AJUTS PER A LA FORMACIÓ DE PROFESSORAT UNIVERSITARI (FPU)

Aquests ajuts tenen per objecte finançar contractes predoctorals destinats a la formació investigadora en programes de doctorat, per a la consecució del títol de Doctor/a i l’adquisició de competències docents universitàries en qualsevol àrea del coneixement, que facilitin la incorporació de nous doctors al sistema espanyol d’educació superior i d’investigació científica.

 

NATURALESA I DURADA:

Els ajuts es desenvolupen en forma de contracte laboral sota la modalitat de contracte predoctoral amb dedicació a temps complert.

La durada màxima del contracte predoctoral és de quaranta-vuit mesos

El gaudiment d’aquest ajut és incompatible amb qualsevol altra beca o ajut de característiques similars i amb la mateixa finalitat, i també amb sous i salaris que impliquin una vinculació contractual o estatutària.

No podran gaudir d'aquest ajut aquelles persones que, en el moment previst d'incorporació, hagin gaudit d'un ajut predoctoral anterior, durant un període de temps superior a 24 mesos.

 

BENEFICIS ECONÒMICS:

La retribució bruta del contracte, per 14 pagues, és la següent:

  • Primer i segon any del contracte: la retribució equivalent al 56% del salari fixat per al Grup 1 de personal laboral de la taula salarial recollida al conveni únic de personal laboral de l'Administració General de l'Estat.
  • Tercer any de contracte: la retribució equivalent al 60% del salari fixat per al Grup 1 de personal laboral de la taula salarial recollida al conveni únic de personal laboral de l'Administració General de l'Estat.
  • Quart any de contracte: la retribució equivalent al 75% del salari fixat per al Grup 1 de personal laboral de la taula salarial recollida al conveni únic de personal laboral de l'Administració General de l'Estat.

La convocatòria d'ajuts FPU finança l'import de les matrícules durant un màxim de quatre cursos acadèmics.

ESTADES:

Les persones beneficiàries d’un ajut FPU poden sol·licitar una estada breu o un trasllat temporal d'acord amb la convocatòria que anualment publica el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. Consulta l’apartat “Estades” per més informació.