AJUTS PER CONTRACTES PREDOCTORALS PER LA FORMACIÓ DE DOCTORS (FPI)

Aquests ajuts tenen per finalitat la formació de doctors mitjaçant el finançament de contractes laborals, sota la modalitat de contracte predoctoral, amb l'objectiu que els investigadors realitzin simultàniament: tasques de recerca en projecte finançat concedit per l'AEI a la Universitat de Barcelona, i les activitats integrants del programa del doctorat conduents a l'obtenció del títol universitari oficial de doctorat. Així mateix, el contracte tindrà per objecte l'orientació postdoctoral en un període màxim de 12 mesos.

NATURALESA I DURADA:

Els ajuts es desenvolupen en forma de contracte laboral sota la modalitat de contracte predoctoral amb dedicació a temps complert.

La durada màxima del contracte predoctoral serà de quatre anys.

El gaudiment d’aquest ajut és incompatible amb qualsevol altra beca o ajut de característiques similars i amb la mateixa finalitat, i també amb sous i salaris que impliquin una vinculació contractual o estatutària.

 

BENEFICIS ECONÒMICS:

La retribució anual bruta del contracte pel 1r i 2n any és de 17.651,68 euros, per dotze pagues.

 

ESTADES:

Els beneficiaris de l’ajut FPI tenen assignat un ajut addicional de 6.860 euros, destinat a sufragar les despeses de matrícula i la realització d’estades formatives durant l’etapa predoctoral. Consulta l’apartat “Estades” per més informació.