTOGRAFIA CRITICA DEL ARTE Y LA VISUALIDAD EN LA ERA DE LO GLOBAL (HAR2010-17403) se plantea el estudio de la visualidad, de las prácticas artísticas contemporáneas y de los conflictos interculturales desde una perspectiva global; es decir, desde las mutaciones que supuso el proceso de la globalización cultural en el periodo que se conoce como la modernidad tardía. Este enfoque requiere de una verdadera reformulación académica que permita un mayor dinamismo interdisciplinario. El Grupo de Investigación AGI persigue el objetivo de establecer una metodología adecuada y unos criterios sostenibles para el estudio de los conflictos experimentados por las culturas visuales en la era global. Los objetivos científicos del AGI consisten por lo tanto en estudiar sistemáticamente estos fenómenos y contradicciones inherentes a los procesos de globalización de la cultura en el terreno de las prácticas artísticas.

http://artglobalizationinterculturality.com/es/

Projecte ACAF/ART 3: Anàlisi crític i fonts de les cartografies de l'entorn visual i monumental de l'àrea mediterrània en l'Època Moderna

El Projecte d'Investigació ACAF/ART 3 es proposa constituir i desenvolupar críticament una Cartografia crítica i analítica rendible per a historiadors de l'art, historiadors, sociòlegs, geògrafs culturals, antropòlegs i altres col•lectius d'investigació que centrin el seu interès en l'art i les produccions visuals, arquitectòniques, urbanístiques i monumentals generades en l'àmbit Mediterrani en època moderna. Una Cartografia que resulti útil socialment per ordenar, conservar i difondre la memòria visual i material d'un període històric en el seu assentament local i global.

http://www.acafart.org/

Projecte Art hispànic fora d’Espanya: exposicions universals, col·leccionisme i diplomàcia, 1850-1950

El Projecte de Recerca “Art hispànic fora d’Espanya: exposicions universals, col·leccionisme i diplomacia, 1850- 1950”, contribueix al coneixement de l’art hispànic fora d’Espanya, focalitzant la seva atenció en una triple direcció. En primer lloc, analitza la presència de l’art hispànic en les Exposicions Universals. Així mateix, posa en relleu la influència que van exercir les mostres d’aquest art sobre algunes de les col·leccions més importants de l’època (Wallace Collection, Hispanic Society of America, Frick Collection, entre d’altres). Finalment, s’investiga el rol desenvolupat per ambaixadors i cònsols espanyols en els esdeveniments internacionals, així com la seva particular incidència en el món del col·leccionisme.

GREGA Grup de Recerca en Estètica General i Antropològica

GREGA (Grup de Recerca en Estètica General i Antropològica) es la tercera época de un equipo para la investigación ESTÉTICA que comienza en 1994 con un proyecto subvencionado por el Ministerio de Educación y Cultura.

El trabajo se prolonga más allá de 2001 con la celebración de diversos coloquios nacionales e internacionales y varias publicaciones, como Esthétiques de la nature, un libro integrado por estudios de especialistas de la Universitat de Barcelona, la Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, y otras instituciones francesas afines.

Tras una interrupción que supone una corrección de rumbo así como una reorganización interna, el equipo, integrado ahora por miembros del departamento de Historia del Arte de la Universitat de Barcelona y de l'Institut del Teatre, reanuda su labor en 2011 para dedicarse al estudio de la subjetividad y a la extensa variedad de sus manifestaciones entre las cuales se encuentra el Arte —de ayer o de hoy— como su muestra más fiel y valiosa.

Su actual proyecto (GREGA/1), subvencionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, lleva por título: «TRASFONDO ANTROPOLÓGICO, CRÍTICA POLÍTICO-SOCIAL Y OBJETIVOS IDEOLÓGICOS EN EL ACCIONISMO PARA-TEATRAL CONTEMPORÁNEO. SU AUGE EN CHINA FRENTE A SUS HOMÓLOGOS EN EUROPA Y AMÉRICA».

Enllaç:  https://sites.google.com/site/esteticafilosofia/grega-1

Modernidad(es) descentralizada(s): arte, política y contracultura en el eje trasatlántico durante la Guerra Fría (MoDe(s)

HAR2014-53834-P

MoDe(s) tiene dos ejes principales de estudio. En primer lugar, el análisis de los procesos de conformación de las narraciones sobre la modernidad, a partir tanto de las prácticas artísticas como de los discursos estéticos y críticos, sin descuidar el papel que las instituciones y las exposiciones jugaron en la creación de modelos de modernidad en los diferentes contextos del eje trasatlántico durante la Guerra Fría. En segundo lugar, el estudio de la influencia y rol de estas configuraciones en el paso de la modernidad a la postmodernidad y su vigencia en el mundo globalizado. MoDe(s) es un proyecto I+D+i del Ministerio de Economía y Competitividad.

Para más información véase http://modernidadesdescentralizadas.com/

Anterior