Llegeix

En aquesta darrera fase de lectura del document podràs observar alguns elements característics de l’estructura documental. La invocació, les clàusules penalitzadores que garanteixen el compliment de l’acte jurídic, les suscripcions que garanteixen també la validesa del document, algunes d’elles autògrafes i amb unes característiques pròpies de persones escassament alfabetitzades.