Altres ensenyaments (I)

A banda dels estudis universitaris que s'impartien a les cinc facultats que s'han mostrat fins aquí, cal parlar dels altres ensenyaments que contemplava el sistema educatiu vigent a l'època de 1920, la Llei d'Instrucció Pública de 1857 anomenada "llei Moiano", sota l'epígraf "Ensenyament superior i professional".

En el cas de la Universitat de Barcelona, en aquest grup s'hi trobaven els centres següents:

L'Anuari quinquennal 1916-1917 a 1920-1921 registra també qui eren els directors, els professors i el nombre d'alumnes matriculats de totes aquestes escoles.
           
           
       


Documentació que hi ha a l'Arxiu Històric

   
Les escoles superiors i professionals que formaven part del Districte Universitari de Barcelona depenien jeràrquicament de la Universitat de Barcelona i havien d'informar al rector sobre els seus afers administratius i acadèmics, com ara l'organització del curs amb els quadres horaris de distribució de les classes o la composició dels tribunals en els exàmens.
El rector era també el seu interlocutor amb el ministeri d'Instrucció Pública, i tot això queda reflectit a les imatges seleccionades, que corresponen a alguns exemples de la documentació conservada a l'Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona d'aquestes escoles dels cursos 1919-1920 i 1920-1921.
       


Altres ensenyaments (i II)
Fonts consultades i més informació:

• Anuario de la Universidad de Barcelona: quinquenio de 1916-17 a 1920-21 /  A: Dipòsit Digital UB

• Registre d'autoritats del fons documental de la Universitat de Barcelona /  A: UBDOC (aplicació de Gestió Documental i Arxiu UB)

• "La Universitat de Barcelona. Història dels ensenyaments (1450-2010)". J. M. Fullola Pericot, F. Gracia Alonso i J. Casassas i Ymbert (coords.) Universitat de Barcelona, 2012/  Fitxa a: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona

• La ley Moyano /  A: Text de la Ley de Instrucción Pública 1857


📧 expos.ah@ub.edu   Bústia per a l'enviament de comentaris, suggeriments, troballes i consultes sobre l'exposició


CC BY-SA 2021 Gestió Documental i Arxiu - Universitat de Barcelona

Aquesta exposició ha estat elaborada íntegrament per l'equip de Gestió Documental i Arxiu de la Universitat de Barcelona, a partir de la documentació del seu fons i a l'empar de la legislació de protecció de dades personals.