Contacte

 • Digitalització de factures
 • Gran via de les Corts catalanes, 585
 • 08007 Barcelona
 •  
 • Telèfon: 934 037 192
                  934 020 497
 • digitalitzacio.factures@ub.edu

La factura electrònica a la UB

La UB, amb la voluntat de facilitar a les empreses la seva relació telemàtica amb la Universitat, posa a la seva disposició la plataforma de recepció i consulta de factures electròniques, a través de la qual podeu fer-nos arribar les vostres factures per mitjans electrònics i telemàtics.

Us comuniquem que, a partir de l'1 de gener de 2020, no s'acceptarà cap factura en format paper o PDF amb data posterior al 31 de desembre de 2019, d'aquells proveïdors que, d'acord amb la normativa vigent, estiguin obligats a emetre facturació electrònica

Per tal de donar l'impuls definitiu a la tramitació electrònica de les factures, es comunica a tots els proveïdors de la UB que d'acord amb el que estableix l'Ordre VEH/138/2017 de 29 de juny del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, totes les factures emeses per les següents entitats:

 • Societats anònimes
 • Societats de responsabilitat limitada
 • Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin la nacionalitat espanyola
 • Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària
 • Unions temporals d'empreses
 • Agrupació d'interès econòmic, Agrupació d'interès econòmic Europeu, Fons de pensions, Fons de capital risc, Fons d'inversions, Fons d'utilització d'actius, Fons de regularització del mercat hipotecari, Fons de titulització hipotecària o Fons de garantia d'inversions

hauran de ser trameses obligatòriament en format electrònic

 

 

excel HUBc BKC
 • Universitat de Barcelona
 • Àrea de Finances