PLATAFORMA REIVINDICATIVA DEL PAS LABORAL

RECUPERACIÓ DE DRETS

 1. PAGUES EXTRES 2012, 2013 i 2014
 2. MATRÍCULA GRATUITA
 3. DIES DE DESCANS I AFERS PROPIS
 4. GRATIFICACIONS PER JUBILACIÓ
 5. DIES D’INDISPOSICIÓ
 6. FONS D’ACCIÓ SOCIAL
 7. PLA DE PENSIONS
 8. TIQUETS MENJADORS

 

APLICACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE DRETS

 1. CONCURSOS
  • El torn de trasllat i el de promoció interna tindran lloc com a mínim trimestralment.
  • Sortiran a concurs totes les places vacants, excepte les reservades.
  • S’acordaran criteris homogenis de funcionament dels tribunals, inclosa la publicació de temaris.
  • Les vacants es cobriran d’acord amb l’ordre següent: a. Trasllat i reincorporació  d’excedències, b. Promoció interna i c. Nou ingrés.
 1. TRASLLAT I PROMOCIÓ PROVISIONAL
  • S’aprobarà un sistema pel trasllat i promoció del PAS laboral fix aprofitant les vacants provisionals del PAS laboral prejubilat.
 1. ESTABILITZACIÓ
  • El PAS laboral temporal podrà estabilitzar-se mitjançant, com a minim, una oferta pública anual en el marc d’un acord d’estabilització entre el Comitè d’Empresa i Gerència.
 1. PROMOCIÓ
  • Es complirà el que marca el conveni (art. 28, 29 i 30) en el marc d’un acord de carrera o desenvolupament professional entre el Comitè d’Empresa i Gerència.
 1. LABORALITZACIÓ
  • En el Consell de Govern del 13 d’abril de 2016 es presentarà una proposta de laboralització de totes les places de la RLT que corresponen a les categories professionals de les persones convocades a la consulta del 17 de desembre de 2015.
 1. PAGAMENT DEL 0,3 % DEL 2010
  • Per a tot el PAS que li correspongui. La UB l’ha de fer efectiu a tot el PAS laboral encara que no estigui en actiu.
 1. JORNADES I HORARIS
  • Flexibilitat horària. Negociació amb el CE sobre la base del document presentat el 18 de juliol de 2013.
  • Horaris especials. Pacte previ amb el CE abans d’implementar qualsevol horari especial.
 1. REDUCCIÓ HORÀRIA MÉS GRAN DE 60 ANYS
  • Reducció d’una hora diària al PAS laboral a partir dels 60 anys fins a la prejubilació o fins a la jubilació, en el cas de no optar per la jubilació anticipada i parcial.
 1. JORNADA CONTINUADA VOLUNTÀRIA
  • S’oferirà a tot el PAS laboral amb jornada partida la possibilitat de fer jornada continuada.
 1. ROBA DE TREBALL
  • Compliment íntegre de l’acord de 2010 amb efectes retroactius.
 1. ENCÀRRECS DE SUPERIOR CATEGORIA
  • Compliment de l’art. 26 del conveni col·lectiu.
 1. PRIVATITZACIÓ DE SERVEIS
  • Elaboració d’un mapa de serveis de la UB i prestació d’aquests amb personal propi.
 1. FORMACIÓ
  • Destinar un minim del 2% de la massa salarial del PAS laboral a cursos de formació, acordant amb el Comitè d’Empresa el conceptes que s’han d’incloure en l’apartat de despessa. Potenciar el cursos per a la promoció.
 1. REVISIONS MÈDIQUES ADDICIONAL
  • Oferir al PAS laboral la possibilitat de realitzar revisions especialitzades de ginecologia, urologia, oftalmologia, etc.

FULL DE SIGNATURES DE SUPORT A LA PLATAFORMA

FULL DE SIGNATURES DE SUPORT A LA PLATAFORMA